មូលដ្ឋានរបស់យើងខ្ញុំ

  មូលដ្ឋានរបស់យើងខ្ញុំ


មូលដ្ឋានរបស់យើងខ្ញុំ មាន ៣ ចំណុចសំខាន់ដូចជា បទដ្ឋានគតិយុត្ត ឯកសារយោងផ្សេង និង ទម្រង់លិខិតរដ្ឋបាល។ ហើយមានបកស្រាយដូចខាងក្រោម

o   បទដ្ឋានគតិយុត្ត

§  រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃកម្ពុជា

§  រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃបរទេស

§  ច្បាប់ជាតិ

§  ច្បាប់អន្តរជាតិ

§  ព្រះរាជក្រឹត្យ

§  អនុក្រឹត្យ

§  ប្រកាស

§  សេចក្តីសម្រេច

§  សេចក្តីណែនាំ

§  សារាចរ

§  មានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយបានចំពោះបទដ្ឋានគតិយុត្ត?

o   ឯកសារយោងផ្សេង?

§  ក្រមទាំង ៤

§  ក្រមសីលធម៌

§  គោលនយោបាយ

§  ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ

§  ផែនការសកម្មភាព

§  សៀវភៅទាក់ទងច្បាប់

§  សៀវភៅចំណេះដឹងទូទៅ

§  សៀវភៅផ្សេងទៀត

§  មានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយបានចំពោះឯកសារផ្សងៗ?

o   ទម្រង់លិខិតរដ្ឋបាល

§  ទម្រង់ទី១

§  ទម្រង់ទី២

§  ទម្រង់ទី៣

§  ទម្រង់ទី៤

§  ទម្រង់ទី៥

§  ទម្រង់ទី៦

 

ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ ៖

Group Telegram ៖ https://t.me/lawlyheng

ACC Telegram ៖ https://t.me/lyhenglaw

Website ៖ https://www.lawlyheng.com

Pages FB ៖ https://www.facebook.com/lawlyheng

Youtube ៖ https://youtube.com/@lawlyheng1689

Gmail ៖ lawlyheng@gmail.com

សូមគោរពអរគុណ!

 

 

 

 

 

Post a Comment

Previous Post Next Post