ច្បាប់អន្តរជាតិ


ច្បាប់អន្តរជាតិ

 

 ច្បាប់អន្តរជាតិ គឺជាប្រព័ន្ធនៃវិធានស្តីពីសិទ្ធិ និងភារកិច្ចរបស់រដ្ឋនានានៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋទាំងនោះ[1] ច្បាប់អន្តរជាតិ ផ្អែកលើទស្សនាទាននៃសមភាព និងអធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋនានា និង ផ្នែកទាំងស្រុងទៅលើការព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋទាំងនោះ ។

ច្បាប់អន្តរជាតិ គឺជាសំណុំនៃគោលការណ៍ និងវិធានដែលគ្រប់គ្រងលើសិទ្ធិ និងភារកិច្ចរបស់រដ្ឋនានា អង្គការអន្តរជាតិនានា និង មនុស្សទូទៅនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេនៅលើពិភពលោក ។

ច្បាប់អន្តរជាតិ ផ្តល់នូវមគ្គុទ្ទេសន៍ "សម្រាប់សកម្មភាពរបស់រដ្ឋជាសមាជិក និង ផ្តល់នូវវិធីសាស្រ្តសម្រាប់ ដោះស្រាយជម្លោះរវាងរដ្ឋនានាដោយសន្តិវិធី និង ដោយយោងតាមបទដ្ឋានដែលបានយល់ ស្របទាំងអស់គ្នាជាជាងប្រើកម្លាំងបាយ ។

ច្បាប់អន្តរជាតិ មានគោលដៅគ្រប់គ្រងរាល់សកម្មភាពក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ រវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះ ច្បាប់អន្តរជាតិក៏យកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើបុគ្គលនានាផងដែរ ជាពិសេសការប្រព្រឹត្តរបស់រដ្ឋទៅលើបុគ្គល ឬ ក៏សកម្មភាពបុគ្គលទៅលើរដ្ឋ ។ ដូច្នេះហើយ ទាំងបុគ្គលក៏ដូចជាប្រទេសនានា មានកាតព្វកិច្ចនិងសិទ្ធិនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិនានា។ ឧ. ចំពោះប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ គេមានច្បាប់អន្តរជាតិដែលប្រទេសជាសមាជិកត្រូវតែគោរពនិងអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍នៃច្បាប់ដែលបានអនុម័ត ។ ជាក់ស្តែង នៅថ្ងៃទី០២ សីហា ១៩៩០ ដល់ថ្ងៃ២៨ កុម្ភៈ ១៩៩១ ប្រទេសអឺរ៉ាក់ បានធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានប្រទេសកូវ៉ែត ហើយពេលនោះ គេបានយកច្បាប់អន្តរជាតិទៅប្រើដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់កងកម្លាំងសន្តិសុខទៅបង្ក្រាបប្រទេសអឺរ៉ាក់ដោយជោគជ័យ ។

 

បញ្ជីច្បាប់អន្តរជាតិ មានដូចខាងក្រោម  ៖

 

1.   សន្ធិសញ្ញា

2.   កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ

3.   អនុសញ្ញា

4.   កតិការសញ្ញា

5.   ធម្មនុញ្ញា

6.   ពិធីសារ

7.   អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់

8.   ...

 

ចំពោះច្បាប់អន្តរជាតិដែលលោក-លោកស្រី យកទៅប្រើប្រាស់​ គឺសំខាន់ណាស់ ការពិនិត្យពី​ធរមាននៃច្បាប់​ ដែលមានន័យថា ច្បាប់ ឬមាត្រា នៅមានអនុភាពយកទៅអនុវត្តបាន។ ការលើកឡើងបែបនេះ គឺសំខាន់ក្នុងការលើកយកមាត្រា​ ឬសំអាងមាត្រា យកទៅបកស្រាយ។ ប្រសិន យើងលើកយកមាត្រាដែលត្រូវបាននិរាករណ៍​ ឬលុបចោលហើយ នោះចាប់ទុកថា យើងបកស្រាយខុស តាំងពីដំបូង។

ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ ៖

     Website           ៖ https://www.lawlyheng.com

     Gmail              ៖ lawlyheng@gmail.com

     Pages FB         ៖ https://www.facebook.com/lawlyheng

     ACC Telegram     ៖ https://t.me/httpstmeLawlyheng

     Group Telegram  ៖ https://t.me/lawlyheng/joinchat/

     Youtube            ៖ https://www.youtube.com/lawlyheng

 

[1] ព្រឹត្តិបត្រគណៈកម្មាធិការជាតិភាសាខ្មែរ លេខ៣ ឆ្នាំ២០១០ ចំណុច២៧ ទំព័រ៣៨

Post a Comment

Previous Post Next Post