ចក្ខុវិស័យរបស់Lawlyheng

 

ចក្ខុវិស័យរបស់Lawlyheng

ចក្ខុវិស័យរបស់Lawlyheng បង្ហាញអំពីនីតិរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា ។

ចក្ខុវិស័យរបស់Lawlyheng បង្ហាញអំពីការអភិវឌ្ឍន៍គ្រប់វិស័យនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា ។

ចក្ខុវិស័យរបស់Lawlyheng បង្កើនទម្លាប់គោរពច្បាប់ឲ្យកាន់តែបានល្អនៅក្នុងសង្គម ។

ចក្ខុវិស័យរបស់Lawlyheng បង្កើនវប្បធម៌ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងវិស័យច្បាប់ ។

ចក្ខុវិស័យរបស់Lawlyheng គ្រប់បុគ្គលត្រូវតែទទួលបានផលប្រយោជន៍ត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ ។

ចក្ខុវិស័យរបស់Lawlyheng គ្រប់បុគ្គលត្រូវតែទទួលខុសត្រូវសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចដែលខ្លួនបង្កើតឡើង ។

                ទំនាក់ទំនងមកកាន់ Lawlyheng

      Website                https://www.lawlyheng.com

      E-mail                   lawlyheng@gmail.com

      Pages FB              https://www.facebook.com/lawlyheng

      ACC Telegram      https://t.me/lawlyheng

      Group Telegram   https://t.me/lawlyheng/joinchat/

      Youtube                 https://www.youtube.com/lawlyheng

    Lawlyheng សូមអរគុណ អរគុណ ។


 

Post a Comment

Previous Post Next Post