សេចក្តីណែនាំ

សេចក្តីណែនាំ

      សេចក្តីណែនាំ គឺជាលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តមួយប្រភេទ ដែលរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ រៀបចំឡើង ដើម្បីណែនាំ ឬកំណត់អំពីបែបបទ នីតិវិធីអនុវត្តនានា សម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈ។[1] សេចក្តីណែនាំណាមួយដែលមានខ្លឹមសារផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ ប្រកាស លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានារបស់ថ្នាក់ជាតិ ឬដីកា និងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខ្លួន សេចក្តីណែនាំ នោះនឹងពុំមានសុពលភាពឡើយ។

ពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ មានដូចខាងក្រោម ៖

  1. ការបង្កើតសេចក្តីណែនាំ 


ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ ៖

Group Telegram ៖ ​https://t.me/lawlyheng

ACC Telegram ៖ https://t.me/lyhenglaw

Website ៖ https://www.lawlyheng.com

Pages FB ៖ https://www.facebook.com/lawlyheng

Youtube ៖ https://youtube.com/@lawlyheng1689

Gmail ៖ lawlyheng@gmail.comសូមគោរពអរគុណ!

 

 

 

 

 [1] សៀវភៅណែនាំស្តីពី កិច្ចការរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ រៀបរៀងដោយ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ឆ្នាំ ២០១៥ ទំព័រ ៧៤

Post a Comment

Previous Post Next Post