បទដ្ឋានគតិយុត្ត

បទដ្ឋានគតិយុត្ត

         នៅក្នុង បទដ្ឋានគតិយុត្ត ឬ ច្បាប់  Lawlyheng បានទទួលឯកសារច្បាប់ពីក្រសួង ស្ថាប័ន និងផ្សេងទៀតដែលអាចទុកចិត្តបាន ហើយមានដូចខាងក្រោម ៖

         -​ រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណា​ច្រកម្ពុជា 

         - រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់បរទេស 

         - ច្បាប់ជាតិ 

         - ​ច្បាប់អន្តរជាតិ  

         - ព្រះរាជក្រឹត្យ 

         -​ អនុក្រឹត្យ

         - សេចក្តីសម្រេច

         - ប្រកាស 

         -​​ បទបញ្ជា

         - សារាចរ

         - សេចក្តីណែនាំ 

         - ផ្សេងៗទៀតទាក់ទងច្បាប់

         - សៀវភៅទាក់ទងច្បាប់ 

         ឯកសារដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ គឺមានចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៣ ដល់ ២០២១ ។ ហើយ Lawlyheng និងខំបន្តរៀបចំបញ្ចូលច្បាប់​និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលចេញថ្មីៗឲ្យបានលឿន នៅក្នុង Lawlyheng ។

         Lawlyheng បានរៀបចំឯកសារមួយចំនួនជូនលោក-លោកស្រី ទាញយកជា PDF ដោយឥតគិតថ្លៃ ។ ចំណែកឯកសារមួយចំនួនទៀត គឺលោក-លោកស្រី ត្រូវទាក់ទងយើងខ្ញុំ តាម Link នេះ ។

         Lawlyheng យល់ឃើញថា ច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត តែងតែងមានការវិវត្តជាប្រចាំ ដូចសូមលោក-លោកស្រី មុនពេលលើច្បាប់មក គឺត្រូវពិនិត្យអំពីភាពធរមាននៃច្បាប់ និងភាពដែលមិនទាន់និរាករណ៍។

    Lawlyheng យល់ឃើញថា នៅពេលលោក-លោកស្រី រៀបចំអត្ថបទ ឬកិច្ចការផ្សេងៗ ការយកច្បាប់ជាមូលដ្ឋានពិតជាសំខាន់ណាស់ ដើម្បីធានាឲ្យការអនុវត្តរបស់លោក-លោកស្រី គ្មានហានិភ័យ និងទទួលបានច្បាប់ការពារ ។

ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ ៖

      Website                https://www.lawlyheng.com

      Gmail                    lawlyheng@gmail.com

      Pages FB              https://www.facebook.com/lawlyheng

      ACC Telegram      https://t.me/httpstmeLawlyheng

      Group Telegram   https://t.me/lawlyheng/joinchat/

      Youtube                 https://www.youtube.com/lawlyheng

 

 

 

 

 

 

 

Post a Comment

Previous Post Next Post