ថ្នាក់ដឹកនាំLawlyheng

 

ថ្នាក់ដឹកនាំ Lawlyheng

ដោយសារLawlyheng ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានបុគ្គលច្រើននាក់ចូលរួម តែមានបុគ្គលម្នាក់ជាអ្នកតំណាងក្នុងការគ្រប់គ្រង នឹងដឹងនាំLawlyheng ។

ថ្នាក់ដឹកនាំLawlyheng បានរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រុមការងារទៅតាមវិស័យ និង ចំណុចស្នូលសំខាន់ៗ ដូចដែលមានកំណត់នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់Lawlyheng

ថ្នាក់ដឹងនាំLawlyheng នឹងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីអនុវត្តតាម គោលបំណង ចក្ខុវិស័យ និង ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ដែលបានកំណត់ ដើម្បីសង្គមជាតិរបស់យើង ។     

ថ្នាក់ដឹងនាំLawlyheng សង្ឃឹមយ៉ាងខ្ពស់ថា មានការគ្រាំទ្រពីអ្នកទាំងអស់គ្នា ។ ការគ្រាំទ្ររបស់អ្នកទាំងគ្នា គឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទៅមុខរបស់Lawlyheng ។

    Lawlyheng សូមអរគុណ អរគុណ ។Post a Comment

Previous Post Next Post