ព្រះរាជក្រឹត្យ

 

ព្រះរាជក្រឹត្យ


         ព្រះរាជក្រឹត្យ គឺជាលិខិតរដ្ឋបាល ដែលមានប្រភពចេញមកពីប្រមុខរដ្ឋ ( ព្រះមហាក្សត្រ) សំរាប់ប្រើក្នុងវិស័យនៃនីតិប្រតិបត្តិ។[1]

ព្រះរាជក្រឹត្យ មានពីរប្រភេទគឺ : ព្រះរាជក្រឹត្យបទបញ្ជា និងព្រះរាជក្រឹត្យឯកត្តភូត ។ ព្រះរាជក្រឹត្យបទបញ្ជា ជាកិច្ចដែលមាន លក្ខណៈទូទៅ និងមិនចំពោះ មានន័យថា សម្រាប់ប្រធាននីតិដែលគេពុំអាចកំណត់បាន ។ ចំណែកឯ ព្រះរាជក្រឹត្យឯកត្តភូតវិញជាកិច្ចដែលបង្កើតនូវបទដ្ឋានសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ ឬច្រើននាក់ ដែលមានឈ្មោះកំណត់នៅ ក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យ។

ព្រះរាជក្រឹត្យ ជាសេចក្តីសម្រេចដែលចេញដោយព្រះមហាក្សត្រតាមសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី។ ខ្លឹមសារនៃព្រះរាជក្រឹត្យអាចពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យច្បាប់ ដើម្បីធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់មានភាពសុក្រឹត បានន័យថា ព្រះរាជក្រឹត្យ ជាសេចក្តីណែនាំការអនុវត្តច្បាប់។

ឧទាហរណ៍ ព្រះរាជក្រឹត្យកំណត់អំពីក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការតាមក្រសួង ស្ថាប័ន, ព្រះរាជក្រឹត្យបង្កើតអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអ្វីមួយ, ព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំង, ព្រះរាជក្រឹត្យបង្កើតរាជធានី-ខេត្ត ។ល។[1] សេចក្តីផ្តើមនៃនីតិកម្ពុជា រៀបរៀងដោយ ការិយាល័យស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ឆ្នាំ ២០០៥ ទំព័រ ៧០

បញ្ជីព្រះរាជក្រឹត្យ មានដូចខាងក្រោម  ៖

1.   ព្រះរាជក្រឹត្យ ឆ្នាំ១៩៩៣

2.   ព្រះរាជក្រឹត្យ ឆ្នាំ១៩៩៤

3.   ព្រះរាជក្រឹត្យ ឆ្នាំ១៩៩៥

4.   ព្រះរាជក្រឹត្យ ឆ្នាំ១៩៩៦

5.   ព្រះរាជក្រឹត្យ ឆ្នាំ១៩៩៧

6.   ព្រះរាជក្រឹត្យ ឆ្នាំ១៩៩៨

7.   ព្រះរាជក្រឹត្យ ឆ្នាំ១៩៩៩

8.   ព្រះរាជក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០០០

9.   ព្រះរាជក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០០១

10.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០០២

11.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០០៣

12.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០០៤

13.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០០៥

14.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០០៦

15.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០០៧

16.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០០៨

17.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០០៩

18.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០១០

19.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០១១

20.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០១២

21.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០១៣

22.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០១៤

23.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០១៥

24.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០១៦

25.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០១៧

26.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០១៨

27.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០១៩

28.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០២០

29.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០២១

30.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ឆ្នាំ២០២២

 

 

ចំពោះព្រះរាជក្រឹត្យដែលលោក-លោកស្រី យកទៅប្រើប្រាស់​ គឺសំខាន់ណាស់ ការពិនិត្យពី​ធរមាននៃច្បាប់​ ដែលមានន័យថា ច្បាប់ ឬមាត្រា នៅមានអនុភាពយកទៅអនុវត្តបាន។ ការលើកឡើងបែបនេះ គឺសំខាន់ក្នុងការលើកយកមាត្រា​ ឬសំអាងមាត្រា យកទៅបកស្រាយ។ ប្រសិន យើងលើកយកមាត្រាដែលត្រូវបាននិរាករណ៍​ ឬលុបចោលហើយ នោះចាប់ទុកថា យើងបកស្រាយខុស តាំងពីដំបូង។

ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ ៖


     Website           ៖ https://www.lawlyheng.com

     Gmail              ៖ lawlyheng@gmail.com

     Pages FB         ៖ https://www.facebook.com/lawlyheng

     ACC Telegram     ៖ https://t.me/httpstmeLawlyheng

     Group Telegram  ៖ https://t.me/lawlyheng/joinchat/

     Youtube            ៖ https://www.youtube.com/lawlyheng

 

បញ្ជីព្រះរាជក្រឹត្យពីឆ្នាំ២០១០​ដល់បច្ចុប្បន្ន មានដូចខាងក្រោម  ៖

 

ព្រះរាជក្រឹត្យ

1.     ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការកែសម្រួលមាត្រា ៣ មាត្រា ៥ នៃព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការបង្កើតអាជ្ញាធរទន្លេសាប ២៤ ៣ ២០១០

2.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការតែងតាំងជាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ជំនួសលោកចៅក្រម ដែលត្រូវលាលែង ៣០ ១១ ២០១០

3.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខ លម្ហសម្ត្រ ២៣ ១២ ២០០៩

4.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈឱសថការីកម្ពុជា ១៦ ០២ ២០១០

5.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ប្រព័ន្ធមត៌កមនុស្សរស់នៃព្រះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ១៦ ២ ២០១០

 

ព្រះរាជក្រឹត្យ

1.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិវាយយតម្លឌទីក្រុងស្អាត ២៥ ៦ ២០១១

2.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ ២០ ៦ ២០១១

 

ព្រះរាជក្រឹត្យ

1.     ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រង និង អភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា ១៦ ២ ២០១២

2.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការបង្កើតបញ្ញាត្តិករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ០១ ៣ ២០១២

3.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍បៃតង ១៣ តុលា ២០១២ 

4.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី និរាករណ៍ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការបង្កើតតំបន់សហគ្រាសសេរី ២៦ ១០ ២០១២

 

ព្រះរាជក្រឹត្យ

1.     ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី លក្ខន្តិកៈដោយឡែកនៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីពន្ធនាគារ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ០៧ ៨ ២០១៣

ព្រះរាជក្រឹត្យ

1.     ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី លក្ខន្តិកៈដោយឡែកនៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីពន្ធនាគារ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ០៧ ៨ ២០១៣

ព្រះរាជក្រឹត្យ

1.     ព្រះរាជក្រឹត្យ ៨០៨ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអមពើជូញដូរមនុស្ស ២៥ ៦ ២០១៤

2.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ១០២០ ស្តីពី ការតែងតាំងព្រះរឃគណៈកិត្តិយសគណៈមហានិកាយ នៃព្រះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ចំនួន ២​ អង្គ

3.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ១១០៦ ស្តីពី ការកែសម្រួលសមាសភាពរបស់គណៈកម្មាធិការជាំតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជា ០៦ ៩ ២០១៤

4.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ១១៣៦ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តតៅក្រុមប្រឹក្សាជាតិវិទ្យាសាស្ត្រ និងច្ចេកវិទ្យា ០៨ ៩ ២០១៤

5.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ១១៧៥ ស្តីពី គោលការណ៍រួមនៃកររៀបចំមុខងារសាធារណៈរដ្ឋ ០២ ១០ ២០១៤

6.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ១២៩៨ ស្តីពី ការកំណត់ស្តង់ដាគោលជាតិលីត្រ ០៣ ១១ ២០១៤

7.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ១២៩៩ ស្តីពី ការកំណត់ស្តង់ដាគោលជាតិសីតុណ្ហភាព ០៣ ១១ ២០១៤

8.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការកែសម្រួលមាត្រា ២ មាត្រា ៤ និងមាត្រា ១២ នៃព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា ០៣ ៦ ២០១៤

9.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការបង្កើត ខត្តត្បួងឃ្មុំ ៣១ ១២ ២០១៣

10. ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ៣១ ១២ ២០១៣

11. ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី កែសម្រួលព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការបង្កើតដាលាភូមិន្ធរដ្ឋបាល ១៧ ០២ ២០១៤

 

ព្រះរាជក្រឹត្យ

1.     ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្មាធិការជាំតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ២៤ ១២ ២០១៥

2.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី លក្ខន្តិកៈគតិយុត្តនៃគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល ០៨ ៨ ២០១៥

 

ព្រះរាជក្រឹត្យ

1.     ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការកែសម្រួលមាត្រា ៣ .. នៃព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈវិស្វករកម្ពុជា ១២ ០២ ២០១៦

2.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី លក្ខន្តិកៈដោយឡែកសម្រាប់បុគ្គលិករដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ០៤ ៤ ២០១៦

 

ព្រះរាជក្រឹត្យ

1.     ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ ០១​ ០៨ ២០១៧

2.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ឯកសណ្ឋានក្នុងពេលជំនុំម្រះ ឯកសណ្ឌានក្នុងពេលបំពេញមុខងារផ្សេងទៀតរបស់អង្គចៅក្រម​២៨ ០២ ២០១៧ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ឯកសណ្ឋានក្នុងពេលជំនុំម្រះ ឯកសណ្ឌានក្នុងពេលបំពេញមុខងារផ្សេងទៀតរបស់អង្គចៅក្រម​២៨ ០២ ២០១៧

 

ព្រះរាជក្រឹត្យ

1.     ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាជ្ញាធារជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន ២៣ ៥ ២០១៨

ព្រះរាជក្រឹត្យ

1.     ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យដំណើរការសាលាឧត្ធរណ៍តំបន់ព្រះសីហនុ និងមហាអយ្យការអមសាលាឧទ្ធរន៍តំបន់ព្រះសិហនុ ១៧ ០៨ ២០១៩

2.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យដំណើរការសាលាឧទ្ធរណ៍តំបន់ត្បូងឃុំ និងមហាអយ្យការអមសាលាឧទ្ធរណ៍តំបន់ត្បូងឃ្មុំ ១៧ ០៨ ២០១៩

3.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យដំណើរការសាលាឧទ្ធរណ៍តំបន់បាត់ដំបង និងមហាអយ្យការអមសាលាឧទ្ធរណ៍តំបន់បាត់ដំបូង ១៧ ០៨ ២០១៩

4.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យដំណើរការសាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញ​និងមហាអយ្យការអមសលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញ ១៧ ០៨ ២០១៩

5.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការតែងតាំង​សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ ០៨ ០៥​២០១៩

 

ព្រះរាជក្រឹត្យ

1.     ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការកំណត់ងារសម្រាប់ចៅក្រម ព្រះរាជអាជ្ញាតាមមុខតំណែង ១៨ ០៧ ២០២០

2.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យដំណើរការសាលាឧទ្ធរណ៍តំបន់ចំនួន ៣ ១៩ ២ ២០២០

3.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការបង្កើតជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល ៣០ ៤ ២០២០

4.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការបង្កើតរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល ២៦ ១២ ២០១៩

5.    ព្រះរាជក្រឹត្យ​ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការសិក្សាពេញមួយជីវិត ២៩ ៨ ២០២០

6.    ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ ២៤ ៦ ២០២០

7.    ព្រះរាជក្រឹត្យ​ ស្តីពី ការតែងតាំង ព្រះរាជាគណៈនៃគណៈធម្មយុត្តិនិកាយនៃព្រះរាជាណាក្រកកម្ពុជា ៦ អង្គ ១៦ ០៧ ២០២០

 

 
[1] សេចក្តីផ្តើមនៃនីតិកម្ពុជា រៀបរៀងដោយ ការិយាល័យស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ឆ្នាំ ២០០៥ ទំព័រ ៧០

Post a Comment

Previous Post Next Post