ផែនការ និង យុទ្ធសាស្ត្រLawlyheng

 

ផែនការ និង យុទ្ធសាស្ត្រLawlyheng

ផែនការ និង យុទ្ធសាស្ត្ររបស់របស់Lawlyheng គឺគោរព និងអនុវត្តទៅតាមផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ

       ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ មានដូចខាងក្រោម ៖

   • ផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ច ៥ឆ្នាំ ឆ្នាំ១៩៩៦ - ២០០០
   • ផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ច ៥ឆ្នាំ ឆ្នាំ២០០១ - ២០០៥
   • ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ឆ្នាំ២០០៦ - ២០១០
   • ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ឆ្នាំ២០១៤ - ២០១៨
   • ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ឆ្នាំ២០១៩ - ២០២៣

ទាញឯកសារ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ( PDF )

       ក្នុងចំណោម អភិបាលកិច្ចនៃផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ Lawlyheng បានជ្រើសរើសយកការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជន និងការងារ ជាចំណុចស្នូលសំខាន់ ហើយចំណុចផ្សេងទៀត ត្រូវបានយកទៅអនុវត្តជាបន្ត ។

        ទំនាក់ទំនងមកកាន់ Lawlyheng

      Website                https://www.lawlyheng.com

      E-mail                   lawlyheng@gmail.com

      Pages FB              https://www.facebook.com/lawlyheng

      ACC Telegram      https://t.me/lawlyheng

      Group Telegram   https://t.me/lawlyheng/joinchat/

      Youtube                 https://www.youtube.com/lawlyheng

         Lawlyheng សូមអរគុណ អរគុណ ។Post a Comment

Previous Post Next Post