គោលបំណង

គោលបំណងរបស់ Law lyheng មានដូចជា ៖

  • ប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់
  • ជួយដោះស្រាយវិវាទច្បាប់
  • ផ្តល់ឯកសារផ្នែកច្បាប់
  • ចែករំលែកឯកសារមួយចំនួន
  • គ្រប់គ្រងឯកសារ
  • ថែរក្សាឯកសារ
  • ស្វែងរកឯកសារ
  • រកប្រាក់ចំណេញខ្លះៗ
គោលបំណងPost a Comment

Previous Post Next Post