ប្រកាស


 ប្រកាស

ប្រកាស ជាលិខិតរដ្ឋបាល ដែលមានប្រភពចេញពីសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាល ដែលជាប្រធានស្ថាប័ន មានន័យ សមាជិកជា រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំក្រសួង ឬរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន ។[1] សេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានស្ថាប័ន អាចមានលក្ខណៈជាបទបញ្ជា ឬជាឯកត្តភូត។

 ប្រកាស សំដៅលើសេចក្តីសំរេចទាំងឡាយ ទោះជាមានលក្ខណៈបទបញ្ជា ឬ ឯកត្តភូតក៏ដោយ ដែលចេញឡើងដោយ រដ្ឋមន្ត្រី ឬ ប្រធានស្ថាប័ន។[2] ប្រកាសអាចជាប្រកាសក្រសួង បើចេញដោយរដ្ឋមន្រ្តីតែម្នាក់ ឬអន្តរក្រសួង បើចេញដោយរដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើននាក់។ ប្រកាសមានឋានានុក្រមទាបជាង ព្រះរាក្រឹត្យ និងអនុក្រឹត្យ តែធំជាងដីការដែលជា សេចក្តីចេញដោយអភិបាលខេត្ត ក្រុង និង ស្រុក ខណ្ឌ

ការតាក់តែងប្រកាសមានភាពងាយស្រលជាងការតាក់តែងព្រះរាជក្រឹត្យ និងអនុក្រឹត្យ ព្រោះវាមាន ព្រំដែនកំណត់ និងវិសាលភាពតូចជាងព្រះរាជក្រឹត្យ ឬអនុក្រឹត្យ។

សេចក្តីប្រកាស ជាឯកសាររដ្ឋបាលចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាល ក្រសួង ឬគ្រឹះស្ថានសាធារណៈក្នុង បំណងផ្តល់ព័ត៌មាន ដល់អង្គភាព និងសាធារណៈជនឲ្យបានជ្រាប ។ (ច្រើនធ្វើឡើងក្នុងកាលៈទេសៈបន្ទាន់)

សេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងជាសេចក្តីប្រកាសចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាល ក្រសួង ឬគ្រឹះស្ថាន សាធារណៈសម្រាប់ផ្តល់ព័ត៌មានដល់អង្គភាព និងសាធារណៈជនដែលមានការពាក់ព័ន្ធឲ្យបានជ្រាប និង អនុវត្ត។

សេចក្តីប្រកាសណែនាំ ជាសេចក្តីប្រកាសចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាល ក្រសួង ឬគ្រឹះស្ថានសាធារណៈ ក្នុងគោលបំណង ចង្អុលបង្ហាញនីតិវិធី ដើម្បីអនុវត្តបញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលមានរួមមកហើយ ។ សេចក្តី ប្រកាសណែនាំខ្លះមានលក្ខណៈជាអន្តរក្រសួង។

សេចក្តីប្រកាសរួម ជាសេចក្តីប្រកាសចេញដោយ ក្រសួងស្ថាប័ន និងគ្រឹះស្ថានសាធារណៈច្រើនរួមគ្នា ក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ និងសម្រាប់អនុវត្តក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន។

សេចក្តីប្រកាសអន្តរក្រសួងៈ ជាសេចក្តីប្រកាសចេញដោយក្រសួង ស្ថាប័ន ច្រើនរួមគ្នាក្នុងគោលបំណង ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ និងសម្រាប់អនុវត្តក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន។

 

 

បញ្ជីប្រកាស មានដូចខាងក្រោម  ៖

1.   ប្រកាស ឆ្នាំ១៩៩៣

2.   ប្រកាស ឆ្នាំ១៩៩៤

3.   ប្រកាស ឆ្នាំ១៩៩៥

4.   ប្រកាស ឆ្នាំ១៩៩៦

5.   ប្រកាស ឆ្នាំ១៩៩៧

6.   ប្រកាស ឆ្នាំ១៩៩៨

7.   ប្រកាស​ឆ្នាំ១៩៩៩

8.   ប្រកាស​ឆ្នាំ២០០០

9.   ប្រកាស ឆ្នាំ២០០១

10.    ប្រកាស ឆ្នាំ២០០២

11.    ប្រកាស ឆ្នាំ២០០៣

12.    ប្រកាស ឆ្នាំ២០០៤

13.    ប្រកាស ឆ្នាំ២០០៥

14.    ប្រកាស ឆ្នាំ២០០៦

15.    ប្រកាស ឆ្នាំ២០០៧

16.    ប្រកាស ឆ្នាំ២០០៨

17.    ប្រកាស ឆ្នាំ២០០៩

18.    ប្រកាស ឆ្នាំ២០១០

19.    ប្រកាស ឆ្នាំ២០១១

20.    ប្រកាស ឆ្នាំ២០១២

21.    ប្រកាស ឆ្នាំ២០១៣

22.    ប្រកាស ឆ្នាំ២០១៤

23.    ប្រកាស ឆ្នាំ២០១៥

24.    ប្រកាស ឆ្នាំ២០១៦

25.    ប្រកាស ឆ្នាំ២០១៧

26.    ប្រកាស ឆ្នាំ២០១៨

27.    ប្រកាស ឆ្នាំ២០១៩

28.    ប្រកាស ឆ្នាំ២០២០

29.    ប្រកាស​ឆ្នាំ២០២១

30.    អប្រកាស ឆ្នាំ២០២២

31.    ប្រកាស ឆ្នា២០២៣

 

ចំពោះប្រកាសដែលលោក-លោកស្រី យកទៅប្រើប្រាស់​ គឺសំខាន់ណាស់ ការពិនិត្យពី​ធរមាននៃច្បាប់​ ដែលមានន័យថា ច្បាប់ ឬមាត្រា នៅមានអនុភាពយកទៅអនុវត្តបាន។ ការលើកឡើងបែបនេះ គឺសំខាន់ក្នុងការលើកយកមាត្រា​ ឬសំអាងមាត្រា យកទៅបកស្រាយ។ ប្រសិន យើងលើកយកមាត្រាដែលត្រូវបាននិរាករណ៍​ ឬលុបចោលហើយ នោះចាប់ទុកថា យើងបកស្រាយខុស តាំងពីដំបូង។

ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ ៖

     Website            https://www.lawlyheng.com

     Gmail              ៖ lawlyheng@gmail.com

     Pages FB          https://www.facebook.com/lawlyheng

     ACC Telegram     https://t.me/lyhenglaw

     Group Telegram   https://t.me/lawlyheng/joinchat/

     Youtube            https://www.youtube.com/lawlyheng


បញ្ជីប្រកាស មានដូចខាងក្រោម  ៖

 

ប្រកាស

1.   ប្រកាសលេខ ០០៧ ស្តីពីការសងប្រាក់ពន្ធចំពោះទំនិញនាំចូល ដែលចាប់អត្រាពន្ធខ្ពស់ ហើយត្រូវនាំចេញទៅវិញ ១៤ ៩ ១៩៩៣

2.   ប្រកាសលេខ ១២ ស្តីពី បណ្តឹងបើ និង បិទសហក្រាស ៦ ៨ ១៩៩៣

3.   ប្រកាសលេខ ១៥ ស្តីពី ការបង្កើតសៀវភៅបើកប្រាក់ខែ ១២ ៨ ១៩៩៣

4.   ប្រកាសលេខ ១៦ ស្តីពី សៀវភៅបញ្ជីប្រចាំគ្រឹះស្ថាន ១២ ៨ ១៩៩៣

5.   ប្រកាសលេខ ៧៩ ស្តីពី អាករសៀវភៅ និង ប័ណ្ណការងារ ១៣ ១២ ១៩៩៣

6.   ប្រកាសលេខ ១៤៤ ស្តីពី ការបំពេញបន្ថែមសារាចរ ណែនាំលើការងារគ្រប់គ្រងមធ្យោយបាយដឹកជ្ញជូន តាមផ្លុវគោក និងផ្លូវទឹក ក្នុងព្រះរាជានាច្រកកម្ពុជា ១១ ១១ ១៩៩៣

7.   សេចក្តីប្រកាសនៃរដ្ឋាភិបាលជាតិបណ្តោះអាសន្នកម្ពុចា ២ ៧ ១៩៩៣

8.   សេចក្តីប្រកាសលេខ ០២ ២៣ ៧ ១៩៩៣

9.   សេចក្តីប្រកាស ស្តីពី ការដាក់ឲ្យធ្វើចរាចរឡើងវិញ នូវក្រដាសប្រាក់ ៥០ រៀលខ្នាតតូច ២៩ ១០ ១៩៩៣

ប្រកាស

1.   ប្រកាសលេខ ១០០ ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃឈើ និង ថ្លៃលក់ទិញឈើ តាមមាត់ចក្រនាំចេញ ២៧ ២ ១៩៩៥

2.   ប្រកាសលេខ ១៣៣​ ស្តីបការបង្កើតគណៈកម្មការសិក្សាស្រាវជ្រាវវិស័យបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌ ២៤ ៧ ១៩៩៥

3.   ប្រកាសលេខ ១៤៤ ស្តីពីការប្រើប្រាស់ហត្ថពលកម្មបរទេស ១៦ ៣ ១៩៩៥

4.   ប្រកាសលេខ ១៤៧៩ ស្តីពីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឯកសណ្ឋានរបស់មន្ត្រីរាជការ ក្រសួងគ្រប់គ្រងបរិដ្ឋាន ១៨ ៨ ១៩៩៥

5.   ប្រកាសលេខ ១៧០ ស្តីពីពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស ៦ ៦ ១៩៩៥

6.   ប្រកាសលេខ ២៧៦ ស្តីពីការកំណត់ពន្ធចំពោះអាជីវកមិ្មនេសាទ ២ ៨ ១៩៩៥

7.   ប្រកាសលេខ ៣៤៦ ស្តីពីការណែនាំអនុវត្តពណ្ធតែមប្រិ៍សារបើពន្ធ ២៦ ១០​១៩៩៥

8.   ប្រកាសលេខ ៥៤៩ ស្តីពីយានយន្តដែលប្រើប្រាស់លែងខូចប្រើការលែងកើត ១៣ ៧ ១៩៩៥

9.   ប្រកាសលេខ ៥៨២ ស្តីពីការធ្វើអាជីវកម្មសាលាបង្រៀនបើកបកររថយន្ត ១០ ៨ ១៩៩៥

ប្រកាស

1.   ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២៧៨ ស្តីពីលក្ខខណ្ឌនៃការសុំលិខិតអនុញ្ញាឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធ និង ជាតិផ្ទុះគ្រប់ប្រភេទ ១១ ៧ ១៩៩៦

2.   ប្រកាសរួមលេខ ២៨១ ស្តីពីការបន្តផ្តល់ផ្លាកលេខរថយន្តចង្កូតស្តាំ ១០ ៧ ១៩៩៦

3.   ប្រកាសលេខ ០០៤ ស្តីពីការអនុវត្តន៍បទបញ្ជាទូទៅ នៃគណនេយ្យសាធារណៈ ១៥ ១ ១៩៩៦

4.   ប្រកាសលេខ ០៤៨ ស្តីពីការរៀបចំអង្គការត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ ២៤ ២​១៩៩៦

5.   ប្រកាសលេខ ១២០ ស្តីពីការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុក ៥ ៣ ១៩៩៦

6.   ប្រកាសលេខ​ ២១៩ ស្តីពីការចេញច្បាប់អនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មសណ្ឋាគារ-ផ្ទះសំណាក់ ២៦ ២ ១៩៩៦

7.   ប្រកាសលេខ ២២០ ស្តីពីការចេញច្បាប់អនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋាន រង្គសាល ឌីស្កូតែក ការ៉ាអូខេ ២៦ ២ ១៩៩៦

8.   ប្រកាសលេខ ២២១ ស្តីពីការធ្វើអាជីវកម្មនៅរមនីយយដ្ឋាន ទេសចរណ៍ ២៦ ២ ១៩៩៦

9.   ប្រកាសលេខ ២២២ ស្តីពីការចេញលិខិតអនុញ្ញជូនមគ្គុទេទ្ទសន៍ទេសចរណ ២៦ ២ ១៩៩៦​

10.    ប្រកាសលេខ ២២៣ ស្តីពីការប្រកបអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនទេសចរ តាមយានយន្ត ២៦ ២ ១៩៩៦

11.    ប្រកាសលេខ ២២៤ ស្តីពីការចេញច្បាប់អនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្ម នាវាដឹកជ្ជូនទេសចរ ២៦ ២ ១៩៩៦

12.    ប្រកាសលេខ ២៥៧ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើទំនិញនាំចេញ ១៨ ៧ ១៩៩៦

13.    ប្រកាសលេខ ២៩៥ ស្តីពីការរៀបចំឲ្យមានផ្នែកកំណត់មូលដ្ឋានគិតពន្ថ និងផ្នែកប្រមូលន្ធនៅក្នងសាលាខាពន្ធដារខេត្ត-ក្រុង ២២ ៧ ១៩៩៦

14.    ប្រកាសលេខ ៣១៣ ស្តីពីការបង្កើតសួរសត្វ ២២ ៦ ១៩៩៦

15.    ប្រកាសលេខ ៣១៩ ស្តីពីនីតិវិធីអនុវត្តសិទ្ធិធ្វើអង្កេត ២១ ៨ ១៩៩៦

ប្រកាស

1.   ប្រកាសលេខ ០២៥ ស្តីពីការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និង យានជំនិហគ្រប់ប្រភេទសំរាប់ឆ្នាំ ១៩៩៧ ១៣ ០២ ១៩៩៧

2.   ប្រកាសលេខ ០៥៣ ស្តីពីការកំរិតកំណត់ថ្លៃឈ្នូល អាជីវកម្ម-សេវាកកម្ម និងពន្ធផ្សេងៗ របស់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ ២១ ០១ ១៩៩៧

3.   ប្រកាសលេខ ០៥៣ ស្តីពីការយកកំរៃលើមុខទំនិញ នៃអាគារលក់ទំនិញរួចពន្ធ ០៤ ០៣ ១៩៩៧

4.   ប្រកាសលេខ ០៦៧ ស្តីពីណែនាំ​និងកំណត់ការអនុវត្តន៍ច្បាប់ស្តីពីអាករពិសេសលើទំនិញ និង សេវាមួយចំនួនចំពោះទំនិញនាំចូល ១៩​០៣ ១៩៩៧

5.   ប្រកាសលេខ ០៦៨ ស្តីពីណែនាំ និង កំណត់ការអនុវត្តន៍ច្បាប់ស្តីពី អាករលើផលរប ១៩​ ០៣ ១៩៩៧

6.   ប្រកាសលេខ ០៨១ ស្តីពីការបិទស្លាកថ្លៃលើមុខទំនិញ និងផ្នែកសេវាគ្រប់ប្រភេទ ០៤ ០៣ ១៩៩៧

7.   ប្រកាសលេខ ៩២ ស្តីពីសៀវភៅបញ្ជីប្រចាំគ្រឹះស្ថាន ២៦ ០៣ ១៩៩៧

8.   ប្រកាសលេខ ៩៣ ស្តីពីសៀវភៅបើកប្រាក់ ២៦ ០៣ ១៩៩៧

9.   ប្រកាសលេខ ២៨៩ ស្តីពីការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ១៤ ១០ ១៩៩៧

10.    ប្រកាសលេខ ៣៤១ ស្តីពីអាករពីសេសលើទំនិញ ៣០ ០៥ ១៩៩៧

11.    ប្រកាសលេខ ៣៤២ ស្តីពីអាករលើផលរបរ ៣០​ ៥ ១៩៩៧

12.    ប្រកាសលេខ ៣៦៨​ ស្តីពីនីតិវិធីរបស់នាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ១៥ ១២ ១៩៩៧

13.    ប្រកាសលេខ ៣៧៨ ស្តីពីការកែសម្រួលបន្ថយអត្រាពន្ធលើទំនិញនាំចូល ២០ ០៦ ១៩៩៧​

14.    ប្រកាសលេខ ៣៨៨ ស្តីពីការបង្កើតការិយាល័ហតឹងទារបំណុលសារពើពន្ធ​២៥ ០៦ ១៩៩៧

15.    ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីល័ក្ខខ័ណ្ឌសំរាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ២៩ ១២ ១៩៩៧

16.    ប្រកាសរួមលេខ ១៤៧ ស្តីពីពន្ធលើការធ្វើដំណើរនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិពោធិចិនតុង ០១ ០៤ ១៩៩៧

17.    ប្រកាសរួមលេខ ១៨៧ ស្តីពីពន្ធលើការធ្វើដំណើរនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិពោធិចិនតុង ០៧ ០៥ ១៩៩៧

ប្រកាស

1.   ប្រកាស​​ ស្តីពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និង មុខងារ ផារកិច្ចរបស់អង្គភាពក្រោមឱវាទ ២០ ០៧ ១៩៩៨

2.   ប្រកាសរួមស្តីពី អាករចុំបញ្ជីគណបក្សនយោបាយ ០៣ ០១ ១៩៩៨

3.   ប្រកាសលេខ ០៤៥ ស្តីពីនីតិវិធីគ្រប់គ្រង សកម្មភាព អាជីវកម្ម សេវាកម្ម ពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសរបស់នាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេស ១២ ២ ១៩៩៨

4.   ប្រកាសលេខ ៥៧០ ស្តីពីបែបបទ និងលក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការសុំបើ ឬបិទ ឬបប្តូរទីតាំង នៃអគារលក់ឱសថបុរាណ ៦ ១០​​១៩៩៨

5.   ប្រកាសស្តីពី ការកំណត់ពន្ធ ការកំណត់ពន្ធឡើងវិញ និង ការប្រមូលពន្ធ ០៣ ០៣ ១៩៩៨


 

6.   ប្រកាសស្តីពី ការកំរិតរបបប្រាក់ប្រជុំ របស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម​១៦ ០៣ ១៩៩៨

7.   ប្រកាសស្តីពី ការកែសំរួលការកំណត់តម្លៃសៀវភៅស្នាក់នៅ និង សៀវភៅគ្រួសារ ០៩ ១២ ១៩៩៨​

8.   ប្រកាសស្តីពី ការបំពេញបន្ថែមលើការប្រមូលពណ្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជិះក្រប់ប្រភេទសំរាបើ ឆ្នាំ ១៩៩៨ ១៧ ១១ ១៩៩៨

9.   ប្រកាសស្តីពី ការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និង យានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ១២ ១០ ១៩៩៨

10.    ប្រកាសស្តីពី ការពង្រឹងសុវត្ថិភាពមូលប្បទានបត្រ​០១ ១០ ១៩៩៨​

11.    ប្រកាសស្តីពី ការអនុវត្តវិធានការតឹងទារបំណុលពន្ធ ០៣ ៣០ ១៩៩៨

12.    ប្រកាសស្តីពី កាលបរិច្ឆេទនៃការអនុវត្តន៍ អត្រាប្តូរប្រាក់ សំរាប់គិតពន្ធលើប្រាក់បៀបវត្ស ០៣ ០៣ ១៩៩៨

13.    ប្រកាសស្តីពី អាករលើតម្លៃបន្ថែម ២៤ ១២ ១៩៩៨

ប្រកាស

1.   ប្រកាស ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មត្បូងថ្ម និង លោហធាតុមានតម្លៃ ១០ ០៩ ១៩៩៩

2.   ប្រកាស ស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ១១ ០៏ ១៩៩៩

3.   ប្រកាស ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារសម្រូលភាពការងារច្បាប់ ដើម្បីទទួល និងលើកសំណើរដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹង ១៦ ១២ ១៩៩៩

4.   ប្រកាស ស្តីពី ប្រព័ន្ធគណនេយ្យរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ១៦ ១១ ១៩៩៩

5.   ប្រកាស ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការកិច្ចការព្រំដែន ៣០ ០៨ ១៩៩៩

6.   ប្រកាសណែនាំស្តីពី នីតិវិធីបច្ចេកទេសនៃការរៀបចំគំរោងថវិការរបស់ខេត្ត ក្រុង ឆ្នាំ ២០០០ ០៥ ០៧ ១៩៩៩

7.   ប្រកាសស្តីពិ ការបន្ថែមម៉ៅងធ្វើការ ក្រៅពីថិរវេលាធ្វើការធម្មតា ០១ ០៣ ១៩៩៩

8.   ប្រកាសស្តីពី ៣៦២ ស្តីពីការបង្កើតផ្នែកគ្រប់គ្រង និង ប្រមលពន្ធតាមរបបពិតដ ៧ ៥ ១៩៩៩

9.   ប្រកាសស្តីពី ការកំណត់តួនាទីផារកិច្ចរបស់ក្រុនចត្តាឡឺស៧ក នៅតាមច្រកទ្វាព្រំដែន ១៩ ០៥ ១៩៩៩

10.    ប្រកាសស្តីពី ការចេញវិញ្ញាបនបត្រប្រភពដើមទំនិញ វក្កយបត្រ ពាណិជ្ជកម្ម និងអាជ្ញាប័ណ្ណនាចេញ ចំពោះ​ទំនិ្សំលៀកបំពាក់សំរាប់នាំចេញ ២១ ០៥ ១៩៩៩​

11.    ប្រកាសស្តីពី ការបង្កើតប្រព័ន្ធគណនីនៃកននេយ្យថិវិការខេត្ត ក្រុង ០៩​០៣ ១៩៩

ប្រកាស

1.   ប្រកាស ស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យ​ ហានិភ័យធំៗ របស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ០៧ ០២ ២០០០

2.   ប្រកាស ស្តីពី ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណចំពោះគ្រឹះដ្ឋាន មីក្រុហិរញ្ញវត្ថុ ១១ ០១ ២០០០

3.   ប្រកាស ស្តីពី ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណចំពោះធនាគារពាណិជ្ជកម្ម ១០ ០១ ២០០០

4.   ប្រកាស ស្តីពី ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណចំពោះធនាគារឯកទេសឥណទានជនបទ ១១ ១០ ២០០០

5.   ប្រកាស ស្តីពី ដើមទុនអប្បបរមានសំរាប់ធនាគារពាណិជ្ជ ០៩ ០២ ២០០០

6.   ប្រកាស ស្តីពី អនុបាតសាធនភាពរបស់ធនាគារ ១៦ ០២ ២០០០០

7.   ប្រកាសលេ ១៧៩ ស្តីពីអាជ្ញាប័ណ្ណបើកអាជីវកម្ម សាលបំរើ អ៊ីនធីណិត ១៨ ៩ ២០០០

8.   ប្រកាសលេខ ១៧៧ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងបណ្តោះអាសន្នមាត់ច្រកទូរគមនាគមន៍ អន្តរជាតិ ១៣ ៩ ២០០០

ប្រកាស

1.   ប្រកាសលេខ ០០៦ ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃវត្ថុធាតុដើម ថ្ម សំភារៈសំណង់ ៤ ១ ២០០១

2.   ប្រកាសលេខ ០១២ ស្តីពីការកំណត់តូនាទីភារិកិច្ច និងរចនសម្ព័ន្ធចាត់តាំងរបស់មន្ទីរទាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និង អធិការកិច្ច ខេត្ត-ក្រុង ២៩ ៥ ២០០១

3.   ប្រកាសលេខ ៦៥ ស្តីពីការប្រើប្រាស់កំរងទិន្នន័យមូលដ្ឋានឃុំ សង្កាត់ ២៩ ៥ ២០០១

4.   ប្រកាសលេខ ១២៤ ស្តីពីការលើកដាក់ទម្ងន់ដោយកំលាំងពលកម្ម ១៥ ៦ ២០០១

5.   ប្រកាសលេខ ១២៦ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការប្រឡងសញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ១៩ ២ ២០០១

6.   ប្រកាសលេខ ១៤៧ ស្តីពីសៀវភៅការងារកម្មករ និយោជិត ខ្មែរ ២ ៧ ២០០១

7.   ប្រកាសលេខ ២៦៧ ស្តីពីការឈប់សំរាកពិសេស ១១​១០ ២០០១

8.   ប្រកាសលេខ ២៦៨ ស្តីពីសៀវភៅបញ្ជីប្រចាំគ្រឹះស្ថាន ១១ ១០ ២០០១

9.   ប្រកាសលេខ ២៦៩ ស្តីពីការបង្ើតសៀវភៅបើកប្រាក់ ១១ ១០ ២០០១

10.    ប្រកាសលេខ ២៨៦ ស្តីពីប្រតិភូបុគ្គលិកនៅក្នុងសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ៥ ១១ ២០០១

11.    ប្រកាសលេខ ២៨៧ ស្តីពីបែបបទចុះបញ្ជីការ ការផ្សព្វផ្សាយ និងការត្រួតពិនិត្យ ការអនុវត្តន៍អនុសញ្ញារួម ៥ ១១ ២០០១

12.    ប្រកាសលេខ ២៨៨ ស្តីពីសេចក្តីប្រកាជូនដមណឹងបើក និងបិទសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន ៥ ១១ ២០០១

13.    ប្រកាសលេខ ៣០០ ស្តីពីការឈប់បុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នូល ១៣ ១១ ២០០១

14.    ប្រកាសលេខ ៣១៥ ស្តីពីពីរបៀបគិតអតីតភាពការងារដើម្បីកំណត់ថវិរវេលាដែលត្រូវឲ្យដំណឹងមុនសំរាប់កម្មករនិយោជិត ដែលមិនធ្វើការប្រចាំខែ ២៩ ១១ ២០០១

15.    ប្រកាសលេខ ៣១៦ ស្តីពីការប្រើប្រាសកម្មករ និយោជិត ប្រភេទខ្លះខុសពីម៉ោងធ្វើការរួម ២៩ ១១ ២០០១

16.    ប្រកាសលេខ ៣១៧ ស្តីពីនីតិវិធីនៃកាារដោះស្រាយវិវាទការងាររួម ២៩ ១១​ ២០០១

17.    ប្រកាសលេខ ៣១៨​ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការដោះស្រាយវិវាទបុគ្គល ២៩ ១១ ២០០១

18.    ប្រកាសលេខ ៣៤៤ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត-ក្រុង ៣១ ៨ ២០០១

19.    ប្រកាសលេខ ៩៣៣ ស្តីពីការប្រើប្រាសើ ស្លាកយីហោរបស់ក្រុមហ៊ុនថានារ៉ាប់រង ភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង និងជើងសាធានារ៉ាប់រង ១៧ ១២ ២០០១

20.    ប្រកាសលេខ ៩៣៤ ស្តីពីការកំណត់ទូទៅចំពោះប្រតិបត្តិករធានារ៉ាប់រង ១៧ ១២ ២០០១

21.    ប្រកាសលេខ ៩៣៦ ស្តីពីការកែសម្រួលអត្រាពន្ធ និងអាករ លើទំនិញមួយចំនួន​(ស្រាប៊ៀរ) ១៧ ១២​ ២០០១

22.    ប្រកាសលេខ ៩៦៧ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងទិដ្ឋាការស្អិត ២៤ ១២ ២០០១

23.    ប្រកាសលេខ ៩៧០ ស្តីពីការបំពេញបន្ថេំគណនីក្នុងប្លង់គណនេយ្យរដ្ឋ​២៦ ១២ ២០០១

24.    ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីប្រាក់តំកល់ធានាលើដើមទុន ១៥ ១០ ២០០១

25.    ប្រកាសលេខ ធ៨ ស្តីពីគោលការណ៍សមាហរណកម្មមន្ត្រីបុគ្គលិកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌថ្មី ៨ ១០ ២០០១

26.    សេចក្តីប្រកាសលេខ ០២ ស្តីពីកាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្តើមពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត និងចុះឈ្មោះអ្នកឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្ស ឃុំ សង្កាត់ ២៨ ៥​ ២០០១

ប្រកាស

1.   ប្រកាសលេខ ០២០ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការស្នើសុំយកហត្ថពលកម្មបរទេសមកធ្វើការយកប្រាក់ឈ្នូលនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ២០ ១ ២០០២

2.   ប្រកាសលេខ ៨៤ ស្តីពីការបង្កើតអង្គភាពពលករបរទេស ១៣​​​ ១១ ២០០២

3.   ប្រកាសលេខ ១១២ ស្តីពីគោលការណ៍ណែនាំ និងនិតិវិធីរបស់គណៈកម្មការសុរិយោដី ២១ ​៨ ២០០២

4.   ប្រកាសលេខ ១៤២ ស្តីពីការបែងចែកម៉ោងធ្វើការក្នុងសប្តាហ៍ ដើម្បីឲ្យបានឈប់សំរាកបន្ថែមនារសៀលថ្ងៃសៅរ៍ ១០ ៦ ២០០២

5.   ប្រកាសលេខ ១៤៣ ស្តីពីការបែងចែកម៉ោងធ្វើការក្នុងរយៈពេលក្រៅពីសប្តាហ៍ធម្មតាដោយគិតជាមធ្យមចំនួន ១២ សប្តាហ៍បន្តបន្ទាប់ ១០​៦ ២០០២

6.   ប្រកាសលេខ ១៤៤​ ស្តីពីបដិប្បញ្ញត្តិចំពោះការហាមឃាត់មិនឲ្យក្មេងធ្វើការពេលយប់ ១០ ៦ ២០០២

7.   ប្រកាសលេខ ១៤៥ ស្តីពីការហ្វឹកហ្វឹនវិជ្ជាជីវៈដល់ក្មេងសំរាប់ធ្វើការក្រោមដី ១០​៦ ២០០២

8.   ប្រកាសលេខ ១៧២​​ ស្តីពីការដាក់តាំង ផ្ទាំងយីហោ ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ផ្ទាំងសញ្ញា ១២ ៧ ២០០២

9.   ប្រកាសលេខ ២០៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ៨ ២ ២០០២

1.        ប្រកាសលេខ ២១១ ស្តីពីការបែអចែកផលដែលបានមកពីប្រតិបត្តិការបង្រ្កាបអំពើរត់គេចពន្ធ ១១ ២ ២០០២

2.        ប្រកាសលេខ ២៥៨ ស្តីពីការធ្វើនេសាទក្តាម និង កែងឈាមនៅក្នុងដែននេសាទសមុទ្រនៃព្រះរាជានាចក្រកម្ពុជា ១២ ៨​ ២០០២

3.        ប្រកាសលេខ ២៥៩ ស្តីពីការហាមឃាតក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបការណ៍ឆក់ត្រី ឧបករណ៍នេសាទអួនក្រឡាញឹក និងឧបករណ៍នេសាទសៃមុងគ្រប់ប្រភេទ នៅក្នុងដែននេសាទទឹកសាប នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​១២ ៨ ២០០២

4.        ប្រកាសលេខ ៣៣៧ ស្តីីការឈប់បុណ្យដែលត្រូវមានប្រាក់ឈ្នូល ៩ ១២ ២០០២

5.        ប្រកាសលេខ ៣៣៨ ស្តីពីក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ១១ ១២ ២០០២

6.        ប្រកាសលេខ​​ ៣៣៩​​​​​ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងពលករបរទេស ១១ ១២ ២០០២

7.        ប្រកាសលេខ ៤៥០ ស្តីពីបទបញ្ជាជ្រើសរើសនិស្សិតឲ្យចូលរៀននៅក្នុងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា ៦ ៦ ២០០២

8.        ប្រកាសលេខ ៥០៦ ស្តីពីការប្រើប្រាស់ទម្រង់លិខិតប្រកាសបង់ប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ ២៤ ៧ ២០០២

9.        ប្រកាសលេខ ៥៤៤ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារគ្រប់្រង ក្រុមហ៊ុន សាជីវកម្ម ឆ្នោតឡូតូ និងការលេងផ្នាល់គ្រប់ប្រភេទ (មិនមែនការស៊ីណូ) ២០​៨ ២០០២

10.    ប្រកាសលេខ ៨៤៦​ស្តីពីការបំពេញបន្ថែមគណនី ក្នុងប្លង់គណនេយ្យ​១២ ១២ ២០០២

11.    ប្រកាសលេខ ៨៩៨ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការពិនិត្យការដេញថ្លៃ ២៣ ១២ ២០០២

12.    ប្រកាសលេខ ២៦៧១​ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ព្រំដែន ២៩ ១០ ២០០២

13.    ប្រកាសលេខ ២៨២៨ ស្តីពីនីតិវិធីនិងបែបបទនៃការចេញលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅក្នុងឃុំ​សង្កាត់ ដោយអាជ្ញាធរ ឃុំ សង្កាត់ ជូនបប្រជាពលរដ្ឋ​សំរាប់គោលដៅនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ២០ ១២ ២០០២

14.    ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីការដកា់ឲ្យអនុវត្តប្លង់គណនី សម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ២៥ ១២​​ ២០០២

15.    ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីការដកា់ឲ្យអនុវត្តប្លង់គណនី សម្រាប់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ២៥ ១២​​ ២០០២

16.    ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីការប្រតិបត្តិការលើមូលប័ត្រ របស់ធនាគារដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ នៅក្នុងព្រះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ២៥ ១២ ២០០២

ប្រកាស

1.   ប្រកាសលេខ ០៣០ ស្តីពីវិសហមជ្ឈការត្រួតពីនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ ១៤​១ ២០០៣

2.   ប្រកាសលេខ ៥៨ ស្តីពីការកំណត់និមិត្តសញ្ញាក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ១៧ ៣ ២០០៣

3.   ប្រកាសលេខ ០៨៥ ស្តីពីការអណុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ និង រដ្ឋបាល សំរាប់កម្មវិធីសិលា ៥ ២ ២០០៣

4.   ប្រកាសលេខ ០៩៦ ស្តីពីការតែងតាំងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ១២ ៣ ២០០៣​

5.   ប្រកាសលេខ ១៥៤ ស្តីពីការតែងតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ប្រចាំក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ ១៣​៣ ២០០៣

6.   ប្រកាសលេខ ១៨១ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រពឹត្តទៅ នៃនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុមូលដ្ឋាន ៤ ៤ ២០០៣

7.   ប្រកាសលេខ ២៨៧ ស្តីពីការបែងចែកប្រាក់រង្វាន់របស់អហ្គភាពពន្ធដារ ៨ ៥ឋ​២០០៣

8.   ប្រកាសលេខ ៤៨៤ ស្តីពីពន្លឺ និងការបំភ្លឺ ២៣ ១២ ២០០៣

9.   ប្រកាសលេខ ១០៥៩ ស្តីពីពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ ១២ ១២ ២០០៣

10.                 ប្រកាសលេខ ១២៤២ ស្តីពីនីតិវិធី នៃការផ្តល់ប័ណ្ណឆ្លងដែន នៅតាម​ច្រកទ្វារព្រំដែណកម្ពុជា-ថៃ ៦ ១១ ២០០៣

11.                 ប្រកាសលេខ ធ៦ ស្តីពីប្រព័ន្ធរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ១៦ ១ ២០០៣

 

ប្រកាស

1.   ប្រកាសលេខ ០១១ ស្តីពីការប្រើប្រាស់រូបសញ្ញា និងគំរូក្បាលលិខិត របស់ក្រសួងសង្គមកចិ្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ៩ ៨ ២០០៤

2.   ប្រកាសលេខ ០២៨ ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយជាលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈឯកចន ក្នុងវិស័យវេជ្ជាសាស្ត្រ និង ជំនួយវេជ្ចសាស្ត្រ ២៣ ៨ ២០០៤

3.   ប្រកាសលេខ ៤៩ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍តំបន់ត្រីកោណ កម្ពុជា -វៀតណាមឡាវ និង កម្ពុជា-ឡាវ-ថៃ ៣១ ៥ ២០០៤

4.   ប្រកាសលេខ ៧៩ ស្តីពីវិធានការក្រប់គ្រងភាពសមស្របតាមបណ្តាល័ក្ខខណ្ឌតម្រូវការធ្វើអាជីវកម្មអំបិលអ៊ីយ៉ូដ ៨ ៧ ២០០៤

5.   ប្រកាសលេខ ០៩៩ ស្តីពីការតែងតាំងនាយកកម្មវិធីកន្សោមអាទិភាពរួមទាងក្រុមការងារ ដើម្បីដឹកនាំ គ្រប់គ្រង និងជំរុញដំណើរការកម្សោមអាទិភាព ១ ៩ ២០០៤

6.   ប្រកាសលេខ ១១២ ស្តីពីសញ្ញាសំគាល់ស្តង់ដារឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ១១​២ ២០០៤

7.   ប្រកាសលេខ ១៥០ ស្តីពីការទប់ស្កាត់សកម្មភាពឆ្តាំឆ្គង ដែលប៉ះពាល់ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនា ៥ ៨ ២០០៤

8.   ប្រកាសលេខ ១៥៩ ស្តីពីនីតិវិធីចេញវិញ្ញាបនប័ត្របប្រភពពដើមទំនិញវិក្កយប៧ត្រពាណិជ្ជកម្ម អាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញ ១៩ ៨ ២០០៤

9.   ប្រកាសលេខ ១៥៩​ ស្តីពីឯកសណ្ឋាន និងសញ្ញាសមគាល់សំរាប់មន្ត្រី នៃក្រសួងរៀបចំដែនដិ នគរូបនិយកម្ម និងសមណង់ ២៧ ៩ ២០០៤

1.        ប្រកាសលេខ ១៦២ ស្តីពីការកំណត់សោហ៊ុយចំណាយលើបែបបបទសុំចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ២៣ ៨ ២០០៤

2.        ប្រកាសលេខ ១៨៦ ស្តីពីការកែសំរួលនិតិវិធីចេញវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញ វិក័យប៧ត្រពាណិជ្ជកម្ម អាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញតាមជើងយន្តហោះ ១៥ ៩ ២០០៤

3.        ប្រកាសលេខ ១៩០​ ស្តីពីការរៀបចំគណៈកម្មការជំរឿន និង គ្រប់គ្រងជនបរទេស ២ ៩ ២០០៤

4.        ប្រកាសលេខ ១៩៣​​ស្តីពីការផ្តល់ឡើងវិញនូវនីតិបុគ្គលលិកលក្ខណៈ ២៩ ៩ ២០០៤

5.        ប្រកាសលេខ ២០១ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារសិលានៃក្រសួងបរិស្ថាន ១៣ ៩ ២០០៤

6.        ប្រកាសលេខ ២០៤ ស្តីពីការកែប្រែនូឿប្បសម្ព័ន្ធ ប្រកាសលេខ ០៦៤ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្តាស់គំរូពាក្យសុំ និង លិខិតអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្ម សម្ភារៈកសិកម្ម ១២ ៧ ២០០៤

7.        ប្រកាសលេខ ២១២ ស្តីពីការបង្កើតឯកសណ្ឋាន និង សញ្ញាសម្គាល់ របស់មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យ អនាម័យសត្វ និង ផលិតលមានដើមកំណើគពីសត្វ ២១ ៧ ២០០៤

8.        ប្រកាសលេខ ២២០ ស្តីពីការបង្កើត ក្រុមការងារសំរាប់ប្រមូលចំណូលមិនមែនសារបើពន្ធ ក្រៅពីទ្រព្យរដ្ឋ​និងឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ២៨ ៧ ២០០៤

9.        ប្រកាសលេខ ២៣៩ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងផ្ទុះ ជាតិផ្ទុះ សារធាតុផ្ទុះ ២០ ៩ ២០០៤

10.    ប្រកាសលេខ ២៦៥ ស្តីពីការតែងទាងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ១៣​៧ ២០០៤

11.    ប្រកាសលេខ ២៧១ ស្តីពីការបង្កើតឯកសណ្ឋាន និងសញ្ញាសម្គាល់របស់សមត្ថកិច្ចភូតគាមអនាម័យ ២៥ ៨ ២០០៤

12.    ប្រកាសលេខ ៣១៩ ស្តីពីផែនការកំណត់ចំណតនៃផលយាន​ ២៩ ៩ ២០០៤

13.    ប្រកាសលេខ ៣៤០ ស្តីពីការចុះបញ្ជី និងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្តល់ ការព្យារបន្ត និងការផ្ទេរសិទ្ធិ នៃអាជ្ញាប័ណ្ណធនធានរ៉ែ ២៥ ៥ ២០០៤

14.    ប្រកាសលេខ ៣៦៧ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គរូលិខិតអនុញ្ញាតក្នុងសកម្មភាពព្រៃឈើ ៣ ១២ ២០០៤

15.    ប្រកាសលេខ ៤២៥ ស្តីពីការឈប់បុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នូល ១៨ ១១ ២០០៤

16.    ប្រកាសលេខ ៥៨៩ ស្តីពីតួនាទី ភារកិ្ច និងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

17.    ប្រកាសលេខ ៥៩៨ ស្តីពីបញ្ជីឈ្មោះថ្នាំកសិកមម​នៅក្នុងព្រះរាជាណាច្រកកម្ពុជាំ ១៥ ១២ ២០០៣

18.    ប្រកាសលេខ ៦៦៤ ស្តីពីការទប់ស្កាត់ប្រភេទត្រីចាបទឹកសាប ២៩ ១២ ២០០៣

19.    ប្រកាសលេខ ៧៩០ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃការិយាល៧យប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប និងស្រុកបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង

20.    ប្រកាសលេខ ៧៩១ ស្តតីពិរចនាសម្ព័ន្ធ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល ស្រុកសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប និង ស្រុកបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង

21.    ប្រកាសលេខ ៧៩២ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ នៅស្រុកសៀមរាប ខត្តសៀមរាប និងស្រុកបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង ២៩ ៦ ២០០៤

22.    ប្រកាសលេខ ៨៤១ ស្តីពីទីតាងឧសថស្ថានរងក្នុងរាជធនាីភ្នំពេញ ៧ ៩ ២០០៤

23.    ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីការទូទាត់ភាគលាភជាមុន ១៤ ១ ២០០៤

24.    ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២២១​ ស្តីពីការកំរិតកំណត់ទំងន់ទំងន់អតិបរិមានៃរថយន្តដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកដែល បើកបរលើបណ្តាញផ្លូវខេត្ត និង ផ្លូវជនបទ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ២៣ ៦ ២០០៤

25.    សេចក្តីប្រកាសលេខ ១៧៦ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋ ២៦ ៥ ២០០៤

ប្រកាស

1.   ប្រកាសរួមលេខ ០២ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាសគំរូសំណុំលិខិតដោះស្រាយបទល្មើស បមាណីគុណសាពសម្ភារៈកសិកម្ម ដល់មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ២៦ ១០ ២០០៤

2.   ប្រកាសលេខ ០០២ ស្តីពីការចេញប័ណ្ន និងផ្លាកលេខសំគាល់យានជំនិហក្នុងកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ៣១ ១ ២០០៥

3.   ប្រកាសលេខ ០២១ ស្តីពីការចេញប័ណ្នអាវុធខ្លីក្នុងកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ១៧ ១០ ២០០៥

4.   ប្រកាសលេខ ២៤ ស្តីពីតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ខុទ្ធកាល័យ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ ២៥ ៥ ២០០៥

5.   ប្រកាសលេខ ០២៦ ស្តីពីកំរូឯកសណ្ឋានថ្មីសំរាប់មន្ត្រីសុខាភិបាល ៥ ៧ ២០០៥

6.   ប្រកាសលេខ ០៤៩ ស្តីពីការអនុវត្តន៍វិសហនជ្ឈការកិច្ចលទ្ធកម្មសាថារណៈ ៣១ ១ ២០០៥

7.   ប្រកាសលេខ ០៦៤ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គំរូពាក្យសុំ និងលិខិតអនុញ្ញឲ្យធ្វើអាជីវកម្ម សម្ភារៈកសិកម្ម ៧ ២ ២០០៣

8.   ប្រកាសលេខ ០៧០ ស្តីពីការកែសំរួលនិតិវិធីចេញវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ ប្រភពដើមទនិញ វិក័យប័ត្រពាណិជ្ជកម្ម ងាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញ ២១ ១ ២០០៥

9.   ប្រកាសលេខ ០៨៩ ស្តីពីផល អនុផលព្រៃឈើដែលត្រូវហាមឃាត់ការបប្រមូលផល ១៤ ២​ ២០០៥

1.       ប្រកាសលេខ ០៩០ ស្តីពីគំរូសំណ បិទភ្ជិតលើខុនថែណឺផ្ទុកផល អនុផលព្រៃឈើនាំចេញ ១៤ ២ ២០០៥

2.       ប្រកាសលេខ ០៩១ ស្តីពីបែបបទ និងសិទ្ធិសម្រេចពិន័យអន្តរការណ៍ ១៤ ២ ២០០៥

3.       ប្រកាសលេខ ០៩២ ស្តីពីវិធាននៃការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ញ្ញញូរត្រារដ្ឋបាលព្រៃឈើកម្ពុជា ១៤ ២ ២០០៥

4.       ប្រកាសលេខ ១៣២​​​​​​​​ ​ស្តីពីអនុផលព្រៃឈើ ១៤ ៣ ២០០៥

5.       ប្រកាសលេខ ១៥៤ ស្តីពីការបង្កើតឯកសណ្ឋាន និងសញ្ញាសម្គាល់របស់មន្ត្រីរាជការ នៃនាយកដ្ឋាននីតិកម្មកសិកម្ម ណិងមន្ទីរកសិកម្មខេត្ត ក្រុង ៧ ៤ ២០០៥

6.       ប្រកាសលេខ ១៥៦ ស្តីពីការបង្កើតលេខាធិការដ្ឋានមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាល ២១ ១២ ២០០៥

7.       ប្រកាសលេខ ១៦១ ស្តីពីកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធនៃកិច្ចលទ្ធកម្ម ១៥ ៣ ២០០៥

8.       ប្រកាសលេខ ១៩៣ ស្តីពីការកំណត់សាធនភាពនៃក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ១ ៤ ២០០៥

9.       ប្រកាសលេខ ១៩៨ ស្តីពីគោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគណនេយ្យ សំរាប់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅនៅកម្ពុជា ៤ ៤ ២០០៥

10.   ប្រកាសលេខ ២៣៩ ស្តីពីប្រតិភូកម្មអំណាចក្នុងការធ្វើសេច្តីសម្រេចក្នុងនាមក្រសួង ចំពោះគំរោងវិនិយោគ ជូនមន្ទីរបរិស្ថានខេត្ត-ក្រុង ២៩ ៧​ ២០០៥​

11.   ប្រកាសលេខ ២៤៨ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនសនាយកដ្ឋានពណ្ធដារ ២៧ ៥ ២០០៥

12.   ប្រកាសលេខ ២៧៣ ស្តីពីនីតិវិធីចេញបិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ប្រភពដើមទំនិញ ២៧ ៩ ២០០៥

13.   ប្រកាសលេខ ៣១៥ ស្តីពីវិធានការជំរុ្ និង ប្រមូលបំណុលចំនូលថ្លៃឈ្នូលរោងចក្រ សហគ្រាស និង អចលនវត្ថុរបស់រដ្ឋ ២៣ ៩ ២០០៤

14.   ប្រកាសលេខ ៣១៦ ស្តីពីនីតិវិធីសម្រាប់ការទទួលបានសិទ្ធិប្រមូលផល អនុផលព្រៃឈើប្រចាំឆ្នាំក្នុងដែនព្រៃផ្តល់ផលក្រៅពីព្រៃសម្បទាន ១៨​៧ ២០០៥

15.   ប្រកាសលេខ ៣៨០ ស្តីពិការអណុវត្តន៦អាករលើការស្នាក់នៅ ១៤ ៧ ២០០៥

16.   ប្រកាសលេខ ៣៨៦ ស្តីពីបែបបទនៃការដើដូរងចលនទ្រប្យរបស់រដ្ឋនៅតាមបណ្តាល្រសួង ស្ថាប័ន និង ខេត្ត ក្រុង ២០ ១០ ២០០៤

17.   ប្រកាសលេខ ៤១៨ ស្តីពីការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចជូន មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ខេត្ត-ក្រុង ១១​​​​ ៨ ២០០៥

18.   ប្រកាសលេខ ៤២៨ ស្តីពីសោហ៊ុយសេវាចុះបញ្ជិកា និងបញ្ជិការចាថ្មីលើសម្ភារៈកសិកម្ម ២៦ ១២ ២០០២

19.   ប្រកាសលេខ ៤៧៦ ស្តីពីការប្រមូលពន្ធអាករជាប្រាក់រៀល ១៥​៩ ២០០៥

20.   ប្រកាសលេខ ៤៩៥ ស្តីីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវនីតិវិធីរួមសំរាប់អនុវត្តគំរោងជំនួយរបស់ធនាគារពិភពលោក និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ២៣ ៨ ២០០៥

21.   ប្រកាសលេខ ៥៤៥ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គំរូតារាងថវិការកែតំរុវរាយការណ៦ស្តីពីសកម្មភាពនៃការអនុវត្តថវិកា សេចក្តីសម្រេចបិទបញ្ជីថវិកាប្រចាំឆ្នាំ​និងការកំណត់ឯកសារភ្ជាប់ដែលទាក់ទងការចំណាយថវិការឃុំ-សង្កាត់ ៩ ៩ ២០០៥

22.   ប្រកាសលេខ ៥៥៧ ស្តីពីការចេញលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការផលិតកម្ម អាជីវកម្មផ្គត់ផ្គ់ងទឹកស្អាតរបស់មន្ទីរឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពលខេត្ត-ក្រុង ២៨ ៧ ២០០៥

23.   ប្រកាសលេខ ៦០១ ស្តីពីការពន្យារពេលការអនុវត្តន៍អាករលើការស្នាក់នៅ ២៣ ៩ ២០០៥

24.   ប្រកាសលេខ​ ៦២១​ ស្តីពីលក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណប្រើសញ្ញាបញ្ជាក់ផលិតផល ២៣ ៨ ២០០៥

25.   ប្រកាសលេខ ៦៣១ ស្តីពីការកែសំរួលប្ងង់គណនេយ្យទូទៅ នៃគណនេយ្យរដ្ឋ ៣១ ១២ ២០០៤

26.   ប្រកាសលេខ ៦៣២ ស្តីពីការកែសំរួលប្លង់គណនេយ្យទូទៅ នៃគណនេយ្យថវិកា ខេត្ត-ក្រុង ៣១ ១២ ២០០៤

27.   ប្រកាសលេខ ៨៩៧ ស្តីពីការលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីគណបក្សនយោបាយ គណបក្សសាធាររដ្ឋសេរី ២៥ ៧ ២០០៥

28.   ប្រកាសលេខ ១៤៣៣ ស្តីពីការប្រើប្រាស់ផ្លាលេខថ្មីសំគាល់យានជំនិះ និងផលយាននគរបាលជាំតិ និងការគ្រប់គ្រងបញ្ជីប័ណ្ណសំគាល់យានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ១៨​១០ ២០០៥

29.   ប្រកាសលេខ ១៨៨៦​​ ស្តីពីការឈប់បុណ្យដែលត្រូវមានប្រាក់ឈ្នូល ប្រចាំឆ្នាំ២០០៦​២ ១២​ ២០០៥

30.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពិវិសោធនកម្មលើប្រកាស ស្តីពីសាច់បប្រាក់ងាយស្រួលរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ២៩ ១២ ២០០៤

31.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ របស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ២៩ ១២ ២០០៤

32.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីគោលនយោបបាយឥណទាន​និតវិធី និងសិទ្ធិអំណាចផ្តល់ឥណទាន ១០ ៣ ២០០៥

33.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីវិសោធនកម្មលើ ប្រកាស ស្តីពីអណុបបាតសាធនភាព ២៩ ១២ ២០០៤

34.   ប្រកាសលេខ​ ធ៧ ស្តីពីវិសោធនកម្មលើប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីជាបទដ្ឋានសំរាប់សកម្មភាពកែតម្រូវបន្ទាន់ ចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាការ និងហិរញ្ញវត្ថុ ២៩ ១១ ២០០៥

35.   ប្រកាសលេខ​ ធ៧ ស្តីពីវិសោធនកម្មលើប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីជាបទដ្ឋានសំរាប់សកម្មភាពកែតម្រូវបន្ទាន់ ចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាការ និងហិរញ្ញវត្ថុ ២៩ ១១ ២០០៥.pdf

36.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីសោហ៊ុយអាជ្ញាប័ណ្ណ របស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ២៩ ១២ ២០០៤

37.   ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៦៥៧ ស្តីពីការអនុញ្ញាតឲ្យសេវាសុខាភិបាលអនុវត្តការពិនិ្យ និងព្យាបាលជំងឹដោយយកកំរៃខ្លះពីអ្នកជំងឺ ១១ ១០ ២០០៥

38.   ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៩៨១ ស្តីពីគោលការណ៍ចមនាយសំរាប់អនុវត្តកម្មវិធីសកម្មភាពជាអាទិភាព (PAP) នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា ២៩ ១២ ២០០៥

39.   ប្រកាសណែនាំលេខ ២៣១ ស្តីពីការងារលទ្ធកម្មរបស់ឃុំ សង្កាត់ ២៩ ៤ ២០០៥

40.   ប្រកាសណែនាំលេខ​ ៧១៧ ស្តីពពបីការបិទបញ្ជីចំណូល-ចំណាយ និងការធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបទូទាត់ចំណូល-ចំណាយថវិការរដ្ឋ ឆ្នាំ២០០៥ ៣ ១១ ២០០៥

ប្រកាស

1.   ប្រកាសរួមលេខ ១៤៥ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គំរូសំណុំលិខិត ដោះស្រាយបទល្មើសអនាម័យសត្វ និង ផលិតផលមានដើមកំណើតពីសត្វ ដលើមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ២៧ ៤ ២០០៦

2.   ប្រកាសលេខ ០១ ស្តីពីការកមណត់បែងចែកភារកិច្ច សម្តេចព្រះអង្គមហាសង្ឃរាជាធិបតី សម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជ និង សម្តេចព្រះមហាសុមេធាធិបតី ព្រះសង្ឃនាយក ២៤ ៨ ២០០៦

3.   ប្រកាសលេខ ០០១ ស្តីពីការបង្កើតកាារិយាល័យចំណុះមន្ទីរកិច្ចការនារី ខេត្ត-ក្រុង ១០ ១ ២០០៦

4.   ប្រកាសលេខ ០២ ស្តីពីការកំណត់បែងចែកភារកិច្ចគណៈសង្ឃនាយក នៃព្រះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ២៩ ៨ ២០០៦

5.   ប្រកាសលេខ ០០២ ស្តីពីលតាប័ត្រធានារ៉ាប់រងយានយន្តជាកាតព្វកិច្ច ៣ ១ ២០០៦

6.   ប្រកាសលេខ ០៩ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការប្រគល់ដោយមានការឃ្លាំមើល និង ការញុះញង់ឲ្យលក់ដោយខុសច្បាប់ ៨ ២ ២០០៦

7.   ប្រកាសលេខ ០១២ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាទីឡាកងយោធនពលខេមរភូមិន្ទ ១៧ ៣ ២០០៦

8.   ប្រកាសលេខ ០២១ ស្តីពីរូបសញ្ញាវិទ្យាស្ថាន វិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ២៣ ៥ ២០០៦

9.   ប្រកាសលេខ ០៥២ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់មន្ទីរការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ខេត្ត-ក្រុង ១៥ ៣ ២០០៦

1.       ប្រកាសលេខ ១៣៧ ស្តីពីការលុបចោលរោងច្រកអារ-កែច្នាំឈើ ជាសាខាក្រុមហ៊ុនព្រៃសម្បទានក្នុងទូទាំងប្រទេស ១៣ ៤ ២០០៦

2.       ប្រកាសលេខ ១៥៤ ស្តីពីការអនុវត្តន៍សេវាអធិការកិច្ចទំនិញមុខពេលផ្ទុក ៣០ ៣ ២០០៦

3.       ប្រកាសលេខ ១៨៥ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គំរូកែសម្រួលថ្មី និងឯកសារបន្ថែមក្នុងនាំចូលសម្ភារៈកសិកម្ម ៩ ៦ ២០០៦

4.       ប្រកាសលេខ ៣៨៤ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិពហុផ្នែក ស្តីពីកុមារ កំព្រា និង កុមារងាយរងគ្រោះ ១០ ៧ ២០០៦

5.       ប្រកាសលេខ ៤០១ ស្តីពីការអនុវត្តន៍វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្មសាធារណៈ ៣០ ៥ ២០០៦

6.       ប្រកាសលេខ ៤០៥ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឯកសារ ក្រមសីលធម៌សំរាប់សវនករផ្ទៃក្នុង និងស្តងដារវិជ្ជាជីវៈសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ៣១ ៥ ២០០៦

7.       ប្រកាសលេខ ៤០៦ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង តែមប្រិ៍ទិដ្ឋាការ ១ ៦ ២០០៦

8.       ប្រកាសលេខ ៤២៥ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការឧទ្ធរណ៍សំរាប់យន្តការអធិកាារកិច្ចទំនិញមុនពេលផ្ទុក ១២ ៦ ២០០៦

9.       ប្រកាសលេខ ៤៣១ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្តរាស់គំរូរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ សំរាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមជ្យម ១៦ ៦ ២០០៦

10.   ប្រកាសលេខ ៦៧៨ ស្តីពីនិតិវិធីអនុវត្តរបបឧបត្ថម្ភគោលនយោបាយចំពោះជនពលី ជនមរណៈ ជនពិការ និវត្តជន ជនបាត់បង់សមត្ថភាពការងារ និងគ្រួសារ ២៣ ១២ ២០០៥

11.   ប្រកាសលេខ ៧០៦ ស្តីពីនីតិវិថីផ្តល់ប្រកាសនីយបត្រតកម្កកម្ម និងវិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ ២៩ ៦ ២០០៦

12.   ប្រកាសលេខ ៧០៧ ស្តីពីនីតិវិធីចុះបញ្ជីគំនូរឧស្សាហកម្ម ២៩ ៦ ២០០៦

13.   ប្រកាសលេខ ៧៩១ ស្តីពីការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគណបក្សនយោបាយ (គណបក្ស សម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ២៦ ៦ ២០០៦

14.   ប្រកាសលេខ ១០៨៦​ ស្តីពីការប្តូរឈ្មោះការិយាល័យកិច្ចការទូទៅ ទៅជាការិយាល័យស្ថិតិ និង អត្រានុកូលដ្ឋាចំណុះសាលាខេត្ត ក្រុង ១៧ ៨ ២០០៦​

15.   ប្រកាសលេខ ១១០៩ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឯកសារគោលនយោបាយស្តីពីការគ្រប់្រងផ្ទៃក្នុង ១៣ ១១ ២០០៦

16.   ប្រកាសលេខ ១៤០១ ស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច នៃមាតិការថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋ ២៩ ១២ ២០០៦

17.   ប្រកាសលេខ ១៤០៣ ស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តប្លង់គណនេយ្យទូទៅ នៃគណនេយ្យថវិការខេត្ត-ក្រុង ២៩ ១២ ២០០៦

18.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីការកែសម្រយលប្រកាសស្តីពី សោហ៊ុយបង្កើតដើមទុនសំរាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ១៣ ៩ ២០០៦

19.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីការកែសម្រយលប្រកាសស្តីពីការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណចំពោះគ្រឹះស្ដានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ១៣ ៩ ២០០៦

20.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីការកែសម្រយលប្រាសស្តីពីសេហ៊ុយបង្កើតដើមទុនសំរាប់ គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ១៣ ៩ ២០០៦

21.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីការកែសម្រួលប្រកាសស្តីពីការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ ចំពោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ១៣ ៩ ២០០៦

22.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីការកែសម្រួលប្រកាសស្តីពីការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ ចមពោះធនាគារពាណិជ្ជ ១៣ ៩ ២០០៦

23.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីការកែសម្រួលប្រកាសស្តីពីការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណចំពោះធនាគារឯកទែស ១៣ ៩ ២០០៦

24.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីការកែសម្រួល្រកាសស្តីពីការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ ចមពោះធនាគារឯកទេស ១៣ ៩ ២០០៦

25.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តនូវគោលការណ៍ណែនាំរបស់ប្រព័ន្ធ ចែករំលែកព័ត៌មាន៌ណទាន ២២ ៦ ២០០៦

26.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីការត្រួតពិនត្យហានិភ័យនៃឥណទានធំរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ៣ ១១ ២០០៦

27.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីការប្រើប្រាស់ និងការការពារព័ត៌មានឥណទាន ១០ ៥ ២០០៦

28.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីកាលបរិច្ឆទផ្ញរបាយការណ៍ របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ១៣ ៩ ២០០៦

29.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីកាលបរិច្ឆេទផ្ញើរបាយការណ៍ របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ១៣ ៩ ២០០៦

30.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីកាលបរិច្ឆេទផ្ញើរបាយការណ៍ របស់ធនាគារពាណិជ្ជ និងថនាគារឯកទេស ១៣ ២០០៦

31.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីកាលបរិច្ឆេទផ្ញើរបាយការន៍ របស់ធនាគារពានិជ្ជ និង ធនាគារឯកទេស ១៣ ៩ ២០០៦

32.   ប្រកាសលេខ ធ៩ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធទូទាត់សង្បរាក់ ៤ ១២ ២០០៦

33.   ប្រកាសលេខ ធ៩ ស្តីពីប្រតិបត្តិការនៃគណនីទូទាត់ ១៣ ១២ ២០០៦

34.   ប្រកាសលេខ ធ៩ ស្តីពីប្រព័ន្ធទូទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់ ៤ ១២ ២០០៦

35.   ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ០៣៣ ស្តីពីសោហ៊ុយលើសេវាសំណង់ ១២ ១ ២០០៦

36.   ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២៨១ ស្តិបីអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មប្រៃសនីយ៍ ២៧ ៤ ២០០៦

37.   ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១១២០ ស្តីពីអាជ្ញាប័ណ្ណសេវាបញ្ញើឆាប់រហ័សអន្តរជាតិ ១០ ១១ ២០០៦

38.   ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១២៤២ ស្តីពីវិសោធនកម្មប្រការ ១១ នៃប្រកាសអន្តរក្រសយង ស្តីពីអាជ្ញាប័ណ្ណសេវាបញ្ជើឆាប់រហ៍សអន្តរជាតិ ២៩ ១១ ២០០៦

39.   ប្រកាសណែនាំលេខ ១១៣២ ស្តីពីការបិទបញ្ជីចមណូល-ចំណាយ និងការធ្វើរបាយការណ៍ បូកសរុបទូទាត់ចំណូល-ចំនាយថវិការរដ្ឋ ឆ្នាំ២០០៦ ១៣ ១១ ២០០៦

ប្រកាស

1.   ប្រកាសរួមលេខ ៣៦៣ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងផលិតកម្ម អាហរ័ណ នីហរ័ណកម្ម និង ពាណិជ្ជកម្មបសុឱសថ ២៤ ៨ ២០០៧

2.   ប្រកាសលេខ ០០២ ស្តីពីបញ្ជីកំរិតអតិបរិមានៃសំណំល់ថ្នាំកសិកម្មក្នុងកសិផលមានដើមកំណើតពីរុក្ខជាតិ ៣ ១ ២០០៧ 

3.   ប្រកាសលេខ ០០៥ ស្តីពីរូបសញ្ញាសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិ ១៥ ១ ២០០៧

4.   ប្រកាសលេខ ០១២ ស្តីពីការណែនាំអនុវត្តរបបសោធននិវត្តន៦ និងសោធនបាត់បង់សមត្ថភាបការងារចំពោះយោធិនអាជីពទាំងពីរប្រភេទ នៃករយោធពលខេមរភូមិន្ទ ៧ ២ ២០០៧

5.   ប្រកាសលេខ ០២០ ស្តីពីចំណាត់ថ្នាក់ និង បញ្ជីឈ្មោះប្រភេទសត្វព្រៃ ២៥ ១ ២០០៧

6.   ប្រកាសលេខ ០៣៤ ស្តីពីការបង្កើតឯកសណ្ឋាន និងផ្លាកសញ្ញាសំគាល់ របស់អធិការដ្ឋាន ក្រសួងទេសចរណ៍ ២៣ ៣ ២០០៧

7.   ប្រកាសលេខ ៣៥ ស្តីពីបែបបទ និងទម្រង់ការ នៃការធ្វើសម្បថរបស់ភា្នក់ងារនគរបាលយុត្តិធម៌ ២៩ ៨ ២០០៧

8.   ប្រកាសលេខ ០៤២ ស្តីពីការសរសេរផ្លាកសញ្ញាសំគាល់ថ្មី សំរាប់មម្ទីរពេ្យជាតិ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ និង អង្គភាពដែលទទួលពិគ្រើ ឬ ព្យាបាលជំងឺ ៦ ១១ ២០០៧ 

9.   ប្រកាសលេខ ០៦៩ ស្តីពីការបង្កើតការិយាល័យសុខភាពផ្លុវចិត្ត ១ ២ ២០០៧

1.       ប្រកាសលេខ ០៧៦ ស្តីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់នាយកដ្ឋាន ផ្លូវថ្នល់ ១៩ ៣ ២០០៧

2.       ប្រកាសលេខ ០៨៦ ស្តីពីការបង្កើតការិយាល៧យនីតិកម្ម និងវិវាទ​៧ ២ ២០០៧

3.       ប្រកាសលេខ ០៩៥ ស្តីពីការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ ខេត្ត-ក្រុង ៤ ១២ ២០០៧

4.       ប្រកាសលេខ ០៩៨ ស្តីពីការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណជូនក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬអាយុជីវិត ១៧ ១ ២០០៧

5.       ប្រកាសលេខ ១៤២ ស្តីពីការផ្តល់វិញ្ញាបនប័ត្រវិជ្ជាជីវៈ និងអាជ្ញាប័ណ្ណផ្នែកសេវាកម្មវាយតម្លៃ និង សេវាកម្មអចលនវត្ថុ ១៣ ២ ២០០៧

6.       ប្រកាសលេខ ១៨៥ ស្តីពីអភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ២០ ៣ ២០០៧

7.       ប្រកាសលេខ ១៨៦ ស្តីពីកម្រិតសោធនភាពសំរាប់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ២០ ៣ ២០០៧

8.       ប្រកាសលេខ ១៩៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់លេខាធិការដ្ឋាន នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំបណ្តុះណ្តាលបវ្វេកទេស និងវិជ្ជាជិវៈ ១៦ ៨ ២០០៧

9.       ប្រកាសលេខ ២០៣ ស្តីពីការកំណត់ឯកសណ្ឋាន និង ផ្លាកសញ្ញាសំគាល់ថ្មីរបស់ការិយាល័យចត្តាឡីស័ក ៣១ ៨ ២០០៧

10.   ប្រកាសលេខ ២០៦ ស្តីពីការឈប់បុណ្យដែលត្រូវមានប្រាក់ឈ្នូល ប្រចាំឆ្នាំ២០០៨ ២២ ៨ ២០០៧

11.   ប្រកាសលេខ ២១៦ ស្តីពីការបង្កើតកណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ៣ ៩ ២០០៧

12.   ប្រកាសលេខ ២៤៩ ស្តីពីការធ្វើវិមជ្ឈការ ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម នៅមណ្ឌលសាលា ខេត្ត-ក្រុង ៣០ ១១ ២០០៧

13.   ប្រកាសលេខ ២៦៣ ស្តីពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខាងហិរញ្ញវត្ថុ របស់អ្នកសុំដីសម្បទានសង្គមកិច្ច ៣ ៧ ២០០៧

14.   ប្រកាសលេខ ៣១៦ ស្តីពីគោលការណ៍ណែនាំអំពី សហគមន៍នេសាទ ១៣ ៧ ២០០៧

15.   ប្រកាសលេខ ៣៣៤ ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ នៃផលិតផលកសិកម្ម ៧ ៨ ២០០៧

16.   ប្រកាសលេខ ៣៦៧ ស្តីពីការផ្ទេរមន្ទីរពេទ្យបង្អេកថ្នាក់ខេត្ត-ក្រុង មកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត-ក្រុង ៧ ៨ ២០០៧

17.   ប្រកាសលេខ ៣៨៦ ស្តីពីការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគណបក្សនយោបាយ ១៩ ៣ ២០០៧

18.   ប្រកាសលេខ ៤០៤ ស្តីពីតួនាទី ភារកិច្ច និ រចនាសម្ព័ន្ធ របស់នាយកដ្ឋាន លេខាធិការដ្ឋាន មណ្ឌលអប់រំកែប្រែ និងពន្ធាគារខេត្ត ក្រុង ចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ៤ ៤ ២០០៧

19.   ប្រកាសលេខ ៤៦៥ ស្តីពីការដកា់្យប្រើប្រាសតារាងពន្ធគយកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០០៧ ភាគ ១៣ ១២ ៦ ២០០៧

20.   ប្រកាសលេខ ៤៦៥ ស្តីពីការងារឲ្យប្រើតារាងពន្ធគយកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧ ១២ ៦ ២០០៧

21.   ប្រកាសលេខ ៤៦៥ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើតារាងពន្ធគយកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧ ១២ ៦ ២០០៧ ភាគី ២

22.   ប្រកាសលេខ ៤៦៥ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តារាងពន្ធគយកម្ពុជា ១២ ៦ ២០០៧ ១០

23.   ប្រកាសលេខ ៤៦៥ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តារាងពន្ធគយកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧ ១២ ៦ ២០០៧ ភាគ ៣

24.   ប្រកាសលេខ ៤៦៥ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តារាងពន្ធគយកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧ ១២ ៦ ២០០៧ ភាគ ៤

25.   ប្រកាសលេខ ៤៦៥ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តារាងពន្ធគយកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧ ១២ ៦ ២០០៧ ភាគ ៥

26.   ប្រកាសលេខ ៤៦៥ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តារាងពន្ធគយកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧ ភាក ៩ ១២ ៦ ២០០៧

27.   ប្រកាសលេខ ៤៦៥ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តារាងពន្ធគយកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧ ភាគ ៥ ១២ ៦ ២០០៧

28.   ប្រកាសលេខ ៤៦៥ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តារាងពន្ធគយកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧ ភាគ ៦ ១២ ៦ ២០០៧

29.   ប្រកាសលេខ ៤៦៥ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តារាងពន្ធគយកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧ ភាគ ៧ ១២ ៦ ២០០៧

30.   ប្រកាសលេខ ៤៦៥ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តារាងពន្ធគយកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧ ភាគ ៨ ១២ ៦ ២០០៧

31.   ប្រកាសលេខ ៤៦៥ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តារាងពន្ធគយកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧ ភាគ ១៩ ១២ ៦ ២០០៧

32.   ប្រកាសលេខ ៤៦៥ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តារាងពន្ធគយកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧ ភាគ២៣ ១២ ៦ ២០០៧

33.   ប្រកាសលេខ ៤៦៥ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តារាងពន្ធគយកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧ ភាគ២៤ ១២ ៦ ២០០៧

34.   ប្រកាសលេខ ៤៦៥ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តារាងពន្ធគយកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧ ភាគ២៥ ១២ ៦ ២០០៧

35.   ប្រកាសលេខ ៤៦៥ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តារាងពន្ធគយកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧ ភាគ២៦ ១២ ៦ ២០០៧

36.   ប្រកាសលេខ ៤៦៥ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តារាងពន្ធគយកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧ ភាគី ២១ ១២ ៦ ២០០៧

37.   ប្រកាសលេខ ៤៦៥ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តារាងពន្ធគយកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧ ភាគី ២២ ១២ ៦ ២០០៧

38.   ប្រកាសលេខ ៤៦៥ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តារាងពន្ធគយកម្ពុជា ភាគ ១១ ១២ ៦ ២០០៧

39.   ប្រកាសលេខ ៤៦៥ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តារាងពន្ធគយកម្ពុជា ភាគ ១២ ១២ ៦ ២០០៧

40.   ប្រកាសលេខ ៤៦៥ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តារាងពន្ធគយកម្ពុជា ភាគ ១៤ ១២ ៦ ២០០៧

41.   ប្រកាសលេខ ៤៦៥ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តារាងពន្ធគយកម្ពុជា ភាគ ១៥ ៦ ២០០៧ ១០

42.   ប្រកាសលេខ ៤៦៥ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តារាងពន្ធគយកម្ពុជា ភាគ ១៧ ១២ ៦ ២០០៧

43.   ប្រកាសលេខ ៤៦៥ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តារាងពន្ធគយកម្ពុជា ភាគ ១៨ ១២ ៦ ២០០៧

44.   ប្រកាសលេខ ៤៦៥ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តារាងពន្ធគយកម្ពុជា ភាគ ២១ ១២ ៦ ២០០៧

45.   ប្រកាសលេខ ៤៦៥ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តារាងពន្ធគយកម្ពុុជា ឆ្នាំ២០០៧ ភាគ ៣

46.   ប្រកាសលេខ ៤៦៥ ស្តីពីការដា់ឲ្យប្រើប្រាស់តារាងពន្ធគយកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧ ភាគ ៨ ១២ ៦ ២០០៧

47.   ប្រកាសលេខ ៤៧៩ ស្តីពីអត្រាបុព្ធលាភនៃការធានារ៉ាប់រងអគ្គីភ័យ ១៤ ៦ ២០០៧

48.   ប្រកាសលេខ ៥៥០ ស្តីពីការកែសម្រួលឈ្មោះប្រភេទសត្វព្រៃ របស់ក្រសួងកសិកម្ម ១៧ ១៧ ២០០៧

49.   ប្រកាសលេខ ៦៤៣ ស្តីពីកាតព្វកិច្ចដាក់របាយការន៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឲ្យធ្វើសវនកម្មគណនេយ្យសហគ្រាស ២៦ ៧ ២០០៧

50.   ប្រកាសលេខ ៦៤៨ ស្តីពីការកំណត់តម្លៃសំបុត្រចូលទស្សនាសារមន្ទីរជាតិ ២៦ ៧ ២០០៧

51.   ប្រកាសលេខ ៧៧៧ ស្តីពីភារកិច្ច និង រចនាសម្ព័ន្ធ របស់អង្គភាពចំណុះនាយកដ្ឋានសវនាកម្មផ្ទក្នង ក្រសួងមហាផ្ទៃ ២៥ ៤ ២០០៧

52.   ប្រកាសលេខ ១៤០២ ស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តប្លង់គណនេយ្យទូទៅ នៃគណនេយ្យរដ្ឋ ២៩ ១២ ២០០៦

53.   ប្រកាសលេខ ១៤០៣ ស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តន៍គណនេយ្យទូទៅ នៃៃគណនេយ្យថវិការខេត្ត-ក្រុង ២៩ ១២ ២០០៦

54.   ប្រកាសលេខ ១៤០៤ ស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តប្លង់គណនេយ្យទូទៅ នៃគណនេយ្យថវិការស្រុក ខ័ណ្ឌ ២៩ ១២ ២០០៦

55.   ប្រកាសលេខ ១៤០៩ ស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច នៃមាតិកាថវិការខេត្ត ក្រុង និងស្រុក ខ័ណ្ឌ ២៩ ១២ ២០០៦

56.   ប្រកាសលេខ ១៤៤៧ ស្តីពីបញ្ញត្តិ និង នីតិវិធីប្រតិវេទន៍គយ ២៦ ១២ ២០០៧

57.   ប្រកាសលេខ ២៥៧៨ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃការប្រឡងសញ្ញាប័ត្រធម្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ២២ ១២ ២០០៦

58.   ប្រកាសលេខ ២៥៧៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងារប្រព្រឹត្តទៅ នៃការប្រឡងសញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ ២២ ១២ ២០០៦

59.   ប្រកាសលេខ ២៨៦០ ស្តីពីការលុបឈ្មោះចេញពីគណបក្សនយោបាយ ២១ ៨ ២០០៧

60.   ប្រកាសលេខ ធ៣ ស្តីពីបទបញ្ជានៃការដឹកជញ្ជូនធនប័ត្រ ១៦ ៧ ២០០៧

61.   ប្រកាសលេខ ធ៤ ស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលនយោបាយត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ១៩ ១២​ ២០០៧

62.   ប្រកាសលេខ ធ៤ ស្តីពីក្រមសលធម៌សម្រាប់មន្ត្រីបុគ្គលិកអគ្គាធិការដ្ឋានធនាគារជាដតិនៃកម្ពុជា

63.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីការគណនាមូលនិធិផ្ទស់សុទ្ធរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ២៧ ៨ ២០០៧

64.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពចំហសុទ្ធ នៃរូបិយប័ណ្ណចំពោះគ្រឹះស្ថាន ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ២៧ ៨ ២០០៧

65.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីការអនុបាតសោធនភាពរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ២៧ ៨ ២០០៧ 

66.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីវិសោធនកម្មលើប្រកាស ស្តីពីអនុបាតសាធនភាបរបស់ធនាគារ ២៧ ៨ ២០០៧

67.   ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១០០ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរថយន្តចង្កួតស្តាំ ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រទេស​ ១៩ ១ ២០០៧

68.   ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៨០ ស្តីពីការកំណត់ និង កែសម្រួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភគោលនយោបាយប្រចាំខែ ជូនកូរបស់គ្រួសារជនពលី និង មរណៈ ១៥ ៣ ២០០៧

69.   ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៩១ ស្តីពីគោលការន៍ចំណាយសំរាប់អនុវត្តថវិការតាមកម្មវិធី​នៅក្នុងក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា ២៦ ៣ ២០០៧

70.   ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២៦៨ ស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ធ្មប ២ ៤ ២០០៧

71.   ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៤៥៧ ស្តីពីកម្រៃរដ្ឋបាល ក្នុងការចុះបញ្ជីម៉ាក និងកម្រៃរដ្ឋបាលពាក់ព័ន្ធនានា ៨ ៦ ២០០៧

72.   ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៦៤៧ ស្តីពីការកំណត់កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណភាពយន្ត និង វីដេអូ ២៦ ៧ ២០០៧

73.   ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៦៤៨ ស្តីពីការកំណត់តម្លៃសុំសិទ្ធិបង្កើត ផលិតផលវប្បធម៌ សំរាប់ប្រកបអាជីវកម្មលើស្នាដៃអ្នកនិពន្ធអក្សរសាស្ត្រ សិល្បៈ និងតូរ្យតន្ត្រី ដែលគ្មានអ្ន្ទទួមរតក ឬគ្មានមរតកសាសន៍ ២៦ ៧ ២០០៧

74.   ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៦៧៩ ស្តីពីកម្រៃរដ្ឋបាលក្នុងការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ៧ ៨ ២០០៧

75.   ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៨២៥ ស្តីពីកម្រៃសេវាតម្កល់ និងស្រាវជ្រាវរកលិខិតជូនដំណឹង នៃប្រតិបត្តិការដែលមានកិច្ចធានា ៣ ៩ ២០០៧

76.   ប្រកាសណែនាំលេខ ១១៥៩ ស្តីពីការបិទបញ្ជីចំណូលដចំណាយយ និងការធ្វើរបាយការណ៍បូកសុបអនុវត្តចំណុល-ចំណាយថវិការរដ្ឋឆ្នាំ២០០៧ ៦ ១១​ ២០០៦

ប្រកាស

1.   ប្រកាសលេខ ៤៥ ស្តីពីការបង្កើត ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅថ្នាក់ការិយល៧យចំណុះនាយកដ្ឋាន នៃអគ្គនាយកដ្ឋាននានា របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ ២៧ ៦ ២០០៧

2.   ប្រកាសលេខ ០៧៨ ស្តីពីក្រមសីលធម៌មន្ត្រីរាជការអធិការកិច្ច នៃក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមយយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និង អធិការកិច្ច

3.   ប្រកាសលេខ ០៩៧ ស្តីពីការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគណៈបក្សនយោបាយ ២៣ ១ ២០០៨

4.   ប្រកាសលេខ ១០១ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដើម្បីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍន៍អចលនវត្ថុ ១២ ២ ២០០៨

5.   ប្រកាសលេខ ១០៥ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងទំនិញដែលត្រូវបានលើកលែងពន្ធនិងអាករ ១៥ ២ ២០០៨

6.   ប្រកាសលេខ ១០៦ ស្តីពីសន្និធិគយបណ្តោះអាសន្ន ១៥ ២ ២០០៨

7.   ប្រកាសលេខ ១០៧ ស្តីពី ការរាយការណ៍ ការធ្វើចរាចរ ការធ្វើសន្និដ្ឋាន និង​ការដឹកជញ្ជីនទំនិញនាំចេញ ១៥ ២ ២០០៨

8.   ប្រកាសលេខ ១០៨ ស្តីពី ការបង្វិលសងវិញនូវពន្ធ អាករគយ ១៥ ២ ២០០៨ ១៥ ២ ២០០៨

9.   ប្រកាសលេខ ១០៩ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងទំនិញគ្មានការទាមទារ ១៥ ២ ២០០៨

1.       ប្រកាសលេខ ១១០ ស្តីពីការពង្រឹកវង់អំណាចគយ ១៥ ២ ២០០៧

2.       ប្រកាសលេខ ១១១ ស្តីពី ការអនុញ្ញាតឲ្យបំពេញទម្រង់ការគយនៅក្រៅការិយាល័យគយ ១៥ ២ ២០០៨

3.       ប្រកាសលេខ ១១២ ស្តីពីនិមុត្តិធានា ១៥ ២ ២០០៨

4.       ប្រកាសលេខ ១១៣ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងឯកសារ បញ្ជីគណនេយ្យ កំណត់ត្រា និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតស្តីពីការនាំចេញ និងនាំចូល ១៥ ២ ២០០៨

5.       ប្រកាសលេខ ១១៩ ស្តីពីការបញ្ជូលក្នុងបញ្ជីបេតិកណ្ឌវប្បធម៌ជាតិ ប្រាសាទបុរាណរមនីយដ្ឋានបុរាណវិទ្យា បុរប្រវត្តិវិទ្យា នៃព្រះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ៩ ៦ ២០០៨

6.       ប្រកាសលេខ ២១៦ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួង ដើម្បីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍន៍អចលនវត្ថុ ១៩ ៣ ២០០៨

7.       ប្រកាសលេខ ២២៤ ស្តីពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង របស់សត្តឃាតដ្ឋាន ២៣ ៦ ២០០៨

8.       ប្រកាសលេខ ២២៥ ស្តីពីទីតាំង និងបទដ្ឋានបច្ចេកទេសសម្រាប់ការសាងសង់សត្តឃាតដ្ឋាន ២៣ ៦ ២០០៨

9.       ប្រកាសលេខ ២២៦ ស្តីពីគំរូលិខិតអនុញ្ញាត ទម្រង់ បែបបទសុំបង្កើតសត្តឃាតដ្ឋាន និង ការធ្វើអាជីវកម្មពិឃាតសត្វ ២៣ ៦ ២០០៨

10.   ប្រកាសលេខ ២២៧ ស្តីពីបែបបទនៃការត្រួតពិនិត្យអនាម័យសត្វ និងផលិតផលមានដើមកំណើតពីសត្វ ក្នុងស្រុក ២៣ ៦ ២០០៨

11.   ប្រកាសលេខ ៣០៤ ស្តីពី ការបង្កើតផ្នែកគ្រប់គ្រង និងប្រមូលពន្ធរបបស្វ័យប្រកាស ២៣ ៤ ២០០៧

12.   ប្រកាសលេខ ៣៨៧ ស្តីពីការកំណត់តម្លៃគិតពន្ធគយលើទំនិញនាំចូល ២២​៥ ២០០៧

13.   ប្រកាសលេខ ៣៨៨ ស្តីពីសវនកម្មក្រោយពេលបញ្ចេញទំនិញពីគយ ដោយទីចាត់ការគយ និងរដ្ឋាករ ២២ ៥ ២០០៨

14.   ប្រកាសលេខ ៣៨៩ ស្តីពីការដឹកជញ្ជូន ការចែកចាយ និងការកាត់រក្សាទំនិញ នៅក្នុងដែនគយ ២២ ៥ ២០០៨

15.   ប្រកាសលេខ ៤០២ ស្តីពីគំរូបបញ្ជិកា វិញ្ញាបនបត្រ លិខិតអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ស្លាកសញ្ញាយថាប្រភេទកៅស៊ូកម្ពុជា និង លិខិតទទួលស្កាល់ជាផ្លូវការ ១ ៩ ២០០៨

16.   ប្រកាសលេខ ៤០៣ ស្តីពីបែបបទ និង នីតិវិថីសំរាប់ការស្នើសុំ និងករផ្តល់វិញ្្ាបនបត្របញ្ជាក់គុណផាព យថប្រផេទកៅស៊ុកម្ពុជា​ ១ ៩ ២០០៨

17.   ប្រកាសលេខ ៤០៤ ស្តីពីបែបបទ និង នីតិវិធីនៃការផ្តល់ លិខិតទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ និង លិខិតអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ស្លាកសញ្ញា យថាប្រភេទកៅស៊ូកម្ពុជា ១ ៩ ២០០៨

18.   ប្រកាសលេខ ៥០៨ ស្តីពីការឆ្លងកាត់គយ ០១ ៧ ២០០៧

19.   ប្រកាសលេខ ៥៤៨ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង ការត្រួតពិនិត្យ និងការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណាសំរាប់បុគ្គលអភិវ្ឍន៍អចលនវត្ថុ ៣០ ៧ ២០០៨

20.   ប្រកាសលេខ ៥៤៩ ស្តីពីគោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគណនេយ្យសម្រាប់អាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងទូទៅ ៣០ ៧ ២០០៨

21.   ប្រកាសលេខ ៦០៨ ស្តីពីអាជីវកម្មធនារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ១២ ៨ ២០០៨

22.   ប្រកាសលេខ ៦១៧ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារសន្តិសុខស្បៀងថ្នាក់ជាតិសំរាប់អនុវត្តគំរោងឧបត្ថម្ថស្បៀងបន្ទាន់ ១៨ ៨ ២០០៨

23.   ប្រកាសលេខ ៦១៨ ស្តីពីការតែងតាំងនាយកគំរោងឧបត្ថស្បៀងបន្ទាន់ ១៨ ៨ ២០០៨

24.   ប្រកាសលេខ ៦១៩ ស្តីពីការបង្កើតអង្កភាពគ្រប់គ្រងគំរោងឧបត្ថម្ភស្បៀងបន្ទាន់ ១៨ ៨ ២០០៨

25.   ប្រកាសលេខ ៦៣១ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋាននីតិកម្ម ២១ ៨ ២០០៨

26.   ប្រកាសលេខ ៧៣៤ ស្តីពីនីតិវិធីគយពិសេសសម្រាប់អនុវត្តក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ១១ ៩ ២០០៨

27.   ប្រកាសលេខ ៧៤៥ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងទំនិញកំណត់ពិសេស ១១ ៩ ២០០៨

28.   ប្រកាសលេខ ៧៧៩ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារគ្រប់គ្រងប្រាក់បុរេប្រទានគ្រប់ប្រភេទ ១៩ ៩ ២០០៨

29.   ប្រកាសលេខ ៩២៨ ស្តីពីការនាំចូលបណ្តោះអាសន្នតាមរបបប្រវេសន៍កាលិក ២ ១០ ២០០៨

30.   ប្រកាសលេខ ៩២៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយក្ឋានច្បាប់ វិវាទ និងស្ថិតិនៃអគ្គនាយក្ឋានពន្ធដារ ៣ ១០ ២០០៨

31.   ប្រកាសលេខ ៩៣០ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃនយាកដ្ឋាន្ឋានសេវាអ្នកជាំប់ពន្ធ និងបំណល នៃអគ្គនាយកដ្ឋានព្ធដារ ៣ ១០ ២០០៨

32.   ប្រកាសលេខ ៩៣១ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអ្នកជាប់ពន្ធធំ នៃអគ្គនាក្ឋានពន្ធដារ ៣ ១០ ២០០៨

33.   ប្រកាសលេខ ៩៣២ ស្តីពីការៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃនាយកដ្ឋានសវនកម្មសហគ្រាស នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ៣ ១០ ២០០៨

34.   ប្រកាសលេខ ៩៣៣ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃនាយក្ឋានព័ត៌មានវិទ្យានៃអគ្គនាយកដ្ឋានពណ្ធដារ ៣ ១០ ២០០៨ 

35.   ប្រកាសលេខ ៩៣៥ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ៣ ១០ ២០០៨

36.   ប្រកាសលេខ ៩៣៦ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃសាខាពណ្ធដារខណ្ទទាំង ៧ នៅរាធានីភ្នំពេញ ៣ ១០ ២០០៨

37.   ប្រកាសលេខ ១២៦៣ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ របស់បណ្តាលការិយាល័យនៃនាយកដ្ឋានផែនារបច្ចកេទេស និងកចិច្ការអន្តរជាតិ នៃអគ្កាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុចា ៧ ១១ ២០០៨

38.   ប្រកាសលេខ ១២៦៥ ស្តីពីាររៀបចំ និងារប្រព្រឹត្តទៅ របស់បណ្តាការិយាល័យនសនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងគ្រប់គ្រង នៃអគ្គនាយដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកកម្ពុជា ៧ ១១ ២០០៨

39.   ប្រកាសលេខ ១៥៥៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់បណ្តាការិយាល័យ នៃនាយកដ្ឋានតំបន់រួចពន្ធ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា ១៨ ១២ ២០០៨

40.   ប្រកាសលេខ ១៥៦០ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់បណ្តាលការិយាល័យ នៃនាយកដ្ឋានបង្ការ និងបង្រាបបទល្មើស នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋការកម្ពុជា​១៨ ១២ ២០០៨

41.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីការកំណត់ជាថ្មីនុដើមទុនចុះបញ្ជី និងលក្ខណ្ឌសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ ចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារ ១៩ ៩ ២០០៨

42.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីការតម្កល់ប្រាក់បំរុងកាតព្វកិច្ចលើប្រាក់បញ្ជើ និងប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារពាណិជ្ជ ២៥ ៤ ២០០៨

43.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ និង ហិរញ្ញប្បទាន ភេរវកម្ម ៣០ ៥ ២០០៨

44.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ ៣០ ៥ ២០០៨

45.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវ និងសមស្របសម្រាប់បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ និងគ្រឹះស្ថានធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ ២៥ ១១ ២០០៨

46.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពីអភិបាលកិច្ចរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ២៥ ១១ ២០០៨

47.   ប្រកាសលេខ ធ៩ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការកំណត់អត្រាបន្តូរប្រាក់ ១៩ ៨ ២០០៨

48.   ប្រកាសអន្តក្រសួងលេខ ៥៦ ស្តីពីការផតល់នីតិសម្បទាជាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ ៤ ៩ ២០០៨

ប្រកាសណែនាំលេខ ១១៦០ ស្តីពីការបិទបញ្ជីចំណូល-ចំណាយ និងការធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបអនុវត្ត-ចំណាយថវិការដ្ឋឆ្នាំ ២០០៨ ៣០ ១០ ២០០៨

ប្រកាស

1.   ប្រកាសលេខ ០០៩ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធ និងជំងឺអេដស៍ ១៩ ០១ ២០០៩

2.   ប្រកាសលេខ ០៦៨ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យប្រើស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ០៨ ០១ ២០០៩

3.   ប្រកាសលេខ ០៦៨ ស្តីពី សំណុំបែបបទសម្រាប់ដាក់ពាក្យសុំធ្វើអាជីវកម្មយានដ្ឋានជួសជុល និង យានដ្ឋានកែច្នៃដំឡើងយានយន្ត ០៦ ០២ ២០០៩

4.   ប្រកាសលេខ ១០៥ ស្តីពី ចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារ ១៧ ៨ ២០០៩

5.   ប្រកាសលេខ ១០៦ ស្តីពី គំរូស្លាកសញ្ញាចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារផ្កាយ ១ ផ្កាយ ២ ផ្កាយ ៣ ផ្កាយ ៤ ផ្កាយ ៥ ១៧ ៨ ២០០៩

6.   ប្រកាសលេខ ១១២ ស្តីពី ការប្ងកើតក្រុមការងារទែសចដរណ៍ត្ួតពីនិត្យសកម្មភាពសេវាកម្សាន្តទេសចដរណ៍ ០៥ ៨ ២០០៩ 

7.   ប្រកាសលេខ ១១៣ ស្តីពីការប្រឡងយកវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់សមត្ថភាបរបស់គ្រូបង្ហាត់បើកបរយានយន្ត និងគណៈកម្មការប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរ នៅរាជធានី ខេត្ត

8.   ប្រកាសលេខ ១១៤ ស្តីពី ការកំណត់មុខទំនិញដែលត្រូវលើកលែងពន្ធនិងអាករ ១៥ ០២ ២០០៩

9.   ប្រកាសលេខ ១១៥ ស្តីពី ការបង្កើត និង ដំណើរការជើងសារគយ ១៥ ២ ២០០៨

1.       ប្រកាសលេខ ១១៦ ស្តីពី ភណ្ឌាគារគយមានដែនកំណត់ ១៥ ០២ ២០០៨

2.       ប្រកាសលេខ ១១៧ ស្តីពីការនាំចេញទំនិញបណ្តោះអាសន្ន ១៥ ០២ ២០០៨

3.       ប្រកាសលេខ ១៩៣ ស្តីពី វិធាន និងនីតិវិធីចាត់ទុកបំណុលពន្ធជាប្រាក់ពន្ធមិនអាចប្រមូលបាន ១៩ ២ ២០០៩

4.       ប្រកាសលេខ ២០៦ ស្តីពី ការតភ្ជាប់បណ្តាលទូរគមនាគមន៍ ៥ ១០ ២០០៩

5.       ប្រកាសលេខ ២២៨ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មលោហធាតុត្បួងថ្មមានតម្លៃជាគ្រឿងអលង្ការ ១៤ ១០ ២០០៩

6.       ប្រកាសលេខ ៣៩៩ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងការធ្វើអាជីវកម្មសាលាបង្រៀនបើកបរយានយន្ត ១៤ ៨ ២០០៩

7.       ប្រកាសលេខ ៤០០ ស្តីពី ការបង្កើងក្រុមជំនាញត្រួតពីនិត្យលើយាន្ឋានជួសជុល នង យាន្ឋានកែច្នៃតម្លើងយានយន្ត ១៤ ៨ ២០០៩

8.       ប្រកាសលេខ ០៤១៣ ស្តីពី ការកែសម្រួលប្រកាសលេ​ខ ៩៣៦ ស្តីពី បែបបទ និង ល័ក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការសុំបើក ឬបិទ ឬប្តូរទីតាំង នៃគ្រឹះស្ថានអាហរ័យ នីហរ៍ណឱសថ ០៦ ៨ ២០០៩

9.       ប្រកាសលេខ ៦០២ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគំរូរបស់បុរេសហគមន៍ កសិកម្ម ១១ ១២ ២០០៩

10.   ប្រកាសលេខ ៦១៧ ស្តីពីការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលទទួលបានដោយមន្ត្រីគយ ២៤ ៧ ២០០៩

11.   ប្រកាសលេខ ៦១៨ ស្តីពី ការសម្រុះសម្រួលបទល្មើសគយ ២៤ ៧ ២០០៩

12.   ប្រកាសលេខ ៧៣៤ ស្តិពីការបង្កើតរូបសញ្ញារបស់បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គសម្រាប់មនត្្រីរាជការស៊ីវិល ២៨ ៧ ២០០៩

13.   ប្រកាសលេខ ៧៣៤ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រង ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំង​និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ២៨ ៧ ២០០៩

14.   ប្រកាសលេខ ៩០៦ ស្តីពី ការបង្កើត និង ដាក់ឲ្យដំណើរការយន្តការភាពជាដៃកូ គយផ្នែកឯកជន ០៩ ១០ ២០០៩

15.   ប្រកាសលេខ ៩០៧ ស្តីពី ការកំណត់កម្រៃឆ្លងកាត់ លើមុខទំនិញមយយចំនួនដែលស្ថិតក្រោមនីតិវិធីឆ្លងកាត់គយ ៩ ១០ ២០០៩

16.   ប្រកាសលេខ ១២២២ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍន៍អចលនវត្ថុ ១៥ ១២ ២០០៩

17.   ប្រកាសលេខ ២៧៨៦ ស្តីពី បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង សម្រាប់គ្រឹះស្ថានមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅសាធារណៈ ២២ ១០ ២០០៩

18.   ប្រកាសលេខ ៣២០៣ ស្តីពី ការបង្កើត មណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី៤ ហៅកាត់ ម៤ ៩ ១០ ២០០៩

19.   ប្រកាសលេខ ធ៥ ស្តីពី ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ ឬលិខិតអនុញ្ញាតសម្រាប់អាជីវកម្មប្តូរប្រាក់ ១៩ ១០ ២០០៩

20.   ប្រកាសលេខ ធ៥ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់មូលប្បទានប័ត្រស្តង់ដារ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ១៩ ១០ ២០០៩

21.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តិពី ការផ្តល់ឥណទានវិបារូបន៍ ចំពោះគ្រះស្ថានធនាគារ និង ហិរញ្ញជត្ថុ ដែលខ្វះសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលបណ្តោះអាសន្ន ២០ ០១ ២០០៩

22.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពី ការតម្កល់ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចលើប្រាក់បញ្ញើ និង ប្រាក់កំច្ចីរបស់ធនាគារពាណិជ្ជ ២៦ ០១ ២០០៩

23.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពី ការតម្កល់ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចអប្បបរមារបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ២៥ ២ ២០០៩

24.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពី ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ និងសំវិធានធនលើត្រប្យសកម្ម របស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ២៥ ២ ២០០៩

25.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពី ការបើទូលាយក្នុងការកំណត់អត្រាការប្រាក់ ០៩ ៩ ២០០៩

26.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពី សោហ៊ុយអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់គ្រឹស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ ២០ ០១ ២០០៩

27.   ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៤១៤ ស្តីពី ការកំណត់តម្លៃលេខចុះបញ្ជីរថយន្តធុនទេសចរណ៍ ០៧ ៩ ២០០៩

28.   ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៩៩៤ ស្តីពី ការអនុវត្តន៍កិច្ចសម្រួបសម្រយលពាណិជ្ជកម្ម តាមរយៈការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ៦ ១១ ២០០៩

ប្រកាស

1.       ប្រកាសរួមលេខ ០៥១ ស្តីពី លក្ខខណ្ឌកាយសម្បទាន និង សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋជាប់កាតព្វកិច្ចយោធា ១០ ៨ ២០១០

2.       ប្រកាសរួមលេខ ៤៩៨ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទមរ្ង់ស្តង់ដារនៃកិច្ចសន្យាសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ២៣ ៧ ២០១០

3.       ប្រកាសលេខ ០០១ ស្តីពី ការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាសាធារណៈ ១៥ ០១ ២០១០

4.       ប្រកាសលេខ ០០២ ស្តីពី អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន បោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ ១៥ ០១ ២០១០ .pdf

5.       ប្រកាសលេខ ០០៤ ស្តីពី ខ្លឹមសារគោល នៃវិធានប្រតិបត្តិការរបស់ទីផ្សារមូលបត្រ ប្រព័ន្ធផាត់ទាត់ និង ទូទាត់មូលបត្រ និង សេវារក្សាទុកមូលបត្រ ១៨ ៣ ២០១០

6.       ប្រកាសលេខ ០០៥ ស្តីពី ការទទួលស្កាល់ក្រុមហ៊ុនគណនយ្យជំនាញផ្តល់សេវានៅក្នុងវិស័យមូលបត្រ ១៨ ៣ ២០១០

7.       ប្រកាសលេខ ០០៥ ស្តីពី បច្ចេកទេសនៃការវាស់វែងទំហំក្រឡា មង ឬអួនគ្រប់ប្រភេទ សម្រាប់ធ្វើការនេសាទ នៅក្នុងដែននេសាទនៃព្រះរាជាណាចក្រកកម្ពុជា ១១ ០១ ២០១០

8.       ប្រកាសលេខ ០០៧ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និង ហិរញ្ញវត្ថុ នៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ១៧ ១១ ២០០៩

9.       ប្រកាសលេខ ០០៨ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋានកិច្ចការគតិយុត្ត នៃគណៈកម្មការមូលបត្រកកម្ពុជា ១៧ ១១ ២០០៩

10.   ប្រកាសលេខ ០០៨ ស្តីពី បែបបទ និង ល័ក្ខខ័ណ្ឌបច្ចេកទេសក្នុងការសុំបើក ឬបិទ ឬប្តូរទីតាំង នៃមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ចស្ស និង មជ្ឈមណ្ឌថែរក្សាសម្ជស្ស ២៦ ០១ ២០១០

11.   ប្រកាសលេខ ០០៩ ស្តីពី ការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ និង ភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ ១៨ ១១ ២០០៩

12.   ប្រកាសលេខ ០១១ ស្តីពី ការផ្តល់ការអនុញ្ញាតធ្វើជាប្រតិបត្តិករ ទីផ្សារមូលបត្រ ប្រតិបត្តិករប្រព័ន្ធផាត់ទាត់ និង ទូទាត់មូលបត្រ និង ប្រតិបត្តិកររក្សាទុកមូលបត្រ ០១ ១២ ២០០៩

13.   ប្រកាសលេខ ០១២ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រ នៃគណៈកម្មការមូលប្រកកម្ពុជា ០១ ១២ ២០០៩

14.   ប្រកាសលេខ ០១៣ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយក្ឋានត្រួតពិនិត្យអន្តរការីមូលបត្រ នៃគណៈកម្មការមូលប្រកកម្ពុជា ០១ ១២ ២០០៩

15.   ប្រកាសលេខ ០១៤ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ បណ្តុះបណ្តាលអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារមូលបត្រ និង ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ០១ ១២ ២០០៩

16.   ប្រកាសលេខ ០១៥ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យទីផ្សារមូលបត្រ នៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ០១ ១២ ២០០៩

17.   ប្រកាសលេខ ០១៦ ស្តីពី ការរៀបវំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅនៃអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ០១ ១២ ២០០៩

18.   ប្រកាសលេខ ០២៤ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គំរូសៀវភៅនាវានេសាទ ១៨ ០១ ២០១០

19.   ប្រកាសលេខ ០២៥ ស្តីពី បទបញ្ជាបច្ចេកទេស នៃការគ្រ​ប់គ្រងនាវានេសាទ ១៨ ០១ ២០១០

20.   ប្រកាសលេខ ០២៨ ស្តីពី ការផ្តល់អាជ្ញាប័ន្ណអាជីវកម្មទទួលបញ្ចាំ និងទិញ-លក់ និង អាជីវកម្មទទួលប្រាតិភោគដោយអនុប្រទាន ១២ ០១ ២០១០

21.   ប្រកាសលេខ ០៣១ ស្តីពី ការបង្កើតការិយាល័យគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មទទួលបញ្ចាំ និង ទិញ-លក់ទ្រព្យបញ្ចាំ និង អាជីវកម្មទទួលប្រាតិភោគដោយអនុប្បទាន នៃនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ២១ ០១ ២០១០

22.   ប្រកាសលេខ ០៣២ ស្តីពី ការធ្វើប្រតិភូកម្មមុខងារអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត និងជាប្រធានគណៈកម្មការសុរិយោដីរាជធានី ខេត្ត ដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចលើសំណុំរឿងវិវាទដីធ្លីក្នុងយន្តការរបស់គណៈកម្មការសុរិយោដី ២១ ០១ ២០១០

23.   ប្រកាសលេខ ៣៩ ស្តីពី ការបង្កើតមណ្ឌលសេវាកម្មយុត្តិធម៌ ក្រុង ខណ្ឌ ចំនួន ១០ ២៥ ០២ ២០១០

24.   ប្រកាសលេខ ០៤៩ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃក្រសួងទេសចរណ៍ ១៦ ២ ២០១០

25.   ប្រកាសលេខ ០៧៤ ស្តីពី ការកំនត់ តួនាទី ភារកិច្ច ទីបញ្ជាការជួរមុខ និង បណ្តាលការិយាល័យ របស់នាយកដ្ឋានចំណុះអង្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មាធិការជាំតិសន្តិសុខលម្អសមុទ្រ ១៧ ១២ ២០១០

26.   ប្រកាសលេខ ០៨៣ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយអាហ្វីស ប៉ាណូប័ណ្ណប្រកាស ស្លាកសញ្ញា តាមទីសាធារណៈ ដែលមានលក្ខណៈឃោសនាមហាជន និង ការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងពាណិជ្ជកម្ម ០២ ០២ ២០១០

27.   ប្រកាសលេខ ០៩៤ ស្តីពី ការកំណត់ឯកសណ្ឋាន និង ស្លាកសញ្ញាសម្គាល់ថ្មីរបស់មន្ត្រីចត្តាឡីស័ក ២៩ ៤ ២០១០

28.   ប្រកាសលេខ ១០២ ស្តីពី ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណជូនក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មឯករាជ្យសម្រាប់គ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុ ១៨ ០២ ២០១០.pdf

29.   ប្រកាសលេខ ១០៨ ស្តីពី ការកមនត់ការប្រើប្រាស់ដីចំណីតាមបណ្តាលផ្លូវជាតិ និង ផ្លូវរថភ្លើង នៃព្រះរាជាណាច្រកកម្ពុជា សម្រាប់ជាប្រយោជន៍សាធារណៈ និង ឯកជន ២៣ ០២ ២០១០

30.   ប្រកាសលេខ ១៣១ ស្តីពី នីតិវិធីនៃការត្រួតពិនិត្យអនាម័យ សត្តឃាតដ្ឋាន អនាម័យសត្វ សាច់ និងផលិតផលសត្វ ០៨ ៤ ២០១០

31.   ប្រកាសលេខ ១៥៧ ស្តីពី ភារកិច្ច និង ការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ទីរសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូនរាជធានី ខេត្ត លើការងារគ្រប់គ្រងនាវា ០១ ៤ ២០១០

32.   ប្រកាសលេខ ១៦៧ ស្តីពី ការទទួលស្គាល់នីមិត្តសញ្ញាមជ្ឈមណ្ដសិកល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរ ២២ ៦ ២០១០

33.   ប្រកាសលេខ ១៧៧ ស្តីពី សមាសភាព និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទ ឬ បណ្តឹងនៃ ប.ស.ស ១៨ ៨ ២០១០

34.   ប្រកាសលេខ ១៨៦ ស្តិពី ការកំណត់ទំហំ រថយន្តដឹកទំនិញ និង រ៉ឺម៉កដែលបានកែច្នៃទ្រុង ២១ ៥ ២០១០

35.   ប្រកាសលេខ ០១៨៧ ស្តីពី បែបបទ និង និតិវិធីនៃការចេញលេខប្រវេសន៍ គ្រឿងសម្អាង ០៩ ៣ ២០១០

36.   ប្រកាសលេខ ១៨៧ ស្តីពី សមាសភាព និង ការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទ ឬ បណ្តឹងនៃ ប.ស.ស ២៣ ៨ ២០១០

37.   ប្រកាសលេខ ០១៨៨ ស្តីពី ចំណាត់ប្រភេទគ្រឿអសម្អាង មានចេងក្នុងបញ្ជីចំណាត់ប្រភេទចុងក្រោយ នៃសហគមន៍អាស៊ាន ០៩ ៣ ២០១០

38.   ប្រកាសលេខ ០១៨៩ ស្តិពី បែបបទ ស្លាកសញ្ញាគ្រឿងសម្អាង ០៩ ៣ ២០១០

39.   ប្រកាសលេខ ២១៦ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរជាតិ វិស៧យការងារ ១៦ ១១ ២០១០

40.   ប្រកាសលេខ ២២៥ ស្តីពី ក្រមសីលធម៌ វិជ្ជាជីវៈ សិល្បករ ២០០៩

41.   ប្រកាសលេខ ០៣១៤ ស្តីពី បែបបទ និង ល័ក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការផ្សាព្វផ្សាយគ្រឿងសម្អាង ២០១០

42.   ប្រកាសលេខ ០៣១៨ ស្តីពី បែបបទ និង ល័ក្ខខណ្ឌក្នុងការសុំធ្វើអាជីវកម្មផលិតផលគ្រឿងសម្អាង ២០១០

43.   ប្រកាសលេខ ៤៧៤ ស្តីពី ការកំណត់ឯកសណ្ឋាន និង សញ្ញាស័ក្តិ របស់មន្ត្រិនគរបាលយុត្តិធម៌ និង ភ្នាក់ងារនគរបាាលយុត្តិធម៌ នៃក្រសួងសុខាភិបាល ២០១០

44.   ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ សម្រាប់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ ២០១០

45.   ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ស្តីពី ការប្រមូលពន្ធលើអចលនទ្រព្យ ២០១០

46.   ប្រកាសលេខ ៥៤៤ ស្តីពី ការធ្វើវិញ្ញាបនកម្មច្បារពូចកៅស៊ូ និងការធ្វើអាជីវកម្មរុក្ខសម្ភរៈកៅស៊ី ២០១០

47.   ប្រកាសលេខ ៥៤៦ ស្តីពី វិធានអនុវត្តសំរាប់ការចុះធ្វើអធិការកិច្ចរោងច្រក-សិប្បកម្ម ២០១០

48.   ប្រកាសលេខ ៥៦៩ ស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យទំនិញនាំចេញ តំនិញនាំចូល និងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន ២០១០

49.   ប្រកាសលេខ ៥៧០ ស្តីពី នីតិវិធីតវ៉ាប្តឆាំងកំនត់ហេតុគយ ២០១០

50.   ប្រកាសលេខ ៥៧១ ស្តីពី នីតិវិធី នៃការបង់ពន្ធ និង អាករលើទំនិញនាំចេញ និង ទំនិញនាចូល ២០១០

51.   ប្រកាសលេខ ៥៧១ ស្តីពី វិធានការការពារប្រភេទធនធានជលផលដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ ២០១០

52.   ប្រកាសលេខ ៥៧២ ស្តីពី ការរាយការណ៍អំពីទំនិញ នាពេលចូលក្នុងដែនគយ នៃព្រះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ២០១០

53.   ប្រកាសលេខ ៥៧៩ ស្តីពី ការចុះបញ្ជីសហគមន៍នេសាទខេត្តបន្ទាយមានជ័យ កំពង់ចាម ក្រចេះ ព្រះសីហានុ កណ្តាល កោះកុង តាកែវ ព្រៃវែង និង ខេត្តស្ទឹងត្រែង ២០១០

54.   ប្រកាសលេខ ៦៣២ ស្តីពី​ ការកំណត់តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ក្រុមស្រាវជ្រាវលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត នៃក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម ២០១០

55.   ប្រកាសលេខ ៦៤៦ ស្តីពី ការបង្កើត លេខាធិការដ្ឋាន នសគណៈកម្មាធិការជាំតិសម្របសម្រួលដឹកជញ្ជុនឆ្លងកាត់ព្រំដែន ២០១០

56.   ប្រកាសលេខ ៧០៩ ស្តីពី ​ការប្រគល់នីតិសម្បទាជាគណនេយ្យករគយជូនមន្ត្រីរាជការគយ និង រដ្ឋាករ ២០១០

57.   ប្រកាសលេខ ៧០៩ ស្តីពីការផ្តល់នីតិសម្បទាជាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ ២០១០

58.   ប្រកាសលេខ ៧១៨ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង សម្របសម្រួលការងារជួសជុល-ថែទាំផ្លូវជនបទ ២០១០

59.   ប្រកាសលេខ ៧១៩ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងសម្របសម្រួលការងារចួសជុល-ថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ២០១០

60.   ប្រកាសលេខ ៧២៤ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារជំរុញកៀរគរចំណូលពីការជួសជុលទ្រប្យសម្បត្តិរដ្ឋ និង ឯកជនភាវូបនីយកម្ម ២០១០

61.   ប្រកាសលេខ ៧២៦ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងាជំរុញកៀរគរចំណូលពីវិស័យប្រៃសណីយ៍ ទូគមនាគមន៍ លិខិតឆ្លងដែន ទិដ្ឋាការ និង វិស័យអាកាសចរស៊ីវិល ២០១០

62.   ប្រកាសលេខ ៧៥៧ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារអនុវត្តកិច្ចព្រមប្រៀងសហប្រតិបត្តិការរកម្ពុជា និងវៀតណាម ស្តីពី និតិវិថីប្រតិបត្តិ ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ ជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរ ២០១០

63.   ប្រកាសលេខ ៨៨៣ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារសិក្សាអំពីសង្គតិភាពរវាងច្បាប់ស្តីពី ប្រតិបត្តិការដែលមានកិច្ចធានា និង ច្បាប់ស្តីពីភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុពាក់ព័ន្ធនឹងបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ ២០១០

64.   ប្រកាសលេខ ១០២៩ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់នាយកដ្ឋានទឹកស្ងាត ២០១០

65.   ប្រកាសលេខ ៤២៧៣ ស្តីពី ការបង្កើតការិយាល័យចមណុះទីចាត់ការ នៃសាលារាជធានីភ្នំពេញ ការបង្ើតការិយាល៧យ នៃសាលាខណ្ឌ និង ការកំណត់តួនាទីភារកិច្ច របៀបរបបការងារ នៃការរិយាល័យទាំងនោះ ២០០៩

66.   ប្រកាសលេខ ៤២៧៤ ស្តីពី ការបង្កើតការិយាល័យចំណុះទីចាត់ការ នៃសាលាខេត្ត ការប្ងើតការិយាល័យ នៃសាលាក្រុង ការបង្កើតការិយាល័យនៃសាលាស្រុក និងការកំណត់តួនាទី ភារកិច្ច របៀបរបបការងារ នៃការិយាល័យទាំងនោះ ២០០៩

67.   ប្រកាសលេខ ៤២៧៥ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹកសាខណ្ឌ ២០០៩

68.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពី ការគណនាមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ របស់ធនាគារ ២០១០

69.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យផ្តៃក្នុងរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ២០១០

70.   ប្រកាសលេខ ធ៩ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យប្រើគំរូបញ្ជាទូទាត់សម្រាប់ការផ្ទេរឥណទាន ២០១០

71.   ប្រកាសលេខ ធ៩ ស្តីពី អ្នកដំណើរការតតិយភាគី ២០១០

72.   ប្រកាសលេខ ធ១២ ស្តីពី ការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក និង ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម របស់បុគ្គរាយការណ៍ ដែលមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ២០១០

73.   ប្រកាសលេខ ធ១២ ស្តីពី រចនាសម្ព័ន្ធ មុខងារ និង ភារកិច្ចរបស់អង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ២០០៩

74.   ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៤០ ស្តីពី ការផ្តល់នីតិសម្បទា ជាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ ២០១០

75.   ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២៥៥ ស្តីពី កម្រៃនៃការចេញលេខប្រវេទន៍ផលិតផលគ្រឿងសំអាង ២០១០

76.   ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២៥៥ ស្តីពី កម្រៃនៃការចេញលេខប្រវេសន៍ផលិតផលគ្រឿងសម្អាង ០១

77.   ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៥២៥ ស្តីពី ការអនុវត្តកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម តាមរយៈការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ៣០ ៧ ២០១០

78.   ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៩៣៤ ស្តីពី ការកំណត់សួរសារខ្សាច់សំណង់ និង ខ្ចាស់ល្បាយភក់ នាំចេញក្រៅប្រទេស ០៨ ១១ ២០១០

79.   ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១១៩២ ស្តីពី ការកំត់កម្រៃសេវារដ្ឋបាល នៃការផ្តល់ព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោស ២៨ ១២ ២០១០

ប្រកាស

1.       ប្រកាសរួមលេខ ១១៥ ស្តីពី ទម្រង់បែបបទ នៃកំនត់ហេតុបទល្មើសជផល ១៤ ១១ ២០១១

2.       ប្រកាសលេខ ០០២ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យអនុវត្តវិធានប្រតិបត្តិការរក្សាទុកមូលបត្រ ០៣ ៥ ២០១១

3.       ប្រកាសលេខ ០០២ ស្តីពី ការទទួលស្គាល់ត្រា និង ការបង្កើតសញ្ញារបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិ-អន្តរជាតិ ១៧ ០១ ២០១១

4.       ប្រកាសលេខ ០០២ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ការិយាល័យចំណុះនាយកដ្ឋាន នៃអង្គភាពប្តដឆាំងអំពើពុករលួយ ០២ ៩ ២០១១

5.       ប្រកាសលេខ ០០៣ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យអនុវត្តវិធានមាជិកភាព ០៣ ៥ ២០១១

6.       ប្រកាសលេខ ០០៤ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យអនុវត្តវិធានចុះបញ្ជីលក់មលបត្រកម្មសិទ្ធិ ០៣ ៥ ២០១១

7.       ប្រកាសលេខ ០០៥ ស្តិពី ការដាក់ឲ្យអនុវត្តវិធានប្រតិបត្តិការផាត់ទាត់ និងទូទាត់មូលបត្រ ០៣ ៥ ២០១១ .pdf

8.       ប្រកាសលេខ ០០៦ ស្តីពី ការដក់ឲ្យអនុវត្តវិធានប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រ ០៣ ៥ ២០១១

9.       ប្រកាសលេខ ០០៧ ស្តីពី របៀបរបបការងារ​ និង ការបែងចែកភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង ២២ ១២ ២០១២

10.   ប្រកាសលេខ ០០៩ ស្តិពី ការបង្ើត និង កិច្ចដំណើរការប្រព័ន្ធទិន្នន័យបឮគ្រប់គ្រងហានិភ័យគយ ៣១ ៨ ២០១១

11.   ប្រកាសលេខ ០២៤ ស្តីពី ការកំណត់ឯកសណ្ឋានរបស់អធិការ ឬអភិបាលរបបសន្តិសុខសង្គម នៃបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម ០២ ០២ ២០១១ .pdf

12.   ប្រកាសលេខ ០៤៥ ស្តីពី ភ្នាក់ងារតំណាងស្របច្បាប់ នៃម្ចាស់ម៉ាកក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ០១ ០២ ២០១១ .pdf

13.   ប្រកាសលេខ ០៥៨ ស្តីពី ការបំពេញបន្ថែមគណនីក្នុងប្លង់គណនេយ្យថវិការរាជធានី-ខេត្ត ២៣ ០២ ២០១១

14.   ប្រកាសលេខ ១០១ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យប្រើស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនិងហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រសាធារណៈ ២៤ ០២ ២០១១ .pdf

15.   ប្រកាសលេខ ១០៩ ស្តីពី ការផ្តល់និតិសម្បទាជាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ ២៥ ១០ ២០១១

16.   ប្រកាសលេខ ១២០ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពជីកគាស់ ដឹកជញ្ជូន និង ធ្វើអាជីវកម្ម រុក្ខជាតិ ០៩ ៣ ២០១១

17.   ប្រកាសលេខ ១៨០ ស្តីពី ារគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម សេវាកម្មសម្អាងការ ២០ ៧ ២០១១

18.   ប្រកាសលេខ ១៨៦ ស្តីពី ការគរប់គ្រងអាជីវកម្ម និង សេវាកម្មសៀវភៅ ២៧ ៧ ២០១១

19.   ប្រកាសលេខ ២២០ ស្តិពី ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និង សេវាកម្មលក់ ជួល ផលិតផលភាពយន្ត និង វីដេអូ ១៧ ៨ ២០១១ .pdf

20.   ប្រកាសលេខ ២២១ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តែមប្រិ៍ និង ត្រាទិដ្ឋាការសម្រាប់បិទ និង បោះពុម្ពលើ ផលិតផលភាពយន្ត និង វីដេអូ ១៧ ៨ ២០១១ .pdf

21.   ប្រកាសលេខ ២៣៣ ស្តីពី ការសម្រួលប្រការ ៨ នៃប្រកាសលេខ​ ១០៩ ស្តីពី តាវកលិកហានិភ័យការងារ ០៧ ១១ ២០១១

22.   ប្រកាសលេខ ២៤២ ស្តីពី នីតិវិធីអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិ លើកិច្ចដំណើរការរោងច្រក និង សិប្បកម្ម ០៤ ៣ ២០១១

23.   ប្រកាសលេខ ២៧២ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ ២៧ ៣ ២០១១

24.   ប្រកាសលេខ ២៧៣ ស្តីពីការចុះបញ្ជីគំនូរបង្ហាញនៃសៀគ្វីបង្គ្រម ១៦ ៣ ២០១១

25.   ប្រកាសលេខ ៦០៤ ស្តីពី ការកំណត់ពណ្ធនាំចូល និង អាករលើតម្លៃបន្ថែមជាបណ្ទុករបស់រដ្ឋលើការនាំចូលទំនិញ ជាវត្ថុធាតុដើម សម្ភារៈបរិក្ខារ និ គ្រឿងម៉ាស៊ីនផលិតកម្ម សម្រាប់ការផលិតឱសថ ១៧ ៨ ២០១១

26.   ប្រកាសលេខ ៦៤៩ ស្តីពី តួនាទី ភារកិច្ច និង រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ការិយាល័យថ្នាក់កណ្តាលអង្គភាពមូលដ្ឋាន និង ការិយាល័យចំណុះផ្នែកនាានាក្រោមឱវាទអគ្គាធិការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិ នៃក្រសួងធម្មការ និង សាសនា ២០ ៩ ២០១១

27.   ប្រកាសលេខ ៦៦០ ស្តីពី ពាណិជ្ជសញ្ញាមាត្រាសាស្ត្រកម្ពុជា ១៩ ៧ ២០១១

28.   ប្រកាសលេខ ៦៧០ ស្តីពី ការធ្វើប្រតិភូកម្មកាេថារគ្រប់គ្រងសារធាតុគីមី និងការខុះបញ្ជីផលិតផល ២៦ ៧ ២០១១

29.   ប្រកាសលេខ ៧៣៩ ស្តិពី សញ្ញាមជ្ឈមណ្ឌមាាត្រាសាស្ត្រជាំតិ ១៩ ៨ ២០១១

30.   ប្រកាសលេខ ៩៨៩ ស្តីពី ការកំណត់កម្រៃបែបបទគយលើទំនិញនាំចេញនាំចូល ២៤ ១១ ២០១១

31.   ប្រកាសលេខ ១០៩៦ ស្តីពី ការបង្កើតស្តង់ដារកម្ពុជា ១៤ ១២ ២០១១

32.   ប្រកាសលេខ ធ៥ ស្តីពី រចនាសម្ព័ន្ធ និងមុខងារ ភារកិច្ចរបស់នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ ២៤ ៥ ២០១១

33.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពី ការអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យលើមូលដ្ឋានហានិភ័យ និង ទស្សនៈអនាគត ២៣ ០២ ២០១១

34.   ប្រកាសលេខ ធ៩ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការកំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់ ០១ ០២ ២០១១

ប្រកាស

1.     ប្រកាសលេខ ០៩ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងអាជីកម្ម សេវាកម្ម ថតរូបផ្តិតរូប និងថតវីដេអូន ១៣ ០១ ២០១២

2.     ប្រកាសលេខ ៣៧ ស្តីពី ការធ្វើប្រតិភូកម្មមុខងារ និងភារកិច្ចការងារវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈជូនខណ្ឌគោលដៅនៃរាជធានីភ្នំពេញ ២៣ ០១ ២០១២

3.     ប្រកាសលេខ ៣៩ ស្តីពី ការចុះបញ្សារពើភណ្ឌសម្បត្តិវប្បធម៌នូវស្ថានីយបុរាណា គ្រឹះប្រាសទគុហាមានឫទ្ធិ ២៦ ០១ ២០១២

4.     ប្រកាសលេខ​ ០៤២ ស្តីពី ការប្រមៅីលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិហគ្រប់ប្រភេទ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១២ ១០ ២ ២០១២

5.     ប្រកាសលេខ ៥៩ ស្តីពី ការបង្កើតមណ្ឌលសេវាកម្មយុត្តិធម៌ ខណ្ឌពោសធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ០៩ ៤ ២០១២

6.     ប្រកាសលេខ ០៦៨ ស្តីពី ការកែសម្រួលនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីផលិតផល (ច.ប.ផ) ២៤ ០១ ២០១២

7.     ប្រកាសលេខ ៦៩ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម សេវាកម្មចាក់បញ្ចាំង ស្នាដៃ ភាពយន្ត និង ស្នាដៃវីដេអូ ២៨ ៣ ២០១២

8.     ប្រកាសលេខ ១១១ ស្តីពី ការរៀបចំស្ដិតិទេសចរណ៍ ០៨ ១២ ២០១១

9.     ប្រកាសលេខ ១១៦ ស្តីពី ការកំនត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ នៃការជ្រើសរើសវរសិប្បករ និង ក្រុមសិល្បៈគំរូ ០២ ៥ ២០១២

10. ប្រកាសលេខ ១៣៩ ស្តីពី នីតិវិធី និង បែបបទនៃការចុះបញ្ជីមាត្រាសាស្ត្រ និង ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណប្រើពាណិជ្ជសញ្ញាមាត្រាសាស្ត្រកម្ពុជា ០៨ ០២ ២០១២

11. ប្រកាសលេខ ១៤១ ស្តីពី នីតិវិធី និង បែបបទនៃការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាត ការនាំចូឡឧបករណ៍ មាត្រាសាស្ត្រ និង ស្តង់ដារមាត្រាសាស្ត្រ ០៨ ០២ ២០១២

12. ប្រកាសលេខ ១៤៨ ស្តីពី នីតិវិធី និង ការចេញលិខិតបញ្ជាក់មុខសញ្ញា និង បរិមាណប្រើប្រាស់សារធាតុគីមី ១៣ ២ ២០១២

13. ប្រកាសលេខ ២៧៧ ស្តីពី ការកែសម្រួលអត្រាពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលមួយចំនួន ០៨ ៦ ២០១២

14. ប្រកាសលេខ ២៨២ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារគម្រោងបញ្ជរតែមួយជាតិ ១៤ ៦ ២០១២

15. ប្រកាសលេខ ២៨៣ ស្តីពី ការបង្កើយក្រុមផ្តល់ប្រឹក្សាបច្ចេកទេសគម្រោងបញ្ជរតែមួយជាតិ ១៤ ៦ ២០១២

16. ប្រកាសលេខ ៣៦០ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រង និង ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្លាកលេខសម្គាល់សត្វចតុប្បាទ ០២ ៧ ២០១២ ០២ ៧ ២០១២

17. ប្រកាសលេខ ៤១៥ ស្តីពី នីតិវិធីនិងការត្រូវបមានីយសម្រាប់ការចុះបញ្ជីជីកសិកម្ម ០៨ ១២ ២០១២

18. ប្រកាសលេខ ៤៥២ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យអនុវត្តមាតិការគណនីនៃប្លង់គណនេយ្យថវិការបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ២២ ៨ ២០១២

19. ប្រកាសលេខ ៤៥៦ ស្តីពីនិតិវិធី និងការតម្រូវបមាណីយសម្រាប់ការចុះបញ្ជីថ្នាំកសិកម្ម ១៩ ១០ ២០១២

20. ប្រកាសលេខ ធ១ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ ០៣ ៨ ២០១២

21. ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពី តម្លាភាពក្នុងការផ្តល់សេវាឥណទានរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ២៧ ១២ ២០២១

22. ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពី ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច នៃប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារពាណិជ្ជ ១៣ ៩ ២០១២

23. ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពី ផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណចំពោះក្រុមហ៊ុន ភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ ២៧ ១២ ២០១១

24. ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពី អាជីវកម្មភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ ២៧ ១២ ២០១១

25. ប្រកាសលេខ ធ៩ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការវិនិយោគទុនបម្រុងអន្តរជាតិ ០៧ ៨ ២០១២

26. ប្រកាសលេខ ធ១២ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារពិគ្រោះយោបល់ ស្តីពីប្រតិបត្តិតាមការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ៣០ ១២ ២០១១

27. ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៩៤ ស្តិពី ការបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំយន្តការនៃការទូទាត់សេវាសុខាភិបាល ១៤ ៩ ២០១២

ប្រកាស

1.       ប្រកាសររួមលេខ ១០១៥ ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងផែនការ ២៨ ១២ ២០១២

2.       ប្រកាសរួនលេខ ៧០៦ ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ២៣ ៧ ២០១៣

3.       ប្រកាសរួនលេខ ៩៨៥ ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងពាណិជ្ចកម្ម ២៨ ១២ ២០១២

4.       ប្រកាសរួនលេខ ១០០៥ ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល ២៨ ១២ ២០១២

5.       ប្រកាសរួមលេខ ១៣២ ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង ២៩ ៩១ ២០១៣

6.       ប្រកាសរួមលេខ ១៣៤ ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល ២៩ ០១​ ២០១៣

7.       ប្រកាសរួមលេខ ៩៨៩ ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន ២៨ ១២ ២០១២

8.       ប្រកាសរួមលេខ ៩៩១ ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ របស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ២៨ ១២ ២០១២

9.       ប្រកាសរួមលេខ ៩៩៥ ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់ ២៨ ១២ ២០១២

10.   ប្រកាសរួមលេខ ៩៩៧ ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងទេចរណ៍ ២៨ ១២ ២០១២

11.   ប្រកាសរួមលេខ ៩៩៩ ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន ២៨ ១២ ២០១២

12.   ប្រកាសរួមលេខ ១០០១ ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ ២៨ ១២ ២០១២

13.   ប្រកាសរួមលេខ ១០០៣ ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងព័ត៌មាន ២៨ ១២ ២០១២

14.   ប្រកាសរួមលេខ ១០០៧ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និង យុវនីតិសម្បទា ២៨ ១២ ២០២១

15.   ប្រកាសរួមលេខ ១០០៩ ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ២៨ ១២ ២០១២

16.   ប្រកាសរួមលេខ ១០១១ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណរបស់ក្រសួងអប់រម យុវជន និងកីឡា ២៨ ១២ ២០១២

17.   ប្រកាសរួមលេខ ១០១៣ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ២៨ ១២ ២០១២

18.   ប្រកាសរួមលេខ ៩៨៧៦ ស្តីពី ការផ្តលើសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងវប្បធម៌ និង វិចិត្រសិល្បៈ ២៨ ១២ ២០១២

19.   ប្រកាសលេខ ០០២ ស្តីពី ការអនុវត្តវិធានបញ្ជាក់ជាមុន (Advance Ruling) លើចំនាត់ថ្នាក់ទំនិញតាមតារាងពន្ធគយ ដើមកំណើតទំនិញ និងតម្លៃគិតពន្ធគយ ០៣ ០១ ២០១៣

20.   ប្រកាសលេខ ០៧២​ ស្តីពី ការបង្កើត និងការគ្រប់គ្រងតំបន់ព្រៃសហគមន៍ក្នុងខេត្តកែប ១៩ ០២ ២០១៣

21.   ប្រកាសលេខ ០៧៣ ស្តីពី ការបង្កើត និងការគ្រប់គ្រងតំបន់ព្រៃសហគមន៍ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ ១៩ ០២ ២០១៣

22.   ប្រកាសលេខ ០៧៣ ស្តីពី សមមូលនៃប្រព័ន្ធឯកតាទម្ងន់ផ្នែលោហធាតុមានតម្លៃ ២៥ ០១ ២០១៣

23.   ប្រកាសលេខ ០៧៤ ស្តីពី ការបង្កើត និងការគ្រប់គ្រងតំបន់ព្រៃសហគមន៍ក្នុងខេត្តតាកែវ ១៩ ០២ ២០១៣

24.   ប្រកាសលេខ ០៧៥ ស្តីពី ការបង្កើត និងការគ្រប់គ្រងតំបន់ព្រៃសហគមន៍ក្នុងខេត្តកំពត ១៩ ០២ ២០១៣

25.   ប្រកាសលេខ ១១៩ ស្តីពី នីតិវិធីនៃគ្រប់គ្រងជីកសិកម្មដែលត្រូវធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ១១ ៤ ២០១៣

26.   ប្រកាសលេខ ១២០ ស្តីពី នីតិវិធី នៃការគ្រប់គ្រងថ្នាក់កសិកម្មដែលត្រូវធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ១១ ៤ ២០១៣

27.   ប្រកាសលេខ ១២៦ ស្តីពី ការបង្កើតតំបន់គ្រប់គ្រង និងអភិរក្សជីចចម្រះជលផលទន្លេមេគង្គ ២៣ ៤ ២០១៣

28.   ប្រកាសលេខ ១៤៤ ស្តីពី ការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ១៣ ០២ ២០១៣

29.   ប្រកាសលេខ ២២០ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការរៀបចំ និងដាក់ឲ្យអនុវត្តសាកល្បងអង្គភាពថវិកា ២៥ ៧ ២០១៣

30.   ប្រកាសលេខ ២៩២ ស្តីពីកម្រៃធានាឥណទាននៃគម្រោងមូលនិធិធនាឥណទាន ១៨ ៣ ២០១៣

31.   ប្រកាសលេខ ៣៦៣​ ស្តីពី នីតិវិធី និងបែបបទនៃការចុះបញ្ជីមាត្រាសាស្ត្រ និងកសរផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណប្រើពាណិជ្ជសញ្ញាមាត្រសាស្ត្រកម្ពុជា ២២ ៤ ២០១៣

32.   ប្រកាសលេខ ៤៥៣ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងនាំចូល និងនាំចេញត្បងពេជ្រមិនទាន់ច្នៃ ឬ កែច្នៃរួច ១១ ៤ ២០១៣

33.   ប្រកាសលេខ ៥៩៨ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់លេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធស្បេងបម្រុងកម្ពុជា ១៩ ៦ ២០១៣

34.   ប្រកាសលេខ ៧៣៥​ ស្តីពីការប្រមូលពន្ធប្រថាប់ត្រា ០៨ ៨ ២០១៣

35.   ប្រកាសលេខ ៨៥៦ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពីការរៀបចំ និងចាប់ផ្តើមអនុវត្តអង្គភាពថវិកា ០៦ ៩ ២០១៣

36.   ប្រកាសលេខ ៩០៦ ស្តីពី ការធ្វើនិយ័តកម្មឥណទានមិនមែនថវិការកម្មវិធី ២៣ ៩ ២០១៣

37.   ប្រកាសលេខ ៩៧០ ស្តីពី​ ការផ្តល់សេវាសាារណៈ របស់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ២៧ ១២ ២០១២

38.   ប្រកាសលេខ ៩៩៣ ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ២៨ ១២ ២០១២

39.   ប្រកាសលេខ ធ៦ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការគោលនយោបាយរូបិវត្ថុ ២៧ ៥ ២០១៣ ២៧ ៥ ២០១៣

40.   ប្រកាសលេខ ធ៧ ស្តីពី វិធានប្រុងប្រយ័ត្ន និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យអនុវត្តចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុដែលធ្វើជាភ្នាក់ងារទុទាត់សា​ច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ ៣១ ១២ ២០១២

41.   ប្រកាសលេខ ធ១៣ ស្តីពី ការបង្ើតគណៈកម្មការស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ ០៧ ៦ ២០១៣

42.   ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៥០៨ ស្តីពី គោលកាសរណ៍ចំណាយសម្រាប់អនុវត្តថវិកាកម្មវិធី នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ២០ ៥ ២០១៣

43.   ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៥៨១ ស្តីពី បែបបទ និងនីតិវិីនៃការស្នើសុំនាំចូល ឧបករណ៍ សម្ភារៈ គ្រឿងច្រក យានយន្ត និង ផលិតផលតេសសិលា ដោយពន្ធ និអាករ ជាបន្ទុករបស់រដ្ឋ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង ១០ ៦ ២០១៣

44.   ប្រកាសណែនាំលេខ ៥៨៣ ស្តីពី ការរៀបចំ អនុម័ត និងអនុវត្តថវិកាក្រុង ស្រុក ១៣ ៦ ២០១៣

ប្រកាស

1.       ប្រកាសលេខ ០៤៧ ស្តីពី ការអនុវត្តក្រមប្រតិបត្តិវិជ្ឋាជីវៈមគ្គតុទេសក៍ទែសចរណ៍ និងក្រមសីលធម៌ជ្ជាជីវៈមគ្គុទេសចក័ទែសរណ៍ នៃព្រះរាជណាច្រកកម្ពុជា ១៧ ០២ ២០១៤

2.       ប្រកាសលេខ ០៦៨ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យអនុវត្តថវិការកម្មវិធីពេញលេញ ០២ ០១ ២០១៤

3.       ប្រកាសលេខ ១០៣ ស្តីពី បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតលើកទី ១ សម្រាប់ការជ្រើសតាំងសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម ០១ ៨ ២០១៤

4.       ប្រកាសលេខ ១០៨ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការវិនិយោគរបបសន្តិសុខសង្គម នៃបេឡាជាតិរបបស្តិសុខសង្គម ២០ ៥ ២០១៤

5.       ប្រកាសលេខ ១៥៩ ស្តីពី ការបង្កតក្រុមការងារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមថ្មី ០៣ ១០ ២០១៤

6.       ប្រកាសលេខ ២៣៧ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពីការរៀបចំថវិការកម្មវិធី ១០ ២ ២០១៤

7.       ប្រកាសលេខ ២៣៧ ស្តីពី ការផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេសរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ២៤ ០២ ២០១៤

8.       ប្រកាសលេខ ២៥០ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាគោលនយោយបាយ នៃមូលនិធិទ្រទ្រង់អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម ២១ ០២​ ២០១៤

9.       ប្រកាសលេខ ២៨៣ ស្តីពី ការកំណត់ប្រាក់ឈ្នូលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិត ផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៥ ១២ ១១ ២០១៤

10.   ប្រកាសលេខ ២៨៥ ស្តីពី ការកែសម្រូលប្រការ ៣ នៃប្រកាសលេខ ០២១ ស្តីពី បញ្ជិកាសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន និងកម្មករនិយោជិត ក្នុងបេឡាជាតិរបបស្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស) ១៨ ១១ ២០១៤

11.   ប្រកាសលេខ ២៩៤ ស្តីពី ការកែសម្រួលប្រកាស ៣ នៃប្រកាសលេខ ១០៨ ស្តីពីការកំណត់អត្រាភាគទាន និងបែបបទនៃការបង់ភាគទានសម្រាប់ផ្នែកហានិភ័យការងារ ២០ ១១ ២០១៤

12.   ប្រកាសលេខ ៣១២ ស្តីពី ការអនុវត្តអាំករលើតម្លៃបន្ថែមលើការនាំចូលនិងការផ្គត់ផ្គង់ទមនិញមួយចំនួន ១៩ ៣ ២០១៤

13.   ប្រកាសលេខ ៣១៣ ស្តីពី ការអនុវត្តអាករលើតម្លៃបន្ថែមចំពោះ អ្នកចុះកិច្ចសន្យាដែលធ្វើការផ្គត់ផ្គង់អង្ករសម្រាប់ការបម្រើឲ្យការនាំចេញអង្ករ ១៩ ៣ ២០១៤

14.   ប្រកាសលេខ ៣១៤ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ១៩ ៣ ២០១៤

15.   ប្រកាសលេខ ៣១៥ ស្តីពី ការពន្យារសុពភាពនៃការដាក់អាករលើតម្លៃបន្ថែមជាបន្ទុករបស់រដ្ឋជាបណ្តោះអាសន្នលើមុខទំនិញសរសៃអំបោះសូត្រនាំចូល ១៩ ៣ ២០១៤

16.   ប្រកាសលេខ ៣១៦ ស្តីពី ការកែសម្រួលកម្រៃត្រួតពិនិត្យទំនិញតាមប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនស្កែន ១៩ ៣ ២០១៤

17.   ប្រកាសលេខ ៣១៨ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃនាយកដ្ឋាននិងអង្គភាពក្រោមឱវាតអគ្កនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ២០ ៣ ២០១៤

18.   ប្រកាសលេខ ៣២៥ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គំរូឯកសារដេញថ្លៃពិគ្រោះថ្លៃ និងស្ទង់តម្លៃ សម្រាប់លទ្ធកម្មទំនិញ និងសំណង់ ២៧ ៣ ២០១៤

19.   ប្រកាសលេខ ៣២៥ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គំរូឯកសារដេញថ្លៃពិគ្រោះថ្លៃ និងស្ទង់តម្លៃ សម្រាប់លទ្ធកម្មទំនិញ និងសំណង់ ២៧ ៣ ២០១៤ ភាគ ៣

20.   ប្រកាសលេខ ៣២៥ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គំរូឯកសារដេញថ្លៃពិគ្រោះថ្លៃ និងស្ទង់តម្លៃ សម្រាប់លទ្ធកម្មទំនិញ និងសំណង់ ២៧ ៣ ២០១៤ ភាគ ៤

21.   ប្រកាសលេខ ៣២៥ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គំរូឯកសារដេញថ្លៃពិគ្រោះថ្លៃ និងស្ទង់តម្លៃ សម្រាប់លទ្ធកម្មទំនិញ និងសំណង់ ២៧ ៣ ២០១៤ ភាគ ៥

22.   ប្រកាសលេខ ៣២៥ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គំរូឯកសារដេញថ្លៃពិគ្រោះថ្លៃ និងស្ទង់តម្លៃ សម្រាប់លទ្ធកម្មទំនិញ និងសំណង់ ២៧ ៣ ២០១៤ ភាគ ៦

23.   ប្រកាសលេខ ៣២៥ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គំរូឯកសារដេញថ្លៃពិគ្រោះថ្លៃ និងស្ទង់តម្លៃ សម្រាប់លទ្ធកម្មទំនិញ និងសំណង់ ២៧ ៣ ២០១៤ ភាគី ២

24.   ប្រកាសលេខ ៤៨៥ ស្តីពី ការកំណត់ និងគ្រប់គ្រងប្រភេទត្រីលម្អ ០៣ ១០ ២០១៤

25.   ប្រកាសលេខ ៤៩១ ស្តីពី ការបង្កើត និងការគ្រប់គ្រងតំបន់នសព្រៃសហគមន៍ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ ១០ ១០ ២០១៤

26.   ប្រកាសលេខ ៤៩២ ស្តីពី ការបង្កើត និងគ្រប់គ្រងតំបន់ព្រៃហគមន៍ក្នុងខេត្តក្រចេះ ១០ ១០ ២០១៤

27.   ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ស្តីពី ការបង្កើត និងគ្រប់គ្រងតំបន់ព្រៃសហគមណ៍ក្នុងខេត្តរតនគិតី ១០ ១០ ២០១៤

28.   ប្រកាសលេខ ៤៩៤ ស្តីពី ការបង្កើត និងគ្រប់គ្រងតំបន់ព្រៃសហគមន័ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង ១០ ១០ ២០១៤

29.   ប្រកាសលេខ ៥០២ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គំរូ ទម្រង់ និងបែបបទនៃវិញ្ញាបនបត្រសុខភាពសម្រាប់បញ្ជាក់គុណភាពផល ផលិតផលជលផល ១៤ ១០ ២០២១

30.   ប្រកាសលេខ ៥២១ ស្តីពីការអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ ១៥០ ស្តីពីការកែសម្រួលអត្រាអាករពិសេសលើមុខទំនិញមួយចំនួន ២២ ៤ ២០១៤

31.   ប្រកាសលេខ ៥២២ ស្តីពី ការកែប្រែសេវាសាធារណៈនៃតារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹងប្រកាសរួមលេខ ៩៨៧ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ២៣ ៤ ២០១៤

32.   ប្រកាសលេខ ៥៣៩ ស្តីពី ការប្រើប្រាស់ែមប្រិ៍អាករសម្រាប់បង់អាករពិសេសលើផលិតផលបារី ៣០ ៤ ២០១៤

33.   ប្រកាសលេខ ៥៤៨ ស្តីពីការប្រមូលពណ្ធមធ្យោបាយដឹកជ្្ជុននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទសម្រាបឆ្នាំ២០១៤

34.   ប្រកាសលេខ ៥៥០ ស្តីពី ការបង្កើតមន្ទីសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ០៨ ៥ ២០១៤

35.   ប្រកាសលេខ ​៥៧១ ស្តីពី ការទូទាត់បំណុលពន្ធតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទូទាត់ជាដមនាក់កាល ២១ ៥ ២០១៤

36.   ប្រកាសលេខ ៦២៣ ស្តីពី វិធាន និងនិតិវិធីចាត់ទុកបំណុលពន្ធិនអាចប្រមូលបាន ០៦ ៦ ២០១៤

37.   ប្រកាសលេខ ៦៦៤ ស្តីពី ការដាក់អាករនាំចេញ ជាបន្ទុករបស់រដ្ឋលើមុខទំនិញមួយចំនួន ៣០ ៦ ២០១៤

38.   ប្រកាសលេខ ៦៦៤ ស្តីពី ការដាក់អាករនាំចេញជាបន្ទុករបស់រដ្ឋ លើមុខទំនិញមួយចំនួន ៣០ ៦ ២០១៤

39.   ប្រកាសលេខ ៧៧៧ ស្តីពី ការដាក់អាករនាំចេញជាបន្ទុករបស់រដ្ឋលើមុខទំនិញជាផលិតផលវារីវប្បកម្ម ២១ ៧ ២០១៤

40.   ប្រកាសលេខ ៨៤៨ ស្តីពី ការដាក់ពន្ធ និងអាករជាបន្ទុករបស់េដ្ឋលើការនាំចូលរយន្តឯកជន របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីក្រៅប្រទេស ០៨ ៨ ២០១៤

41.   ប្រកាសលេខ ៩០៣ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដើម្បីអនុវត្តប្រកាសអន្តរក្រសួអ ស្តីពីកាតព្វកិច្ចធានារ៉ាប់រង ១៥ ៨ ២០១៤

42.   ប្រកាសលេខ ៩៥៩ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃនាយកដ្ឋាន និងអង្គផាពក្រោមឱវាទអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ២៨ ៨ ២០១៤

43.   ប្រកាសលេខ ៩៦២ ស្តីពី ការកំណត់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រាចំពោះការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ ២៨ ៨ ២០១៤ ១៤

44.   ប្រកាសលេខ ៩៦២ ស្តីពី ការកំណត់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រាចំពោះការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ ២៨ ៨ ២០១៤ ១៥

45.   ប្រកាសលេខ ៩៦២ ស្តីពី ការកំណត់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រាចំពោះការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ ២៨ ៨ ២០១៤ ១៦

46.   ប្រកាសលេខ ៩៦២ ស្តីពី ការកំណត់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រាចំពោះការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ ២៨ ៨ ២០១៤ ១៧

47.   ប្រកាសលេខ ៩៦២ ស្តីពី ការកំណត់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រាចំពោះការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ ២៨ ៨ ២០១៤ ១៨

48.   ប្រកាសលេខ ៩៦២ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យកំណត់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រាចំពោះការផ្ទែរកម្មសិទ្ថិ ឬសិឬ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ ២៨ ៨​ ២០២១

49.   ប្រកាសលេខ ៩៦២ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យកំណត់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រាចំពោះការផ្ទែរកម្មសិទ្ថិ ឬសិឬ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ ២៨ ៨​ ២០២១ ១

50.   ប្រកាសលេខ ៩៦២ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យកំណត់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រាចំពោះការផ្ទែរកម្មសិទ្ថិ ឬសិឬ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ ២៨ ៨​ ២០២១ ២

51.   ប្រកាសលេខ ៩៦២ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យកំណត់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រាចំពោះការផ្ទែរកម្មសិទ្ថិ ឬសិឬ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ ២៨ ៨​ ២០២១ ៣

52.   ប្រកាសលេខ ៩៦២ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យកំណត់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រាចំពោះការផ្ទែរកម្មសិទ្ថិ ឬសិឬ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ ២៨ ៨​ ២០២១ ៤

53.   ប្រកាសលេខ ៩៦២ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យកំណត់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រាចំពោះការផ្ទែរកម្មសិទ្ថិ ឬសិឬ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ ២៨ ៨​ ២០២១ ៥

54.   ប្រកាសលេខ ៩៦២ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យកំណត់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រាចំពោះការផ្ទែរកម្មសិទ្ថិ ឬសិឬ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ ២៨ ៨​ ២០២១ ៦

55.   ប្រកាសលេខ ៩៦២ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យកំណត់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រាចំពោះការផ្ទែរកម្មសិទ្ថិ ឬសិឬ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ ២៨ ៨​ ២០២១ ៧

56.   ប្រកាសលេខ ៩៦២ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យកំណត់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រាចំពោះការផ្ទែរកម្មសិទ្ថិ ឬសិឬ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ ២៨ ៨​ ២០២១ ៨

57.   ប្រកាសលេខ ៩៦២ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យកំណត់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រាចំពោះការផ្ទែរកម្មសិទ្ថិ ឬសិឬ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ ២៨ ៨​ ២០២១ ៩

58.   ប្រកាសលេខ ៩៦២ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យកំណត់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រាចំពោះការផ្ទែរកម្មសិទ្ថិ ឬសិឬ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ ២៨ ៨​ ២០២១ ១០

59.   ប្រកាសលេខ ៩៦២ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យកំណត់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រាចំពោះការផ្ទែរកម្មសិទ្ថិ ឬសិឬ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ ២៨ ៨​ ២០២១ ១១

60.   ប្រកាសលេខ ៩៦២ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យកំណត់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រាចំពោះការផ្ទែរកម្មសិទ្ថិ ឬសិឬ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ ២៨ ៨​ ២០២១ ១២

61.   ប្រកាសលេខ ១១៣៩ ស្តីពី ការចុះបញ្ចីពន្ធដារ ០៩ ១០​២០១៤

62.   ប្រកាសលេខ ១១៨៤ ស្តីពី ការកែសម្រួលការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគំរោងអភិវឌ្ឍន៍ ១៥ ១១ ២០១៣

63.   ប្រកាសលេខ ១៣០៨ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋាននិងអង្គភាពក្រោមឱវាទ អគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ០៥ ១២ ២០១៣

64.   ប្រកាសលេខ ១៣២៧ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋាននិងអង្គភាពក្រោមឱវាទអក្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ១១ ១២ ២០១៣

65.   ប្រកាសលេខ ១៣៣០ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់នាយកដ្ឋានក្រោមចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកនិ្មហិរញ្ញវត្ថុ ១១ ១២ ២០១៣

66.   ប្រកាសលេខ ១៤១០ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋាន និងអគ្គភាពក្រោមឧវាទរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និងចំណូលមិនមែនសារបើពន្ធ នៃក្រសួសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ១៩ ១២ ២០១៣

67.   ប្រកាសលេខ ១៤៤៦ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃនាយកដ្ឋាននិងអង្គភាពក្រោមឱវាទ អគ្គាធិការដ្ឋាន នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ៣១ ១២ ២០១៣

68.   ប្រកាសលេខ ១៥០០ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋាននិងអគ្គភាពក្រោមឱវាទរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ២៥ ១២ ២០១៣

69.   ប្រកាសលេខ ១៥០២ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យអណុវត្តមាតិកាគណនីនៃប្លង់គណនេយ្យរបស់បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ២៥ ១២ ២០១៣

70.   ប្រកាសលេខ ១៥៤២ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋាននិងអគ្គភាពក្រោមឱវាទ អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ៣១ ១២ ២០១៣

71.   ប្រកាសលេខ ១៥៤៧ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃនាយកដ្ឋាន និងអគ្គភាពក្រោមឱវាទ អគញគនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៃក្រសយងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ៣១ ១២ ២០១៣

72.   ប្រកាសលេខ ធ៨ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការវិនិយោគទុនបម្រុងអន្តរជាតិ ០៨ ១២ ២០១៤

73.   ប្រកាសលេខ ធ៩ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការវិនិយោគទុកបម្រុងអន្ត្រជាតិ ១៧ ០២ ២០១៤

74.   ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២១៤ ស្តីពី នីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីទាក់ទងនឹងការចាត់ចែងរក្សាការពារ និងការរឹបអូសចំណេះអចលនវត្ថុដែលមិនទប់បានចុះបញ្ជី ២១ ១១ ២០១៤

75.   ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៦៣៧ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ ១៧ ៦ ២០១៤

76.   ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៦៦៣ ស្តីពី ការតែងតាំងភ្នាក់ងារប្រមូលចំណូលអាករអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ៣០ ៦ ២០១៤

ប្រកាសណែនាំលេខ ១២១២ ស្តីពី ការបិទបញ្ជីចំណូល-ចំណាយ និងការធ្វើរាយការណ៍បូកសរុអនុវត្តចំណូល-ចំណាយថវិការថ្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ ២០១៣

ប្រកាស