កម្រងទម្រង់លិខិតរដ្ឋបាល


ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

----------

កម្រងទម្រង់លិខិតរដ្ឋបាល 

(ក្រសួង ស្ថាប័ន​​​ គ្រឹះស្ថាន ក្រុមហ៊ុន... )

----------

ល.រ

ឈ្មោះទម្រង់

ផ្សេងៗ

1.   

កំណត់បង្ហាញរឿង

 

2.   

កំណត់បង្ហាញលិខិតចូលសម្រាប់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

 

3.   

កំណត់បង្ហាញលិខិតចូលសម្រាប់រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត

 

4.   

កំណត់ហេតុប្រជុំ

 

5.   

ការឆ្លើយតបរបស់ភាគី...... លើសំណើអន្តរាគមន៍

 

6.   

ការតែងតាំង

 

7.   

សំណើសុំផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើសបុគ្គលិក

 

8.   

ជម្រាបជូន កម្មវត្ថុ កិច្ចអន្តរាគមន៍

 

9.   

ក្របមុខនៃសៀវភៅលិខិតចូលសម្រាប់រដ្ឋបាល រាជធានី ខេត្ត

 

10.       

ក្របមុខនៃសៀវភៅលិខិតចេញសម្រាប់រដ្ឋបាល រាជធានី ខេត្ត

 

11.       

ជម្រាបជូន កម្មវត្ថុ ស្តីពីការផ្អាក

 

12.       

ជម្រាបជូន កម្មវត្ថុ ស្តីពីពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការពារ​

 

13.       

ជម្រាបជូន កម្មវត្ថុ ស្នើសុំគោលការណ៍អនុញ្ញាត

 

14.       

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

 

15.       

ដីកាអម

 

16.       

តារាងបែងចែកការងារ

 

17.       

បញ្ជីរាយនាមបុគ្គលិក

 

18.       

បញ្ជីរាយនាមសម្ភារៈ

 

19.       

បញ្ជីវត្តមាន

 

20.       

បញ្ជីវត្តមានប្រជុំ

 

21.       

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប

 

22.       

ផែនការការងារប្រចាំខែ

 

23.       

ផែនការការងារប្រចាំឆ្នាំ

 

24.       

ផែនការការងារប្រចាំត្រីមាស

 

25.       

ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតស្ថិតក្នុងភាពទំនេរគ្មានបៀវត្ស

 

26.       

ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតស្ថិតនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌដើម

 

27.       

ពាក្យសុំចូលបម្រើការងារក្នុងអង្គភាពដើមវិញ

 

28.       

ពាក្យសុំចូលបំរើការងារ

 

29.       

ពាក្យសុំច្បាប់ឈប់សម្រាក

 

30.       

ពាក្យសុំបញ្ជាក់ ភាពនៅលីវ ភាពពោះម៉ាយ ភាពមេម៉ាយ

 

31.       

ពាក្យសុំបូជាសព ឬបញ្ចុះសព

 

32.        

ពាក្យសុំផ្លាស់ប្តូរកន្លែងធ្វើការងារ

 

33.       

ពាក្យសុំលាឈប់

 

34.       

ពាក្យសុំលើកលែងទោស​

 

35.       

មាតិការសៀវភៅបញ្ជូនលិខិត

 

36.       

មាតិកាសៀវភៅលិខិតចូល

 

37.       

មាតិកាសៀវភៅលិខិតចេញ

 

38.       

របាយការណ៍ដែលពុំមានចំណងជើង

 

39.       

របាយការណ៍ដែលមានចំណងជើង

 

40.       

របាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តការងាររបស់បុគ្គលិក

 

41.       

លក្ខខណ្ឌការងាររបស់បុគ្គលិក

 

42.       

លិខិតកែតម្រូវ

 

43.       

លិខិតចុះទិដ្ឋាការធ្វើដំណើរ

 

44.       

លិខិតជូនពរ

 

45.       

លិខិតថ្លែងអំណរគុណ

 

46.       

លិខិតបង្គាប់ការ

 

47.       

លិខិតបញ្ជាក់

 

48.       

លិខិតបញ្ជាក់ ភាពនៅលីវ ភាពពោះម៉ាយ ភាពមេម៉ាយ

 

49.       

លិខិតបញ្ជាក់ការងារ

 

50.       

លិខិតបញ្ជាក់ចំណាប់អារម្មណ៍

 

51.       

លិខិតបញ្ជាបេសកកម្ម

 

52.       

លិខិតប្រគល់សិទ្ធិចុះហត្ថលេខា

 

53.       

លិខិតផ្ទេរសិទ្ធិ

 

54.       

លិខិតរំលែកទុក្ខ

 

55.       

លិខិតសុំទោស

 

56.       

លិខិតស្នើផ្ទៃក្នុង

 

57.       

លិខិតស្នើផ្ទៃក្រៅ

 

58.       

លិខិតស្នើសុំបញ្ចូលរបៀបវារៈប្រជុំ

 

59.       

លិខិតអញ្ចើញ

 

60.       

លិខិតអញ្ជើញតំណាងអង្គភាព

 

61.       

លិខិតអញ្ជើញបុគ្គលម្នាក់ៗ

 

62.       

លិខិតអនុញ្ញាតច្បាប់ឈប់សម្រាក

 

63.       

លិខិតអនុញ្ញាតបូជាសព ឬបញ្ចុះសព

 

64.       

លិខិតអំពាវនាវ

 

65.       

លិខិតឧទ្ទេសនាម

 

66.       

សំណើរសុំចាត់វិធានការ

 

67.       

សំណើរសុំបើកសម្ភារៈ

 

68.       

សំណើស្នើផ្អាក

 

69.       

សំណើសុំពង្រឹងគុណភាពសេវា

 

70.       

សំណើសុំរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍

 

71.       

សេចក្តីជូនដំណឹងដែលពុំមានចំណងជើង

 

72.       

សេចក្តីជូនដំណឹងដែលមានចំណងជើង

 

73.       

សេចក្តីណែនាំ

 

74.       

សេចក្តីណែនាំក្រើនរំលឹក

 

75.       

សេចក្តីណែនាំបន្ថែម

 

76.       

សេចក្តីថ្លែងការណ៍

 

77.       

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

 

78.       

សេចក្តីបញ្ជាក់

 

79.       

សេចក្តីបំភ្លឺ

 

80.       

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

 

81.       

សេចក្តីព្រាងរបៀបវារៈ កិច្ចប្រជុំ

 

82.       

សេចក្តីសម្រេច

 

83.       

សេចក្តីអំពាវនាវ

 


 


 

Post a Comment

Previous Post Next Post