អនុក្រឹត្យ


 អនុក្រឹត្យ 

អនុក្រឹត្យ គឺជាលិខិតរដ្ឋបាល ដែលមានប្រភពចេញពីគណៈរដ្ឋមន្រ្តី និងចុះហត្ថលេខាដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រី។[1] អនុក្រឹត្យអាចជាអនុក្រឹត្យបទបញ្ជា ឬ អនុក្រឹត្យឯកត្តភូត ។

អនុក្រឹត្យ ជាប្រភេទច្បាប់ ឬអត្ថបទគតិយុត្តិដូចព្រះរាជក្រឹត្យដែរ តែមានវិសាលភាពគតិយុត្តិទាបជាង ដាក់ចេញដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឬប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ហើយមានអានុភាពលើក្រសួង ស្ថាប័ននានាចំណុះ រាជរដ្ឋាភិបាល មិនកំណត់ពីកាលវេលាឡើយ។

ខ្លឹមសារនៃអនុក្រឹត្យអាចពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដូចខាងក្រោម

ការណែនាំក្នុងការអនុវត្តន៏ព្រះរាជក្រឹត្យ និងព្រះរាជក្រម ។ នៅក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យ ព្រះរាជក្រមមាន ចំណុចខ្លះគេពុំបានចែងលំអិតអំពីបែបបទដែលត្រូវអនុវត្តទេ ដូច្នេះហើយគេត្រូវចេញអនុក្រឹត្យ ដើម្បីណែនាំការអនុវត្តន៏ ឬបញ្ជាក់បន្ថែមខ្លឹមសារព្រះរាជក្រឹត្យ ឬព្រះរាជក្រមទាំងនោះ។

ឧទាហរណ៍ៈ

- អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួង រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន

- អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់អាវុធ និងជាតិផ្ទុះគ្រប់ប្រភេទ

- អនុក្រឹត្យ ស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិទូទៅនៃគណនេយ្យសាធារណៈ

- អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការរំសាយ និងការបង្កើតទីស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យតាមច្រកព្រះដែន និងផ្លូវគមនាគមន៏ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ល។

ចំពោះកិច្ចការដូចខាងលើ រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវដាក់ចេញអនុក្រឹត្យ ដើម្បីឲ្យខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំមានលក្ខណៈស៊ីចង្វាក់គ្នាពីក្រសួងមួយទៅក្រសួងមួយ កុំឲ្យជាន់សមត្ថកិច្ចគ្នា ហើយម្យ៉ាងទៀតដើម្បីឲ្យការ អនុវត្តន៏កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

 

បញ្ជីអនុក្រឹត្យ មានដូចខាងក្រោម  ៖

1.   អនុក្រឹត្យ ឆ្នាំ១៩៩៣

2.   អនុក្រឹត្យ ឆ្នាំ១៩៩៤

3.   អនុក្រឹត្យ ឆ្នាំ១៩៩៥

4.   អនុក្រឹត្យ ឆ្នាំ១៩៩៦

5.   អនុក្រឹត្យ ឆ្នាំ១៩៩៧

6.   អនុក្រឹត្យ ឆ្នាំ១៩៩៨

7.   អនុក្រឹត្យ​ឆ្នាំ១៩៩៩

8.   អនុក្រឹត្យ​ឆ្នាំ២០០០

9.   អនុក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០០១

10.    អនុក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០០២

11.    អនុក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០០៣

12.    អនុក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០០៤

13.    អនុក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០០៥

14.    អនុក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០០៦

15.    អនុក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០០៧

16.    អនុក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០០៨

17.    អនុក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០០៩

18.    អនុក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០១០

19.    អនុក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០១១

20.    អនុក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០១២

21.    អនុក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០១៣

22.    អនុក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០១៤

23.    អនុក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០១៥

24.    អនុក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០១៦

25.    អនុក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០១៧

26.    អនុក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០១៨

27.    អនុក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០១៩

28.    អនុក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០២០

29.    អនុក្រឹត្យ​ឆ្នាំ២០២១

30.    អនុក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០២២

 

ចំពោះអនុក្រឹត្យដែលលោក-លោកស្រី យកទៅប្រើប្រាស់​ គឺសំខាន់ណាស់ ការពិនិត្យពី​ធរមាននៃច្បាប់​ ដែលមានន័យថា ច្បាប់ ឬមាត្រា នៅមានអនុភាពយកទៅអនុវត្តបាន។ ការលើកឡើងបែបនេះ គឺសំខាន់ក្នុងការលើកយកមាត្រា​ ឬសំអាងមាត្រា យកទៅបកស្រាយ។ ប្រសិន យើងលើកយកមាត្រាដែលត្រូវបាននិរាករណ៍​ ឬលុបចោលហើយ នោះចាប់ទុកថា យើងបកស្រាយខុស តាំងពីដំបូង។

ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ ៖

     Website           ៖ https://www.lawlyheng.com

     Gmail              ៖ lawlyheng@gmail.com

     Pages FB         ៖ https://www.facebook.com/lawlyheng

     ACC Telegram     ៖ https://t.me/httpstmeLawlyheng

     Group Telegram  ៖ https://t.me/lawlyheng/joinchat/

     Youtube            ៖ https://www.youtube.com/lawlyheng

 

បញ្ជីអនុក្រឹត្យ មានដូចខាងក្រោម  ៖

 

អនុក្រឹត្យ

1.   អនុក្រឹត្យលេខ ០៨ ស្តីពី ឯកសណ្ឋាននិងផ្លាកសញ្ញារបស់នគរបាលជាតិកម្ពុជា ២១ ៨ ១៩៩៣

2.   អនុក្រឹត្យលេខ ០៤ ស្តីពី សាលាជាតិរដ្ឋបាល ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការក្រប់គ្រងផ្ទាល់ របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ១០ ៨ ១៩៩៣

3.   អនុក្រឹត្យលេខ ០៧ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ និងសន្តិសុខជាតិ ១៨ ៨ ១៩៩៣

4.   អនុក្រឹត្យលេខ ០៨ ស្តីពី ឯកសណ្ឋាននិងផ្លាកសញ្ញារបស់នគរបាលជាតិកម្ពុជា ២១ ៨ ១៩៩៣

5.   អនុក្រឹត្យលេខ ១០ ស្តីពី ការប្តូរឈ្មោះសាលាជាតិរដ្ឋបាល ១៩ ១១ ១៩៩៣

6.   អនុក្រឹត្យលេខ ១១ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅអាជ្ញាធរអាកសលចរណ៍ស៊ីវិលកម្ពុជា ១៩ ១១ ១៩៩៣

7.   អនុក្រឹត្យលេខ ១២ ស្តីពី ការចាត់តាំងបង្កើតយោធភូមិភាគ និងតំបន់ប្រតិបត្តិការសិក ២៤ ១១ ១៩៩៣

8.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៣ ស្តីពី ការផ្ទេរខុទ្ទការល័យក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនៃអតីតរដ្ឋកម្ពុជា ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ៤ ១២ ១៩៩៣

9.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៥ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សា អភិវឌ្ឋន៍កម្ពុជា ហៅកាត់ ក.អ.ក ១៥ ១២ ១៩៩៣

10.    អនុក្រឹត្យលេខ ១៦ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ២០ ១២ ១៩៩៣

11.    អនុក្រឹត្យលេខ ២០ ស្តីពី ការបំពាក់ឋានន្តរសក្តិ និងបញ្ចូលនាយទាហាន នៃអតីតកងទ័ពកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ២៣ ១១ ១៩៩៣

12.    អនុក្រឹត្យលេដ ២៨ ស្តីពី ការតែងតាំងអភិបាល​រង​ខេត្ត-ក្រុង ២០ ១២ ១៩៩៣អនុក្រឹត្យ

1.   អនុក្រឹត្យលេខ ០២ ស្តីពី ការថ្វើនិយ័តភាពថវិកា ឆ្នាំ១៩៩៤ ពីជំពូក ១០ ទៅ ជំពូក ១១ ៥ ១ ១៩៩៥

2.   អនុក្រឹត្យលេខ ០៤ ស្តីពី ករបង្កើតគណៈកម្មការជាតិទទួលបន្ទុកការងារជំនួយយោធាពីបរទេស ៥ ១ ១៩៩៥

3.   អនុក្រឹត្យលេខ ០៧ ស្តីពី ការបង្កើតកណៈកម្មការទំនាក់ទំនងការងារជាមួយកងយោធពលភូមិន្ទថៃ ១៦ ១ ១៩៩៥

4.   អនុក្រឹត្យលេខ ០៧ ស្តីពី​​​​​ ការបង្កើតគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងការងារជាមយយកងយោធពលភូមិន្ទថៃ ១៦ ១ ១៩៩៥

5.   អនុក្រឹត្យលេខ ៣៥ ស្តីពី​​​ ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ​ ២៧ ៣​ ១៩៩៥

6.   អនុក្រឹត្យលេខ ៣៦​ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិអចិន្ត្រៃយ៍ប្រឡងប្រណាំង កែលំអសោភភាពខេត្ត ក្រុង ទូទាំងប្រទេស ២ ៤ ១៩៩៥

7.   អនុក្រឹត្យលេខ ៣៧ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការនៃការថែទាំសុខភាពបឋម ៤ ៤ ១៩៩៥

8.   អនុក្រឹត្យលេខ ៣៨ ស្តីពី បែបបទ នៃឯកជនភាវូបនីកម្មសហគ្រាសសាធារណៈ ១៩ ៤ ១៩៩៥

9.   អនុក្រឹត្យលេខ ៤០ ស្តីពី លក្ខន្តិកៈរបស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ៥ ៥ ១៩៩៥

10.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤៥ ស្តីពី ការបង្កើតអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអធិការកិច្ច ៣០ ៥ ១៩៩៥

11.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥១ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ២៦ ៦ ១៩៩៥

12.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៣ ស្តីពី ការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ២៧ ៦ ១៩៩៥

13.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៦ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឋន៍ វិស័យកសិកម្ម និង ជនបទ ១១ ៧ ១៩៩៥

14.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៧ ស្តីពី ការបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅបរទេស ២០ ៧ ១៩៩៥

15.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៨ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការវាយតម្លៃដីដែលមិនបានប្រើប្រាស់ ២៥ ៧ ១៩៩៥

16.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦០ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងលទ្ធកម្មសាធារណៈ ៣១ ៧ ១៩៩៥

17.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦១ ស្តីពី ការបង្កើតសភាពាណិជ្ជកម្មរាជធានីភ្នំពេញ ៣១ ៧ ១៩៩៥

18.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦២ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទះគ្រប់ប្រភេទ ៣១ ៧ ១៩៩៥

19.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៧ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ ១៩ ៩ ១៩៩៥

20.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៨ ស្តីពី ការបង្កើតមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀន ២០ ៩ ១៩៩៥

21.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧៧ ស្តីពី ការចំណាយឥតគ្រោងទុក ១២ ១១ ១៩៩៥

22.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧៩ ស្តីពី បុរិសណ្ឋានគារ ១៣ ១០ ១៩៩៥

23.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨២ ស្តីពី បទបញ្ជាទូទៅនៃគននេយ្យសាធារណៈ ១៦ ១១​១៩៩៥

24.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៣ ស្តីពី រៀបបរបប និងការរៀបចំបោះឆ្នោតសភាពាណិជ្ជកម្ម ៣ ៨ ១៩៩៥

25.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៣ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារ ២០ ១១ ១៩៩៥

អនុក្រឹត្យ

1.   អនុក្រឹត្យលេខ ០១ ស្តីពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង នៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាជ្ញាធរ អបក្សរា ៣ ១ ១៩៩៦

2.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៨ ស្តីពីការបង្កើតនីតិកម្មនៃអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែន ២៥ ៤ ១៩៩៦

3.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៩ ស្តីពិការបង្កើតគណៈកម្មាធិការប្ចេកទេស ស្តីពីកិច្ចការព្រំដែន ២៥ ៤ ១៩៩៦

4.   អនុក្រឹត្យលេខ ២០ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួង និង រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន ៣០ ៤ ១៩៩៦

5.   អនុក្រឹត្យលេខ ២១ ស្តីពីការកំណត់រយៈពេលបំរើការងារប្រចាំសប្តាហ៍របស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ៣០ ៤ ១៩៩៦

6.   អនុក្រឹត្យលេខ ២៨ ស្តីពីបែបបទចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសមិនមែនអន្តោប្រវេសន្តចេញ ចូល និង ស្នាក់ អាស្រ័យនៅព្រះរាជានាច្រកកម្ពុជា ២១ ៦ ១៩៩៦

7.   អនុក្រឹត្យលេខ ២៩ ស្តីពីថ្លៃអាករលើឯកសារធ្វើដំណើរ លិខិតបើកផ្លុវ ប័ណ្ណស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ន និងប័ណ្ណស្នាក់នៅអចិន្ត្រយ៍សម្រាប់ជនបរទេសអន្តោប្រវេសន្ត ២១ ៦ ១៩៩៦

8.   អនុក្រឹត្យលេខ ៣០ ស្តីពីបែបបទសម្រាប់អនុវត្តចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសអន្តោប្រវេសន្តេចេញ ចូល និង ស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ២១ ៦ ១៩៩៦

9.   អនុក្រឹត្យលេខ ៣៣ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបវំ និង អនុវត្តនយោបាយកិច្ចការព្រៃឈើ ៣ ៧ ១៩៩៦

10.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៦ ស្តីពីអន្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សញ្ជាតិខ្មែរ​ ២៦ ៧ ១៩៩៦

11.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៧ ស្តីពីបែបបទសម្រាប់អនុវត្តចំពោះការអនុញ្ញតិឲ្យជនបរទេសអន្តោប្រវេសន្តជាអ្នកវិនិយោគចេញ ចូល និង ស្នាក់នៅក្នុងព្រះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ២ ៨ ១៩៩៦

12.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤០ ស្តីពីការកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមន្ត្រីរាជការស៊ិវិល ដែលស្នើសុំពន្យារពេលចូលនិវត្តន៍ ២៥ ៩ ១៩៩៦

13.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤៤ ស្តីពីការបង្កើត ​កងពលធំថ្នើជើងលេខ ១៥ ១៨ ១០ ១៩៩៦

14.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤៦ ស្តីពីរបបឧបត្ថម្ភចំពោះយោធិនពលី មរណៈ បង្កស្លាប់​ បាត់ខ្លួន និងពិការ ១៨ ១១​ ១៩៩៦

15.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤៧ ស្តីពីប្រាក់បំណាច់ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗ សំរាប់មន្ត្រីរាជការ បំពេញភារកិច្ចនៅប្រទេសក្រៅ ២០ ១១ ១៩៩៦

16.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥២ ស្តីពីការបង្កើតរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ១៩ ១២ ១៩៩៦

អនុក្រឹត្យ

1.   អនុក្រឹត្យលេខ ០៣ ស្តីពីការបង្កើតស្ថានឯកអគ្គរាជទូតនៃព្រះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ប្រចាំសាធារដ្ឋហ្វីលីពិន សហព័ន្ធម៉ាឡេស៊ី សាធារណរដ្ឋសឹង្ហបូរី ២០ ១ ១៩៩៧

2.   អនុក្រឹត្យលេខ ០៧ ស្តីពីការរៀបចំឯកសណ្ឋាន ផ្លាកសញ្ញា និង ទង់ជ៧យ នៃកងយោពលខេមភូមិន្ទ ២១ ១ ១៩៩៧

3.   អនុក្រឹត្យលេខ ០៨ ស្តីពីការដាក់ផ្សាយប័ណ្ណរតនាគារ ២២ ០១ ១៩៩៧

4.   អនុក្រឹត្យលេខ ១០ ស្តីពីការនីតិវិធីនៃការអនុវត្តន៍វិន័យចំពោះមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល​២៨ ០១ ១៩៩៧

5.   អនុក្រឹត្យលេខ ១២ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិធ្វើជំរឿនទូទៅនូវប្រជារាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជា ៣១ ១ ១៩៩៧

6.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៦ ស្តីពីការបង្កើតអង្គភាពជាតិ សំរាប់តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរី អាស៊ាន​៥ ៣ ១៩៩៧

7.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានមុខងារសាធារណៈ ២៨ ៥ ១៩៩៧

8.   អនុក្រឹត្យលេខ ២០ ស្តីពីគោលការណ៍រួមនៃនីតិវិធីគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ២៨ ៥ ១៩៩៧

9.   អនុក្រឹត្យលេខ ៣០ ស្តីពីការរៀបចំឲ្យដំណើរការឡើងវិញ នូវក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកម្ពុជា ២១ ៧​១៩៩៧

10.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤៧ ស្តីពីការបង្កើតទិវាគ្រូបង្រៀន ៣ ៩ ១៩៩៧

11.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥០ ស្តីពីការបង្ើតគណៈកម្មការជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស ១៨ ៩ ១៩៩៧

12.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៤ ស្តីពីការៀបចំនិងការប្រពឹត្តិទៅរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ២២ ០៩ ១៩៩៧

13.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៥ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅរបស់ក្រសួងផែនការ ២៣ ០៩ ១៩៩៧​

14.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៦ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ និង អតីតយុទ្ធជន ២៣ ២៩ ១៩៩៧

15.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៧ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន ២៥ ០៩ ១៩៩៧

16.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៨ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិសំរបសមរួលការងារអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ ២៥ ៩ ១៩៩៧

17.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៩ ស្តីពីការអនុវត្តន៍របបសោធណ៍ និង​ សោធនបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈ​ចំពោះមន្ត្រីរាជាការស៊ីវិល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ០៦​ ១០​ ១៩៩៧​

18.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦០ ស្តីពីការបង្កើតស្នងការដ្ឋានពិសេសការពារបេតិកភណ្ឌ ០៨ ១០ ១៩៩៧

19.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦២ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅរបស់ក្រសួងវប្បធំ និង វិចិត្រសិល្បៈ ១៤​១០ ១៩៩៧​

20.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៦ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និង ទូរកមនាគមន៍ ២២ ១០​ ១៩៩៧

21.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៧ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅរបស់ក្រសួអសុខាភិបាល ២២​ ១០ ១៩៩៧

22.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧១ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រៀងញៀន ២៨ ១០ ១៩៩៧ .

23.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧៣ ស្តីពីសៀវភៅស្នាក់នៅ ០៤ ១១ ១៩៩៧

24.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧៤ ស្តីពីសៀវភៅគ្រួសារ ០៤ ១១ ១៩៩៧

25.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧៨ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ០១ ១២ ១៩៩៧

26.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨២ ស្តីពីការបង្កើតមន្ទីរការងារការបរទេស ១៦ ១២ ១៩៩៧

27.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៦ ស្តីពីលិខិតអនុញ្ញាសាងសង់ ១៩ ១២ ១៩៩៧

28.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៧ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅណៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំទឹកដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់ ១៨ ១២ ១៩៩៧​

29.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៨ ស្តីពីការអនុវត្តន៍​ ច្បាប់វិនិយោគនៃព្រះរាជាណាក្រកម្ពុជា ២៩ ១២ ១៩៩៧​

 

អនុក្រឹត្យ

1.   អនុក្រឹត្យលេខ ០៧ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាតិស្តីពីពអាហារូបត្ថម្ភជាតិ ៣ ២ ១៩៩៨

2.   អនុក្រឹត្យលេខ ១១ ស្តីពីកិច្ចសនយាសាងសង-អាជីវកម្ម-ផ្ទេរ ១៣ ២ ១៩៩៨

3.   អនុក្រឹត្យលេខ ២៣ ស្តីពីផលិតកម្ម អាហ័រ-នីហរ័នកម្ម និង ពាណិជ្ជកម្មឱសថបូរាណសំរាប់វិស័យសុខាភិបាល ១៩៩៨

4.   អនុក្រឹត្យលេខ ២៦ ស្តីពីឯកសណ្ឋាន និងផ្លាកសញ្ញាកងរាជធាវុធហត្ថ ៨ ៥ ១៩៩៨

5.   អនុក្រឹត្យលេខ ៤៥ ស្តីពីការបើកថ្នាក់វិទ្យាស្ថានភាសាជាតិ ជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល ១០ ៧ ១៩៩៨

6.   អនុក្រឹត្យលេខ ៥១ ស្តីពពីការបង្កើតកំពង់ផែស្វ័យ័តភ្នំពេញ ក.ស.ៅ ២៧ ៧ ១៩៩៨

7.   អនុក្រឹត្យលេខ ៦៣ ស្តីពីការរៀបចំទិវាទេសចរណ៍ ពិភពលោក ២៥ ៩ ១៩៩៨

8.   អនុក្រឹត្យលេខ ៨២ ស្តីពីការបង្កើតអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ១ ៧ ១៩៩៨

9.   អនុក្រឹត្យស្តីពី ការកែប្រែមាត្រា ២ នៃអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតសភាពាណិជ្ជកម្ម រាជធានីភ្នំពេញ ០៧ ១០ ១៩៩៨

10.                 អនុក្រឹត្យស្តីពី ការកែសំរួលអ្រាពន្ធលើទំនិញនាំចុល ១៣ ០២ ១៩៩៨​

11.                 អនុក្រឹត្យស្តីពី ការដាក់ឲ្យអណុវត្តទូទៅ លក្តន្តិ់ដោយឡែកនៃក្របខ័ណ្ឌ ១២ ០២ ១៩៩៨

12.                 អនុក្រឹត្យស្តីពី ការបង្កើតកំពង់ផែស្វយ័ត ក្រុងព្រះសិហនុ​ព.ស.ស​​១៧ ០៧ ១៩៩៨

13.                 អនុក្រឹត្យស្តីពី ការបង្កើតប្រព័ន្ធជាតិ សំរាប់គ្របគ្រងវិនិយោគសាធារណៈ ១១​០៣ ១៩៩៨

14.                 អនុក្រឹត្យស្តីពី ការបង្កើយធនាការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ២១ ០១ ១៩៩៨

15.                 អនុក្រឹត្យស្តីពី ការរៀងចំ​ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារី ២៩ ០៤ ១៩៩៨

16.                 អនុក្រឹត្យស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រដ្ឋលេខាធិការអាកាសចរស៊ីវិល ១៨​ ០២​ ១៩៩៨

17.                 អនុក្រឹត្យស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តិទៅរបស់ក្រសួងធម្មការ និង សាសនា​១៩ ០២​ ១៩៩៨

18.                 អនុក្រឹត្យស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តឹទៅរបស់ក្រសួងសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន ០៣ ០២ ១៩៩៨

19.                 អនុក្រឹត្យស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា ២៣ ០៣ ១៩៩៨

20.                 អនុក្រឹត្យស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅរបស់រដ្ឋលេខាធិការទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសផា ២០ ០៣ ១៩៩៨

អនុក្រឹត្យ

1.   អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកំនត់ទំម្ងន់អតិបរមាននៃយានយន្តដឹកជញ្ជូនផ្លុវគោក ដែលបើកបកលើបណ្តាលផ្លូវគោក និងបើបកលើបណ្តាលផ្លូវជា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ១៥ ០៩ ១៩៩៩

2.   អនុក្រឹត្យ​ ស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្មលើអនុក្រឹត្យលេខ ០១ ស្តីពីការបង្កើតធនាគារអភិវឌ្ឋន៍ជនបទ ១៦ ១១​ ១៩៩៩

3.   អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើតវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេស និង គ្រប់គ្រង ០៤ ១០ ១៩៩៩ 

4.   អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើតអង្គភាពប្រឆាំងរាល់សកម្មភាពអំពើពុករលួយ ២៧ ១០ ១៩៩៩ 

5.   អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការពង្រឹកផ្ទៃដីសណ្ឋាគារអង្គរសៀមរាប គ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធរអប្បរា ១៨ ១០ ១៩៩៩ 

6.   អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារី និង អតីតយុទ្ធជន ០៧ ១០ ១៩៩៩​

7.   អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការរៀប​ចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច​ការងារបណ្តោះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និង យុវនីតិសម្បាទា ​០៤ ១០ ១៩៩៩

8.   អនុក្រឹត្យ​ ស្តីពីបែបបទសំរាប់អនុវត្តចំពោះ ការអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសមិនមែនអន្តោប្រវសន្ត ចូល ចេញ និងស្នាកអាស្រ័យនៅព្រះរាជាណាច្រកម្ពុជា ២០ ០៨ ១៩៩៩

9.   អនុក្រឹត្យ ស្តីពីអាករលើតម្លៃបន្ថែម ២៤ ១២ ១៩៩៩

10.                 អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការដាក់កំហិតលើវិស័យវិនិយោគមួយចំនួន ៣០ ០៨ ១៩៩៩

11.                 អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើតសហគ្រាសសាធារណៈ ៣០ ០៨ ១៩៩៩

12.                 អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅរបស់ក្រសួងការបរទេស និង សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ២០ ០៨ ១៩៩៩ 

13.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២០ ស្តីពីការបង្កើតស្ថានឯកអគ្គរាជទូត នៃព្រះរាជាណាច្រកកម្ពុជាប្រចាំសហភាព មីយ៉ាន់ម៉ា ១៧ ៣ ១៩៩៩

14.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤៤ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ១៧ ៥ ១៩៩៩

15.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤៨ កែតម្រូវទៅលើអនុក្រឹត្យលេខ ៥១ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ២៥ ៥ ១៩៩៩

16.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥២ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាកំណែទំរង់រដ្ឋបាល ១០ ៦ ១៩៩៩

17.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៣ ស្តីពីការធ្វើបិសោធនកម្មលើអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការអនុវត្តន៍ច្បាប់វិនិយគ នៃប្រះរាជាណាច្រកកមម្ពុជា ១៩៩៧ ១១ ៦ ១៩៩៩

18.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៤ ស្តីពីការកែសម្រួលការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្មាធិកាេជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ១៤ ៦ ១៩៩៩

19.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៦ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជា ដើម្បីកុមារ ២៨ ៦ ១៩៩៩

20.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១០១ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍រៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិ ១៧ ១១ ១៩៩៩

21.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១១៦ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការផលិត និងការធ្វើអាជីវកម្មផែនទី នៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា ២៧ ១២ ១៩៩៩

22.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១២០ ស្តីពីកាលុបចោលដីកា លេខស ១២១ របស់សាលាខេត្តសៀមរាប​៣០ ១២ ១៩៩៩

23.                 អនុក្រឹត្យស្តីពីការកំណត់សមត្ថកិច្ចរបស់ខេត្ត​ក្រុង ១២ ០៤ ១៩៩៩

24.                 អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង​និងការត្រួតពីនិត្យការនាំចូល ការផលិត ការលក់ ការទិញដូរ ការចែកចាយ និងការប្រើប្រាស់អាវុធ ជាតិផ្ទះគ្រប់ប្រភេទ​ ៣០ ​​០៤ ១៩៩៩

25.                 អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង ២៧ ០៤ ១៩៩៩

26.                 អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យការបំពុលទឹក ០៦ ០៥ ១៩៩៩

27.                 អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមប្រឹកសារំសាយកងកំលាំងប្រដាប់អាវុធ ១២ ០៥ ១៩៩៩

28.                 អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាកំណែទំរង់រដ្ឋបាល ១០ ០៦ ១៩៩៩

29.                 អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើតស្ថានអគ្គកុងស៊ុល ១៣ ០៤ ១៩៩៩

30.                 អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើតស្ថានអង្គកុងស៊ុល ១៣ ០៤ ១៩៩៩

31.                 អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការផ្តល់ប័ណ្ណសំគាល់យានយនតផ្លវគោក ២០ ០១ ១៩៩៩

32.                 អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការរបបរដ្ឋបាលហិរញ្ញវត្ុថ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃរដ្ឋាកររបស់ ខេត្ត ក្រុង ១២ ០៤ ១៩៩៩​

33.                 អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទោរបស់គណៈកម្មការធិការជាំតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជា ០៤ ០២ ១៩៩

34.                 អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាយោធា ១៩ ០៥ ១៩៩៩

35.                 អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ៣០ ០៦ ១៩៩៩

36.                 អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់ ២០ ០៧ ១៩៩៩

37.                 អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និង ថាមពល ២៦ ០៤ ១៩៩៩

38.                 អនុក្រឹត្យ ស្តីពីកិច្ចដំណើរការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន ១១​ ០៨ ១៩៩៩

អនុក្រឹត្យ

1.   អនុក្រឹត្យស្តីពីការកំណត់របបបេសកកម្មក្នុងប្រទេស ២៥ ០២ ២០០០

2.   អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងព្រៃសម្បទាន ០៧ ០២ ២០០០

3.   អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ២០ ០១ ២០០០

4.   អនុក្រឹត្យលេខ ១១ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការកសាងប្ងង់ សុរិ យោដី និង សៀវភៅគោលបញ្ជីដីធ្លី ២២ ២៣ ២០០០

5.   អនុក្រឹត្យលេខ ១២ ស្តីពីការបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធនៃក្រុមប្រឹក្សារំសាយកងកំលាំងប្រដាប់អាវុធ ២២ ៣ ២០០០

6.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៤​ ស្តីពីការកែសំរូលឯកសណ្ឋាន និងផ្លាកសញ្ញារបស់នគរបាលជាតិកម្ពុជា ២៩ ៣ ២០០០

7.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៦ ស្តីពីការលុបប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ៥ ៤ ២០០០

8.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៧ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រត្តិទៅរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ ៧ ៥ ២០០០

9.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ ៧ ៤ ២០០០

10.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៧ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំកម្មវិធីជាតិ នៃសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ១៨ ៥ ២០០០

11.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៨ ស្តីពីការបង្កើតអាជ្ញាធរជាតិទេសចរណ៍កម្ពុជា ២៣ ៥ ២០០០

12.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៣០ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធិនឹងជំងឺអេដស៍ ៣០ ៥ ២០០០

13.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៧ ស្តីពីការចាត់ថ្នាក់ជាតិពុលសំរាប់វិស័យសុខាភិបាល ១៦ ៦ ២០០០

14.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៨ ស្តីពីគោលការណ៍រួនមនៃនិតិវិធីគ្រប់គ្រងមន្ត្រិរាជការស៊ីវិល ២៧ ៦ ២០០០

15.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤២ ស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យ ការបំពុលខ្យល់ និងការរំខានដោយសំឡេង ១០ ៧ ២០០០

16.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤៤ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា ១៧ ៧ ២០០០

17.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥១ ស្តីពីការផ្តល់ និងការប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនការទូត-ផ្លូវការ ១៤ ៨ ២០០០

18.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៥ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងការពារជាតិ ១៨ ៩ ២០០០

19.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧០ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃថវិការឧបសម្ព័ន្ធ ១១ ១០ ២០០០

20.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៣ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទោរបស់អក្គលេខាធីការដ្ឋាន នៃក្រុមប្រឹក្សាកំណែទំរង់រដ្ឋបាល ២៨ ១១ ២០០០

21.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៤ ស្តីពីដើមទុនធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ២៩ ១១ ២០០០

22.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៦ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងថវិកា និងគណនេយ្យរបស់ស្ថានតំណាង នៃព្រះរាជាណាច្រកកម្ពុជា នៅបរទេស ៣០ ១១ ២០០០

23.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៨ ស្តីពីការបង្កតក្រុមប្រឹក្សាគោលនយោបាយដីធ្លី ១ ១២ ២០០០

24.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៩ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍សង្គមកិច្ច ៤ ១២ ២០០០

25.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៩៤ ស្តីពីការបង្កើតវិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និងស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ៦ ១២ ២០០០

26.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៩៦ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃក្រុមប្រឹក្សាគោលនយោបាយដីធ្លី ១៣ ១២ ២០០០

27.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១០៣ ស្តីពីអត្រានុកូលដ្ឋាន ២៩ ១២ ២០០០

 

អនុក្រឹត្យ

1.   អនុក្រឹត្យលេខ​ ១៦ ស្តីពីការបង្កើតវិទ្យាស្ថានយោធាកម្ពុជា ៩ ២ ២០០១

2.   អនុក្រឹត្យលេខ ២៦ ស្តីពីការបង្កើត និងគ្រប់គ្រងភ្នាក់ងារសុខភាពសត្វភូមិ ២ ៣ ២០០១

3.   អនុក្រឹត្យលេខ ២៩ ស្តីពីការសុំទាករកំព្រា ឬ កុមារកំព្រាយកទៅចិញ្ចឹមជាកូននៅបរទេស ១៤ ៣ ២០០១

4.   អនុក្រឹត្យលេខ ៣៣ ស្តីពីការបង្កើតតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ៦ ៣ ២០០១

5.   អនុក្រឹត្យលេខ ៤២ ស្តីពីស្តង់ដារឧស្សាហកម្មកម្ពុជា​ ១៥ ៥ ២០០១

6.   អនុក្រឹត្យលេខ ៤៣ ស្តីពីការបង្កើត និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃលេខាធិការដ្ឋាន នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម ២៤ ៥ ២០០១

7.   អនុក្រឹត្យលេខ ៤៤ ស្តីពីការកែសំរួលអត្រាពន្ធនិងអាករលើទំនិញមួួយចំនួន ២៥ ៥ ២០០១

8.   អនុក្រឹត្យលេខ ៤៥ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារ ជាន់ខ្ពស់ ២០០១

9.   អនុក្រឹត្យលេខ ៥១ ស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្មលើអនុក្រឹត្យលេខ ៧៨ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងអភិវ្ឍន៍ជនវទ ២១ ៦ ២០០១

10.                 អនុក្រឹត្យលេខ​ ៥៧ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្ាធិការដឹកនាំការងារ នៃកម្មវិធីសីលា ២៨ ៦ ២០០១

11.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៨ ស្តីពីការបង្កើតនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល មលដ្ឋានចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃ ៣ ៧ ២០០១

12.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៤ ស្តីពីកំណត់ និងការគ្រប់គ្រងទីដ្នាក់ការត្រួតពីនិត្យច្រកទ្វារអន្តជៃតិ ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាំតិ កំពង់ផែនសមុទ្រ ៩ ៧ ២០០១

13.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧០ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍណ៍កម្ពុជា ២៧ ៧ ២០០១

14.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧១​ស្តីពីបទដ្ឋាន និងនីតិវិធីគ្រប់គ្រង ចំណូលដចំណាយសម្រាប់ដំណើរការងារបោះឆ្នោតជ្រើសរើស ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ ៣១ ៧ ២០០១

15.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧៦ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកំចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន ៨ ៨ ២០០១

16.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៤ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិអប់រំសំរាប់ទាំងអស់គ្នា ២៧ ៨ ២០០១

17.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៨ ស្តីពីគោលការណ៍សមាសរណកម្មមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌថ្មី ៥ ៩ ២០០១

18.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៩ ស្តីពីការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ៧ ៩ ២០០១

19.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៩៣ ស្តីពីការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល និងសុក្រឹតការវិជ្ជាជីវៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ១៤ ៩ ២០០១

20.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៩៤ ស្តីពីការបង្កើតការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទោនៃលេខាធិារដ្ឋានឋបនីយជីវមណ្ឌលបឹងទន្លេសាប ២០ ៩ ២០០១

21.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១០១ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា-ថៃ ១ ១០ ២០០១

22.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១០៤​ស្តីពីការបង្កើតសញ្ញារបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ១៥ ១០ ២០០១

23.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១០៦ ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង ២២ ១០ ២០០១

24.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១១៤ ស្តីពីការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ១៣ ១១ ២០០១

25.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១១៥ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិ សំរបសម្រួល ការដឹកជញ្ជួូនឆ្លងកាត់ ២១ ១១ ២០០១

26.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣១ ស្តីពពីារកំណត់កំរិតអតិបរមា នសកំរៃអាជ្ញាប័ណ្នសំរាប់អណុវត្តចដំពោះអ្នកធ្វើសេវាកម្មអគ្គិសនី នៅក្នុងព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា ២៧ ១២ ២០០១

27.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣២ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុនចាតិធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា ៣១ ១២ ២០០១

28.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៩ ស្តីពីការអនុវត្តន៍ វិន័យដល់នាយកនគរបាលជាតិ ៤ ៥ ២០០១

29.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥០៥ ស្តីពីការផ្តល់សមត្ថកិច្ចបន្ថែមជាសារការីដលមេធាវីនៃគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ​២០០១

30.                  

អនុក្រឹត្យ

1.   អនុក្រឹត្យលេខ ០២ ស្តីពីការបែងចែកបំណុល ថវិការរបស់រដ្ឋតាមជំពូក នៃច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់ ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០២ ៤ ១ ២០០២

2.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៦ ស្តីពីមូលនិធិឃុំ-សង្កាត់ ២៥ ២ ២០០២

3.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៩ ស្តីពីការបង្កើតអង្គភាពទទួលបន្ទុកកំណែទម្រង់ច្បាប់ ១៨ ៣ ២០០២

4.   អនុក្រឹត្យលេខ ២២ ស្តីពីការធ្វើវិមជ្ឈការអំណាច តួនាទី និងភារកិច្ចទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ ២៥ ៣ ២០០២

5.   អនុក្រឹត្យលេខ ២៦ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឃុំ​ សង្កាត់ ២ ៤ ២០០២


 

6.   អនុក្រឹត្យលេខ ២៧ ស្តីពីការបង្កើតអង្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ១៨ ១​ ២០០២

7.   អនុក្រឹត្យលេខ ២៩ ស្តីពីបទវិន័យទូទៅសំសម្រាប់កងយោធពលខេមរ ភូមិន្ទ ៩ ៤ ២០០២

8.   អនុក្រឹត្យលេខ ២៩ ស្តីពីបទវិន័យទូទៅសម្រាប់កងយោធពលខេមរភុមិន្ទ (ភ្ជាប់តារាងឧបសម្ព័ន្ធ) ៩ ៤ ២០០២

9.   អនុក្រឹត្យលេខ ៣០ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ៩ ៤ ២០០២

10.                 អនុក្រឹត្យលេខ​ ៣៣ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងសំអាង ២២ ៤ ២០០២

11.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៥ ស្តីពីកាារបង្កើតគណៈកម្មការសហប្រតិបត្តិការអភីវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណ កម្ពុជា-វៀតណាម-ឡាវ និង កម្ពុជាំ-ឡាវ-ថៃ ២៣ ៤ ២០០២

12.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤២ ស្តីពីរបៀបរបបនិងការរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាពាណិជ្ជកម្ម ១៧ ៥ ២០០២

13.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤៧ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មការសុរិយោដី ៣១ ៥ ២០០២

14.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤៨ ស្តីពីការចុះបញ្ជីដីធ្លី​មានលក្ខណៈដាច់ដោយដុំ ៣១ ៥ ២០០២

15.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៤​​ស្តីពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ នៃការបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យ ១៣ ៦ ២០០២

16.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦០ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា ៨ និងមាត្រា ៥៩ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ១០៣ ស្តីពីអត្រានុកូលដ្ឋាន ២៤ ៦ ២០០២

17.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦១ ស្តីពីការកំណត់ប្រាក់បំណាចចំពោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ២៤ ៦ ២០០២

18.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦២ ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃជាវក្រដាសអត្រានុកូលដ្ឋាននិងថ្លៃតែមប្រិ៍សារពើពន្ធ ២៤ ៦ ២០០២

19.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៣ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការកសាងប្លង់សុរិយោដី និងសៀវភៅគោលបញ្ជីដីធ្លី ៣១ ៥ ២០០២

20.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧២​ស្តីពីការតម្លើងអធិការដ្ឋានរបស់ក្រសួងបរិស្ថានទៅជាអគ្គាធិការដ្ឋាន ២៩ ៧ ២០០២

21.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៣ ស្តីពីការបង្កើតនិងដាក់ឲ្យដំណើរកាារកម្មវិធី កន្សោមអាទិភាព ១៣ ៨ ២០០២

22.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៥ ស្តីពីការបង្កើនប្រាក់ម្ហូបអាហារ ជូនកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ១៦ ៨ ២០០២

23.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៨ ស្តីពីភារកិច្ច និងបេសកកម្មនៃក្រុមប្រឹក្សាកំណែទំរង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ២១ ៨ ២០០២

24.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៩ ស្តីពីការបង្កើតសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ២៦ ៨ ២០០២

25.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៩៣ ស្តិពីការបង្កើនប្រាក់ម្ហូបអាហាារជូនកងកម្លាំងនគរបាលជាតិ និងមន្ត្រីអនុរក្សពន្ធនាគារទូទាំងប្រទេស ៩ ៩ ២០០២

26.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៩៤ ស្តីពីបែបបទនិងល័ក្ខខ័ណញឌនៃការអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសជាអ្នកវេជ្ជាសស្ត្រ អមវែជ្ជសាស្ត្រ និង ជំនួយវេជ្ជាសាស្ត្រ ប្រកបវិជ្ជាជីវៈឯកជន ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា .១១ ៩ ២០០២

27.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៩៨ ស្តីពីការអនុវត្តន៍កិច្ចការពារបតិកភណ្ឌវប្បធម៌ ១៧ ៩ ២០០២

28.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១១០ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រី ២៤ ១០ ២០០២

29.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១១៣ ស្តីពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភចៅក្រម ១៣ ១១​ ២០០២

30.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤៣២​ស្តីពីការអនុវត្តន៍វិន័យមន្ត្រីនគរបាលជាតិ ៣ ៩ ២០០២

 

អនុក្រឹត្យ

1.   អនុក្រឹត្យលេខ ០៨ ស្តីពីសមាសភាពនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ ៣ ៣ ២០០៣

2.   អនុក្រឹត្យលេខ ១១ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ៧ ៣​២០០៣

3.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៥​ ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យភូតគាមអនាម័យ ១៣ ៣ ២០០៣

4.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៦ ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យអនាម័យសត្វ និងផលិតផលមានដើមកំណើតពីសត្វ ១១​៣ ២០០៣

5.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៨ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃវិទ្យាស្ថានគណនេយ្យករជំនាញ និងសវនករកម្ពុជា ១៩ ៣ ២០០៣

6.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៩ ស្តីពីការសម្បទានដីសង្គមកិច្ច ១៩ ៣ ២០០៣

7.   អនុក្រឹត្យលេខ ២៥ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការកម្ពុជា សំរាប់ស្រាវជ្រាវរួមគ្នាជាមួយភាគីថៃ អំពីវិស័យវប្បធម៌ ២១ ៤ ២០០៣

8.   អនុក្រឹត្យលេខ ៣៥ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការ ត្រួតពិនិត្យយានយន្តដកជញ្ជូនលើលទំងន់កំរិតកំណអតិបរមា ១៣ ៥ ២០០៣

9.   អនុក្រឹត្យលេខ ៣៦ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការ បណ្ឌិតសភាទទួលបន្ទុកអនុម័តពាក្យច្បាប់ ១៤ ៥ ២០០៣

10.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤៦ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការ ទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជា ១២​៦ ២០០៣

11.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤៧​ស្តីពីអនាម័យនៃម្ហូបអាហារសំរាប់មនុស្ស ១២ ៦ ២០០៣

12.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៦ ស្តីពីការប្រែក្លាយមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ទៅជា សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ១៦​​៧ ២០០៣

13.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦១ ស្តីពីក្រមសីលធម៌គ្រូពេទ្យ ២៨ ៨ ២០០៣​

14.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៤ ស្តីពីការប្តូរឈ្មោះ នាយកដ្ឋាន រុក្ខា-ប្រមាញ់ ទៅជា រដ្ឋបាលព្រៃឈើ ១១ ៩ ២០០៣

15.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៨ ស្តីពីការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឆ្លងដែននៅតាមច្រកទ្វារព្រំដែន កម្ពុជា-ថៃ ១៦ ១០ ២០០៣

16.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៩ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការធ្វើអាជីវកម្មអំបិល អ៉ីយ៉ូដ ២០ ១២ ២០០៣

17.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧៧ ស្តីពីការចេញផ្លាកលេខសម្គាល់យានជំនិះ ២៨ ១១​២០០៣

18.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧៩ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសហគមន៍ព្រៃឈើ ២ ១២ ២០០៣​

19.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៣ ស្តីពីការអនុវត្តថវិការ មួយភាគដប់ពីរ ជាបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់ការគ្ប់គ្រង ឆ្នាំ២០០៤

អនុក្រឹត្យ

1.   អនុក្រឹត្យលេខ ០២ ស្តីពីការបង្កើតអនុគណៈកម្មាធិការផែនការ អភិវឌ្ឍន៍អាង ទន្លេមេគង្គ ២៦ ២ ២០០៤

2.   អនុក្រឹត្យលេខ ០៤ ស្តីពីការប្រែក្លាយមហាវិទ្យាល័យគរុបកោសល្យ ទៅជាវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ ១១ ៣​ ២០០៤

3.   អនុក្រឹត្យលេខ ០៦ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកកម្ពុជា ៣០ ៣ ២០០៤

4.   អនុក្រឹត្យលេខ ០៧ ស្តីពីការបង្កើតស្ថានឯកអគ្ករាជទូត ននៃព្រះរាជាណាច្រកកម្ពុជាប្រចាំចក្រភពអង់គ្លេស ១ ៤ ២០០៤

5.   អនុក្រឹត្យលេខ ០៨ ស្តីពីការបង្កើតស្ថានឯកអគ្ករាជទូត ននៃព្រះរាជាណាច្រកកម្ពុជាប្រចាំសហភាពពអ៊ីរ៉ុប ១ ៤ ២០០៤

6.   អនុក្រឹត្យលេខ ១០ ស្តីពីការកំណត់ប្រាក់របបបេសកម្មក្នុង និងក្រៅប្រទេស ១២ ៤ ២០០៤

7.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៤ ស្តីពីការផ្ទេររដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យបាលនសក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និង ថាមពល ២៤ ៥ ២០០៤

8.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៥ ស្តីពីការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាននៃអាជ្ញាធរអប្សរា ១១ ៦ ២០០៤

9.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៦ ស្តីពីចំណាត់ថ្នាក់សណ្ឋាគារ និងសេវាកម្មស្នាក់នៅទេសចរណ៍ ១១ ៦ ២០០៤

10.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៧ ស្តីពីការកែសំរួលអនុក្រឹត្យស្តីពីអត្រានុកូលដ្ឋាន ១៤ ៦ ២០០៤

11.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៩ ស្តីពីការបង្កើតខុទ្ទកាល័យសម្រេចព្រះសង្ឈរាជគណៈមហានិកាយ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ២ ៧ ២០០៤

12.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២១ ស្តីពីការបង្កើតខុសទ្ទកាល័យសម្រេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ១៦ ៧ ២០០៤

13.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៩ ស្តីពីការបង្កើតខុទ្ទកាល័យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ២៣ ៧ ២០០៤

14.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៣០ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមសង្កេរការណ៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និង វប្បធម៌ ២៦ ៧ ២០០៤

15.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៣២ ស្តីពីការបបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ ២៨ ៧​២០០៤

16.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៩ ស្តីពីការបង្កើតអាជ្ញាថរជាតិទេសចរណ៍កម្ពុជា ២៤ ៨ ២០០៤

17.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤១ ស្តីពីការបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច និងសេវាកុំព្យូទ័រ ២៦ ៨ ២០០៤

18.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦២ ស្តីពីប្រាក់បំណាច់របស់សមាជិករាជរដ្ឋាភិបាល អនុរដ្ឋលេខាធិការ ទីប្រឹក្សា ព្រមទាង មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ចាប់ពីថ្នាក់អនុរដ្ឋលេខាធិការឡើងទៅ ៣០ ៩ ២០០៤

19.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧១ ស្តីពីការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាកំណែទំរង់រដ្ឋបាល ២៦ ១០ ២០០៤

20.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៣ ស្តីពីលក្ខន្តិកៈរបស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ១៤ ១២ ២០០៤​

21.                 អនុក្រឹត្យលេខ​​៦៣៦ ស្តីពីការអនុវត្តវិស័យនាយនគរបាលជាតិ ១៣ ១២ ២០០៤


អនុក្រឹត្យ

1.   អនុក្រឹត្យលេខ ០១ ស្តីពីការបង្កើតទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាសហគ្រាសសាធារណៈ ១២ ១ ២០០៥

2.   អនុក្រឹត្យលេខ ០៧ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងកាងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

3.   អនុក្រឹត្យលេខ ០៨ ស្តីពីការកំណត់គោលការណ៍វិនិយោគលើធនធានរ៉ែគ្រប់ប្រភេទ ៣១ ១ ២០០៤

4.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៣ ស្តីពីការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារី ៧ ២ ២០០៥

5.   អនុក្រឹត្យលេខ ៤០ ស្តីពីការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្តទៅនៃសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៅតាមបណ្តា ស្ថាប័ន ក្រសយង និងសហគ្រាសសាធារណៈ ១៥ ២ ២០០៥

6.   អនុក្រឹត្យលេខ ៤២ ស្តីពីការបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យជាតិគរប់គ្រង ជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល ១​៣ ២០០៥

7.   អនុក្រឹត្យលេខ ៤៣ ស្តីពីការកែសម្រួលអនុក្រឹត្យលេខ ៤២ ស្តីពីការបង្កើតអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ៧ ៣ ២០០៥

8.   អនុក្រឹត្យលេខ ៤៧ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសារធាតុបំផ្លាញស្រទាប់ អូហ្សុន ១៧ ៣ ២០០៥

9.   អនុក្រឹត្យលេខ ៤៩ ស្តីពីទិវាអន្តរជាតិស្តីពីគ្រួសារ ១៥ ឧសភា ២៥ ៣ ២០០៥

10.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៣ ស្តីពីនីតិវិធី ការបង្កើត ការាត់ថ្នាក់ និងារចុះបញ្ជិកាសម្បត្តិព្រៃឈើអចិន្ត្រៃយ៍ ១ ៤ ២០០៥

11.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៤ ស្តីពីគោលការណ៍វាយតម្លៃភាពត្រឹមត្រុវនៃចំណាយក្នុងអាជីវកម្មអគ្គិសនី ៨ ៤ ២០០៥

12.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៥ ស្តីបីការរៀបវចំ និងការប្រព្រឹត្តតៅរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុត្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ៨ ៤ ២០០៥

13.                 អនុក្រឹត្យលេខ​ ៦៥ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្តុះបណ្តាល ២៩ ៤​២០០៥

14.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៨ ស្តីពីនិរាករណ៍អនុក្រឹត្យលេខ ៤៣ ស្តីពីការបង្កើត និងការប្រព្រត្តទៅនៃលេខាធិការដ្ឋាននៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម ៥ ៥ ២០០៥

15.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧២ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាំតិប្រេះជន និងការអភិវឌ្ឍន៍ ២៧ ៥ ២០០៥

16.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧៧ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរផ្លូវគោក ៦ ៦ ២០០៥

17.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨០ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសហគមន៍នេសាទ ១០ ៦ ២០០៥

18.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៣ ស្តីពីក្រមសីលធម៌សម្រាប់គណនេយ្យករជំនាញ និងសវនករប្រតិស្រុត ១៧ ៦ ២០០៥

19.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៩៧ ស្តីពីការប្តូរឈ្មោះ វិទ្យាស្ថានអាស៊ីប៉ាស៊ីភិច ទៅជា វិទ្យាស្ថានប៉ែលធីអន្តរជាតិ ៤ ៨ ២០០៥

20.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១០០ ស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្មជំពូកទី៤ ជំពូក ....នៃអនុក្រឹត្យលេខ ៧៦ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជា គ្រប់គ្រងសកម្មភាពកំចាត់មីន និងសង្រ្គោះជនពិការដោយសារមីន ១៦ ៨ ២០០៥

21.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១០៦ ស្តីពីការកែសំរួលចំណុច ក ខ មានត្រា ៥៩ ស្ទឺួន នៃអណក្រឹត្យលេខស ១៧ ស្តីពីការកែសំរួលអនុក្រឹត្យ ស្តីពីអត្រានុកូលដ្ឋាន ២៣ ៨ ២០០៥

22.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១១១ ស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីវិសោធកម្ម នៃច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ២៧ ៩ ២០០៥

23.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១១៣ ស្តីពីវិសោធកម្មមាត្រា ១​នៃអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកំណត់គោលការណ៍វិនិយោគលើធនធានរ៉ែគ្រប់ប្រភេទ ២៩ ៩ ២០០៥

24.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១១៨ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋ ៧ ១០ ២០០៥

25.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១២៣ ស្តីពីការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិប្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុន ២៤ ១០ ២០០៥

26.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១២៩ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិដោះស្រាយបញ្ហាជនអនាថា ១១​ ១១ ២០០៥

27.                 អនុក្រឹត្យលេខ​​​១៣៣ ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលសម្រាប់ចិញ្ចឹមទារ និងកុមារ ១៨ ១១ ២០០៥

28.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៦ ស្តីពីសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ២៧ ១២ ២០០៥

29.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៧​ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ២៩ ១២ ២០០៥

30.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៨ ស្តីពីការបង្កើត និងការគ្រប់គ្រងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ២៩ ១២ ២០០៥

31.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥១៤ ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពៃគណៈកម្មាធិការនិតិកម្ម និងបច្ចេកទេសកិច្ចការព្រំដែន ១៧​ ៦ ២០០៥

32.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥១៥​ស្តីពីការតែងតាំងសមាសផាពនៃគនៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យ ដោះស្រាយបាតុភាព និងអភវិឌ្ឍន៍នៅតាមបណ្តោយព្រំដែនកម្ពុជា ជាមួយប្រទេសជិតខាង ១៧ ៦ ២០០៥

 

អនុក្រឹត្យ

1.   អនុក្រឹត្យលេខ ១១ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា ៦ នៃអនុក្រឹត្យស្តីពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ១៤ ២ ២០០៦

2.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៤ ស្តីពីការកែសម្រួលអនុក្រឹត្យលេខ ៣៩ ស្តីពីការបង្កើតអាជ្ញាធរជាតិទេសចរណ៍កម្ពុជា ១៧ ២ ២០០៦

3.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៥ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ទេសចរណ៍សត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គ ១៧ ២ ២០០៦

4.   អនុក្រឹត្យលេខ ២១​ ស្តីពីកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ចកម្មតាមរយៈការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ១ ៣ ២០០៦

5.   អនុក្រឹត្យលេខ ២៧ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា ១ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ១៤៧ ស្តីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ១៤ ៣ ២០០៦

6.   អនុក្រឹត្យលេខ ៣៤ ស្តីពីការកែប្រែមាត្រា ៥ អនុក្រឹត្យលេខ ៤៧ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មការសុរិយោដី ២០ ៤ ២០០៦

7.   អនុក្រឹត្យលេខ ៣៥ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិ គ្រប់គ្រងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ២៤ ៤ ២០០៦

8.   អនុក្រឹត្យលេខ ៤០ ស្តីពីសន្តិសុខនាវា និងសន្តិសុខឋបនីយភណ្ឌផែ ៩ ៥ ២០០៦

9.   អនុក្រឹត្យលេខ ៤៧ ស្តីពីសមាសភាព និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងាារ ១​១ ៥ ២០០៦

10.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៣ ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ ២៩ ៥ ២០០៦

11.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦១ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ឃុំ សង្កាត់ ទូទាំងព្រះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ២៩ ៦ ២០០៦

12.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦២ ស្តីពីការកំណត់ចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ក្នុងព្រះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ៣០ ៦ ២០០៦

13.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៤ ស្តីពីការអនុញ្ញាតច្បាប់ស្តីពីម៉ាក ពាណិជ្ជនាម និងអំពើនៃការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ ១២ ៧ ២០០៦

14.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៥ ស្តីពីការរៀបចំ និង កាដរប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​នៃអាជ្ញាធរាតិដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លី ១៤ ៧ ២០០៦

15.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧០ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបណ្តុះបណ្តាល និងបញ្ជួនពលករទៅបរទេស ២៥ ៧ ២០០៦

16.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧៥ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់លេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ នៃអាជ្ញារជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែន ២ ៨ ២០០៦

17.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧៧ ស្តីពីការបង្កើតនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទែក្នុង នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ ៧ ៨ ២០០៦

18.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨១ ស្តីពីការកែប្រែរបបជីវភាពសម្រាប់ទណ្ឌិត និងពិរុទ្ធជន ១៨ ៨ ២០០៦

19.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៤ ស្តីពីការបង្កើតអង្កភាពប្រឆាំងអំបើពុករលយយ ២២ ៨ ២០០៦

20.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៥ ស្តីបីការលុបអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតខុទ្ទកាល័យសម្តេចព្រះសង្ឃរាជគណៈមហានិកាយ និង អនុក្រឹត្យស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីសង្ឃ ២២ ៨ ២០០៦

21.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៧ ស្តីពីការបង្កើត គណៈកម្មាធិការជាដតិ លើកកំពង់សីលធម៌សង្គម តម្លៃស្ត្រី និងគ្រួសារខ្មែរ ២៣ ៨ ២០០៦

22.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៩៤ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងាររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិ ដឹកនាំការងារកំណែតម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ គ.ជ.វ.វ ២០ ៩ ២០០៦

23.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៩៦ ស្តីពីការកែមស្រួលមាត្រា ៦ នៃងនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន នៃអាជ្ញាធរអប្សរា ២០ ៩ ២០០៦

24.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៩៨ ស្តីពីការបន្តសុុពលភាព អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មេរដេលបានផ្តល់ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៨ ២០ ៩ ២០០៦

25.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១១៣ ស្តីពីការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុ ២៥ ១០ ២០០៦

26.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១១៥ ស្តីពីការអនុវត្តន៍របបសោថនិវត្តន៍ និងសោធនបាត់បង់សមត្ថភាពការងារ ចំពោះយោធិនងាជីវទាងពីរភេទ នៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ២៦ ១០ ២០០៦

27.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១១៦ ស្តីពីរបបគោលនយោបាយចំពោះជនរងគ្រោះស្នាក់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់រដ្ឋ ២៦ ១០ ២០០៦

28.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១១៨ ស្តីពីការរៀបចំ និងការគរ្ប់គ្រងតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារ ១០ ១១ ២០០៦

29.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១២៩ ស្តីពីវិធាន និងនីតិវិធីនសការធ្វើអនុប្រយោគទ្រប្យសម្បត្តិសាធារណរបស់រដ្ឋ និងរបស់នីតិបុគ្គលសាធារណៈ ២៧ ១១ ២០០៦

30.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣១ ស្តីពីយថាប្រភេទផល អនុផលព្រៃឈើអនុុញ្ញាតឲ្យនាំចេញ នាំចូល ២៨ ១១ ២០០៦

31.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣៨ ស្តីពីការរៀបចំបង្កើតឯកសណ្ឋាន និង សញ្ញាសម្គាល់សំរាប់មន្ត្រីរាជការ នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ១ ១២ ២០០៦

32.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៥ ស្តីពីការបង្ើតមជ្ឈមណ្ឌលសេវាបច្ចេកទេសប្រពប័ន្ធធានារសាស្ត្រ ឧតុននិយម នៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ១៤ ១២ ២០០៦

33.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៧ ស្តីពីការលុបឋានុក្រមអភិបាលរងទី១ ខេត្ត ក្រុង ១៥ ១២ ២០០៦

34.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៨ ស្តីពីការបង្កើតអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារ ១៩ ១២ ២០០៦

35.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៣ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារជាន់ខ្ពស់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលព័ត៌មានវិទ្យាខេត្ត-ក្រុង ២២ ១២ ២០០៦

36.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៤ ស្តីពីការបហ់វិភាគទានសេវារដ្ឋបាលសម្រាប់ដមណើរការវាយតម្លៃគុនភាាបអប់រំឧត្តមសិក្សា ២២ ១២ ២០០៦

37.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៥ ស្តីពីសិទ្ធិប្រទាន ២២ ២ ២០០៦

38.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៦៨ ស្តីពីការបង្កើតនាយកដ្ឋាននគរបាលការពារបេតិកភណ្ដនៃអក្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក្រសយងមហាផ្ទៃ ២៩ ១២ ២០០៦

39.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤៣៦ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្មាធិការជាំតិជំរុញចលនា ភូមិ ១ ផលិតផល ១ ២៦ ៦ ២០០៦

 

អនុក្រឹត្យ

1.   អនុក្រឹត្យលេខ ០១ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការសម្រាប់សម្របសម្រួលការងារសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណ កម្ពុជា-ឡាវ-ថៃ ៥ ១ ២០០៧

2.   អនុក្រឹត្យលេខ ០១ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការសម្រាប់សម្របសម្រួលការងារសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណ កម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម ៥ ១ ២០០៧

3.   អនុក្រឹត្យលេខ ០៧ ស្តីពីការរៀបចំ នឹងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់សភាពាណិជ្ជកម្ម ១១​ ១ ២០០៧

4.   អនុក្រឹត្យលេខ ០៨ ស្តីពីរបបឧបត្ថម្ភចំពោះយោធិនពលី មរណៈ បង្កស្លាប់ បាត់ខ្លួន និងពិការ ២៦ ១ ២០០៧

5.   អនុក្រឹត្យលេខ ០៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងកិច្ចដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធស្ថិតិជាតិ ២៦ ១ ២០០៧

6.   អនុក្រឹត្យលេខ ១០ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ ៩ ២ ២០០៧

7.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៣ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្កលេខាធិការដ្ឋាន នៃអាជ្ញាធរាតិប្រុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន ២២ ២ ២០០៧

8.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៦ ស្តីពីការបង្កើតបេឡាជាតិរបសន្តិសុខសង្គម ២ ៣ ២០០៧

9.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៧ ស្តីពីការកំណត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ចមពោះប្រធានភូមិ អនុប្រធានភុមិ និងសមាជិកភូមិ ៥ ៣ ២០០៧

10.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៨ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិភាសាខ្មែរ ៥ ៣ ២០០៧

11.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២១ ស្តីពីការបណ្តុះបណ្តាលក្នុុងវិស័យសុខាភិបាល ១៣ ៣ ២០០៧

12.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៤ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងវប្បធម៌ និង វិចិត្រសិល្បៈ ១៩ ៣ ២០០៧

13.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៥ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសហគមន៍នេសាទ ២០ ៣ ២០០៧

14.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៨ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ អគ្គលេខាិការដ្ឋាន នៃអាជ្ញាធរាតិទប់ស្កាត់អាវុធគីមី នុយក្លេអ៊ែរ ជីវសាស្ត្រ និងវិទ្យុសកម្ម ២៨ ៣ ២០០៧

15.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៨ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ សម្របសម្រួលការងារសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណមរកត កម្ពុជា-ឡាវ-ថៃ ២៧ ៤ ២០០៧

16.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៩ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ សម្របសម្រួលការងារសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណមរកត កម្ពុជា-ឡាវ-ថៃ ២៧ ៤ ២០០៧

17.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤៦ ស្តីពីការបង្កើតអគ្គនាយដ្ឋាន ភស្តុភារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ១១ ៥ ២០០៧

18.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤៧ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ ១៤ ៥ ២០០៧

19.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៧ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ នៃក្រុមប្រឹក្យាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រី ៧ ៦ ២០០៧

20.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៨ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាិការគ្រប់គ្រងធនធានខ្សាច់ ១១ ៦ ២០០៧

21.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៩១ ស្តីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ១ ៨ ២០០៧

22.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១០៨ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសន្តឃាតដ្ឋាន ការត្រួតពិនិត្យ អនាម័យសត្វ សាច់ និងផលិតផលសត្វ ២៤ ៨ ២០០៧

23.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១១០ ស្តីពីការកំណត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំពោះមេភូមិ អនុប្រធានភូមិ និងសមាជិកភូមិ ២៨ ៨ ២០០៧

24.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១១៤ ស្តីពីការដាក់បញ្ចាំ-ការផ្ទេរ នូវសិទ្ធិលើការជួលរយៈពេលវែង ឬសិទ្ធិល់សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ២៩ ៨ ២០០៧

25.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១១៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិកាដ្ឋាន ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ៧ ៩ ២០០៧

26.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១២៤ ស្តីពីការធ្វើសម្បទានរាជាយស្ម័យយានកម្ពុជា ១២ ៩ ២០០៧

27.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣៥ ស្តីពីការកែសម្រួលការងាររៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និ ហិរញ្ញវត្ថុ ២១ ៩ ២០០៧

28.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៧២ ស្តីពីលក្ខន្តិកៈសមាជិកបណិ្ឌតសភា នៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា ១៤ ១១ ២០០៧

29.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៧៥ ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីស្រាវជ្រាវ នៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា ១៥ ១១ ២០០៧

30.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២០០៩ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បញ្ជីទំនិញហាមឃាត់ និងទំនិញជាប់កម្រិតកំណត់ ៣១ ១២ ២០០៧


អនុក្រឹត្យ

1.   អនុក្រឹត្យលេខ ២១ ស្តីពីរូបសញ្ញានៃអង្កភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ៣ ៣ ១០០៨

2.   អនុក្រឹត្យលេខ​​ ២៦ ស្តីពីវិធាននៃការផ្តល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីព្រៃរបស់រ្ឋសម្រាប់ការដាំឈើ ២៥ ៣ ២០០៨

3.   អនុក្រឹត្យលេខ ៣៣ ស្តីពី ការតម្លើងប្រាក់បំណាច់មុខងារបង្រៀន ជូនគ្រូបង្រៀន ៤ ៤ ២០០៨

4.   អនុក្រឹត្យលេខ ៣៤ ស្តីពី ល័ក្ខខ័ណ្ឌ និង នីតិវិធី ក្នុងការគ្រប់គ្រងការភ្លើង គ្រាប់បាញ់ និង គ្រឿងផ្ទុះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជនស៊ីវិលប្រើប្រាស់ ៧ ៤ ២០០៨

5.   អនុក្រឹត្យលេខ ៤៩ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃអាជ្ញាធរអាងទន្លេសាប ៩ ៥ ២០០៨

6.   អនុក្រឹត្យលេខ ៥០ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន នៃអាជ្ញាធរអប្សរា ៩ ៥ ២០០៨

7.   អនុក្រឹត្យលេខ ៩៧ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ២៣ ៧ ២០០៨

8.   អនុក្រឹត្យលេខ ១១៦ ស្តីពី ការបង្កើតសាលាភូមិម្ទអាជ្ញាសាលា នៃរាជបណ្ឌីតសភាវិជ្ជជាជីវៈតុលាការ ១៨ ៨​ ២០០៨

9.   អនុក្រឹត្យលេខ ១១៧ ស្តីពីការបង្កើតសាលាភូមិន្ទសារការី នៃរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាវៈតុលការ ១៨ ៨ ២០០៨

10.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១២២ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងសម្អាង ២៨ ៨ ២០០៨

11.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១២៦ ស្តីពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀន ៩ ៩ ២០០៨

12.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣០ ស្តីពីការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈមេធាវី ១១ ៩ ២០០៨

13.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៤២ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិ គ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ១៨ ៩ ២០០៨

14.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ៣១០ ២០០៨

15.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥១ ស្តីបីការបង្កើតខុទ្ទការល័យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃរាជរដ្ឋបាភិបាលកម្ពុជាំ ៦ ១០ ២០០៨

16.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៥ ស្តីពីការបង្កើតសញ្ញារបស់ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និង អធិការកិច្ច ៩ ១០ ២០០៨

17.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៩ ស្តីពីការបង្កើតអគ្គនាកដ្ាននយោបាយ និងកិច្ចការបរទេស​១៣ ១០ ២០០៨

18.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៦៧ ស្តីបីបែបបទក្នុងការជម្លៀសសាធារណជនចេញពីកន្លែងដែលមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើង ១៧ ១០ ២០០៨

19.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៧០ ស្តីពីការបំបែកអគ្គនាុយុកដ្ឋានយុវជន ចេញពីអគ្កនាកដ្ឋានយុវជន និង កីលា នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីលាស ១២ ១០ ២០០៨ 

20.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៨០ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងយានដ្ឋានជួសជុល និងយានដ្ឋានកែច្នៃដំឡើងយានយន្ត ៣ ១១ ២០០៨

21.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៨៣ ស្តីពីការកំណត់បែបបទ និងនិតិវិថីនៃការរៀបអាពាហ៍ពិបាហ៍រវាងពលរដ្ឋខ្មែរ និងជនបរទេស ៣ ១១ ២០០៨

22.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៨៩ ស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់បំណាច់មុខងារ ជូនកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ១៤ ១១ ២០០៨

23.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២០២ ស្តីពីការផ្តល់ និងការប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនការទូត និងផ្លុវការ ៣ ១២ ២០០៨

24.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២០៤ ស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់បំណាច់មុខងារជូនមន្ត្រីនគរបាលជាតិ ៨ ១២ ២០០៨

25.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២១៨ ស្តីពីការបង្កើតវិទ្យាស្ថាននាវាចដរណ៍កម្ពុជា ២៤ ១២ ២០០៨

26.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៦៤ ស្តីពីការបង្កើតស្ថានឯកអគ្គរាជទូត នៃព្រះរាជាណាច្រកម្ពុជាប្រចាំនៅរដ្ឋគូវ៉ែត ១៦ ១០ ២០០៨

 

អនុក្រឹត្យ

1.   អនុក្រឹត្យលេខ ០១ ស្តីពីការបង្កើតមណ្ឌលអាជីវម្មផែភ្នំពេញ ០៥ ០១ ២០១៩

2.   អនុក្រឹត្យលេខ ២០ ស្តីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់រដ្ឋបាល ១២ ០១ ២០០៩

3.   អនុក្រឹត្យលេខ ២២ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកវិនិយោគដែលស្ថិតនៅក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ២១ ០១ ២០០៩

4.   អនុក្រឹត្យលេខ ២៣ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់លេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មាធិការជដាតិសម្រាប់ការអភិវដ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ២៧ ០១ ២០០៩

5.   អនុក្រឹត្យលេខ ២៣ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អនុគណៈកម្មការ នៃគណៈកម្មាធិការជដាតិសម្រាប់ការអភិវដ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ២៧ ០១ ២០០៩ .pdf

6.   អនុក្រឹត្យលេខ ២៦ ស្តីពី ការកំណត់ចំនួនគណៈអភិបាលរាជធានី គណៈអភិបាលខេត្ត គណៈអភិបាលក្រុង គណៈអភិបាលស្រុក គណៈអភិបាលខណ្ឌ ២៩ ០១ ២០០៩

7.   អនុក្រឹត្យលេខ ២៩ ស្តីពី ការកែសម្រួលមាត្រា ៦ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ៤៧ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ៣០ ១ ២០០៩

8.   អនុក្រឹត្យលេខ ៣៤ ស្តីពី ការបង្កើតថេរសភារាជធានី-ខេត្ត/ក្រុង-ស្រុក-ខណ្ឌ នៃព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទ នៅព្រះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ០៦ ០២ ២០០៩

9.   អនុក្រឹត្យលេខ ៣៥ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា ៤ នៃអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាគោលនយោបាយដីធ្លី ០៦ ២ ២០០៩

10.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៩ ស្តីពី ការកែសម្រួលអនុក្រឹត្យលេខ ១៩៥ ស្តីពីការផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនធម្មតាូនពលករ ពលការិនី ខ្មែរ ទៅធ្វើការដោយស្របច្បាប់នៅបរទេស ១៩ ២ ២០០០៩

11.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤១ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមបឹក្សាយោធា ២៤ ០២ ២០០៩

12.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤៤ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃក្រុមប្រឹក្សាសដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ ០៣ ៣ ២០០៩

13.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥២ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ០៦ ៤ ២០០៩

14.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៤ ស្តីពី ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយ និង ការជួញដូរមូលបត្រមហាជន ០៨ ៤ ២០០៩

15.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦០ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិអប់រំ ២០ ៤ ២០០៩

16.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦២ ស្តីពី ការបង្កើត និងដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីកន្សោមអាទិភាព ២២ ៤ ២០០៩

17.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៧ ស្តីពី ការបង្កើត និងដាក់ឲ្យដំណើរការទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងមុខងារ ២៧ ៤ ២០០៩

18.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៨ ស្តីពី ការបង្កើត គណៈកម្មាធិការគរ្ប់គ្រងប្រសិទ្ធិភាពការងារ និងគណនេយ្យភាព ២៧ ៤ ២០០៩

19.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៩ ស្តីពីការបង្កើត និងដាក់ឲ្យដំណើរការទីភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិការពិសេស នៃក្រសួងសុខាភិបាល ២៧ ៤ ២០០៩

20.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧២ ស្តីពី នីតិវិធីនៃការធ្វើផែនការប្រើប្រាស់ដីនៅក្នុងឃុំ សង្កាត់ ០៥ ៥ ២០០៩

21.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧៥ ស្តីពី របបឧបត្ថម្ភគោលនយោបាយចំពោះមន្ត្រីនគរបាល ពលី មរណៈ បង្កស្លាប់ បាត់ខ្លួន និង ពិការ ១៩ ៥ ២០០៩

22.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧៩ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការជាតិរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំ និងនីតិវិធីក្នុងការដឹកនាំ ការការពារសារណា និងនិក្ខេបបទ ២៧ ៥ ២០០៩

23.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨២ ស្តីពី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រជាជន និងការអភិវឌ្ឍ ២៩ ៥ ២០០៩

24.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៣ ស្តីពី នីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច ០៩ ៦ ២០០៩

25.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៤ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ០៩ ៦ ២០០៩

26.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៩១ ស្តីពី ការបង្កើតអង្គភាពព័ត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័ស ២២ ៦ ២០០៩

27.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៩៤ ស្តីពីការបង្កើតលេខាធិការដ្ឋានជាតិ-អាស៊ាន-កម្ពុជា ២៧ ៦ ២០០៩

28.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១០០ ស្តីពី ការឈ់ទទួលស្គាល់វិទ្យាស្ថានកម្ពុជា ០២ ៧ ២០០៩

29.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១០៦ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមហ៊ុនអាកាសចដរណ៍ជាតិ ២៧ ៧ ២០០៩

30.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១១៣ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារកំណែទម្រង់រដ្ឋបាល នៅតាមក្រសួង ស្ថាប័ន ២៨ ៧ ២០០៩ 

31.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១១៤ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្ិមាធិការាដតិអេស្កាប់ ២៩ ៧ ២០០៩

32.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១២១ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាព បោសសំអាតមីន និង កាកសំណងល់សង្គ្រាម ០៥ ៨ ២០០៩

33.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១២២ ស្តីពីការបង្កើតយន្តការទប់ស្កាត់ថ្នាក់ជាំតិដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្វើទារុណកម្ម អំពើឃោរឃោ អំពើអមនុស្សធម៌ អំពើធ្វើទុក្ខបុម្មេញ ឬទណ្ឌកម្ម ៧ ៨ ២០០៩

34.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១២៣ ស្តីពី ការកំណត់ប្រភេទផល ផលិតផលជលផលដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ ១២ ៨ ២០០៩

35.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១២៤ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាំតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ចកម្ម ១២ ៨ ២០០៩

36.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១២៦ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រង និង ប្រើប្រាស់អគារសហកម្មសិទ្ធិ ១២ ៨2009

37.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១២៩ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈវិស្វករកម្ពុជា ១៧ ៨ ២០០៩

38.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣៦ ស្តីពី ការបង្កើតស្នងការដ្ឋានដាក់ចំណុះបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថ ២៥ ៨ ២០០៩

39.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣៩ ស្តីពី ការជំរឿនសហគ្រាសនៅ្រះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១១

40.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៤១ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការត្រួតពិនិត្យយានយន្តដឹកជញ្ជូនលើសទម្លន់កម្រិតកំណត់ ៣១ ៨ ២០០៩

41.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៧ ស្តីពី ការបង្កើតតំបន់សដ្ឋកិច្ចពិសេសកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហានុ ០២ ៩ ២០០៩

42.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៨ ស្តីពី ការបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរក្ស ០៤ ៩ ២០០៩

43.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៤ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅ នៃមូលនិធិទ្រទ្រង់ និង អភិវ្ឍវិស័យកសិកម្ម

44.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៥ ស្តីពី នីតិវិធី នៃការផ្តល់ប្រាក់បុរេប្រទាន សំរាប់ចំណាយថវិការចរន្ត និ ចំណាយថវិការវិនិយោគសាធារណៈ ១៥ ៩ ២០០៩

45.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៦ ស្តីពី ក្រមសីលធម៌ទន្តពេទ្យ ១៦ ៩ ២០០៩

46.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៦០ ស្តីពី ការបង្កើតប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាវិន័យនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម ២៣ ៩ ២០០៩

47.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៦២ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជដាតិដឹកនាំការបង្ក្រាអំពើជួញដូរ ការរត់ពន្ធ ការធ្វើអាជីវកម្មពលកម្មលើមនុស្ស និងការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទលើស្ត្រី និង កុមារ (ប.ជរព.ភ) ២៥ ៩ ២០០៩

48.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៦៤ ស្តីពី ការបញ្ចប់ស្ថានភាពគតិយុត្តិរាជាយស្ម័យយានកម្ពុជា ០១ ១០ ២០០៩

49.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៧៤ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ១៤ ១០ ២០០៩

50.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៧៨ ស្តីពី ការកែសម្រួលការផ្តល់ប្រាក់បំណាច់មុខងារជូនកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ និង មន្ត្រីនគរបាលជាតិ ១៩ ១០ ២០០៩

51.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៨០ ស្តីពី ការកែសម្រួលសាលានគរបាលជាតិដីឥតដ្ឋ ទៅជាសាលាមជ្ឈមវិជ្ជាជីវៈនគរបាល ១២ ១០ ២០០៩

52.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៨០ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងលើការចាត់ថ្នាក់ និង ការដាក់ស្លាកសញ្ញាសារធាតុគីមី ២០ ១០ ២០០៩

53.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៨១ ស្តីពី ការបោះពុម្ភសារព្រមានសុខភាពលើកញ្ចប់បារី ២០ ១០ ២០០៩

54.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៩២ ស្តីពី ការប្រើប្រាស់ភ្លើងសញ្ញាពិសេស សូរស័ព្ទពិសេស និង សិទ្ធិអាទិភាពក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍ ១៦ ១១ ២០០៩

55.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៧ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងដីចំណីតាមបណ្តាញផ្លូវជាតិ និង​ផ្លូវរថភ្លើងនៃព្រះរាជាណាច្រកម្ពុជា ២៣ ១១ ២០០៩

56.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៨ ស្តីពី ការបង្កើតមជ្ឈមណ្លបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ អនុរក្សពន្ធនាគារ ២៤ ១១ ២០០៩

57.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២១៤ ស្តីពី ការកំណត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំពោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ១៤ ១២ ២០០៩

58.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២១៥ ស្តីពី តួនាទី ភារកិច្ច និង ទំនាក់ទំនងការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ និង ក្រុមប្រឹក្សា គណៈអភិបាលខណ្ឌ នៃរាជធានីភ្នំពេញ ១៤ ១២ ២០០៩

59.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២១៨ ស្តីពី ការបង្កើត ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃ គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួល បច្ចេកទេសក្រុមប្រឹក្សាក្រុង និង គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ១៤ ១២ ២០០៩

60.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២១៩ ស្តីពី ផែនការអភិវឌ្ឍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ១៤ ១២ ២០០៩

61.                  

អនុក្រឹត្យ

1.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៨ ស្តីពី នីតិវិធី នៃការវិនិយោគ ការដេញថ្លៃជាសាធារណៈ ឬការជួលតាមការព្រមព្រៀង និង ការបង់ថ្លៃឈ្នូលនេសាទ ២៥ ០១ ២០១០

2.   អនុក្រឹត្យលេខ ២៥ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្កលេខាធិការដ្ឋានកណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិ-អន្តរជាតិ ២៣ ០២ ២០១០

3.   អនុក្រឹត្យលេខ ២៦ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រួលការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែន ២៤ ០២ ២០១០

4.   អនុក្រឹត្យលេខ ៥៧ ស្តីពី ការបង្កើតប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ជាសហគ្រាសសាធារណៈ ២១ ៦ ២០១០

5.   អនុក្រឹត្យលេខ ៥៨ ស្តីពី យន្តការ និង នីតិវិធីអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីជីវសុវត្តិភាព ២១ ៦ ២០១០

6.   អនុក្រឹត្យលេខ ៧៩ ស្តីពី ការបង្កើតបេឡាចាតិអតីតយុទ្ធជន  ២៩ ២ ២០១០

7.   អនុក្រឹត្យលេខ ៨០ ស្តីពី ការប្រើប្រាស់រយន្តដែលបិទ ឬបាំងកញ្ចក់ ២៩ ៧ ២០១០

8.   អនុក្រឹត្យលេខ ៨៣ ស្តីពី ការរៀបបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃក្រុមប្រឹក្សាគោលនោបាយដីធ្លី ០៣ ៨ ២០១០

9.   អនុក្រឹត្យលេខ ៨៤ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មាធិការចាំតិសន្តិសុខលម្ហសមុទ្រ ០៣ ៨ ២០១០

10.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៩៩ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងការប្រែប្រួលអាសធាតុ ១៨ ៨ ២០១០

11.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១០៧ ស្តីពី ការធ្វើគណៈកម្មាធិការជាំតិបរិស្ថាន និងសុខភាព ៣០ ៨ ២០១០

12.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១០៨ ស្តីពី ការកំណត់អត្រា និង បែបបទនៃការជ្រើសរើសជនបិការចូលបម្រើការថារ ៣០ ៨ ២០១០

13.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១១៧ ស្តីពី ការប្រមូល និង ចងក្រងព័ត៌មានទីផ្សារការងារ ១៣ ៩ ២០១០

14.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១១៨ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅនៃមូលនិធីជនពិការ ១៣ ៩ ២០១០

15.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣៩ ស្តីពី ការបង្កើត ៤ ស្នងការដ្ឋាន ដាក់ចំណុះបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹក ២៦ ១០ ២០១០

16.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៣ ស្តីពី ការប្តូរឃុំនៃរាជធានីភ្នំពេញទៅជាសង្កាត់ ០៥ ១១ ២០១០

17.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥១ ស្តីពី ការបណ្តោះបណ្តាលថ្នាក់បណ្ឌិត ០៦ ១២ ២០១០

18.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥២ ស្តីពី ការកែសម្រួលមាត្រា ១២ នៃអនុក្រឹត្យស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍ និង កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ០៦ ១២ ២០១០

19.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៩ ស្តីពី ការបង្កើតសញ្ញារបស់ក្រសួងការងារ និង បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ២០ ១២ ២០១០

 អនុក្រឹត្យ

1.   អនុក្រឹត្យលេខ ០៥ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ១០ ០១ ២០១១

2.   អនុក្រឹត្យលេខ ០៦ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រង និងការចាត់ចែងថវិការរបស់ស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ១០ ០១ ២០១១ .pdf

3.   អនុក្រឹត្យលេខ ០៧ ស្តីពី រូបសញ្ញា និង ត្រា របស់ស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ១០ ០១ ២០១១

4.   អនុក្រឹត្យលេខ ០៩ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិ អ្នកជំនាញតេសចរណ៍ ១០ ០១ ២០១១

5.   អនុក្រឹត្យលេខ ១១ ស្តិពី ការបង្គាប់ឲ្យធ្វើបត្យាប័ន ១៣ ០១ ២០១១

6.   អនុក្រឹត្យលេខ ៣៣ ស្តិពី ការប្រើប្រាស់គណនីឯកជនភាវូបនីយកម្មសហគ្រាសសាធារណៈ ២២ ០២ ២០១១

7.   អនុក្រឹត្យលេខ ៣៤ ស្តីពី ករបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេស របបសន្តិសុខសង្គម សម្រាប់ជនទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារ ២៤ ០២ ២០១១ .pdf

8.   អនុក្រឹត្យលេខ ៣៥ ស្តីពី វិធានការហាមឃាត់ចំពោះការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលថ្នាំជក់ ២៤ ០២ ២០១១

9.   អនុក្រឹត្យលេខ ៣៦ ស្តីពី ផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យា ២៤ ០២ ២០១១

10.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៩ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងបុរី ១០ ៣ ២០១១

11.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤០ ស្តីពី សារធាតុគីមីដែលទាក់ទងនឹងការផលិតអាវុធគីមី អាវុធនុយក្លេអ៊ែរ និង អាវុធវិទ្យុសកម្ម ១១ ៣ ២០១១

12.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦២ ស្តីពី ឯកសណ្ឋានការងារ និង សញ្ញាស័ក្តិសម្រាប់សម្គាល់មេឃុំ ចៅសង្កាត់ ជំតប់ ចៅសង្កាត់រង និង សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ០១ ៤ ២០២១

13.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧០ ស្តីពី ការលើកទឹកចិត្តពន្ធដារក្នុងវិស៧យមូលបត្រ ២២ ៤ ២០១១

14.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧១ ស្តីពី ការបំពេញបន្ថែមអនុក្រឹត្យលេខ ៤១ ស្តីពីការអនុវត្តព្រហរាជក្រមលក្ខន្តិៈទូទៅនៃសហក្រាសសាធារណៈ ២២ ៤ ២០១១ .pdf

15.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨០ ស្តីពី ការបង្កើតខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ នៃរាជធានីភ្នំពេញ ១៨ ៥ ២០១១

16.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១០៧ ស្តីពី ឯកសណ្ឋាន សញ្ញាសក្តិ និង សញ្ញាសម្កាល់របស់មន្ត្រីភ្នាក់ងារនគរបាលយុត្តិធម៌នៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ០៦ ៦ ២០១១ .pdf

17.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១០៩ ស្តីពី យោធិនជាប់កិច្ចសន្យា ០៦ ៦ ២០១១

18.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣១ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ ២៣ ៦ ២០១១

19.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣២ ស្តីពី ការផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរទុតិយតា ២៣ ៦ ២០១១

20.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣៧ ស្តីពី របបគោលនយោបាយចំពោះជនពិការក្រីក្រនៅតាមសហគមន៍ ២៧ ៦ ២០១១

21.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣៨ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ 

22.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៤ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងធម្មការ និង សាសនា ១១ ៧ ២០១១

23.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៧០ ស្តីពី ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិស្រាវជ្រាវ និងតម្កល់ឯកសារអង្គរ ២២ ៧ ២០១១

24.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៨៣ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់មជ្ឈមណ្ឌលមាត្រាសាស្ត្រជាតិ ៣១ ១២ ២០១០

25.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៩០ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងលើការបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅបរទេស តាមរយៈទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសឯកជន ១៧ ៨ ២០១១

26.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៩១ ស្តីពី មគ្គទេសក័ទេសចរណ៍ ១៧ ៨ ២០១១

27.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២០០ ស្តីពី ការបហង្កើតសាលាមធ្យមបវ្ចេកទេស ០២ ៩ ២០១១

28.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២០៧ ស្តីពី ការបង្កើតការិយាល័យអនុព័ន្ធយោធា ០៧ ៩ ២០១១

29.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២២០ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិ កម្ពុជាអង្គ អ៊ែរ ៣០ ៩ ២០១១១

30.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៩១ ស្តីពី អត្តសញ្ញាណកម្មកគ្រួសារក្រីក្រ ២៧ ១២ ២០១១

31.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៦២ ស្តីពី ការកែសម្រួលចំនួនគណៈអភិបាលក្រុងគណៈអភិបាលស្រុក ០៦ ៦ ២០១១

 

អនុក្រឹត្យ

1.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៨ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល ៣ ២ ២០១២

2.   អនុក្រឹត្យលេខ ៣៦ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃមូលនិធិក្រុង ស្រុក ០៧ ៣ ២០១២

3.   អនុក្រឹត្យលេខ ៧៧ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដី និង នគរូបនីយកម្ម ថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ០៧ ៦ ២០១២

4.   អនុក្រឹត្យលេខ ៨៨ ស្តីពី ការកែសម្រួលអត្រាអាករពិសេស និង អត្រាអាករនាំចេញលើទនិញមួយចំនួន ១១ ៦ ២០១២

5.   អនុក្រឹត្យលេខ ១១១ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈស្ថាបត្យករកម្ពុជា ០១ ៨ ២០១២

6.   អនុក្រឹត្យលេខ ១២២ ស្តីពី ការបង្កើតការិយាល័យអនុព័ន្ធយោធា ១៥ ៨ ២០១២

7.   អនុក្រឹត្យលេខ ១២៩ ស្តីពី ការបង្កើតនាយកដ្ឋានកិច្ចការប៉ុសន្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល ២១ ៨ ២០១២

8.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៤០ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់លេខាធិកាេដ្ឋាន នៃបញ្ញត្តិករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ០៦ ០៩ ២០១២

9.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៥ ស្តីពី ការបង្កើតប្រព័ន្ធស្បៀងបម្រុងកម្ពុជា ១២ ៩ ២០១២

10.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៧ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិ ពិនិត្យ និង វាយតម្លៃ បញ្ជីឈ្មោះទណ្ឌិតស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោស និងលើកលែងទោស ១៤ ៩ ២០១២

11.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥២ ស្តីពី ការបង្កើតវិទ្យាស្ថាន ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធា ២១ ៩ ២០១២

12.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៥ ស្តីពី ការបង្កើតតំបន់គ្រប់គ្រង និង កាេពារសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គ ២៥ ៩ ២០១២

13.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៧១ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រង និង អភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា ០៨ ១០ ២០១២

14.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៧២ ស្តីពី ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ០៩ ១០ ២០១២

15.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៧៤ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងលើការនាំចូលត្បូងពេជ្រមិនទាន់កែច្នៃ និងការនាំចេញត្បួងពេទ្យដេលបានកែច្នៃរួចក្នុងការអនុវត្តន៍គម្រោងចេញចិញ្ញានបត្រគឺមប័រលី ១១ តុលា ២០១២ 

16.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៨៨ ស្តីពី ការៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍បៃតង ២៣ ១០ ២០១២ 

17.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៣ ស្តីពី ការធ្វើអនុប្រយោគ ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់ពីទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ មកជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ ៣០ ១០ ២០១២

18.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២២៦ ស្តីពី ជំរឿនកសិកម្មនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣ ០៤ ១២ ២០១២

 

អនុក្រឹត្យ

1.   អនុក្រឹត្យលេខ ២៤ ស្តីពី ក្រមសីលធម៌ធ្មប ១៨ ០១ ២០១៣

2.   អនុក្រឹត្យលេខ ៤៨ ស្តីពី បែបបទ និងលក្ខខណ្ឌ នៃការគ្រប់គ្រងអាស៊ីដខ្លាំង ៣១ ០១ ២០១៣

3.   អនុក្រឹត្យលេខ ៦៦ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍យុវជន ១៨ ០២ ២០១៣

4.   អនុក្រឹត្យលេខ ១០៩ ស្តីពី បែបបទ និង នីតិវិធីនៃការដាក់ឈ្មោះផ្លូវ ឬលេខផ្លុវ និងការកែប្រែឈ្មោះផ្លូវ ឬលេខផ្លូវ ១៨ ៣ ២០១៣

5.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៩០ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិកាជាតិគាំពារ និងអភិវឌ្ឍកុមារ ១៤ ៤ ២០១៣

6.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៩ ស្តីពី បែបបទនៃការទទួលសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចទាក់ទងនឹងស្ថានភាពទាំងប្រាំ នៃយោធនិអាជីព និងបទប្បញ្ញត្តិដោយឡែកចំពោះនាយទាហានថ្នា់ឧត្តមសេនីយ៍ ២ ៤ ២០១៣

7.   អនុក្រឹត្យលេខ ២១៦ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុនប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ០២ ៥ ២០១៣

8.   អនុក្រឹត្យលេខ ២១៧ ស្តីពី របបស្តីពីការសុំច្បាប់ និងការអនុញ្ញាតច្បាប់ឈប់គ្រប់ប្រភេទរបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ០២ ៥ ២០១៣

9.   អនុក្រឹត្យលេខ ២៨៦ ស្តីពី បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការទាមទារសញ្ជាតិខ្មែរ ៣១ ៥ ២០១៣

10.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៨៧ ស្តីពី បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការសុំសញ្ជាតូបនីយកម្ម ៣១ ៥ ២០១៣

11.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៨៨ ស្តីពី នីតិវិធី និងលក្ខខណ្ឌនៃការសុំលះបង់សញ្ជាតិខ្មែរ ៣១ ៥ ២០១៣

12.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៨៩ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខឯកជន ៣១ ៥ ២០១៣

13.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤២៦ ស្តីពី ការរៀបចំ និងដាក់ឲ្យអនុវត្តអង្គភាពថវិកា ១៩ ៦ ២០១៣

14.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤៥៥ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិវាយតម្លៃសេវាសាធារណៈ ២៥ ៦ ២០១៣

15.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤៦៣ ស្តីពី ការបង្កើតមន្ទីរពិសោធន៍គណៈវិស្វករកកម្ពុជា ០៨ ៧ ២០១៣

16.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤៦៤ ស្តីពី ការកំណត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែចំពោះសមាជិកក្រុនប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និងមន្ត្រីភូមិ ១១ ៧ ២០១៣

17.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤៧៦ ស្តីពី បរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ ២៦ ៨ ២០១៣

18.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤៨៨ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ១៦ ១០ ២០១៣

19.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤៩១ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការកែទម្រង់ច្បាប់ និង ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ២៤ ១០ ២០១៣

20.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៦២ ស្តីពី ការកែសម្រួលអត្រាអាករពិសេសលើទំនិញមួយចំនួន ១១ ១២ ២០១៣

 

អនុក្រឹត្យ

1.   អនុក្រឹត្យលេខ ២៣ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ១៧ ០១ ២០១៤

2.   អនុក្រឹត្យលេខ ២៤ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ១៧ ០១ ២០១៤

3.   អនុក្រឹត្យលេខ ៣៣ ស្តីពី ក្រមសីលធម៌ឱសថការី ២០ ០១ ២០១៤

4.   អនុក្រឹត្យលេខ ៣៩ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ២៨ ០១ ២០១៤

5.   អនុក្រឹត្យលេខ ៤១ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារ អភិឌ្ឍវិស័យឯកជន ៣០ ០១ ២០១៤

6.   អនុក្រឹត្យលេខ ៤២ ស្តីពីការរៀបចំ និងការគ្រប់គ្រង តំបន់រមនីយដ្ឋានប្រាសទព្រះវិហារ ៣១ ០១ ២០១៤

7.   អនុក្រឹត្យលេខ ៥៩ ស្តីពី ក្រមសីលធម៌គិលានុបដ្ឋាក ១១ ០២ ២០១៤

8.   អនុក្រឹត្យលេខ ៦១ ស្តីពី ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលជួសជុល និងថែទាំផ្លូវថ្នល់ នៃក្រសួអសាធារណការ និងកដឹកជញ្ជូន ១២ ០២ ២០១៤

9.   អនុក្រឹត្យលេខ ៦២ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ១៣ ០២ ២០១៤

10.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៣ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធីការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ១៣ ០២ ២០១៤

11.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧០ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងផែនការ ២០ ០២ ២០១៤

12.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៩ ស្តីពី ការកំណត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋរបស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌដែលបានបង្កើតការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ០៥ ៣ ២០១៤

13.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៩០ ស្តីពី ការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបសភេរវករ និងអង្គការនានា ១០ ៣ ២០១៤

14.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៩៣ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់សម្របសម្រួលការងារសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណកម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម ១១ ៣ ២០១៤

15.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣១ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ១៩ ៣ ២០១៤

16.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥០ ស្តីពី ការកែសម្រួលអត្រាអាករពិសេសលើមុខទំនិញមួយចំនួន ២៦ ៣ ២០១៤

17.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៣ ស្តីពី ក្របខ័ណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិកម្ពុជា ២៨ ៣ ២០១៤

18.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៦ ស្តីពី ការរៀចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ៣១ ៣ ២០១៤

19.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៧ ស្តីពី ការបង្កើតអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃ ០១ ៤ ២០១៤

20.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៨ ស្តីពី ការបង្កើតអគ្គនយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃ ០១ ៤ ២០១៤

21.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៨២ ស្តីពី ការកែសម្រួល មាត្រា ៥នៃអនុក្រឹត្យលេខ ១៥៨ ស្តីពីការបង្កើត អគ្គនាយកដឋ្ានអន្តសញ្ញាណកម្ម ចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃ ១៦ ៥ ២០១៤

22.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៨៣ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ ចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃ ១៦ ៥ ២០១៤

23.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៨៤ ស្តីពី ការរៀបចំ​ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម ចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃ ១៦ ៥ ២០១៤

24.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៧ ស្តីពី លក្ខន្តិកៈរបស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ០៤ ៦ ២០១៤

25.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៨ ស្តីពី ការកែសម្រួលមត្រា ៤ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ១៣២ ស្តីពីការផ្តល់អត្តសញ្ញាប័ណ្ណសញ្ចាតិខ្មែរទុតិយតា ០៤ ៦ ២០១៤

26.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៩ ស្តីពី ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ១១ ៦ ២០១៤

27.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២០០ ស្តីពី ការបង្កើតនាយកដ្ឋានសុខភាពផ្លុវចិត្ត និងការបំពានគ្រឿងញៀន នៃក្រសួងសុខាភិបាល ១២ ៦ ២០១៤

28.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២០៥ ស្តីពី ការផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនធម្មតាជូនពលករ ពលការិនី និងសិស្ស និស្សិតខ្មែរ ២០ ៦ ២០១៤

29.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២០៩ ស្តីពី ការកំនត់ទិវាជាតិសម្អាតឆ្នេរ ២៦ ៦ ២០១៤

30.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២១២ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខអាកាសចរស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាច្រកម្ពុជា ១៥ ៧ ២០១៤

31.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២១៦ ស្តីពី ប្រាក់បេសកកម្មនៅក្នុង និងក្រៅប្រទេសសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និងក្រោមជាតិ ២២ ៧ ២០១៤

32.                 អនុក្រឹត្យលេខ​ ២២៨ ស្តីពី ការទទួលស្គាល់សហព័ន្ធស្រូវ-អង្ករកម្ពុជា (ស.អ.ក) ០៨ ៨ ២០១៤

33.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៣៨ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ២៦ ៨ ២០១៤

34.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៣៩ ស្តីពី ការកែសម្រួលអត្រាអាករពិសេសលើមុខទំនិញមួយចំនួន ២៨ ៨ ២០១៤

35.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៤០ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ ២៩ ៨ ២០១៤

36.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៤៤ ស្តីពី ប្រាក់បំនាច់មុខងារមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ០៨ ៩​២០១៤

37.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៤៥ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានលំនៅឋាន ចំណុះក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ០៩ ៩ ២០១៤

38.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៥១ ស្តីពី ការកែសម្រួលមាត្រា ២ ថ្មី នៃអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើកគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ១៧ ៩ ២០១៤

39.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៥៧ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់វិធានការមិនមែនពន្ធ ១៩ ៩ ២០១៤

40.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៥៩ ស្តីពី ការរៀចំ និងករប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលនាវាចរណ៍មេគង្គកម្ពុជា ១៩ ៩ ២០១៤

41.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៦២ ស្តីពី ប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៃក្រសួងសុខាភិបាល ២៦ ៩ ២០២១

42.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៦៤ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃ ០១ ១០ ២០១៤

43.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៦៦ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការបណ្ឌិតសភាទទួលបន្ទុកអនុម័តពាក្យច្បាប់ ០៣ ១០ ២០១៤

44.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៦៧ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការផលិតភាពកម្ពុជា ០៣ ១០ ២០១៤

45.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៧៤ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានសអង្គចៅក្រម ០៩ ១០ ២០១៤

46.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៧៥ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិស្មារតីចងចាំនៃពិភពលោក ០៩ ១០ ២០១៤

47.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៨០ ស្តីពី ការបង្កើតថេរសភាពនៃព្រះពុទ្ធសាសលានៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយ នៃព្រះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ៣១ ១០ ២០១៤

48.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៨៣ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ១៤ ១១ ២០១៤

49.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៨៥ ស្តីពី ការជ្រើសរើស ការគ្រប់គ្រង ការចាត់ចែងនិការអនុវត្តមុខងារជាជម្រើសដោយក្រុមប្រឹក្សា នៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ១៨ ១១ ២០១៤

50.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៨៦ ស្តីពី នីតិវិធីសម្រាប់ការរៀបចំ ការកែប្រែ និងការលុបចោលដីការបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក និងក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ ១៨ ១១ ២០១៤

51.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៧៥ ស្តីពី ការរៀបចំ និងារប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ២៤ ១២ ២០១៣

52.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៧៦ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួង រ៉ែ និងថាមពល ២៤ ១២ ២០១៣

53.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៧៧ ស្តីពី ការបង្កើតខណ្ឌជ្រោចង្វារ នៃរាជធានីភ្នំពេញ ២៥ ១២ ២០១៣

54.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៧៨ ស្តីពី ការបង្កើតព្រែកព្រ្នៅ នៃរាជធានីភ្នំពេញ និងការកែសម្រួលព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលរវាងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ និងខណ្ឌសែនសុខ នៃរាជធានីភ្នំពេញ ២៥ ១២ ២០១៣

55.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៧៩ ស្តីពី ការបង្កើតខណ្ឌច្បារអំពៅ នៃរាជធានីភ្នំពេញ ២៥ ១២ ២០១៣

56.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១០៨០ ស្តីពី ការកែសម្រួលចំនួនអគណៈអភិបាលខេត្ត គណៈអភិបាលស្រុក គណៈអភិបាលស្រុក ១៧ ៧ ២០១៤

 

អនុក្រឹត្យ

1.   អនុក្រឹត្យលេខ ០៣ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ១២ ០១ ២០១៥

2.   អនុក្រឹត្យលេខ ១២ ស្តីពី លិខិតធ្វើដំណើរពលករកម្ពុជាធ្វើការនៅបរទេស ១៨ ០២ ២០១៥

3.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៣ ស្តីពី នីតិវិធីនៃការបង្កើត ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម និអង្គភាពលទ្ធកម្ម ២៣ ០២ ២០១៥

4.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៩ ស្តីពី ការកែសម្រួលមាត្រា ៤៤ .. នៃអនុក្រឹត្យលេខដ ៤៨៨ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ០៣ ៣ ២០១៥

5.   អនុក្រឹត្យលេខ ២០ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រង និងការចា់តចែងសេវាបង្រៀនតាមកម្មវិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ ០៥ ៣ ២០១៥

6.   អនុក្រឹត្យលេខ ៣១ ស្តីពី នីតិវិធីនៃការបង្កើត ការរំលាយចោល និងការកំណត់តួនាទី និងភារកិច្ច នៃហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹក ១២ ៣ ២០១៥

7.   អនុក្រឹត្យលេខ ៣៦ ស្តីពី ការកែសម្រួលប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ១៨ ៣ ២០១៥

8.   អនុក្រឹត្យលេខ ៣៧ ស្តីពី ប្រាក់តំបន់សម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលក្នុងវិស័យអប់រំ និងវិស័យសុខាភិបាល ១៨ ៣ ២០១៥

9.   អនុក្រឹត្យលេខ ៤០ ស្តីពី ការកែសម្រួលតារាងពន្ធតែនប្រិ៍សារពើពន្ធ ៣១ ៣ ២០១៥

10.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤២ ស្តីពី នគរូបនីយកម្ម រាជធានី ក្រុង និងទីប្រជុំជន ០៣ ៤ ២០១៥

11.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤៩ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកការងារព្យាបាល និងស្តារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀន ០៩ ៤ ២០១៥

12.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៥ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តតៅរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន ០៤ ៥ ២០១៥

13.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៦ ស្តីពី ការបង្កើតកម្មាធិការដឹកនាំការងារអភិវឌ្ឍវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ០៥ ៥ ២០១៥

14.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៨ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ១១ ៥ ២០១៥

15.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៥ ស្តីពី ការកំណត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែចំពោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ០៥ ០៥ ២០១៥

16.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧៨ ស្តីពី ការកែសម្រួលមាត្រា ១០ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ៤២ ស្តីពី របៀបរបប និងការរៀបំការបោះឆ្នោតសភាពាណិជ្ជកម្ម ១២ ៦ ២០១៥

17.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧៩ ស្តីពី ការបង្ើតគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ១២ ៦ ២០១៥

18.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៤ ស្តីពី ការបង្កើត ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្មាធិការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លុវគោក ០៨ ៧ ២០១៥

19.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៥ ស្តីពី ការពិនិយ័អន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសនឹងច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លុវគោក ០៨ ៧ ២០១៥

20.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៦ ស្តីពី ការកំណត់ល្បឿនសម្រាប់យានជំនិះ ០៨ ៧ ២០១៥

21.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៩៤ ស្តីពី លក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីនៃការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណប្រកបអាជីវកម្ិមលើវិស័យហេតដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ ការថែទាំផ្លូវថ្នល់ និងការបើកមន្ទីរពិសោធន៍វិស័យផ្លូវថ្នាក់ ២២ ៧ ២០១៥

22.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១០៦ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ១០ ៨ ២០១៥

23.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១០៩ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ១៩ ៨ ២០១៥

24.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១១៣ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសំរាម សំណល់រឹងទីប្រជុំជន ២៧ ៨ ២០២១

25.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១១៤ ស្តីពី ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង និងមុខតំណែងក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៃក្រសួង ស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ០៧ ៩ ២០១៥

26.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១១៩ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងមណ្ដលថែទាំកុមារ ១១​ ៩​ ២០១៥

27.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១២៤ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសារបើពន្ធ ១៤ ៩ ២០១៥

28.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១២៤ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃចំណូលមិនមែនសារពើពន្ថ ១៤ ៩ ២០១៥

29.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១២៩ ស្តីពីវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបការឆ្លងរាលដាលជាអន្តរជាតិនៃជំងឺនៅតាមច្រកចេញចូល ១៧ ៩ ២០១៥

30.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣៥ ស្តីពី ការកែសម្រួលមាត្រា ៧ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ៤៧ ស្តីពី សមាសភាព និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារ ២២ ៩ ២០១៥

31.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៤២ ស្តីពី ការរៀចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ អក្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃក្រុមប្រឹក្សាសា្តរអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ ១៥ ១០ ២០១៥

32.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៦ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់លេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ នៃអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែន ០៩ ១០ ១០១៥

33.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៨ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃសាលាវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍ ២២ ១០ ២០១៥

34.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៩ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ១៦ ១១ ២០១៥

35.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៦៥ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជា-ថៃ ០៤ ១២ ២០១៥

36.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៨១ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យអនុវត្តប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីរាជធានីភ្នំពេញ ២៣ ១២ ២០១៥

37.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៩២ ស្តីពី ការកែសម្រួលអត្រាពន្ធគយ និងអត្រាអាករពិសេសលើមុខទំនិញមួយចំនួន ២៩ ១២ ២០១៥

38.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៣៥ ស្តីពី ការបែងចែកឥណទានចំណាយថវិការថ្នាក់ជាតិតាមជំពូកនៃច្បាប់ ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ២០១៥ ២៩ ១២ ២០១៤

39.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៣៥ ស្តីពី ការបែងចែកឥណទានចំណុលថវិការថ្នាក់ជាតិតាមជំពូកនៃច្បាប់ ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ២០១៥ ២៩ ១២ ២០១៤

40.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៤១ ស្តីពី ការកំណត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែ ចំពោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និងមន្ត្រីភូមិ ៣១ ១២ ២០១៤

41.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨០៥ ស្តីពី ការតែងតាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណ៖កម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលម្ហសមុទ្រ ២១ ៧ ២០១៥

42.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១១៦៧ ស្តីពី ​ការដាក់មន្ត្រីរាជការឲ្យចូលនិវត្តន៍មុនអាយុកំណត់ ៣០ ១១ ២០១៥

 

អនុក្រឹត្យ

1.   អនុក្រឹត្យលេខ ០១ ស្តីពី ការបង្កើតរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាពសម្រាប់ជនទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការេងារ ០៦ ០១ ២០១៦

2.   អនុក្រឹត្យលេខ ០៣ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយវិវាទសារពើពន្ធ ០៦ ០១ ២០១៦

3.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៥ ស្តីពី ការបង្កើតមន្ទីរសារការីសកល ២៧ ០១ ២០១៦

4.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៦ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសំណល់បរិក្ខាអគ្គិសនី និង អេឡិចត្រួនិក ០១ ០២ ២០១៦

5.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៧ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងលើការវាស់វែង និងការផលិតផែនទី និងលើអាជីវកម្មវាស់វែង និងការផលិតផែនទី ០១ ០២ ២០១៦

6.   អនុក្រឹត្យលេខ ២០ ស្តីពី ការកំណត់ផ្ទៃបឹងតាមោក (បឹងកប់ស្រូវ) ទំហំ ៣.២៣៩.៧ ហិកតា ស្ថិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាសម្បត្តិសាធាំរណៈរបស់រដ្ឋ ០៣ ០២ ២០១៦

7.   អនុក្រឹត្យលេខ ២១ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់លេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលសាលាដំបូង ០៤ ០២ ២០១៦

8.   អនុក្រឹត្យលេខ ២២ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់លេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលសាលាឧទ្ធរណ៍ ០៤ ០២ ២០១៦

9.   អនុក្រឹត្យលេខ ២៣ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលតុលាការកំពូល ០៤ ០២ ២០១៦

10.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៦ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រង និងការរៀបចំប្រើប្រាស់មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា ១០ ០២ ២០១៦

11.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៩ ស្តីពី ការកែប្រែឧបសម្ព័ន្ធអនុក្រឹត្យលេខ ១០៩  ស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការដាក់ ឈ្មោះផ្លូវ ឬលេខ ផ្លូវ និងការកែប្រែឈ្មោះផ្លូវ ឬលេខផ្លូវ ១២ ២ ២០១៦

12.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៣២ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនសមូលនិធិវិនិយោគ រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ២៩ ០២ ២០១៦

13.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៣ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់មូលនិធីជាតិសម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន ០៣ ០៣ ២០១៦

14.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៥ ស្តីពី ការកែសម្រួលអត្រាអាករនាំចេញលើមុនទំនិញកៅស៊ូ ០៤ ០៣ ២០១៦

15.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៨ ស្តីពី ការកែសម្រួល និងការតម្លើងប្រាក់បមណាច់មុខងារជូនមន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជា ០៩ ០៣ ២០១៦អនុក្រឹត្យលេខ ៣៨ ស្តីពី ការកែសម្រួល និងការតម្លើងប្រាក់បមណាច់មុខងារជូនមន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជា ០៩ ០៣ ២០១៦

16.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៩ ស្តីពី ប្រាក់បំណាច់ចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា ០៩ ០៣ ២០១៦

17.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤០ ស្តីពី ការកំណត់ប្រាក់ឧបត្ថមម្តប្រចាំខែ ចំពោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឃុំ សង្កាត់ មន្ត្រីភូមិ និងប្រធានការិលាយ័យប្រជាពលរដ្ឋរបស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ០៩ ០៣ ២០១៦

18.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤១ ស្តីពី ការកែសម្រួលមាត្រា ៤ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ៣៦ ស្តីពី ការកេសម្រួលប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ០៩ ០៣ ២០១៦

19.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤៥ ស្តីពី ការៀចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់និយ័តករតូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ១៦ ០៣ ២០១៦

20.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥០ ស្តីពី ការប្ថែមរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់អតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងអតីតយុទ្ធជន ២៥ ០៣ ២០១៦

21.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៥​ស្តីពី ការកែសម្រួលមាត្រា ៥៦ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ១១៤ ស្តីពី អាករលើតម្លៃបន្ថែម ៣០ ៣ ២០១៦

22.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៥៦ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងវត្តមានមន្ត្រីរាចការស៊ីវិល និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា ០១ ៤ ២០១៦

23.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦០ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រេឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ០៥ ៤ ២០១៦​

24.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៤ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិិការគ្រប់គ្រង និងសម្របសម្រួល គម្រោងផ្លុវដែកនៅកម្ពុជា ២០ ៤ ២០១៦

25.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧២ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងអាជ្ញាបណ្ណស្វែងរុករក និងអាជ្ញាបណ្ណឧស្សាហកម្មអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ ០៥ ៥ ២០១៦

26.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១២១ ស្តីពី ការសម្រួលមាត្រា ៩ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ៤៨ ស្តីពី ការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈដាច់ដោយដុំ ០៩ ៦ ២០១៦

27.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១២២ ស្តីពី ការកែសម្រួលមាត្រា ៦ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ៣៦ ស្តីពី នីតិវិធីនៃការកសាងប្លង់សុរិយោដី និងសៀវៅភៅគោលបញ្ជីដីធ្លី ០៩ ៦ ២០១៦

28.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១២៣ ស្តីពី បែបបទសម្រាប់អនុវត្តចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសមិនមែនអន្តោប្រវេសន្ត ចូល ចេញ និងស្នាក់អាស្រ័យនៅព្រះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ១០ ៦ ២០១៦

29.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១២៨ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់វេទិកាសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិល ២២ ៦​ ២០១៦

30.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣៤ ស្តីពី មន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានថ្នាក់ជាតិ ៥ ៧ ២០១៦

31.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣៥ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន ០៥ ៧ ២០១៦

32.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣៧ ស្តីពី ការផ្តល់រង្វាន់ដល់ជ័យលាភីសិស្សពូកែផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ គណិតវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្ត្រ ០៦ ៧ ២០១៦

33.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣៩ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងថវិកា និងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ នៃគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល ១១ ៧ ២០១៦

34.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៤០ ស្តីពី ឯកសណ្ឋានសម្គាល់ និងសញ្ញាសក្តិរបស់មន្ត្រីអធិការកិច្ចការងារ ១២ ៧ ២០១៦

35.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៦ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ១៨ ៧ ២០១៦

36.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៦០ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យផលិតផលហាឡាលកម្ពុជា ២៩ ៧ ២០១៦

37.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៦១ ស្តីពី ការកែសម្រួលមាត្រា ៦ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ៣២ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃមូលនិធិវិនិយោគរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ០២ ៨ ២០១៦

38.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៧១ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យអណុវត្តកម្មវិធីកាត់បន្ថយ និង/ឬលុបបំបាត់ពណ្ធគយរបស់ព្រះរាជណាច្រកកម្ពុជា ស្របតាមនាវលីនៃតារាងពន្ធយសុខដុមរបស់អាស៊ាន ឆ្នា ២០១២ ក្រោិមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទំនិញអាស៊ាន ១១ ១២ ២០១៥

39.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២១០ ស្តីពី កាកែសម្រួលអត្រាពន្ធគយ អត្រាអាករពិសេស និងអត្រាអាករនាំចេញលើមុខទំនិញមួយចំនួន ០៦ ១០ ២០១៦

40.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២១៦ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ១៣ ១០ ២០១៦

41.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២១៨ ស្តីពី ការកែសម្រួលមាត្រា ៥ មាត្រា ១១ ... នៃអនុក្រឹត្យលេខ ១៤៥ ស្តីពី ការបង្កើតប្រព័ន្ធស្បៀងបម្រុងកម្ពុជា ១៤ ១០ ២០១៦

42.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៣៤ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មភាពយន្ត ០៨ ១១ ២០១៦

43.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៣៨ ស្តីពី ការបង្កើតមូលនិធិបរិស្ថាន និងសង្គម ២១ ១១ ២០១៦

44.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៣៩ ស្តីពី ការកែសម្រួលមាត្រា ៩ និងមាត្រា នៃអនុក្រឹត្យលេខ ១០៩ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងមាហផ្ទៃ ២៨ ១១ ២០១៦

45.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៤០ ស្តីពី ការបង្កើតនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសន្តិសុខឯកជន និងនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសល្បែងពាណិជ្ជកម្ម ២៨ ១១ ២០១៦

46.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៥៨ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងទសេចរណ៍ ១៦ ១២ ២០១៦

47.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៧២ ស្តីពី ប័ណ្ណព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ ២៨ ១២ ២០១៦

48.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៧៣ ស្តីពី ប័ណ្ណព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវ ២៨ ១២ ២០១៦

49.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៧៤ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ២៨ ១២ ២០១៦

50.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៧៥ ស្តីពី ការផ្តល់បន្ថែមមនូវប្រាក់បំណាច់មុខងារប្រចាំខែជូនសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាល និងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្នុងមុខតំណែងនៃកក្រសយង ស្ថាប័ន ចំណុះរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជានាច្រកម្ពុជា ២៩ ១២ ២០១៦

51.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៧៦ ស្តីពី ការបន្ថែមនូវប្រាក់បំណាច់ជូនទីប្រឹក្សាជំនួយការ លេខាធិការ និងមន្ត្រីដែលមានឋានៈស្មើ ២៩ ១២ ២០១៦

52.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៧៧ ស្តីពី ការដំឡើងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែជូនមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា ២៩ ១២​ ២០១៦

53.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៧៨ ស្តីពី ការដំឡើងប្រាក់វិភាជន៍គ្រួសារ របស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ប្រាក់បំណាច់ឧបត្ថម្ភគ្រួសារ និងកូនយោធនិនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ មន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជា មន្ត្រីពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃ ២៩ ១២ ២០១៦

54.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៧៩ ស្តីពី ការកែប្រែតម្លៃឯកតា នៃសន្ទស្សន៍រៀបវត្សមូលដ្ឋានរបស់មន្ត្រីរាជការ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ២៩ ១២ ២០១៦

55.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៨៨ ស្តីពី ការកែសម្រួល និងតែងតាំងសមាសភាពប្រធានផ្នែកចំណុះអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រង និងអភិវ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា ០១ ៤ ២០១៦

56.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១១៦៩ ស្តីពី ការតម្លើងឋានៈ និងការតែងតាំងមន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់ ថេរសភានៃព្រះពុទ្ធសាសនា នៅព្រះរាជាណាច្រកម្ពុជា ០២ ១២ ២០១៦

 

អនុក្រឹត្យ

1.   អនុក្រឹត្យលេខ ០៧ ស្តីពី ការបង្កើតរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះប្រព័នធតំបន់ការពារធម្មជាតិ ២៦ ០១ ២០១៧

2.   អនុក្រឹត្យលេខ ១០ ស្តីពី ការកម្រិតរបបម៉ោងកំណត់ ម៉ោងបន្ថែម និងប្រាក់ម៉ោងបន្ថែម សម្រាប់ការបង្រៀន ក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ ៣០ ០១ ២០១៧

3.   អនុក្រឹត្យលេខ ១១ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ខុទ្ទកាល័យ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានជាប្រធានស្ថាប័ន ៣១ ០២ ២០១៧

4.   អនុក្រឹត្យលេខ ១២ ស្តីពី ឯកសណ្ឋាន ស្លាកសញ្ញា និងទង់ជ័យ នៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ០១ ០២ ២០១៧

5.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៤ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រង និងការកំណត់បៀវត្សប្រចាំខែ និងការឧបត្ថម្ភផ្សេងៗ សម្រាប់មន្ត្រីរាជការ និងបុគ្គលិកបំពេញភារកិច្ចតាមស្ថានតមនាងកម្ពុជានៅបរទេស ០៣ ០២​​ ២០១៧

6.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៦ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ០៧​​ ០២ ២០១៧

7.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៧ ស្តីពី ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារ ចំពោះការចុះបញ្ជីដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់សហគ្រាសធុនតុច និងសហគ្រាសធនុមធ្យម ០៧ ០២ ២០១៧

8.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៨ ស្តីពី ការបង្កើតយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយ សម្រាប់ការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ០៨ ០២ ២០១៧

9.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៩ ស្តីពី ការបង្កើតការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ០៨ ០២ ២០១៧

10.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៥ ស្តីពី ការបង្កើត ស្ថានបេសកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ នៃព្រះរាជាណាច្រកម្ពុជា ប្រចាំអង្កការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក និងអង្គការអន្តរជាតិ ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម នោទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស ២១ ០២ ២០១៧

11.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២៧ ស្តីពី វិធាន និងនីតិវិធីនៃការលើកលែង និងអនុគ្រោះពន្ធប្រថាប់ត្រា ២៤ ០២ ២០១៧

12.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៣០ ស្តីពី ការកែសម្រួលអត្រាអាករនាំចេញលើមុខទំនិញកៅស៊ូ ២៧ ០២ ០២១៧

13.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៣១ ស្តីពី ការកែសម្រួលអនុក្រឹត្យលេខ ៥៦ ស្តិពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារអភិវឌ្ឍវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ០២ ០៣ ២០១៧

14.                 អនុក្រឹត្យលេខ​ ៣៦​ស្តីពី ការកែប្រែ និងការតម្លើងប្រាក់បំនាច់មុខងារមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល​​១៧ ០៣ ២០១៧

15.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៧​ស្តីពី ការកែប្រែ និងការតម្លើងប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជា ១៧​ ០៣ ២០១៧

16.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៧​ស្តីពី ការកែប្រែ និងការតម្លើងប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្ត្រីពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃ ១៧​០៣ ២០១៧

17.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៩ ស្តីពី កាកែប្រែ និងការតម្លើងប្រាក់បំណាច់មុខងារយោធិននៃកងយោធពលខេមរភុមិន្ទ ១៧ ០៣ ២០១៧

18.                 អនុក្រឹត្យលេខ​​៤០ ស្តីពី ការតម្លើងប្រាក់ឧបត្ថមប្រចាំខែចំពោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ខណ្ឌ ឃុំ សង្កាត់ និងមន្ត្រីភូមិ ១៧ ០៣ ២០១៧

19.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤១ ស្តីពី ការកែប្រែ​និងការតម្លើងរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ងតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល​និងអតីតយុទ្ធជន ១៧ ០៣ ២០១៧

20.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤២ ស្តីពី ការផ្តល់ឧបត្ថម្ផក្នុងឱកសាពិសេសចូលឆ្នាំថ្នីប្រពៃនីជាតិ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦០ ១៧ ០៣ ២០១៧

21.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៤៤ ស្តីពី ការពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសនឹងច្បាប់ស្តីពី ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ២១ ០៣ ២០១៧

22.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៦ ស្តីពី វិធាន និងនីតិវិធី នៃការគ្រប់គ្រងបញ្ជីសារពើភណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ២៧ ០៤ ២០១៧

23.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧១​ស្តីពី ការកំណត់កាលបរិច្ឆេទ ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃជំរឿនទូទៅប្រជាជននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុចា ឆ្នាំ ២០១៩​២២ ០៥ ២០១៧

24.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧៥ ស្តីពី ការកែសម្រួល អនុក្រឹត្យលេខ​៤៨៨ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ២៥ ០៥ ២០១៧

25.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៩៧​ស្តីពី ការបង្កើតលេខាធិការដ្ឋានជាតិកម្ពុជា នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-លានឆាង ១២ ០៦ ២០១៧​

26.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១០៤ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់អាស៊ីងាគ្នេយ៍ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍អប់រំបច្ចេកទេស ២៨ ០៦ ២០១៧

27.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១០៧ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់កណៈកម្មការធិការត្រួតពិនិត្យផលិតផលថ្នាំជក់ ១៤ ០៧ ២០១៧

28.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១១០ ស្តីពី ការផ្តល់ការអនុញ្ញាតបំពេញប្រតិបត្តិការលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន ២១ ០៧ ២០១៧

29.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១១១ ស្តីពី ការកំណត់យន្តការសម្រាប់អនុវត្តកម្មវិធីកាតព្វកិច្ច សេវាសកលវិស័យទូរគមនាគមន៍ ២១ ០៧ ២០១៧

30.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១២៤ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិ នៃសមាគមន៍ច្បាប់សាស៊ានកម្ពុជា ០៣ ០៨ ២០១៧

31.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១២៩ ស្តីពី ការលុបចោល និងការដកហូតឯកសាររដ្ឋបាលកម្ពុចាមិនប្រក្រតី ដែលជនរបរទេសកំពុងកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ ១៥ ០៨ ២០១៧

32.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣១ ស្ពីពី លក្ខខន្ឌ និងវិធានការនានា ស្តីពី ការបង្ការ និងការពន្លត់អគ្គិភ័យ​១៨ ០៨ ២០១៧

33.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣៤ ស្តីពី លក្ខខណ្ឌ បែបបទ​និងនិតិវិធីនៃការផ្តល់តាវកាលិកផ្នែកហានិភ័យការងារ សម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈ និងផ្នែកថែទាំសុខភាពសម្រាប់មន្ត្រីសារធារណៈ អតីតមន្ត្រីរាជការ និងអតីតយុទ្ធជន ២៣ ០៨ ២០១៧

34.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣៧ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អក្គលេខាធិកាដ្ឋាន នៃឌវិទិកាសម្ព័ន្ធសង្កមស៊ីវិល ២៣ ០៨ ២០១៧

35.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៦ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ ៣១ ០៨ ២០១៧

36.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៥ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់មណ្ឌលយុវនីតិសម្បទា ២៩ ០៩ ២០១៧

37.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៦៨ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងថង់ប្លាស្ទិក ១០​១០ ២០១៧

38.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៧៧ ស្តីពី ការតែងតាំអសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ២០ ១០ ២០១៧​

39.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៧៨ ស្តីពី ការកែសម្រួលមាត្រា ១ នៃអនក្រឹត្យលេខ ៧៩ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាថិការសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ២០ ១០ ២០១៧

40.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៨៤ ស្តីពី ការចេ្ផ្សាយធនប័ត្រ ប្រភេទ ៥០០០​ រៀលគំរូថ្នី​​២៥ ១០ ២០១៧

41.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៨៥ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ ២៥ ១០ ២០១៧

42.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៨៦ ស្តីពី ការធ្វើអនុប្រយោគ ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់ ពីទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋមកជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ​២៧ ១០ ២០១៧

43.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៩២ ស្តីពី ការបង្កើតមន្ទីរសារការី ពាណិជ្ជ ១៦ ១១ ២០១៧

44.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៥ ស្តីព ការកែសម្រលមាត្រា ៦ និង មាត្រា នៃអនុក្រឹត្យលេខ​២៧៤ ស្តីពីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តៅនៃក្រសួងការបរទេស និង សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ២៩ ០៦ ២០១៧

45.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៥ ស្តីពី ការកែប្រែតម្លៃឯកតានៃសន្ទស្សន៍បៀវត្សមូលដ្ឋានរបស់មន្ត្រីរាជការ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ២០ ១១ ២០១៧

46.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៧ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណញឌថែទាំមនុស្សចាស់ ២២ ១១ ២០១៧

47.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២១៤ ស្តីពី ការកែសម្រួលអត្រាពន្ធគយ អត្រាការកបិសេសនិងអត្រានាំចេញលើមុខទំនិញមួយចំនួន ១២ ១២ ២០១៧

48.                 អនុក្រឹត្យលេខ ២២១ ស្តីពី ការតែងតាំងក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ២៧ ០២ ២០១៧

49.                 អនុក្រឹត្យលេខ​​១១៦៦ ស្តីពិ ការបញ្ចប់អាណត្តិបេសកម្មមន្ត្រីការទូតជាក់ខ្ពស់ ១៦ ១០ ២០១៧

50.                 អនុក្រឹត្យលេខ​ ១១៦៧ ស្តីពី ការតែតាំងមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់​១៦ ១០​២០១៧

51.                 អនុក្រឹត្យលេខ ១២១៩ ស្តីពី ការបង្គាប់ឲ្យធ្វើបត្យាប័ន ៣០ ១០ ២០១៧

 អនុក្រឹត្យ

1.   អនុក្រឹត្យលេខ ០១ ស្តីពី ការលើកទឹកចិត្តពណ្ធដារក្នុងវិស័យមូលបត្រ ០៤ ០១ ២០១៩

2.   អនុក្រឹត្យលេខ ១៥​​ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងថវិកា និងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនៃគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល ១៥ ០១ ២០១៩

3.   អនុក្រឹត្យលេខ ២៧ ស្តីពី ការកែសម្រូលស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យទំនិញនាំសេញ-នាំចូល ដើម្បីសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម និងពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងកម្ពុជា ២៨ ០១ ២០១៩

4.   អនុក្រឹត្យលេខ ៣៣ ស្តីពី ការកែសម្រួលមាត្រា ១៥ នៃអនុក្រឹត្យ វិសោធនកម្ម នៃច្បាប់ស្តីពី វិនិយោគ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ១៣ ០២ ២០១៩

5.   អនុក្រឹត្យលេខ ៤៣ សី្តពី ការកែប្រែនិងការតម្លើងប្រាក់បំណាត់មុខងារមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល​១៩​០៣ ២០១៩

6.   អនុក្រឹត្យលេខ ៤៧ ស្តីពី ការកែប្រែនិងការតម្លើងប្រាក់ឧបត្ថម្ផប្រចាំខែ ចំពោះសមាជិកក្រុមប្រក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឃុំ សង្កាត់ មន្ត្រីភូមិ និង ការិយាល័យ ប្រជាពលរដ្ឋាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ​ ១៩ ០៣ ២០១៩

7.   អនុក្រឹត្យលេខ ៤៩ ស្តីពី ការកែសម្រូល និងបំពេញបន្ថែមសមាសភាពគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលម្ហសមុទ្រ ១៨ ០១ ២០១៩

8.   អនុក្រឹត្យលេខ ៥០ ស្តីពី ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកគយ សម្រាប់សហគ្រាសធនុតូចនិងមធ្យម ២៥​០៣ ២០១៩

9.   អនុក្រឹត្យលេខ ៥១ ស្តីពី ការកែសម្រួលអត្រាពន្ធគយ អត្រាអាករពិសេសនិងអត្រាអាករនាំចេញលើមុខទំនិញមួយចំនួន ២៥ ០៣ ២០១៩

10.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៤ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ១០ ០៥ ២០១៩

11.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៦ ស្តីពី ពីការកែសម្រួលមាត្រា នៃអនុក្រឹត្យលេខ ២៤៨ និង អនុក្រឹត្យ ១៩ ស្តីពី​សម្បទាំនដីសង្គមកិច្ច ១៦ ០៥ ២០១៩

12.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៦៨ ស្តីពី ការបង្កើតធនាគារសហគ្រាសធុនតុច និង មធ្យមកម្ពុជា ១៧ ៩០៥ ២០១៩

13.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧១ ស្តីពី ការកែប្រែង និងការតម្លើងប្រាក់បំណាច់ចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា ២៤ ០៥​ ២០១៩

14.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧៣ ស្តីពី ការចុះបញ្ជីផ្តល់បណ្ណសម្គាល់យានជំនិះ និងបំពាក់ផ្លាកលេខសម្កាល់ហានជំនិះ ០៣ ០៦ ២០១៩

15.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧៥ ស្តីពី សមាសភាព ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នូលអប្បបរមា ០៥ ០៦ ២០១៩

16.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៧៨ ស្តីពី ការប្រើប្រាស់គណនីឯកជនភាវូបនីយកម្មសហគ្រាសសាធារណៈរបស់រារដ្ឋាភិបាល ១២ ០៦ ២០១៩

17.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨០ ស្តីពី ការបង្កើតមន្ទីរពិសោធន៍ផលិតផលក្លែងក្លាយចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃ ១៧ ០៦ ២០១៩

18.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៤ ស្តីពី ការបង្កើតគ្រឹះស្ថានអង្គរ ជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល ២៥ ០៦ ២០១៩​

19.                 អនុក្រឹត្យលេខ ៨៨ ស្តីពី​ ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីគម្រោងអភិវឌ្ឍក្រុងបូកគោ ២៨ ០៦ ២០១៩