សេចក្តីសម្រេច

 

សេចក្តីសម្រេច

សេចក្តីសម្រេច គឺជាលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលចេញដោយរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តថ្នាក់ជាតិ ដីការបស់ក្រុមប្រឹក្សា ឬតម្រូវការ របស់មូលដ្ឋាន ក្នុងការសម្រេចកិច្ចការអ្វីមួយដែលមានលក្ខណៈមិនស្ថិតស្ថេយូរ អង្វែង។[1]

សេចក្តីសម្រេចជាលិខិតមួយដែលបង្ហាញពីអំណាចរដ្ឋបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្រ្តី និងប្រធានស្តាប័ន។[2]  សេចក្តីសម្រេចជាលិខិតរដ្ឋបាលដែលពុំមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ និងកើតមកពីការអនុវត្ត ។ សេចក្តីសម្រេចចែកចេញជា សេចក្តីសម្រេចបទបញ្ជា និង សេចក្តីសម្រេចឯកត្តភូត ។

សេចក្តីសម្រេច ជាលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិដែលចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាល ក្រសួង ស្ថាប័ន រាជធានី ខេត្ត និងអង្គភាពដែលមាននីតិសម្បទា ក្នុងគោលដៅ កំណត់បញ្ជា បង្កើត ក្នុងលក្ខណៈបទប្បញ្ញត្តិទូទៅ និង បទប្បញ្ញត្តិឯកត្តភូតដែលបម្រើការគ្រប់គ្រងការងារសង្គម និងស្ថាប័ន អង្គភាពចំណុះ ។ សេចក្តីសម្រេចអាច ធ្វើទៅបានដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិដែលប្រគល់ឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋបាលមួយចំនួននូវសិទ្ធិ អំណាចក្នុងការសម្រេចកិច្ចការអ្វីមួយជាកំណត់។

 

បញ្ជីសេចក្តីសម្រេច មានដូចខាងក្រោម  ៖

1.   សេចក្តីសម្រេច ឆ្នាំ១៩៩៣

2.   សេចក្តីសម្រេច ឆ្នាំ១៩៩៤

3.   សេចក្តីសម្រេច ឆ្នាំ១៩៩៥

4.   សេចក្តីសម្រេច ឆ្នាំ១៩៩៦

5.   សេចក្តីសម្រេច ឆ្នាំ១៩៩៧

6.   សេចក្តីសម្រេច ឆ្នាំ១៩៩៨

7.   សេចក្តីសម្រេច​ឆ្នាំ១៩៩៩

8.   សេចក្តីសម្រេច​ឆ្នាំ២០០០

9.   សេចក្តីសម្រេច ឆ្នាំ២០០១

10.    សេចក្តីសម្រេច ឆ្នាំ២០០២

11.    សេចក្តីសម្រេច ឆ្នាំ២០០៣

12.    សេចក្តីសម្រេច ឆ្នាំ២០០៤

13.    សេចក្តីសម្រេច ឆ្នាំ២០០៥

14.    សេចក្តីសម្រេច ឆ្នាំ២០០៦

15.    សេចក្តីសម្រេច ឆ្នាំ២០០៧

16.    សេចក្តីសម្រេច ឆ្នាំ២០០៨

17.    សេចក្តីសម្រេច ឆ្នាំ២០០៩

18.    សេចក្តីសម្រេច ឆ្នាំ២០១០

19.    សេចក្តីសម្រេច ឆ្នាំ២០១១

20.    សេចក្តីសម្រេច ឆ្នាំ២០១២

21.    សេចក្តីសម្រេច ឆ្នាំ២០១៣

22.    សេចក្តីសម្រេច ឆ្នាំ២០១៤

23.    សេចក្តីសម្រេច ឆ្នាំ២០១៥

24.    សេចក្តីសម្រេច ឆ្នាំ២០១៦

25.    សេចក្តីសម្រេច ឆ្នាំ២០១៧

26.    សេចក្តីសម្រេច ឆ្នាំ២០១៨

27.    សេចក្តីសម្រេច ឆ្នាំ២០១៩

28.    សេចក្តីសម្រេច ឆ្នាំ២០២០

29.    សេចក្តីសម្រេច​ឆ្នាំ២០២១

30.    សេចក្តីសម្រេច ឆ្នាំ២០២២

31.    សេចក្តីសម្រេច ឆ្នា២០២៣

 

ចំពោះសេចក្តីសម្រេចដែលលោក-លោកស្រី យកទៅប្រើប្រាស់​ គឺសំខាន់ណាស់ ការពិនិត្យពី​ធរមាននៃច្បាប់​ ដែលមានន័យថា ច្បាប់ ឬមាត្រា នៅមានអនុភាពយកទៅអនុវត្តបាន។ ការលើកឡើងបែបនេះ គឺសំខាន់ក្នុងការលើកយកមាត្រា​ ឬសំអាងមាត្រា យកទៅបកស្រាយ។ ប្រសិន យើងលើកយកមាត្រាដែលត្រូវបាននិរាករណ៍​ ឬលុប​ចោលហើយ នោះចាប់ទុកថា យើងបកស្រាយខុស តាំងពីដំបូង។

ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ ៖

     Website            https://www.lawlyheng.com

     Gmail              ៖ lawlyheng@gmail.com

     Pages FB          https://www.facebook.com/lawlyheng

     ACC Telegram     https://t.me/lyhenglaw

     Group Telegram   https://t.me/lawlyheng/joinchat/

     Youtube            https://www.youtube.com/lawlyheng

        

បញ្ជីសេចក្តីសម្រេច មានដូចខាងក្រោម  ៖

សេច្តីសម្រេច

1.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ០០១ ស្តីពី ការផ្ទេរភារកិច្ចគ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធអាជីវកម្មចល័ត ១៤ ៩ ១៩៩៣

2.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ០០២ ស្តីពី តារាងប្រើប្រាស់តារាងពន្ធគយ ១៤ ៩ ១៩៩៣

3.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៧ ស្តីពី បង្កើតគណៈកម្មធិការជាតិវិនិយោគ ២៤ កក្កដា ១៩៩៣

4.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៨ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិសំរាប់នីតិសម្បទា និង អភិវឌ្ឍន៍ ២៤ កក្ដដា ១៩៩៣

5.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៩ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យ បរិដ្ឋាន និង ការរត់ពន្ធ ២៦ កក្កដា ១៩៩៣

6.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ១១ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការដើម្បីរៀបចំឡើងវិញ និងពង្រីកព្រលានយន្តហោះពោធិចិនតុង ២៨ កក្កដា ១៩៩៣

7.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ១២ ស្តីពី ការឆ្លាក់ និងប្រើប្រាស់ត្រារបស់ក្រសួង ២៨ កក្កដា ១៩៩៣

8.           សេចក្តីសម្រេចលេ ១៣ ស្តីពី ការបង្កើតលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មាធិការជាតិវិនិយោគ ៤ ៨ ១៩៩៣

9.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ២១ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការសំរាប់ធ្វើការវាយតម្លៃសេចក្តីត្រូវការនៃកងទ័ពជាតិ ២៣ ៨ ១៩៩៣

10.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៣ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះ ពង្រឹងសន្តិសុខ នៅតាមខេត្ត ក្រុងនានា ២៧ ៨ ១៩៩៣

11.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៦ ស្តីពី ការបង្កើតគនៈកម្មការរៀបចំបដិសណ្ឋារកិច្ច នៃការចេញដំណើរពីកម្ពុជាបស់កងកំលាំងរក្សាសន្និភាបអង្គការសហប្រជាជាតិ (UNTAC) ១ ៩ ១៩៩៣

12.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៣ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការចំរុះ ដោះស្រាយជអនាថា ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ១ ១ ១៩៩៣

13.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៤ ស្តីពី ការបង្កើតកនៈកម្មាធិការជាដតិរៀបចំទឹកដី និង គោលការណ៍នគរោបនីយកម្ម សំរាប់តំបន់ជុំវិញ ភ្នំពេញ និង ខេត្ត ក្រុង​ ទូទាំងប្រទេស ១៨ ១០ ១៩៩៣

14.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៦ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការាតិ ប្រយុទ្ធនិងជំងឺអេដស៍ ១១ ១២ ១៩៩៣

15.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤២ ស្តីពី គោលការណ៍គ្រប់គ្រងវត្តអារាម និង ទ្រព្យសម្បត្តិគរុភ័ណ្ឌសង្ឃ ២៧ ១២ ១៩៩៣

សេច្តីសម្រេច

16.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៥ ស្តីពី នីតិវិធីក្នុងការនាំចេញឈើមូល ឈើអារ និង ឈើកែច្នៃទៅបរទេសេ ៧ ១ ១៩៩៥

17.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២២ ស្តីពី​​​ ការបង្កើតគណៈកម្មការសំរាប់ស្រាវជ្រាវរកអដ្ឋិធាតុទាហានអាមេរិកកាំងបាត់ខ្លួន MTA/POW នៅកម្ពុជា ២ ៣ ១៩៩៥

18.       សេចក្តីសម្រេចលេខ​ ៣៧ ស្តីពីការបង្កើតគណកម្មការអង្កេតស្រាវជ្រាវករណី បោះពុម្ភលិខិតឆ្លងដែនថ្មី ២០ ៤ ១៩៩៥

19.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៩ ស្តីពីការបិទកន្លែងលេងល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទ ដែលគ្មានគោលការន៍អនុញ្ញាតពីរាជរដ្ឋាភិបាល ៤ ៥ ១៩៩៥

20.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៨ ស្តីពីការបង្កើតលេខាធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហ្តរាយ ១០ ៧ ១៩៩៥

21.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥៣ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យគោលនយោបាយចំពោះជនពលី ពិការ ២៤ ៧​១៩៩៥

សេចក្តីសម្រេច

22.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០១ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យអាគារស្រុត ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ១៧ ១ ១៩៩៦

23.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៣ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមដឹកនាំការងារជាតិសម្រាប់ឧត្តមសិក្សា ៨ ៣ ១៩៩៦

24.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការសម្រាប់រុករក និង ជួយសង្គ្រោះយន្តហោះ និង នាវាពេលមានឧប្បត្តិហេតុ ២១ ៥ ១៩៩៦

25.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២១ ស្តីពីការបង្កើតប្រធានកណៈកម្មការរៀបបចំបុណ្យជាតិ ១៣ ៦ ១៩៩៦

26.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤២ ស្តីពីការបង្កើតកណៈកម្មការចំរុះសំរាប់ការអនុវត្តន៍ច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ ១៧ ១០ ១៩៩៦

សេច្តីសម្រេច

27.       សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការរៀបចំបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបសសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន ២៦ ០៣ ១៩៩៧

28.       សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការជាតិ យូណេស្កូកម្ពុជា ១៦ ១០ ១៩៩៧​

សេចក្តីសម្រេច

29.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៩ ស្តីពីការប្រកាសឈ្មោះបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រ ដែលត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជ្រើរើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ សម័យបោះឆ្នោតជ្រសតាំងតំណាងរាស្ត្រ  ០៦​ ០៨ ១៩៩៨

30.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៨ ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃជាវថាមពលអក្គិសនីនោកម្ពុរាជធានីភ្នំពេញ ១០ ៨ ១៩៩៨

31.       សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការតែងតាំងប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជា ០៧ ១២ ១៩៩៨

32.       សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការសំរាប់ដោះស្រាយ​ បញ្ហាកូដកម្ម​បាតុ នៅតាមគ្រប់មុខសញ្ញា ១៧ ០២​​​ ១៩៩៨

33.       សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការប្រកាសឈ្មោះបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រ​​ ដែលត្រូវបានជាប់ឆ្នោត ជ្រើសតាំងតំណាងសស្ត្រសម័យបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រថ្ងៃទី២៦​ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៨ ០៦ ០៩ ១៩៩៨

34.       សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការប្រមូលពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់ ២៨ ០៨ ១៩៩៨

35.       សេចក្តីសម្រេចស្តីពី លទ្ធផលផ្លូវការ នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ នីតិកាល ទី២ សម័យបោះឆ្នោត ថ្ងៃទី ២៦ កក្កដា ១៩៩៨ ០១ ០៩ ១៩៩៨

36.       សេចក្តីសម្រេចអំពី ការបែងចែកអាសនៈរដ្ឋសភា សំរាប់គណៈបក្សនយោបាយឈ្នះឆ្នោត ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី ២ ថ្ងៃទី ២៦​ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៨​០៦ ០៩ ១៩៩៨

37.       សេចក្តីសំរេចស្តីពី ការប្រកាសឈ្មោះបេក្ខជនតំនាងរាស្រ្ត ដែលត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្រ្ត សម័យបោះឆ្នោតជ្រើសរាំងតំណាងរាស្ត្រ ថ្ងៃទី ២៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៨ ០៦​០៩ ១៩៩៨

សេច្តីសម្រេច

38.       សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាព

39.       សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការនាំពលរលកកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ២៨ ១០ ១៩៩៩

40.       សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារសហប្រតិបត្តិការជាមួយអ្នកជំនាញច្បាប់បរទេស ដើម្បីរៀបចំនីតិវិធី សម្រាប់កាត់ឧក្រិដ្ឋជនខ្មែរក្រម ១០ ០៨ ១៩៩៩

41.       សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការចំរុះមួយសំរាប់ដោះស្រាយជំលោះជុំវិញបញ្ហាពាក់ព័ន្ធ និងសំណង់របស់ប្រជាជនក្រីក្រនៅជាប់រងស្ថានទូត ថៃ និង ជប៉ុន ១០ ១១ ១៩៩៩

42.       សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យ ជនបរទេស ០៧ ១០ ១៩៩៩

43.       សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីដោះស្រាយ ការកាន់ដីនៅបូរីសណ្ឋាគារសៀមរាប គ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធរអប្បរា ១៨ ១០ ១៩៩៩​

44.       សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញ្ញៀន ឆ្លងកាត់ព្រំដែនថ្នាក់ខេត្ត ក្រុង ១៧​១២ ១៩៩៩

45.       សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតគណៈបញ្ជាការត្រួតពិនិតបំផ្លាញ និងទប់ស្កាត់ ការចរាចរការប្រើប្រាស់ និងការដាំដុះដមណាំគ្រឿងញៀន ០៦ ១២ ១៩៩៩

46.       សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការអនុញ្ញាតឲ្យមានការហោះហើរត្រង់ និងចុះចតនៅអាកសយានដ្ឋាន សៀមរាប ខត្តសៀមរាប ២០ ១២ ១៩៩៩

47.       សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាវិន័យនៃក្រសួងការពារជាតិ

48.       សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបន្ថែមសមាសភាពនៅក្នុងគណៈកម្មការសំរាប់ដោះស្រាយបញ្ហាកូដកម្ម បាតុកម្ម នៅតាមគ្រប់មុខសញ្ញា ៨ ៤ ១៩៩៩

49.       សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបន្ថែសមសភាព ក្នុងណៈកម្មការដកហូតអាវុធជាតិផ្ទុះ ១៩៩៩

50.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៨ ស្តីពីច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងធនធានទឹក និង ឧតុនិយម ២៧ ៥ ១៩៩៩

51.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០០៩ ស្តីពីរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ២៦ ៥ ១៩៩៩

52.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០០៩ ស្តីពីរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា ២៦ ៥ ១៩៩៩

53.       សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបញ្ចប់សុពលភាពលិខិតអនុញ្ញាតដោយកអាវុនតាមខ្លួន ០២ ០៤ ១៩៩៩

54.       សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការដកហូតអាវុធជាតិផ្ទុះ ០២ ០៤ ១៩៩៩

55.       សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការសហប្រតិបត្តិការវិស័យថាមពលអគ្គិសនីជាមួយប្រទេសថៃ ឡាវ វៀតណាម ១២ ០៧ ១៩៩៩

56.       សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិកាចំរុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជា ឡាវ ០៩​​ ​០៣ ១៩៩៩

57.       សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការចំរុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជា ថៃ ០៩​ ០៣ ១៩៩៩

58.       សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការចំរុះកិច្ចការព្រមដែនកម្ពុជា វៀតណាម​ ០៩ ០៣​ ១៩៩៩

59.       សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញ្ញៀន ឆ្លងតាមព្រំដែនថ្នាក់ខេត្ត ២៧ ០៤ ១៩៩៩

60.       សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការដោះស្រាយបាតុភាពបញ្ហាដីធ្លី នោតាមបណ្តាលខេត្ត ក្រុងទូទាំងប្រទែស ១០ ០៦ ១៩៩៩

សេចក្តីសម្រេច

61.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមពិគ្រោះយោបល់ឈូងសមុទ្រថៃ ខាងភាគីកម្ពុជា និងជាក្រុមពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិ ៣១ ៣ ២០០០

62.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៦ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន ឆ្លងកាត់ព្រំដែនថ្នាក់ខេត្ត ២៨ ៤ ២០០០

63.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៦ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារសំរាប់រៀបចំអណុក្រឹត្យ ច្បាប់ ស្តីពិផ្សារ សញ្ញាប័៍ណ្ណ និង មូលប័ត្រ នៅកម្ពុជា ៥ ៧ ២០០០

64.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥៧ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការបង្រ្កាបបទល្មើសនានា និង ត្រួតពិនិត្យការពារការនេសាទក្នុងដេនសមុទ្រខេត្ត កោះកុង និង តាមបណ្តោយព្រំដែនសមុទ្រកម្ពុជា ថៃ ២៨ ៨ ២០០០

65.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៦៤ ស្តីបីការបង្កើតគណៈកម្មការចំរុះអន្តរក្រសួងដើម្បីតាមដាន និងបង្ក្រាបបក្រុមភេរវកម្មប្រដាប់អាវុធ ២៨ ១១ ២០០០

សេចក្តីសម្រេច

66.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០១ ស្តីពីការបង្កើត គណៈក្នការអន្តរក្រសួង បង្ក្រាបបទល្មើសភាពយន្ត និងវីដេអូ ក្នុងព្រះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ២ ២ ២០០១

67.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៣ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការចំរុះអន្តរក្រសួងដោះស្រាយបញ្ហារថយន្តចង្កូតស្តាំ ១២ ៤ ២០០១

68.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៧ ស្តីពីការបង្កើត និងកំណត់ទីតាំអការិយាល័យ ចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត ០៧ ៧ ២០០១

69.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៨ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការរៀបចំកិច្ចប្រជុំ រដ្ឋមន្ត្រី សេដ្កិច្ចអាស៊ានក្រៅផ្លូវការ ២៩ ១ ២០០១

70.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦ ស្តីពីការបង្កើត គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងជីវៈចំរុះ ៣ ៤ ២០០១

71.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧ ស្តីពីការបង្កើត គណៈកម្មការទទួលបន្ទុករៀបចំបុណ្យ សព ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្ត្រី ៧ ៤ ២០០១

72.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៨ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យការសាងសង់ស្ពាន ២២ ៥​ ២០០១

73.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤២ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារចុះត្រួត ពិនិត្យ បាតុភាព នៅប្រាសទព្រះវិហារ ៣១​៧ ២០០០១

74.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៦០ ស្តីពីការលុបចោលសារាចរណែនាំរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា ស្តីពីការរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយនៃសាសនាឥស្លាម ៥ ១០ ២០០១

75.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៦៣ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្នាធិការជាំតិសំរបសំរួលបរិស្ថានតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ ១១ ១០ ២០០១

76.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥៣ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការកំណត់អាសនៈរដ្ឋសភាសម្រាប់និតិកាលទី៣ ២៧ ៨ ២០០១

សេចក្តីសម្រេច

77.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៣ ស្តីពីការបន្ថែមសមាសភាពគណៈកម្មាធិការចំរុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ ២៣ ១ ២០០២

78.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៤ ស្តីពីការបន្ថែមសមាសភាពគណៈកម្មាធិការចំរុះកិច្ចការព្រំដែណកម្ពុជា-វៀតណាម ២៣ ១ ២០០២

79.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៥ ស្តីពីការបន្ថែមសភាសភាពគណៈកម្មាធិការ ចំរុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវ ២៣ ១ ២០០២

80.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨ ស្តីពីការអនុវត្តឲ្យលោក ជា គីមឡុង ចូលបំរើការងារវិញ ១៥​៣ ២០០២

81.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៨ ស្តីពីការផ្ទេរសិទ្ធីរដ្ឋមន្ត្រីស្តីពី ៨ ៥ ២០០២

82.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣១ ស្តីពីការបង្កើតគណៈប្រតិភូអន្តរក្រសួងដើម្បីពិភាក្សាការងារជាមួយភាគីថៃស្តីពីការបើកច្រកទ្វារព្រំដែនអូរស្មាច់ ៧ ៦ ២០០២

83.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២២០ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោន កម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម និង កម្ពុជា-ឡាវ-ថៃ ៣ ៧ ២០០២


សេចក្តីសម្រេច

1.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៣ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវអំពើហិង្សាដុតបំផ្លិចបំផ្លាញ និងអំពើឆក់ប្លងន់ទៅលើស្ថានទូថៃនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ សណ្ឋានគារ កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ ៣០ ១​ ២០០៣​

2.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៤ ស្តិពីការបងកើតគណៈកម្មការសំរបសម្រួលការងារប្រក្រតីនីយកម្មនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជ-ថៃ ៣០ ១ ២០០៣

3.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៥​ ស្តីពីការបង្កើតគនៈកម្មការវាយតម្លៃការខូចខាតលើអាគារ និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ស្ថានទូរ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ៣០ ១ ២០០៣

4.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៦ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការចំរុះត្រួតីនិត្យ និងបូកសរុបការខូចាត និងបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិ ៣០ ១ ២០០៣

5.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៩ ស្តីពីការបង្កើតការិយាល័យកណ្តាលសន្តិសុខថ្នាក់ខេត្ត-ក្រុងប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញ ១៨ ២ ២០០៣

6.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ១០ ស្តីពីការបង្កើតការិយាល័យកណ្តាលសន្តិសុខថ្នាក់ខេត្ត-ក្រុងប្រចាំនៅតាមបណ្តាលខេត្ត ១៨ ២ ២០០៣.pdf

7.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៩ ស្តីពីការកែសម្រួលប្រធានគណៈកម្មកាាារស្រាវជ្រាវ អំពើហិង្សា ដុតបំផ្លិចបំផ្លាញ និងអំពើឆក់ប្លងន់ទៅលើស្ថានទូននៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នា២០០៣ ២១​ ២ ២០០៣

8.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ២២ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមកាារងារអន្តក្រសួង សំរាប់ដោះស្រាយបាតុភាពអសកម្មមួយចំនួន នៅតំបន់ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តជាតិប៉ោយប៉ែត ២៧ ២ ២០០៣

9.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ២២ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមកាារងារអន្តក្រសួង សំរាប់ដោះស្រាយបាតុភាពអសកម្មមួយចំនួន នៅតំបន់ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តជាតិប៉ោយប៉ែត ២៧ ២ ២០០៣

10.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៤ ស្តីពីការបង្កើតការិយាល័យកណ្តាលសន្តិសុខថ្នាក់ខេត្ត-ក្រុងប្រចាំនៅតាមបណ្តាលខេត្ត ១៨ ២ ២០០៣ ភាគ ២​

11.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៥ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពីការបង្រ្កាបអំពើពង្រត់លក់ដូរ និងធ្វើអាជីវកម្មលើមនុស្ស ៩ ៤ ២០០៣

12.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៩ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអណ្តរក្រសួងដើម្បីរៀបចំ និង​ចូលរួមពិព័រពិភពលោក ១១​៣ ២០០៣

13.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣០ ​ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសយងដើម្បីដោះស្រាយទីកន្លែងសំរាប់មជ្ឈមណ្ឌល ឯកសារកម្ពុជា ១១ ៣ ២០០៣​

14.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣១ ស្តីពីការបង្កើតការិយាល័យសន្តិសុខថ្នាក់ខេត្ត-ក្រុងប្រចាំនៅក្រុងកែប ១២ ៣​​ ២០០៣

15.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣២ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងការចុះបញ្ជីនាវាសញ្ជាតិកម្ពុជា ២១ ៣ ២០០៣

16.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៨ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីពីភាក្សាលើឯកសារទស្សនទានកម្ពុជា-ថៃ ១៣ ៥ ២០០៣

17.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤២ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារ សំរាប់រៀបចំសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យ ស្តីពីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដីធ្លី ១៦ ៥ ២០០៣

18.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៥៧ ស្តីពីសវនកម្មគណនី និងសវនកម្មប្រតិបត្តិការរបស់ឃុំ-សង្កាត់ ២៥ ៧ ២០០៣

19.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៧៥ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិដើ្បីអនុវត្តផែនការសកម្មភាព ស្តីពីយុទ្ធសាស្ត្រ នៃកិច្ចសហប្រតិប្តិការសេដ្ឋកិច្ច បួនប្រទេស កម្ពុជា ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា និង ថៃ ២៨ ១១ ២០០៣

សេចក្តីសម្រេច

20.       សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការជ្រើសរើសព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាក្រកម្ពុជា ១៤ ១០ ២០០៤

21.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០០១ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋ ២៤ ២ ២០០៤

22.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៣ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីទប់ស្កាត់នូវការឆ្លងរាលដាល នៃជំងឺផ្តាសាយបក្សី ២២ ១ ២០០៤

23.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៩ ស្តីពីគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនខេត្ត-ក្រុង ២៥ ២ ២០០៤

24.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១០ ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើអនាធិបតេយ្យនៅតំប់ឆ្នេរសមុទ្រ ក្រុង ព្រះសីហានុ ២៧ ២ ២០០៤

25.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០២៥ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារសៀវភៅ ស ការពារជាតិ ២០០៤ ២៥ ៤ ២០០៤

26.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៤២ ស្តីពីការចេញប័ណ្ណអាវុធខ្លី ផ្លាកលេខសំគាល់សំភារៈសឹក ប័ណ្ណបើកបរ ប័ណ្នសំគាល់ និងផ្លាកលេខយានយន្តគ្រប់ប្រភេទ ៣០ ១១ ២០០៤

27.       សេចក្តីសម្រេចលេខ​​​​ ៤២ ស្តីពីអំពីរបៀបរបបការងារ និងការបែងវែកភារកិច្ច រស់ថ្នាក់ដឹកនាំរាចរដ្ឋាភិបាល ១៦ ៧ ២០០៤

28.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥២ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការសំរាប់ដោះស្រាយបញ្ហាកូដកម្មបាតុកម្មនៅតាមគ្រប់មុខសញ្ញា ២៧ ៨ ២០០៤

29.       សេចក្តីសម្រេចលេខ​ ៥៤ ស្តីពីការកែសំរួលសមាសភាពគណៈកម្មការការពារអង្កជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ៦ ៩ ២០០៤

30.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥៥ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារសំរាប់សិក្ាគំរោងប្លង់សាងសង់អាគារទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រិ ៩ ៩ ២០០៤

31.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥៨ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារពត៌មានវិទ្យាកម្ពុជា ២១ ៩ ២០០៤

32.       សេចក្តីសម្រេចលេខ​​ ៦៥​ ស្តីពីពីការចាត់តាំងគណៈកម្មការរៀបចំព្រះរាជពិធីអភិសេកថ្វាយ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ២២ ១០ ២០០៤

33.       សេចក្តីសម្រេចលេខ​ ៧៥ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសយងរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្ាប់ ស្តីបិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្ម ៩ ២ ២០០៤

34.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៧៦ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យដមណើរការសាងសង់អាគារដរដ្ឋបាលថ្មី នៃក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា-ព្រឺទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ១៣ ២ ២០០៤

35.       សេចក្តីសម្រេចលេខ​​​​​​ ​២០៦ ស្តីពីការបង្កើតផ្លាកសញ្ញាបន្ថែម សំរាប់បិទលើទោចក្រយានយន្ត កងឯកភាពកងរាជអាវុធហត្ថ ២៧ ៥ ២០០៤

36.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៩៧៣ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំយុទ្ធនាការចុះបញ្ជីអត្យានុកូលដ្ឋាចល័តទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ៣០ ៦ ២០០៤

សេចក្តីសម្រេច

37.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០០១ ស្តីពីការបង្កើតអនុគណៈកម្មការវាយតំលៃដីមិនបានប្រើប្រាស់ ៣ ៦ ២០០៥

38.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០១ ស្តីពីបៀវត្សមូលដ្ឋាន និងប្រាក់បមណាច់ផ្សេងៗរបស់មន្ត្រីរាជការ នៃក្រុមនីតិប្បញ្ញត្តិ ២១​១២ ២០០៤

39.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០២ ស្តីពីការបបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដើម្បីកមណត់អត្តសញ្ញាណពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការខុសច្បាប់នៅព្រះរាជាណាចក្រថៃ ១០​១ ២០០៥

40.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៤ ស្តីពិការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពិការគ្រប់ក្រងរដ្ឋបបាលខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ១៨ ១​ ២០០៥

41.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៤ ស្តីពីបង្កើតក្រុមការងារសម្រាប់បំភ្លឹទៅនឹងមតិជំទាស់ជាមួយនយោបាយដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ២​៦ ២០០៥

42.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨ ស្តីពីការបង្កើតគនៈកម្មការធ្វើវិវេចនាលើសេចក្តីព្រាងសៀវភោ ស ការពារជាំតិ ២០០៥ ១១​៧ ២០០៥

43.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៨ ស្តីពីារបង្កើតកនៈកន្មការត្រួតពីនិត្យ និងវាយតម្លៃដើម្បីបង្រ្កាបសកម្មភាពទន្ទ្រានដីព្រសកោងកាង ការឈូសឆាយ ចាក់ដីបំពេញលើដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រ ៤ ៨ ២០០៥

44.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣១ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី ២ រវាងអភិបាលខេត្តជាប់ព្រំដែន កម្ពុជា វៀតណាម ១៩ ៨ ២០០៥

45.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៥ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្នមការចំរុះដើម្បីបង្រ្កាបការលេងល្បែអឆ្នោត-ឡូតូ ភ្នាល់បាល់ ល្បែអកំសាន្តស្លុតម៉ាស៊ីន និងបនល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ ៦ ៩ ២០០៥

46.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ​៥១ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការចំរុះរៀបចំសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងការគ្រប់គ្រងរមណីយដ្ឋាន ប្រាសទព្រះវិហារ ១៤​ ១១ ២០០៥

សេចក្តីសម្រេច

47.       សេចក្តីសម្រេចរួមលេខ ០២ ស្តីពីការកែប្រែតម្លៃឯកតាតម្លៃនៃសន្ទស្សន៍បៀវត្សមូលដ្ឋាន របស់មន្ត្រីរាជការនៃក្រុមនីតិបញ្ញត្តិ ១៦ ២ ២០០៦

48.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០២ ស្តីពីផែនការសកម្មភាពស្តីពីសុខដុមនីកម្ម ឆ្នាំ២០០៦-២០០១០ ១៤ ២ ២០០៦

49.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៣ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងាររបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ ក្នុងការងារ នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម ១ ៣ ២០០៦

50.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៥ ស្តីពីការកំណត់បរិបថនៃការពិនិត្យ និងសំរេចលើពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ៦ ២ ២០០៦

51.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០០៧ របស់គណៈកម្មការវាយតម្លៃដីមិនបានប្រើប្រាស់ ស្តីពីការកំណត់តម្លៃគិតពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់ ២៩ ១២ ២០០៥

52.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១២ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការចាតិកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងអាវុធ គ្រឿងផ្ទុះ និងគ្រាប់រំសេវ ១០ ៤ ២០០៦

53.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៤ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការចំរុះខ័ណ្ឌសីមា និងបោះបង្គោលព្រំដែនគោលកកម្ពុជា-វៀតណាម ២៥ ៤ ២០០៦

54.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៥ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការដើម្បីរៀបចំខ្លឹមសារ សំរាប់កិច្ចប្រជុំអភិបាលខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ លើកទី៣ ៤ ៥ ២០០៦

55.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧ ស្តីពីការចាត់តាំងរដ្ឋមន្ត្រីស្តីទី ក្រសួអការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ១១ ៥ ២០០៦

56.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់ ទទួលបន្ទុកពិនិត្យសំណុំរឿងវិវាទ ១៨ ៥ ២០០៦

57.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៩ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារទទួលបន្ទុកដោះស្រាយបញ្ហាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគ្រប់ប្រភេទរបស់រដ្ឋយកធ្វើជដាកម្មសិទ្ធិ នៅខេត្តស្ទឹងត្រែអ ២២ ៥ ២០០៦

58.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២០​ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងធនធានខ្សាច់ ២៣ ៥ ២០០៦

59.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២១ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការជំរុញការនាំចេញកសិផល ២៣ ៥ ២០០៦

60.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៦ ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងធនធានខ្សាច់ ២០ ៦ ២០០៦ 

61.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៤ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការជួយសង្គ្រោះក្មេងរងគ្រោះដោយគ្រឿងញៀន ២១ ៧ ២០០៦

62.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៦ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការ ដើម្បបីកំណត់អាសនៈរដ្ឋសភា សម្រាប់នីតិកាលទី៤ ១៧ ៨ ២០០៦

63.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៨ ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូឬសមាជិកកណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងការចុះបញ្ជីនាវាសញ្ជាតិកម្ពុជា ៣ ១១ ២០០៦

64.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥៥ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារគម្រោងធ្វើ្យបសើរឡើងនូវរាជកិច្ច ៣០ ៦ ២០០៦

65.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥៥ ស្តីពីការបង្កើតគនៈបញ្ជាករសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្ាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី២ ឆ្នាំ២០០៧ និិងការបោះឆ្នោតជ្រើតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី ៤ ឆ្នាំ ២០០៨ ២៦ ១២ ២០០៦

66.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៦៥ ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការបណ្ឌិតសភាពទទួលបន្ទុកអនុម័តពាក្យច្បាប់ ២ ៨ ២០០៦

សេចក្តីសម្រេច

67.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០០៥ ស្តីពីការបង្កើតបេឡាសោធននិវត្តន៍ និង សោធនបាត់វង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់រាជការនៃក្រុមនីតិប្បញ្ញត្តិ ២៧ ៧ ២០០៧

68.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០១១ ស្តីពីនិមិត្តសញ្ញា របស់ គ.ស.ច.គ ៩ ៥ ២០០៧

69.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨ ស្តីពីការបែងចែកក្រុមនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ៣ ៧ ២០០៧

70.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៩ ស្តីពីការចាត់តាំងអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ៣ ៧ ២០០៧

71.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៤ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់គ្រងគំរោង ជំនួផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌ និងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា ២៣ ៥ ២០០៧

72.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៨ ស្តីពីការប្រកាសកាលបិរិច្ឆេទ នៃការបើឆ្នោតជ្រើរើសតំណាងរាស្ត្រ សំរាប់នីតិកាលទី ៤ នៃរដ្ឋសភា ៧ ៦ ២០០៧

73.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤០ ស្តីពីតួនាទី ភារកិច្ច និងរចនាសម្ព័ន្ធ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ១០ ១០ ២០០៧

74.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤១ ស្តីពីរបបប្រាក់សោធននិវត្តន៍នៃសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ៥ ៦ ២០០៧

75.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៤ ស្តីពីវិសោធនកម្មប្រការ ៣ នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង ស្តីពីនីតិវិធីដែលត្រុវអនុវត្តនៅមុខក្រុនប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ៧ ១២ ២០០៧

76.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៤៨ ស្តីពីតួនាទី ភារកិច្ច និងរបៀបរបបការងាររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការងារកំណែទម្រងវិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ ១៩ ២ ២០០៧

77.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៩ ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈក្មការការពារអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ១៨ ៩ ២០០៧ .

78.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៤៩ ស្តីពីតួនាទី ភារកិច្ច និងរបៀបរបបការងាររបស់ក្រុមការងារ នៃគណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការងារកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និង វិសហមជ្ឈការ ១៩ ២ ២០០៧

79.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥៤ ស្តីពីការបង្កើតអនុគណៈកម្មាធិករព្រំដែនខេត្ត ក្រុងជាប់ព្រំដែនកម្ពុជា ជាមួយប្រទេសជិតខាង ២២ ១០ ២០០៧

80.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥៦ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការដឹកនាំករងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ៣០ ១០ ២០០៧

81.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៥៩ ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃឈ្នូលដែននេសាទសមុទ្រ ៥ ២ ២០០៧

82.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៥៩ ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃឈ្នូលដែលនេសាាទសមុទ្រសម្រាបអាជីវកម្ម ខេត្តកណ្តាល ព្រៃវែង កំពង់ចាម កំពង់ធំ កំពង់ឆ្នាំ តាកែវ និងខេត្តបន្តាយមានជ័យ ៥ ២ ២០០៧

83.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥៩ ស្តីពីរបង្កើតកក្រុមការងារសិក្សាច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋាននានា ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន ៧ ១១ ២០០៧

84.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៦១ ស្តីពីការបង្កយន្តការប្រតិកម្មរហ៍ស ១៦ ១១ ២០០៧

85.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១២១ ស្តីពីការបង្កើតលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ នៃគណៈកម្មាធិការជាតិភាសាខ្មែរ ២៧ ១២ ២០០៧

86.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៣២ ស្តីពីការបង្កើតលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងធនធាខ្សាច់ ២៧ ៦ ២០០៧

87.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៦៥ ស្តីពីករលុបឈ្មោះបេកខជនជាប់ឆ្នោត និងបេក្ខជនឈរឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចេញពីមណ្ឌលខេត្តព្រៃវែង ២២ ៦ ២០០៧

សេចក្តីសម្រេច

1.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ០២ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការកសាងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ៨ ២ ២០០៨

2.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៣​ ស្តីពីការបង្កើតគណៈសន្ទនាព្រះធម៌ ដើម្បិរួមចំណែកអប់រំសីលធម៌ផ្សាភ្ជាប់នឹងសង្គម ១៨ ២ ២០០៨

3.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ១០ ស្តីពីការកែសម្រល និងបំពេញបន្ថែមសមាសភាពសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាតិគ្រប់គ្រងគំរោងជំនួយផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌ និងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា ៣ ៦ ២០០៨

4.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ១២ ស្តីពីការបង្កើតការិយាល៧យច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល៧យប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់ស្រុក ខណ្ឌ ៣០ ៦ ២០០៨

5.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៤ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារសម្របសម្រួលបណ្តោះអាសន្នដោះស្រាយវិវាទនៅតំបន់ប្រសាទព្រះវិហារ ៦ ៨ ២០០៨

6.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៣ ស្តីបីការប្រកាសកាលបរិច្ឆេទ នៃការបោះឆ្នោតលើកទី១ ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ ២៧ ១០ ២០០៨

7.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣២ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការ សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាកូដកម្មបាតុកម្ម នៅតាមគ្រប់មុខសញ្ញា ៨ ១២ ២០០៨

8.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ៨១ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការភាសាវិទ្យាខ្មែឬ ៩ ១០ ២០០៨

សេចក្តីសម្រេច

9.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ០១ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈករណីស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេត ការកសាងកំលាំងខុសច្បាប់ និងការដាក់គ្រឿងផ្ទុះ ០៨ ០១ ២០០៩

10.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៦ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ២១ ០១ ២០០៩

11.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១២ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តសារារណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុចាលេខ ០៦ ឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព ២០០៩

12.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៣ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកកម្មការរៀបចំពិធីប្រកួតកីឡាវាយកូនគោលដើម្បីមូលនិធីសង្គហសង្រ្គោះជនក្រីក្រង និងងាយរងគ្រោះ កម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម ១៩ ២ ២០០៩

13.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨ ស្តីពី ការបង្កើតគណកម្មការសិក្សា និងរៀបចំសាងសង់អគារទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្ត្រី ១២ ៣ ២០០៩

14.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៧ ស្តីពីការបង្កើតគណៈបញ្ជាការដឹកនាំ បញ្ជត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់ចរារណ៍ផ្លូវគោក ០២ ៦ ២០០៩

15.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៩ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនអាកសាចរណ៍ វៀតណាម ក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជាតិកម្ពុជា ២២ ៣ ២០០៩

16.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៨ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បិសម្របសម្រួលរផបចំ និង អនុវត្តគ្រោងអភិវឌ្ឍន៍នៅតាមបណ្តាលព្រំដែនទិសខាងលិច និង ខាងជើងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ៣១ ៧ ២០០៩

17.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥០ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិសម្របសម្រួលលើវិស័យពិការភាព ៥ ៨ ២០០៩

18.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥៣ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពនៃគម្រោងសាងសង់រភ្លើងលើអាកាស ធុនស្រាល នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ១៩ ៨ ២០០៩

19.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥៧ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារចម្រុះ ពិនិត្យចំណាត់ការរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌ នៅតាមអង្គភាពអនុវត្តច្បាប់នានា ០៤ ៩ ២០០៩

20.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៧១ ស្តីពី ការរៀបចំក្រុមការងារកម្ពុជា ប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស នៅមហាអនុតំបន់មេគង្គ ២០ ១១ ២០០៩

21.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៧៧ ស្តីពី ការបង្កើតរដ្ឋបាលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហានុ ១៨ ១២ ២០០៩

22.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៧២៩ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារចម្រុះច្រកចេញ-ចូលតែមួយសម្រាប់ពិនិត្យ ចុះបញ្ជី ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងពលរដ្ឋខ្មែរ និង ជនបរទេស​១៩ ៨ ២០០៩

សេចក្តីសម្រេច

23.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៦ ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការជាតិ កាតព្វកិច្ចយោធា ១៧ ០២ ២០១០

24.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០០៦ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារសមាហរណកម្មមន្ត្រិរាជការ នៃរចនាសម្ព័ន្ធ សាលារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ បច្ចុប្បន្នទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធថ្មី ១៦ ០២ ២០១០

25.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៧ ស្តីពី ការកែសម្រួល និង រៀបចំការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាព រវាងអង្គភាពកងទ័ព កងនគរបាលជាតិ ជាមួយស្ថាប័ន-អង្គភាពស៊ីវិល ១៧ ០២ ២០១០

26.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០១៩ ស្តីពី ការបង្កើត និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រុមការងារសង្គមថ្នាក់ជាតិ ២៩ ៣ ២០១០

27.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២១ ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាព នៃលេខាធិការដ្ឋានចាតិអាស៊ាន-កម្ពុជា ១៣ ៤ ២០១០

28.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៥ ស្តិពី ការបង្កើតក្រុមការថារអន្តរក្រសួង ដើម្បីសម្របសម្រួលរៀបចំខ្លឹមសារសម្រាប់កិច្ចប្រជុំលើទី ៦ ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និង ការអភិវឌ្ឍនរវាងបណ្តាលខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម ២៧ ៥ ២០១០

29.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣២ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីរៀបចំវិទិការទេសចដរណ៍អាស៊ាន ឆ្នាំ ២០១១ ថ្ងៃទី១៤-២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១១ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ៣០ ៦ ២០១០

30.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៣៣ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារគ្រប់គ្រងជំនួយបច្ចេកទេស ២២ ៩ ២០១០

31.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៧ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូល កម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម-មីយ៉ាន់ម៉ា លើយយុទ្ធសាស្រ្តនសកិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច ២៨ ៧ ២០១០ .pdf

32.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៨ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមគ្រូពេទ្យថែទាំព្រះសុខភាពថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ២៩ ៧ ២០១០

33.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤០ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំពិធីប្រកួតកីឡាវាយកូនគោល ដើម្បីមូលនិធីសង្គមសង្គ្រោះជនក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ០៦ ៨ ២០១០

34.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៦ ស្តីពី ការកែសម្រួលសមាសភាពសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាំតិគ្រប់គ្រងគម្រោងជំនួយផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌ និង យុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា ០២ ៩ ​២០១០

35.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៩ ស្តីពី ការដកា់ឲ្យប្រើប្រាស់គំរូឧបសម្ព័ន្ធ ដើម្បីអនុវត្តសារាចរស្តីពីការដោះស្រាយសំណង់បណ្តោះអាសន្នលើដីរបស់រដ្ឋ ដេលត្រូវបានទន្ទ្រានកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ តាមរាជធានី ទីក្រុង និង ទីប្រជុំជន ២៧ ៩ ២០១០

36.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៩ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះដើម្បិរៀបចំបើកច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាំតិស្តឺងបត់ ៣០ ៩ ២០១០

37.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥៥ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង សំរាប់វាយតម្លៃ និង រៀបចំប្លង់មេ លើបណ្តាលកោះ ដែលមានសន្តានុពលសេដ្ឋកិច្ច ១៨ ១០ ២០១០

38.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥៧ ស្តីពី ការជំរុញការអនុវត្តន៍អភិក្រមគ្រប់គ្រងទូទាំងកម្មវិធី ០២ ១១ ២០១០

39.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥៨ ស្តីពី ឯកសារណែនាំស្តីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រុមការងារបទ្ចេកទេសចម្រុះ ០២ ១១ ២០១០

40.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៦៧ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការ និង អនុគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកដោះស្រាយករណីឧបទ្ទវហេតុ ថ្ងៃបុណ្យអំទូក នៅលើស្ពានកោះពេជ្រ ២៣ ១១ ២០១០

41.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៦៨ ស្តីពី ការចាត់តាំងសាងស្តូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធប្រជាជន ២៤ ១១ ២០១០

42.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៧៤ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈបញ្ចាការ ការពារសន្តិសុខ គោលដៅ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី និង ទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្ត្រី ២៨ ១២ ២០១០

43.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៩០៩ ស្តីពី ការចាត់តាំងក្រុមការងារទទួលខុសត្រូវដឹកនាំត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តន៍គោលនយោបាយ ភូមិ ឃុំមានសុវត្ថិភាព តាមរាជធានី ខេត្ត ១៦ ៩ ២០១០

44.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ពិសេស ស្តីពី ការកែសម្រួល និង រៀបចំការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពរវាងអង្គភាពកងទ័ព កងនគរបាលជាតិ ជាមួយស្ថាប័ន-អង្គភាពស៊ីវិល ២២ ០២ ២០១០

សេចក្តីសម្រេច

1.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ០១ ស្តីពី ការបង្កើតអាជ្ញាធរកណ្តាលនៃក្រសួងយុត្តិធម៌ ១១ ០១ ២០១១

2.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ០០៣ ស្តីពី ការប្រើប្រាស់រូបសញ្ញារបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលម្ហដសមុទ្រ ០៣ ៥ ២០១១

3.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ០០៣ ស្តីពី ទម្រង់បែបបទ និង នីតិវិធីនៃការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និង បំណុល ១០ ០១ ២០១១ .pdf

4.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៥ ស្តីពី ការតែងតាំងគណៈកម្មាធិការជាតិសុខភាព និងបរិស្ថាន ២៦ ០១ ២០១១

5.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៧ ស្តីពី ការកែសម្រួល និង រៀបចំ រចនាសម្ព័ន្ធគម្រោងសិត្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌ ១៥ ៨ ២០១១ .pdf

6.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៧ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការជាំតិរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន និង កិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅឆ្នាំ២០១២ ២៧ ០១ ២០១១ .pdf

7.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៨ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំកិច្ចពិគ្រោះយោបល់សន្តិភាពនេប៉ាល់ ០២ ០២ ២០១១ .pdf

8.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ១២ ស្តីពី ការប្រកាសកាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី ៣ ២២ ០២ ២០១១ .pdf

9.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៣ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារសម្របសម្រួលជាមួយអ្នកសង្កេតការណ៍ឥណ្ឌូនេស៊ីមកត្រួតពិនិត្យបទឈប់បាញ់ ២៧ ០២ ២០១១ .pdf

10.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៥ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងាររៀបចំពាក្យបណ្តឹងបញ្ហាប្រាសាទព្រះវិហារ ទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្រុងឡាអេ ០៣ ៣ ២០១១

11.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៩ ស្តិពី ការដកា់ឲ្យប្រើ គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពី ផែនការជាតិត្រៀមបម្ុរងសម្រាប់ឆ្លើយតបគ្រោះមហន្តរាយ ០២ ៥ ២០១២ .pdf

12.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣១ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងរៀបចំ ការបោះជំរំយុវជនរដូវក្តៅ ២៧ ៥ ២០១១ .pdf

13.       សេចក្តីសម្រេចលេខ​ ៤៣ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការដើម្បីកមណត់អាសនៈរដ្ឋសភាសម្រាប់នីតិកាលទី ៥ ២១ ៧ ២០១១ .pdf

14.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៥ ស្តីពី ការបង្កើតអនុក្រុមការងារផ្នែកកសិកម្ម កសិឧស្សាហកម្ម ផ្នែករាជរដ្ឋាភិបាល ០៣ ៨ ២០១១

15.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥១ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្សរួងស្រាវជ្រាវអំពីវប្បធម៌ជនជាតិគួយនៅកម្ពុជា ០៦ ៩ ២០១១

16.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥៦ ស្តីពី​ ការបង្កើតគណៈកម្មការចំម្រុះដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀន នៅខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវ ១៣ ១០ ២០១១ .pdf

17.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥៧ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ ១៨ ១០ ២០១១

18.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥៨ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសចម្រុះទទួលបន្ទុកការកំណត់ព្រំដែន និង ការអភិឌ្ឍរួគ្នាលើធនធានប្រេងកាត នោងក្នុងតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាកម្ពុជា-ថៃ ១៩ ១០ ២០១១

19.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៦១ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យសមុទ្រ និង ពិធីបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកល ថ្ងៃទី៣១ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០១១ នៅខេត្តព្រះសីហានុ ១៥ ១១ ២០១១

20.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៦៥ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការជាតិ ជួសជយលវិមានឯករាជ្យ ០៥ ១២ ២០១១

21.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៦៧ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារផ្នែកស្រូវ-អង្ករ នៃវេិការរាជរដ្ឋាភិបាល-ផ្នែកឯកជន ១៥ ១២ ២០១១

22.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៧៥ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមឆ្នាំងឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា ៣១ ១២ ២០១០

សេចក្តីសម្រេច

23.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០១ ស្តីពី ការបង្កើត ក្រុមការងាររួមក្នុងការពិភាក្សាអនុវត្តដីកាបន្ទាប់របស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ (ICJ) ថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ០៦​ ០១ ២០១២

24.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៦ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួង ដើម្បីសម្របសម្រួលរៀបចំ ខ្លឹមសារសម្រាប់កិច្ចប្រជុំលើកទី ៧ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍន៍រវាងបណ្តាលខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម ១៩ ០១ ២០១២

25.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១២ ស្តីពី ការតែងតាំងមេបញ្ជាការរងកងហោះដឹកជញ្ជុនប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ ២១ ២ ២០១២

26.       សេចក្តីសំម្រេចលេខ ២១ ស្តីពី ការប្រកាសកាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី ៥ នៃរដ្ឋសភា ២២ ៥ ២០១២

27.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៤ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តន៍នយោបាយចាស់ សកម្មភាពថ្មី លើវិស័យដីធ្លី ២៥ ៦ ២០១២

28.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៦ ស្តីពី ឯកសារណែនាំសម្រាប់កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់រវាងរាជរដ្ឋាភិបាល និង អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ១៦ ៧ ២០១២

29.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៨ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរជាតិ ដើម្បីកសាងពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកតេជោ ជាថ្នុរនឹងដីបឹងពោងពាយ ២០ ៧​ ២០១២

30.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤២ ការបង្កើតរដ្ឋបាលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកំពង់ផែកក្រុងព្រះសីហនុ ០១ ១១ ២០១២

31.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤២ ស្តីពី ការបង្កើតរដ្ឋបាលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកំង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ ០១ ១១ ២០១២

32.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៤ ស្តីពី ការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រង និង អភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា ១២ ១១ ២០១២

33.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៥ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដើម្បីពិភាក្សាជាមួយប្រតិភូគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនវៀតណាម អំពីបញ្ហាមួយចំនួននៅតាមច្រកទ្វារព្រះដែនកម្ពុជា-វៀតណាម ១៤ ១១ ២០១២

34.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៦ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈបញ្ហាការដឹកនាំត្រួតពិនិត្យ និង លុបបំបាត់ការដាក់ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យអនាធិបតេយ្យតាមផ្លូវគោក-ផ្លូវទឹក ២២ ១១ ២០១២

សេចក្តីសម្រេច

35.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០០២ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារសុវត្ថិភាពចរាចរាណ៍ផ្លូវគោកសម្រាប់គាំពារកម្មករនិយោជិត ២៥ ០១ ២០១៣

36.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៨​ ស្តីពី ការកំណត់យុទ្ធនាការ ទេសចរម្នាក់ ដើមឈើមួយដើម ២២ ០២ ២០១៣

37.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៩ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការសម្របសម្រួលការវិនិយោគ និង កសាងរោងចក្រគីមីប្រេងកាត ២៧ ០២ ២០១៣

38.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៤ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការចម្រុះអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ ២៨ ៣ ២០១៣

39.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៥ ស្តីពី ការផ្ទេរសិទ្ធិការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ០៦ ៤ ២០១៣

40.       សេចក្តីសម្រេ​ចលេខ ០១៦ ស្តីពី ការចាត់តាំងក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគ ០៨ ០២ ២០១៣

41.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២០ ស្តីពី ការបង្កើតកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាតិគ្រប់គ្រងគម្រោងភាពជាដៃគូនៃជំនួយផ្នែកយុត្តិធម៌សហគមន៍នៅកម្ពុជា ០៧ ៥ ២០១៣

42.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២២ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការចម្រុះអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ ២១ ៥ ២០១៣

43.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៨ ស្តីពី ការកំណត់របៀបរបបការងារ និង ការបែងចែកភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាល ២៥ ៩ ២០១៣

44.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៩ ស្តីពី ការកំណត់របៀបរបបការងារ និង ការបែងចែកភារកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី ២៥ ៩ ២០១៣

45.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣០ ស្តីពី ការកំណត់របៀបរបបការងារ និង ការបែងចែកភារកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី ២៨ ៩ ២០១៣

46.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៧ ស្តីពី ការកំណត់របៀបរបបការងារ និង បែងចែកភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល ២២ ១០ ២០១៣

47.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៨ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង សំរាប់ដោះស្រាយបំណុលរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាមួយសាធារណរដ្ឋប៉ូឡូញ ២១ ១១ ២០១៣

សេចក្តីសម្រេច

48.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០១ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការវាយតម្លៃការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយបាតុកម្មខុសច្បាប់ដឹកនាំដោយកណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ០៦ ០១ ២០១៣

49.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០២ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវហេតុការណ៍ដែលនាំឲ្យកើតមានអំពើហិង្សានៅតំបន់ផ្លុវវ៉ែងស្រេង រាជធានីភ្នំពេញ ០៦ ០១ ២០១៣

50.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៩ ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកទី ១ ជ្រើសតាំងសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម ១១ ៨ ២០១៤

51.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០១១ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារកែទម្រង់ប្រព័ន្ធបៀវត្ស ០៦ ៣ ២០១៤

52.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៦ ស្តីពី ការបង្កើតអនុគណៈកម្មាធិការតាមវិស័យនៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជន ៣០ ០១ ២០១៤

53.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៧ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារតាមវិស័យសម្រាប់ធ្វើជាដៃគូពិភាក្សាការងារជាមួយវិស័យឯកជន ៣០ ០១ ២០១៤

54.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៨ ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការដឹកនៃការងារអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជន ៣០ ០១​ ២០១៤

55.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៩ ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមការងារតាមវិស័យសម្រាប់ធ្វើជាដៃគូពិភាក្សាការងារជាមួយវិស័យឯកជន ៣០ ០១ ២០១៤

56.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤១ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីរៀបចំរដ្ឋបាលខេត្តត្បួងឃ្មុំ ១០ ០២ ២០១៤

57.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤១ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណ៖់ ១១ ០២ ២០១៤

58.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៤ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការចំរុះដើម្បីរៀបចំបើកច្រកទ្វាព្រំដែនអន្តរជាតិស្ទឹងបាត់ ១៨ ០២ ២០១៤

59.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៧ ស្តីពី ការទទួលស្គាល់ជាផ្លុវការនូសមាសភាពក្រុមការងារទាំង ១០ ផ្នែកឯកជននៃវេទិការាជរដ្ឋបាភិបាល-ផ្នែកឯកជន ២៥ ០២ ២០១៤

60.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥៤ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការអណ្តរក្រសួងបង្រ្កាបទល្មើសភាពយន្ត និងវីដេអូន ក្នុងព្រះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ២៨ ០២ ២០១៤

61.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥៥ ស្តីពី ការកែមស្រួលមាសភាពគណៈកម្មាធិការជាតិវាយតម្លៃទីក្រុងស្អាត ២០ ១២ ២០១៣

62.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៩៨ ស្តីពី ការបង្កើតលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សា ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អាណត្តិទី ២ ឆ្នាំ​២០១៤ ១៦ ៥ ២០៣១

63.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១០៦ ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាថិការជាតិគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា ០៥ ៦ ២០១៤

64.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១១៧ ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខអាកសាចរស៊ីវិល ១៥ ៧ ២០១៤

65.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១១៨ ស្តីពី ការតែងតាំអសមាសភាពតម្រូតអាកសាយានដ្ឋានអន្តរជាតិ ១៥ ៧ ២០១៤

66.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១២៥ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីត្រួតពិនិត្យ វាស់វែង និងវាយតម្លៃសន្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ១៨ ៨ ២០១៤

67.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៣៩ ស្តីពី សូចនាករតាមដានរួមគ្នា ឆ្នាំ២០១៤-២០១៨

68.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៤៨ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសចម្រុះទទួលបន្ទុការកំណត់ព្រំដែន និងការអភិវឌ្ឍនរួមគ្នា លើធនធានប្រេងកាត នៅក្នុងតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នា កម្ពុជា-ថៃ ២៨ ១០ ២០១៤ 

69.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៥៧ ស្តីពី ការកែសម្រួលប្រការ ១ នៃសេច្តីសម្រេចលេខ ២២ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការចម្រុះអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ ២៨ ១១ ២០១៤

70.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦៦ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការត្រួតនិត្យគ្រឿងញៀនរាជធានី ខេត្ត ១៨ ១២ ២០១៤

71.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦៧ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសថៃ ១៨ ១២ ២០១៤

72.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៧៦ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ វិស៧យបរិស្ថាន ៣០ ៧ ២០១៤

73.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៥៧ ស្តីពី ការកមណត់ថ្លៃឈ្នូលដែននេសាទសមុទ្រ ០៥ ៨ ២០១៤

74.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ធ១២ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារជំនាញវាយតម្លៃហានិភ័យសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មថ្នាក់ជាតិ ១២ ៨ ២០១៤

សេចក្តីសម្រេច

75.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៩ ស្តីពី ការបហ្កើយក្រុមការារពិនិត្យ ស្រង់ស្ថិតិ និងរៀបចំបែបបទ ដើម្បីធ្វើការលើកលែងទោសស្ត្ត្រីមានគភ៌ និងមានកូនដែលជាប់ពន្ធនាគារ ១៧ ០០២ ២០១៥

76.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៣ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារចុះរៀបចំកិច្ចការសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព តាមគោលដៅបារ្ពពិធី ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកកម្ពុជា ២៦ ០២ ២០១៥

77.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៥ ស្តីពី ការកែសម្រួលប្រការ ៣ នៃសេចក្តីសម្រេចលេខ ២៨ ស្តីពី ការកំណត់រៀបរបបការងារ និងការបែងចែកភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាល ១១ ៣ ២០១៥

78.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២០ ស្តីពី ការកំណត់គោលការណ៍ធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់ ២០ ៣ ២០១៥​

79.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៩ ស្តីពី ការបង្កើអនុគណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសចម្រុះនៅក្នុងតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នា កម្ពុជា-ថៃ ០៥ ៦ ២០១៥

80.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤០ ស្តីពី ការប្កើតអនុគណៈកម្មាធិការនៃគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនគោក កម្ពុជា-ថៃ

81.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៣ ស្តីពី ការបហ្កើយគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីសម្របសម្រួលរៀបចំខ្លឹមសារសម្រាប់កិ្ចប្រជុំអភិបាលខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ លើកទី ៥

82.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៧ ស្តីពី ការរៀប​ចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្មការដើម្បីពិនិត្យ និងសិក្សាអំពីលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ចប់កិច្ចសន្យា រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និង្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីនាវាអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា ១៦ ៦ ២០១៥

83.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥១ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការស្រវជ្រាវហេតុការណ៍ ដែលនាំឲ្យកើតមានអំពើហិង្សានៅបង្គោលព្រំដែនលេខ ២០៣ តំបន់ព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម ០២ ៧ ២០១៥

84.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥២ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសសម្រាប់រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គម ០៩ ៧ ២០១៥

85.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៦០ ស្តីពី កាសរតែងតាំងសមាសភាពនៃគណៈកម្មកាអន្តរក្រសួងស៊ើបអង្កេតពិសេសលើកករណីបណ្រឹងលេខ ២៣១៨ ស្តីពីករណីខាតកម្មលើមេដឹកនាំសហជីព ជា វិជ្ជា ហ៊ី វុទ្ធី និង រស់ សុវណ្ណារ៉េត ០៤ ៨ ២០១៥

86.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៦១ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចសម្រាបសម្រួលការងារទទួល ប្រគល់ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនតី ០៦ ៨ ២០១៥

87.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៦៤ ស្តីពី ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុន COSMOS GROUP ១៧ ៨ ២០១៥

88.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៦៥ ស្តីពី ការប្រគល់ភារកិច្ចជូនក្រសួងសាធាំរណការនិងដឹកជ្ញជូនឲ្យបន្តការគ្រប់គ្រងការចុះបញ្ជីនាវាសញ្ជាតិកម្ពុជា ១៧ ៨ ២០១៥

89.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៧៥ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួង ទទួលបន្ទុករៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងក្រមបរិស្ថាន ២១ ៩ ២០១៥

90.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៧៩ ស្តីពី ការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលកែ្លងក្លាយដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់មានហានិភ័យខ្ពសដល់សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពសង្គម ០១ ១០ ២០១៥

91.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៨០ ស្តីពី ការតេងតាំងសមាសភាពជាក់ស្តែងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងអាងទន្លេ ០៥ ១០ ២០១៥

92.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៨៤ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារចម្រុះវាយតម្លៃអញ្ញមញ្ញ ស្តីពី ការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ២៦ ១០ ២០១៥

93.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៩៥ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យអនុវត្តគំរូអនុក្រឹត្យស្តីពី ការបង្កើតគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល ០៣ ១២ ២០១៥

94.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៩៧ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវរៀបចំសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពី គណបក្សនយោបាយ ០៩ ១២ ២០១៥

95.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១០០ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមា និងបោះបង្គោលព្រំដែនគោកកម្ពុជា-វៀតនាម ១៧ ១២ ២០១៥

96.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១០១ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្នការចម្រុះខណ្ឌសីមា និងបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវ ១៧ ១២ ២០១៥

97.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១០២ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមា និងបោះបង្គោលព្រំដែនគោកកម្ពុជា-ថៃ ១៧ ១២ ២០១៥

សេចក្តីសម្រេច

1.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ០២ ស្តីពី ការលុបចោលប័ណ្ណបើកបរប្រភេទ ក១ ( ម៉ូកជិះមិនចាំបាច់មានប័ណ្ណបើកបរ) ០៨ ០១ ២០១៦

2.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៣ ស្តីពីណែនាំស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រុមការងារបច្ចកទេសចម្រុះ ០៨ ០១ ២០១៦

3.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៤ ស្តីពី ការកើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រប្យរវាង ឪពុក-ម្តាយបង្កើត និងកូនបង្កើត រវាង ប្តី និងប្រពណ្ធ និងរវាងយាយ-តាបង្កើតនិងចៅបង្កើត ១០ ០១ ២០១៦

4.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៩ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើ ១៥ ០១ ២០១៦

5.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារអភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នានៅនៅក្នុងតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នា កម្ពុជា-ថៃ ២៤ ០២ ២០១៦

6.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ២០ ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ០៣ ០៣ ២០១៦

7.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ២២ ស្តីពី ការបែងចែកក្រុមនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ២៧ ៦ ២០១៦

8.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ២២ ស្តីពី ការលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការ ផ្ទេរ កម្មសិទ្ធិទោចក្រយាន្តយន្ត ត្រឹីចក្រយានយន្តគ្រប់ប្រភេទ ត្រាក់ទ័រ និងផលយានយន្តគ្របើប្រភេទ ដែលមានក្លាំងដល់ ១៥០ សេះ ១០ ០៣ ២០១៦

9.           សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៤ ស្តីពី ការបង្កើតសមាសភាពគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសារពើពន្ធ ១៤ ០៣ ២០១៦

10.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០២៥ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារទទួលជួប សម្របសម្រួល និងដោះស្រាយជាមួយក្រុមអ្នកតវ៉ា ឬក្រុមបាតុកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដីធ្លី ០៨ ៤ ២០១៦

11.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥០ ស្តីពី ការប្រកាសកាលបរិច្ឆេត នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី ៤ ២៤ ៥ ២០១៦

12.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥៦ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការជំនាញដើម្បីគ្រប់គ្រងបន្តលើនាវាបរទេសដែលទទួលបានការចុះបញ្ជីដោតទង់ជាតិកម្ពុជា ១៤ ៦ ២០១៦

13.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១០៨ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួង ដើម្បីពិនិត្យសំណុំឯកសាររដ្ឋបាលកម្ពុជាមិនប្រក្រតីដែលជនបរទេសកំពុងកាន់កាប់ប្រើប្រាសក្នុងព្រះរាជាណាច្រកម្ពុជា ២៧ ០៩ ២០១៦

14.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១១៧ ស្តីពី ការកែសម្រួលសមាសភាពនៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលនាវាចរណ៍មេគង្គកម្ពុជា ២៨ ១០ ២០១៦

15.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១២៧ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់ និងបង្រ្កាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិ ០៧ ១២ ២០១៦

16.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១២៨ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្រាបបទល្មើសនេសាទ នៅបឹងទន្លេសាប ១៣ ១២ ២០១៦

17.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៣១ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំអភិវឌ្ឍន៍រមនីយដ្ឋានឆ្នេរសមុទ្រ ២២ ១២ ២០១៦

18.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៦០២០ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារទទួលខុសត្រូវដឹកនាំជំរុញ ផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ តាមរាជធានី/ខេត្ត ២៥ ៦ ២០១៥

សេចក្តីសម្រេច

19.       សេចក្តីសម្រេចលេខ​ ​០១ ស្តីពី ការពង្រឹងថិធានការពារសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ និងសវត្ថិភាព សម្រាប់ដំណរើការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ​​​-សង្កាត់ អាណត្តិទី ៤ នៅថ្ងៃទី អាទិត្យ ទី ០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ 

20.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៨ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ ០១ ០២ ២០១៧

21.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៩ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង រៀបចំកិច្ចប្រជុំតុកមូលចិនលើទី ៥ ០៣ ០២ ២០១៧

22.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១១​១ ស្តីពី ការតែតាំងសមាសភាពគណៈកម្មការជាតិត្រួតពីនិត្យការអនុវត្តអនុសញ្ញាអណ្តរជាតិខាងការងារ ដែលកម្ពុជាបានផ្តល់សច្ចាប័ន ០៦ ១២ ២០១៧

23.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១២ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការមូលនិធិបរិស្ថាន និងសង្គម ២០ ០២ ២០១៧

24.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៥ ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងពលកម្មកុមារ ០៧ ០៣ ២០១៧

25.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦ ស្តីពី ការជ្រើសរើស ពលទាហាន ១០ ០៣ ២០១៧

26.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០២០ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជី កត់លេខអាវុធ និងការរៀបចំទុកដាក់ ០៤ ០៧ ២០១៧

27.       សេចក្តីសម្រេចលេខ​ ២៤ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹទៅរបស់គណៈកម្មការសម្របសម្រួលកម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ព្រំដែន ស្ទឹងបត់-បានណងអៀង ២២ ០៣ ២០១៧

28.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៦ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំវចនាន្ក្រមភសារខ្មែរ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ ២២ ០៣ ២០១៧

29.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៧ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្មការរៀបចំគោលនយោបាយ ស្តីពី ភាសា​ និងអក្សខ្មែរ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ ២៣ ០៣ ២០១៧

30.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣២ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារសហប្រតិបត្តិការជាមយយអង្គការសហប្រជាជាតិ និងបណ្តាលប្រទេសផ្តល់ជំនួយ សម្រាប់ទ្រទ្រង់ដំណើរការអង្គជំនុំ ម្រះវិសាមញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ០៤ ០៤ ៣៩ ២០១៧

31.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៣ ស្តីពី សូចនាករតាមដានរួមគ្នាឆ្នាំ ២០១៧-២០១៨ ០៥ ០៤ ២០១៧

32.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៨ ស្តីពី វិសោធនកម្មប្រការ ៤ ប្រការ ៧ និងប្រការ ៨ នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង នៃក្រុមប្រឹក្ខាធម្មនុញ្ញ ៣០ ០៨ ២០១៧

33.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៩ ស្តីពី ការរៀបចំផ្ទេរមុខងារជាក់លាក់នានាទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ២២ ០៥ ២០១៧

34.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៤ ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការជាតិជំរៀងទូទៅប្រជាជន នៅព្រះរាជាណាច្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៩ ៣០​ ០៥ ២០១៧

35.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៦ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដើម្បីសិក្សានិងរៀបចំបង្កើត និងដំឡើងកម្រិតច្រកទ្វារព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម​ ០៥ ០៦ ២០១៧

36.       សេចក្តីសម្រេចលេខ​ ៥៤ ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសផាពកណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍព្រៃឈើជាតិ ១៩ ០៧ ២០១៧

37.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ​៥៨ ស្តីពី ការប្រកាសកាលបរិច្ឆេទ នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា សម្រាប់នីតិកាលទី ៤ នៃព្រឹទ្ធសភា ២៨ ០៧ ២០១៧

38.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥៩ ស្តីពី ការប្រកាសកាលបរិច្ឆេទ នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ សម្រាប់នីតិកាលទី ៦ នៃរដ្ឋសភា ២៨ ០៧ ២០១៧

39.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៦១ ស្តីពី ការកែសម្រួលសមាសភាពអនុគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍ អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម នៃកណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជន ១២ ១២ ២០១៦

40.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៧៤ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមកាារងារស្រាវជ្រាវផ្តល់យោបល់ផ្នែអភិបាលកិចចសន្តិសុខ ០១ ០៩ ២០១៧

41.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៧៥ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការបច្ចវេកទេសចម្រុះទទួលបន្ទុកការកំណត់ព្រំដែន និងការអភិវឌ្ឍរួមគ្នា លើឆនធានប្រេងកាត នៅក្នុងតំបន់ទាមទារដែនសមនុទ្រត្រួតគ្នា នៃខ្ពស់រាបតាបសមុត្រ កម្ពុជា-ថៃ ០៤ ០៩ ២០១៧

42.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៧៦ ស្តីពី ការបង្កើតអនុគណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសចម្រុះនៅក្នុងតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នា កម្ពុជា-ថៃ ០៤​០៩ ២០១៧

43.       សេចក្តីសម្រេចលេខ​ ៧៧ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារអភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នា នៅក្នុងតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាកម្ពុជា-ថៃ ០៤ ០៩ ២០១៧

44.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៧៨​ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ​នៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលកិច្ចសន្យាផលិតកម្មកសិកម្ម ០៦ ០៩ ២០១៧​

45.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៨៦ ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាពគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជា-ថៃ ០៣ ១០ ២០១៧

46.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៨៨ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងាររៀបចំចងក្រងវីដេអូឃ្លីបពាក់ព័ន្ធនឹងកម្រងសកម្មភាពធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជា ០៦ ១០ ២០១៧

47.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៩២ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវកែសម្រួលព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ១៨​ ១០ ២០១៧

48.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៩៣ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារចុះរៀបចំកិច្ចការសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព តាមគោលដៅប្រារពន្ធពិធី ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ២០ ១០ ២០១៧

49.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៩៥ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មកាអន្តរក្រសួង ដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូល នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង លើកទី ២​ ឆ្នាំ ២០១៨

50.       សេចក្តីសម្រេចលេខ​​ ៩៨ ស្តីពី ការកែសម្រួលកាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា សម្រាប់នីតិកាលទី ៤ នៃព្រឹទ្ធសភា ២៧ ១០ ២០១៧​

51.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១១០​ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងសម្រាប់គ្រប់គ្រងសកម្មភាពការងារអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេស ០៥ ១២​​​ ២០១៧

52.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១១៤ ស្តីពី ារបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដឹកនាំការងារសរសេរបាយការណ័ ស្តីពី សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ជូនអង្គការសហប្រជាជាតិ ១៨ ១២ ២០១៧​

53.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៣២ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់នៃលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ២៦ ១២ ២០១៦ 

54.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៦៤៤ ស្តីពី ការលុបឈ្មោះគណបក្សដែលបានបង្កើតនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ ០២ ១០ ២០១៧

55.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ច១០៩ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុចា ០១ ១២ ២០១៧

សេចក្តីសម្រេច

56.       សេចក្តីសម្រេចលេខ​​ ០១ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីរៀបចំសន្និទថ្នាក់តំបន់ ស្តីពិ​ការប្រយុទ្ធប្រឆាងឱសថក្លែងក្លាយ ថ្ងៃទី ១២ ១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៨ ០៣ ០១ ២០១៨

57.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៥ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីសិក្សាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពី សញ្ជាត ១៨ ០១ ២០១៨

58.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៧ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងចុះសិក្សាស្ថានភាពតាមបណ្តាប៉ុស្តិ៍ច្រកទ្វារព្រំដែន ៣០​០១ ២០១៨

59.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៨ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងទទួលបន្ទុករៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពី អន្តោប្រវសន៍ និងលិខិតបទដ្ឋានគិតយុត្តពាក់ព័ន្ធ ០១ ០២ ២០១៨

60.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១០ ស្តីពី ការង្កើតក្រុមការងារពិសេសថ្នាក់ជាតិ ទទួលបន្ទុកកិច្ចការអធិបតេយ្យ នៃព្រះរាជាណាកច្រកម្ពុជា ០៦ ០២ ២០១៨

61.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១២ ស្តីពី វិសោធនកម្ម ប្រការ ៨ ថ្មី (បី) នៃបទបញ្ជាផ្តៃក្នុង ស្តីពី នីតិវិធីដែលត្រូវអនុវត្តនៅមុខក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ០២ ០៥ ២០១៨

62.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៥ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ កម្ពុជា-បង់ក្លាដែល ០១ ០៣ ២០១៨

63.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងាររៀបចំការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពី លក្ខន្តិកៈមេធាវី ០២ ០៣ ២០១៨

64.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២២ ស្តីពី ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ប្រឡង់ដៃពាក់សម្គាល់កម្លាំងប្រជាការពារ ក្នុងយុត្ធនាការការពារការបោះឆ្នោតជ្រសើតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី ៦ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ២៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ ១១ ០៤ ២០១៨

65.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៣ ស្តីពី ការតែងតាំងប្រធានស្តីពី​នៃគណៈកម្មាធិការជាតិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក ២០១៨

66.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៥ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីសម្រួលការផលិតស្នាដៃផាពយន្តក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ០២ ០៥ ២០១៨

67.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៦ ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាពរបស់គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យផលិតផលថ្នាំជក់ ០៧ ០៥ ២០១៨

68.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៧ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំពិធីប្រកាសតែងតាំងនិងស្រោចព្រះសុន្ធវារីសម្តេចព្រះកិត្តិយស ចំនូន​​០៣ អង្គ នៃគណៈមានិកាយ នៃព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា ១០ ០៥ ២០១៨

69.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៨ ស្តីពី ការកែសម្រួលមាសភាពគណៈកម្មការប្រង្កាបបទល្មើសនានា និងត្រួតពិនិត្យការពារធ្វើនេសាទក្នុងដែនសមុទ្រខេត្តកោះកុង និងតាមបណ្តាលព្រំដែនសមុទ្រកម្ពុជា-ថៃ២០១៨

70.       សេចក្តីសម្រេចលេខ​ ៣១ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការវាយតម្លៃអង្គផាពផ្តល់សេវាសាធារណៈថ្នាក់ជាតិ២០១៨

71.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៨ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការព័ត៌មានស្ថិតិទីផ្សាការងារ ២១​០៦ ២០១៨

72.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៨ ស្តីពី ការកំណត់រៀបរបបការងារ និងការបែងចែកភារកិច្ច របស់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាល ០៦ ០៩ ២០១៨

73.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៩ ស្តីពី ការកំណត់របៀបរបបការងារ និងការបែងចែកភារកិច្ច របស់រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី ០៦ ០៩ ២០១៨

74.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៧១​ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារចំពោះកិច្ច ដើម្បីសិក្សាអំពីទស្សនាទានសារបើពន្ធអែឡិចត្រូនិក​២២ ១២ ២០១៧​

75.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៧២ ស្តីពី ការជ្រើសរើសក្របខ័ណថ្មី សម្រាប់បំពេញឲ្យបញ្ជការដ្ឋានអង្គរក្ស ២៥ ១០ ២០១៨

76.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៧៧ ស្តីពី ការប្រកាសកាលបរិច្ឆេទ នៃការបោះឆ្នោតលើកទី ៣ ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ ៣០ ១០ ២០១៨

77.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៨៤ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីដោះស្រាយសំណើរ និង សំណូពររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល ០២ ១១ ២០១៨

78.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៩៦ ស្តីពី ការតែអតាំងសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាជាតិភស្តុភារកម្ម និងគណៈកម្មាធិការជាំតិភស្តុភារកម្ម ១២ ២ ២០១៨

79.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៩៧ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួអ​ដើម្បីសម្របសម្រួលរៀបចំខ្លឹមសារសម្រាប់កិច្ចប្រជុំលើកទី ១០ ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិប្តិការ ណិងការងភិវដ្ឍន៍របស់បណ្តាលខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជា វៀតណាម ២០​១២ ២០១៨

80.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១១៧ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារធ្វើកសារសិក្សាស្រាវជ្រាវច្បាប់ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគនៈរដ្ឋមន្ត្រី ២៩ ១២​ ២០១៧

81.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១១៩​ ស្តីពី ការប្រើប្រាស់ចមនុលមិនមែនសារបើពន្ធរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័នប្រមូលចំណូល សម្រាប់ការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តល់ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ២៩ ១២ ២០១៧

82.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ធ១២ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសអន្តរក្រសួងប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និង ហិរញ្ញវប្បទានភេរវកម្ម ១៦ ១០ ២០១៧

សេចក្តីសម្រេច

83.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០២ ស្តីពី ការទទួលស្គាល់សមាសភាព នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិ អន្តរជាតិ ២២ ០១ ​២០១៩

84.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៩ ស្តីពី ការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មាធិការផាតិគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា (គ.អ.ឆ.ក) ៣០ ០១ ២០១៩

85.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១១ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ ១២ ០២ ២០១៩

86.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១២ ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការជាំតិសុវត្តិភាពចរាចរណ៍ផ្លុវគោក ១៥ ០២ ២០១៩

87.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១២ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងាររដ្ឋបាលទទួលបន្ទុកតាម ការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញវប្បទាំនភេរវកម្ម ២៣ ០២​ ២០១៩

88.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៣ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំទីតាំងគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មី ១៨ ០២ ២០១៩ ( ដល់ត្រឹមនេះ ត្រូវធ្វើបន្ត លេខ ១៤ )

89.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៤ ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសៃភាពគណៈកម្មាធិការជាតិលើកកម្ពុស់សីធម៌សង្គម តម្លៃស្ត្រី និងគ្រួសារខ្មែរ ១៨ ០២ ២០១៩

90.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧ ស្តីពី ការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មការចម្រុះបង្រ្កាបការលេងល្បងែការស៊ីណូ ឆ្នោត-ឡូតូ ភ្នាល់បាល ភ្នាល់អនឡាញ ២១ ០២ ២០១៩

91.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៦ ស្តីពី ការបង្កើតអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល ០៦ ០៣ ២០១៩

92.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៦ ស្តីពី វិសោធនកម្មប្រការ ៨ ថ្មី(ពីរ)​.. នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង ស្តីពីនីតិវិធីដែលត្រូវអនុវត្តនៅមុខក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ២៥ ៨ ២០១៦

93.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៧ ស្តីពី កាតតែងតាំងសមាសភាពនៃអាជ្ញាធរជាតិទប់ស្កាត់អាវុធគីមី នុយក្លេអ៊ែរ ជីវសាស្ត្រ និងវិទ្យុសកម្ម ០៦ ០៣ ២០១៩

94.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥០ ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខអាកាសចរស៊ីវិល ២១ ០៣ ២០១៩

95.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥១ ស្តីពី ការកែសម្រយលសមាសភាពគណៈកម្មាធិការជាតិបរិស្ថាន និងសុខភាព ២២ ០៣​ ២០១៩

96.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥៨ ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យផលិតផលថ្នាំជក់ ០៩ ០៤ ២០១៩

97.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៦៤ ស្តីពី ការបង្កើតគណ៖កម្មការដកនាំគម្រោង និងអង្គភាពអនុវត្តជំនួយបច្ចេកទេសសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិការ ឆ្នាំ ២០១៨ ២០២៥

98.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៦៩ ស្តីពី ការកែសម្រួលក្រុមការងារកែទម្រង់ប្រព័ន្ធបៀបវត្ស ១៩ ១២ ២០១៨

99.       សេចក្តីសម្រេចលេខ ៧០ ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសផាពតម្រួតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ ១៦ ០៥ ២០១៩

100.   សេចក្តីសម្រេចលេខ ៨៤ ស្តីពី ការរៀបចំក្រុមការងារកម្ពុជាប្រឆាំងអមពើជួញដូរមនុស្ស នៅមហាអនុតំបន់មេគង្គ ០៩ ៨ ២០១៦

101.   សេចក្តីសម្រេចលេខ ៨៥ ស្តីពី ការតែអតាំងសមាសភាពអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល ១០ ០៦ ២០១៩

102.   សេចក្តីសម្រេចលេខ ៨៦​ ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការសម្បទានដីសង្គមកិច្ចថ្នាក់ជាតិ ១១ ០៦ ២០១៩

103.   សេចក្តីសម្រេចលេខ ៩០ ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ១៩ ០៦ ២០១៩

104.   សេចក្តីសម្រេចលេខ ៩១ ស្តីពី ការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ថប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយ ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់មានហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពសង្គម ២០ ០៦ ២០១៩

105.   សេចក្តីសម្រេចលេខ ៩២ ស្តីពី ការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មការជាតិត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តអនុសញ្ញាអន្តរជាតិខាងការងារ ដែលកម្ពុជាបានផ្តល់សច្ចាប័ន ២១ ០៦​ ២០១៩

106.   សេចក្តីសម្រេចលេខ ១០០ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យអនុវត្តគំរូអនុក្រឹត្យស្តីពី ការបង្កើតគ្រឹហស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល  ២១ ១២ ២០១៨

107.   សេចក្តីសម្រេចលេខ ១០២ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងរអន្តរក្រសួងដើម្បីសម្របសម្រួលរៀបចំខ្លឹមសារសម្រាប់កិច្ចប្រជុំលើកទី ៩​ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍ រវាងបណ្តាលេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម ១៤ ៩ ២០១៦

108.   សេចក្តីសម្រេចលេខ ១២៨ ស្តីពី ការកែសម្រួលគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងសម្រាប់គ្រប់គ្រងសកម្មភាពការងារអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេស ១៩ ០៧ ២០១៩

109.   សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៥៦ ស្តីពី សូចនាករតាមដានរួមគ្នា ឆ្នាំ ២០១៩ ២០២៣ ១៦ ០៩ ២០១៩
[1] សៀវភៅណែនាំស្តីពី កិច្ចការរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ រៀបរៀងដោយ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ឆ្នាំ ២០១៥ ទំព័រ ៦០

[2] សេចក្តីផ្តើមនៃនីតិកម្ពុជា រៀបរៀងដោយ ការិយាល័យស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ឆ្នាំ ២០០៥ ទំព័រ ៧៣

Post a Comment

Previous Post Next Post