សេវាសាធារណៈថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សេវាសាធារណៈថ្នាក់ក្រោមជាតិ


សេវាសាធារណៈ គឺជាសកម្មភាពទាំងឡាយ ដែលមានបំណងបំពេញនូវសំណូមពរនៃផល ប្រយោជន៍ទូទៅ ហើយដែលត្រូវតែរ៉ាប់រង ឬត្រួតពិនិត្យដោយរាជរ ។[1] 

រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ គឺជានីតិបុគ្គលនៃនីតិសាធារណៈ ដែលក្នុងនោះ រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត-ក្រុង-ស្រុក-ខណ្ឌ និងដ្ឋបាលឃុំ-សង្កាត់

ដូចនេះ ប្រភេទសេវាសាធារណៈថ្នាក់ក្រោមជាតិ ត្រូវបានបែងចែកជា ៣ ទម្រង់ទៀត ដូចខាងក្រោម ៖

-     ក. រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត


-     ខ. រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ


-     ឃ. រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់

 

ចំណុចគោលដែលត្រូវសំខាន់នៃសេវាសាធារណៈ មានដូចខាងក្រោម ៖

                  ១.មូលដ្ឋានច្បាប់ ( ច្បាប់ អនុក្រឹត្យ ប្រកាស និងផ្សេងៗ)

                  ២.បុគ្គលដែលទទួលសេវា (រូបវន្តបុគ្គល ឬ នីតិបុគ្គល)

                  ៣.ស្តង់ដារសេវា ( រយៈពេលផ្តលសេវា តម្លៃសេវា សុពលភាពសេវា)

                  ៤.ឯកសារតម្រូវ (ពាក្យសុំ អត្តសញ្ញាណបណ្ណ​ និងផ្សេងៗ)

                  ៥.នីតិវិធីនៃស្នើសុំ (ច្រកចេញចូលតែមួយ រៀបចំពាក្យ និងផ្សេងៗ)

                  ៦.កន្លែងផ្តល់សេវា (សាលាឃុំ-សង្កាត់ សាលាខេត្ត-ក្រុង ក្រសួង ស្ថាប័ន)

                  ចំពោះចំណុចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ

 

         តើលោក-លោកស្រី ត្រូវការសេវាសាធារណៈប្រភេទណា ?

         តើលោក-លោកស្រី ត្រូវរៀបចំឯកសារអ្វីខ្លះក្នុងការស្នើសុំសេវាសាធារណៈ ?

         តើលោក-លោកស្រី​​ ជួបបញ្ហាយឺតយ៉ាវទទួលបានលទ្ធផលត្រូវធ្វើដូចម្តេច ?

         តើគោលការណ៍គ្រឹះ រៀបចំសេវាសាធារណៈមានអ្វីខ្លះ ?

         តើបច្ចុប្បន្នមានបញ្ហាអ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលពិបាកក្នុងការទទួលសេវាសាធារណៈ ?

         តើសេវាសាធារណៈតាមវិស័យនីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសយើងគ្រប់គ្រាន់ឬនៅ ?

 

ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ ៖

     Website            https://www.lawlyheng.com

     Gmail              ៖ lawlyheng@gmail.com

     Pages FB          https://www.facebook.com/lawlyheng

     ACC Telegram      https://t.me/lyhenglaw

     Group Telegram   https://t.me/lawlyheng/joinchat/

     Youtube             https://www.youtube.com/lawlyheng

        

Lawlyheng សូមអរគុណ អរគុណ ។


ប្រភេទសេវាសាធារណៈទាំង ៣ ខាងលើសូមបកស្រាយដូចខាងក្រោម ៖

 

ក. រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត

១. ការងារនីត្យានុកូលកម្ម (ការបញ្ជាក់លើឯកសារថតចម្លង)

1.   សេចក្តីអនុញ្ញាតឱ្យប្រកបអាជីវកម្ម អាហរ័ណ នីហរ័ណសណ្ឋាគារវិនិយោគទុនបរទេស

2.   លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនានា វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន លិខិតក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម : កិច្ចសន្យា

3.   ប្លង់សាងសង់

4.   វិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអចលនវត្ថុ

5.   សញ្ញាបត្រក្រោយឧត្តមសិក្សា ( ក្នុងប្រទេស)

6.   សញ្ញាបត្រពុទ្ធិកសិក្សា

7.   លិខិតអនុញ្ញាតចុះបញ្ជីសមាគម អង្គការ ព្រះវិហារសាសនា និងសហគមន៍

8.   លិខិត ឬឯកសារផ្សេងៗទៀត (ដែលមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់ស្ថាប័នណាមួយ


២. ការងាររដ្ឋបាល

1.   ការអនុញ្ញាតឱ្យដឹកឆ្លងផ្លូវ ឬតាមបណ្ដោយផ្លូវក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ(ចំពោះការផ្ដល់ជាផ្លូវឡើងវិញឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណះបច្ចេកទេសដូចដើម គឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកស្នើសុំ

2.   ការអនុញ្ញាតឱ្យជីកឆ្លងផ្លូវ ឬតាមបណ្តោយផ្លូវក្នុងខេត្ត(ចំពោះការជួលចលផ្លូវឡើងរលឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដូចដើម គឺជាកាតព្វកិច្ចរបបស្នើសុំ)

3.   លិខិត/ ប័ណ្ណឆ្លងព្រំដែន (laissez-passer)

4.   ការចេញលិខិតអនុញ្ញាតបំពេញអាចម៍ដីកម្មសិទ្ធិឯកជន

៤.១ ដីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ឬក្នុងក្រុងនៃខេត្តកណ្តាល ខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តសៀមរាប

-     ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ១ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ៥ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ

-     ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ៥ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ១០ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ

-     ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ១០ ០០០ម៉ែត្រការ៉េឡើង

៤.២ ដីក្នុងក្រុងគ្រប់ខេត្ត ក្រៅពីខេត្តកណ្តាល ខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តសៀមរាប

-     ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ១ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ៥ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ

-     ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ៥ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ១០ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ

-     ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ១០ ០០០ម៉ែត្រការ៉េឡើង

5.   លិខិតអនុញ្ញាតទីតាំងប៉ាណូអចល័ត (គិតក្នុង ១ម៉ែត្រការ៉េ)

6.   ការចុះបញ្ជីវិនិយោគជាគម្រោងមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅអនុគណៈកម្មាធិការវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត ( ទុនវិនិយោគក្រោម ២លានដុល្លារអាមេរិក)


ខ. រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដែលមានការិយាល័យច្រកចញចូលរឹតមួយ

១. ការងារនីត្យានុកូលកម្ម(ការបញ្ជាកំលើឯកសារថតចម្លង)

1.   វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា

2.   វិញ្ញាបនបត្របណ្ដោះអាសន្ន មធ្យមសិក្សាកំរិត១

3.   វិញ្ញាបនបត្របណ្ដោះអាសន្ន មធ្យមសិក្សាកំរិត២

4.   វិញ្ញាបនបត្របណ្ដោះអាសន្ន មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

5.   វិញ្ញាបបត្របណ្ដោះអាសន្ន មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

6.   វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា ថ្នាក់ទី១២

7.   វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីអាករលើតម្លៃបន្ថែម

8.   វិញ្ញាបនបត្រប្រកបអាជីវកម្ម

9.   ប័ណ្ណប៉ាតង់

10.    វិញ្ញាបនបត្រ

11.    លិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យដែលមិនទាន់ចុះបញ្ជី

12.    លិខិតបញ្ជាក់លទ្ធផលនៃការប្រលងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាកំរិត១

13.    សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាកំរិត ២ ( បំពេញវិជ្ជា)

14.    សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សា ទុតិយភូមិ

15.    សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សា គរុកោសល្យ

16.    សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សា

17.    សញ្ញាបត្រគ្រូបង្រៀនកំរិតឧត្តម

18.    ព្រឹត្តិបត្រលទ្ធផលប្រលងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

19.    បរិញ្ញាបត្រ

20.    បរិញ្ញាបត្ររង

21.    លិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សា

22.    អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

23.    សៀវភៅស្នាក់នៅ

24.    ប័ណ្ណសំគាល់យានយន្ត

25.    ប័ណ្ណបើកបររថយន្ត

26.    ព្រឹត្តិបត្រពិន្ទុ

27.    ពាក្យសុំបញ្ជាក់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាកំរិត២ ចំណេះដឹងទូទៅ

28.    វិញ្ញាបនបត្របណ្តោះអាសន្នថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

29.     វិញ្ញាបនបត្របណ្ដោះអាសន្នថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង


២. ការងាររដ្ឋបាល

១.ការចេញលិខិតអនុញ្ញាតបំពេញអាចម៍ដីកម្មសិទ្ធិឯកជនមិនលើសពី១ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ

១.១ ដីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ឬក្នុងក្រុងនៃខេត្តកណ្តាល ខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តសៀមរាប

- ដីដែលមានទំហំក្រោម ១០០ម៉ែត្រការ៉េ

- ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ៥០០ម៉ែត្រការ៉េ

- ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ៥០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ១ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ

១.២ ដីក្នុងក្រុងគ្រប់ខេត្ត ក្រៅពីខេត្តកណ្តាល ខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តសៀមរាប

- ដីដែលមានទំហំក្រោម ១០០ម៉ែត្រការ៉េ

ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ៥០០ម៉ែត្រការ៉េ

- ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ៥០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ១ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ

៣. ការងារអត្រានុកូលដា្ឋន

1.  សេចក្ដីចម្លងសំបុត្រកំណើត ឬសំបុត្របញ្ជាក់កំណើត

2.   សេចក្តីចម្លងសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬសំបុត្របញ្ជាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍

3.   សេចក្ដីចម្លងសំបុត្រមរណភាព ឬសំបុត្របញ្ជាក់មរណភាព

៤. វិស័យវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ

៤.១. កម្មវិធីសម្ដែងផ្សេងៗ (ក្រៅផ្លូវការ)

1.   ការប្រគំតន្ត្រីនៅទីសាធារណ:

2.   ការសម្ដែងទស្សនីយភាពល្ខោន លក់សំបុត

3.   អាជីវកម្មរាំកំសាន្ត លក់សំបុត

៤.២. ការបញ្ចាំងភាពយន្ត វីដេអូ

4.   ការបញ្ចាំងភាពយន្ត វីដេអូ ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

5.   ការបញ្ចាំងភាពយន្ត វីដេអូ កំដរពិធីបុណ្យផ្សេងៗ

6.   ការបញ្ចាំងភាពយន្ត វីដេអូ កំដរភ្ញៀវ

៤.៣. អាជីវកម្មលក់ ជួលស្នាដៃភាពយន្ត វីដេអូ

7.   ហាងលក់ ជួល ស៊ីឌី វីស៊ីឌី ឌីវីឌី

៤. ៤. ស្លាកសញ្ញាអាជីវកម្ម

8.   ផ្ទាំងយីហោគ្រប់ប្រភេទ ទំហំក្រោម ២ម៉ែត្រការ៉េ

9.   ផ្ទាំងយីហោគ្រប់ប្រភេទ ទំហំចាប់ពី ២ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៤ម៉ែត្រការ៉េ

10.    ប័ណ្ណប្រកាសផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម (Poster)

11.    ផ្ទាំងរូបភាព និមិត្តសញ្ញាផ្សេងៗ ទំហំក្រោម ២ម៉ែត្រការ៉េ

12.    ផ្ទាំងរូបភាព និមិត្តសញ្ញាផ្សេងៗ ទំហំចាប់ពី ២ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៤ម៉ែត្រការ៉េ

13.    បដាផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

៤. ៥. អាជីវកម្មគ្រឿងបំពងសម្លេង

14.    ជួលធុងបាស់ និងឧគ្លេសនសព្ទ

, ៦. អាជីវកម្មលក់សៀវភៅ

15.   បណ្ណាគារ

៤.៧. អាជីវកម្មសិល្បៈសូនរូប

16.    ទីតាំងផលិត និងលក់ចម្លាក់ ពុម្ពស៊ីម៉ងត៍

17.    ជាងគំនូរ

៤.៨. អាជីវកម្មថតរូប

18.    អគារថតរូប (មានស្ទីឌីយោ)

19.    ផ្ទះថតរូប

៤.៩. អាជីវកម្មកាត់សក់ អ៊ុតសក់ លម្អក្រចក និងសម្អាងការ (ហាង)

20.    កាត់សក់បុរស (ចាប់ពី ២កៅអី ទៅ ៤កៅអី)

21.    កាត់សក់បុរស (ចាប់ពី ៥កៅអី ឡើងទៅ)

22.    អ៊ុតសក់ កាត់សក់ លម្អក្រចក (ចាប់ពី ២កៅអី ទៅ ៤កៅអី)

23.    អ៊ុតសក់ កាត់សក់ លម្អក្រចក (ចាប់ពី ៥កៅអី ឡើងទៅ)

24.    សម្អាងការ (តម្លៃក្រោម ៥០០ដុល្លារអាមេរិក)

25.    សម្អាងការ (តម្លៃចាប់ពី ៥០០ដុល្លារអាម៉េរិក ដល់ក្រោម ១ ០០០ដុល្លារអាមេរិក)


៥. វិស័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា

1.   សាលា ឬថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាឯកជន (កម្មវិធីជាតិ)

2.   ការធ្វើសុពលភាពឡើងវិញ

3.   សាលា ឬថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាឯកជន (កម្មវិធីអន្តរជាតិ)

4.   ការធ្វើសុពលភាពឡើងវិញ

5.   ថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងភាសាបរទេសវគ្គខ្លីៗ តិចជាង ១ឆ្នាំ

6.   ការធ្វើសុពលភាពឡើងវិញ

7.   បង្កើតក្លឹបហាត់ប្រាណ

8.   ការធ្វើសុពលភាពឡើងវិញ

9.   អាជីវកម្មលក់សម្ភារកីឡា

10.    ការធ្វើសុពលភាពឡើងវិញ


៦. វិស័យទេសចរណ៍

1.   ផ្ទះសំណាក់ ចាប់ពី ០៨បន្ទប់ ចុះក្រោម (គិតក្នុង ០១បន្ទប់)

2.   ផ្ទះជួលបន្ទប់ស្នាក់នៅ (គិតក្នុង ០១បន្ទប់)

3.   ភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋានទេសចរណ៍ ចាប់ពី ៥០នាក់ ចុះក្រោម

4.   ភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋានក្នុងស្រុក

5.   តូបលក់អាហារ

6.   ហាងលក់គុយទាវ កាហ្វេ

7.   ម៉ាស្សា ចាប់ពី ០៥គ្រែ ឬចាប់ពី ០៥កៅអី ចុះក្រោម

8.   ខារ៉អូខេ ចាប់ពី ០៥បន្ទប់ ចុះក្រោម

9.   ស្នូកហ័រ ចាប់ពី ០៥តុ ចុះក្រោម

10.    រថយន្តដឹកទេសចរណ៍ ចំណុះចាប់ពី ០៥កៅអី ចុះក្រោម

11.    ម៉ូតូឌុបទេសចរណ៍

12.    ម៉ូតូជួលទេសចរណ៍

13.    រ៉ឺម៉កម៉ូតូដឹកទេសចរណ៍


៧. វិស័យសំណង់

៧.១. លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់

ភូមិគ្រឹះ

1.   ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ ចាប់ពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ចុះក្រោម

2.   ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ២០០ម៉ែត្រការ៉េ

3.   ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ២០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៣០០ម៉ែត្រការ៉េ

4.   ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ៣០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៤០០ម៉ែត្រការ៉េ

5.   ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ៤០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៥០០ម៉ែត្រការ៉េ

ផ្ទះល្វែង

6.   ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ ចាប់ពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ចុះក្រោម

7.   ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ២០០ម៉ែត្រការ៉េ

8.   ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ២០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៣០០ម៉ែត្រការ៉េ

9.   ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ៣០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៤០០ម៉ែត្រការ៉េ

10.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ៤០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៥០០ម៉ែត្រការ៉េ

ថ្មក្រោមឈើលើ

11.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ ចាប់ពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ចុះក្រោម

12.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ២០០ម៉ែត្រការ៉េ

13.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ២០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៣០០ម៉ែត្រការ៉េ

14.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ៣០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៤០០ម៉ែត្រការ៉េ

15.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ៤០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៥០០ម៉ែត្រការ៉េ

៧.២. លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ពង្រីកបន្ថែម រុះរើ ជួសជុល

ភូមិគ្រឹះ

16.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ ចាប់ពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ចុះក្រោម

17.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ២០០ម៉ែត្រការ៉េ

18.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ២០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៣០០ម៉ែត្រការ៉េ

19.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ៣០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៤០០ម៉ែត្រការ៉េ

20.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ៤០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៥០០ម៉ែត្រការ៉េ

ផ្ទះល្វែង

21.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ ចាប់ពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ចុះក្រោម

22.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ២០០ម៉ែត្រការ៉េ

23.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ២០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៣០០ម៉ែត្រការ៉េ

24.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ៣០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៤០០ម៉ែត្រការ៉េ

25.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ៤០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៥០០ម៉ែត្រការ៉េ

ថ្មក្រោមឈើលើ

26.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ ចាប់ពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ចុះក្រោម

27.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ២០០ម៉ែត្រការ៉េ

28.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ២០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៣០០ម៉ែត្រការ៉េ

29.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ៣០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៤០០ម៉ែត្រការ៉េ

30.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ៤០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៥០០ម៉ែត្រការ៉េ

៧.៣. លិខិតអនុញ្ញាតបើកការដ្ឋាន

ភូមិគ្រឹះ

31.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ ចាប់ពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ចុះក្រោម

32.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ២០០ម៉ែត្រការ៉េ

33.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ២០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៣០០ម៉ែត្រការ៉េ

34.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ៣០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៤០០ម៉ែត្រការ៉េ

35.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ៤០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៥០០ម៉ែត្រការ៉េ

ផ្ទះល្វែង

36.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ ចាប់ពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ចុះក្រោម

37.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ២០០ម៉ែត្រការ៉េ

38.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ២០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៣០០ម៉ែត្រការ៉េ

39.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ៣០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៤០០ម៉ែត្រការ៉េ

40.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ៤០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៥០០ម៉ែត្រការ៉េ

ថ្មក្រោមឈើលើ

41.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ ចាប់ពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ចុះក្រោម

42.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ២០០ម៉ែត្រការ៉េ

43.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ២០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៣០០ម៉ែត្រការ៉េ

44.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ៣០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៤០០ម៉ែត្រការ៉េ

45.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ៤០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៥០០ម៉ែត្រការ៉េ

៧. ៤. លិខិតបិទការដ្ឋាន ឬវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ភាពត្រឹមត្រូវ

ភូមិគ្រឹះ

46.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ ចាប់ពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ចុះក្រោម

47.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ២០០ម៉ែត្រការ៉េ

48.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ២០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៣០០ម៉ែត្រការ៉េ

49.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ៣០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៤០០ម៉ែត្រការ៉េ

50.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ៤០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៥០០ម៉ែត្រការ៉េ

ផ្ទះល្វែង

51.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ ចាប់ពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ចុះក្រោម

52.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ២០០ម៉ែត្រការ៉េ

53.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ២០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៣០០ម៉ែត្រការ៉េ

54.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ៣០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៤០០ម៉ែត្រការ៉េ

55.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ៤០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៥០០ម៉ែត្រការ៉េ

ថ្មក្រោមឈើលើ

56.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ ចាប់ពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ចុះក្រោម

57.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ២០០ម៉ែត្រការ៉េ

58.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ២០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៣០០ម៉ែត្រការ៉េ

59.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ៣០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៤០០ម៉ែត្រការ៉េ 

60.    ផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ៤០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៥០០ម៉ែត្រការ៉

៧.៥. សេវាកម្ម ជួសជុល និងសាងសង់របង ( របងថ្ម/ បេតុង)

លិខិតអនុញ្ញាត

61.    ប្រវែងបណ្តោយរបង ចាប់ពី ២០ម៉ែត្រ ចុះក្រោម

62.    ប្រវែងបណ្តោយរបង លើសពី ២០ម៉ែត្រ ដល់ ២០០ម៉ែត្រ

63.    ប្រវែងបណ្តោយរបង លើសពី ២០០ម៉ែត្រ ដល់ ៥០០ម៉ែត្រ

64.    ប្រវែងបណ្តោយរបង លើសពី ៥០០ម៉ែត្រ ដល់ ១ ០០០ម៉ែត្រ

65.    ប្រវែងបណ្តោយរបង លើសពី ១ ០០០ម៉ែត្រ ដល់ ៥ ០០០ម៉ែត

66.    ប្រវែងបណ្តោយរបង លើសពី ៥ ០០០ម៉ែត

លិខិតបើកការដ្ឋាន

67.    ប្រវែងបណ្តោយរបង ចាប់ពី ២០ម៉ែត្រ ចុះក្រោម

68.    ប្រវែងបណ្តោយរបង លើសពី ២០ម៉ែត្រ ដល់ ២០០ម៉ែត្រ

69.    ប្រវែងបណ្តោយរបង លើសពី ២០០ម៉ែត្រ ដល់ ៥០០ម៉ែត្រ

70.    ប្រវែងបណ្តោយរបង លើសពី ៥០០ម៉ែត្រ ដល់ ១ ០០០ម៉ែត្រ

71.    ប្រវែងបណ្តោយរបង លើសពី ១ ០០០ម៉ែត្រ ដល់ ៥ ០០០ម៉ែត្រ

72.    ប្រវែងបណ្តោយរបង លើសពី ៥ ០០០ម៉ែត្រ

លិខិតបិទការដ្ឋាន

73.    ប្រវែងបណ្តោយរបង ចាប់ពី ២០ម៉ែត្រ ចុះក្រោម

74.    ប្រវែងបណ្តោយរបង លើសពី ២០ម៉ែត្រ ដល់ ២០០ម៉ែត្រ

75.    ប្រវែងបណ្តោយរបង លើសពី ២០០ម៉ែត្រ ដល់ ៥០០ម៉ែត្រ

76.    ប្រវែងបណ្តោយរបង លើសពី ៥០០ម៉ែត្រ ដល់ ១ ០០០ម៉ែត្រ

77.    ប្រវែងបណ្តោយរបង លើសពី ១០០០ម៉ែត្រ ដល់ ៥ ០០០ម៉ែត្រ

78.    ប្រវែងបណ្តោយរបង លើសពី ៥ ០០០ម៉ែត្រ


៨.ការផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ ដែលពុំទាន់ចុះបញ្ជី

៨.១.ដី

៨.១.១. ដីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ឬក្នុងក្រុងនៃខេត្តកណ្តាល ខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តសៀមរាប

-     ដីដែលមានទំហំក្រោម ១០០ម៉ែត្រការ៉េ

-     ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ៥០០ម៉ែត្រការ៉េ

-     ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ៥០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ១ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ

-     ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ១ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ៥ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ

-     ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ៥ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ១០ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ

-     ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ១០ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ៥០ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ

-     ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ៥០ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ ឡើងទៅ

៨.១.២ ដីក្នុងក្រុងគ្រប់ខេត្ត ក្រៅពីខេត្តកណ្តាល ខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តសៀមរាប

-     ដីដែលមានទំហំក្រោម ១០០ម៉ែត្រការ៉េ

-     ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ៥០០ម៉ែត្រការ៉េ

-     ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ៥០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ១ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ

-     ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ១០០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ៥

-     ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ៥ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ១០ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ

-     ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ១០ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ៥០ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ

-     ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ៥០ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ ឡើងទៅ

៨.១.៣.ដីក្រៅក្រុង ឬជនបទ

-     ដីដែលមានទំហំក្រោម ១០០ម៉ែត្រការ៉េ

-     ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ១០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ៥០០ម៉ែត្រការ៉េ

-     ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ៥០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ១ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ

-     ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ១ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ៥ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ

-     ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ៥ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ១០ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ

-     ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ១០ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ៥០ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ

-     ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ៥០ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ ឡើងទៅ

៨.២.លំនៅដ្ឋាន ( ក្រៅពីភូមិគ្រឹះ)

-     ដីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ឬក្នុងក្រុងនៃខេត្តកណ្ដាល ខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តសៀមរាប

-     ដីក្នុងក្រុងគ្រប់ខេត្ត ក្រៅពីខេត្តកណ្តាល ខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តសៀមរាប

-     ដីក្រៅក្រុង ឬជនបទ

៨.៣. ភូមិគ្រឹះ

-     ដីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ឬក្នុងក្រុងនៃខេត្តកណ្តាល ខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តសៀមរាប

-     ដីក្នុងក្រុងគ្រប់ខេត្ត ក្រៅពីខេត្តកណ្ដាល និងខេត្តសៀមរាប

-     ដីក្រៅក្រុង ឬជនបទ

 

៩. វិស័យឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម និងវិស័យរ៉ែ និងថាមពល

៩.១. ចុះបញ្ជីសិប្បកម្ម

1.   កែច្នៃក្រណាត់ ស្បែក កៅស៊ូ ប្លាស្ទិក

2.   កែច្នៃស័ង្កសី អាលុយមីញ៉ូម ដែក កញ្ចក់

3.   កែច្នៃរតនវត្ថុ

4.   ផលិតជើងតាង ពាង លូ ឥដ្ឋការ៉ូ

5.   ធ្វើទៀន ធូប

៩.២. ថាមពល

6.   ដំឡើងម៉ាស៊ីនអគ្គិសនីសម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មបញ្ចូលអាគុយ ដែលមានកម្លាំងមិនលើសពី ២៥គីឡូវ៉ាត់

7.   ជួសជុលគ្រឿងអគ្គីសនីអេឡិចត្រូនិក

8.   លាងរថយន្ត ម៉ូតូ

9.   លាងម៉ូតូ

 

១០. វិស័យពាណិជ្ជកម្ម

1.   លិខិតអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្ម សេវាកម្មពាណិជ្ជកម្ម

 

១១. វិស័យសុខាភិបាល

១១.១ បន្ទប់ពិនិត្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមុន និងក្រោយសម្រាល

-     ស្នើសុំបើកថ្មី

-     បន្តសុពលភាព

-      ប្តូរទីតាំង

១១.២ បន្ទប់ព្យាបាលដោយចលនា

-     ស្នើសុំបើកថ្មី

-     បន្តសុពលភាព

-      ប្តូរទីតាំង

១១.៣ បន្ទប់ថែទាំជំងឺ

-     ស្នើសុំបើកថ្មី

-     បន្តសុពលភាព

-      ប្តូរទីតាំង

១១.៤ ឱសថស្ថានរង ក

-     ស្នើសុំបើកថ្មី

-     បន្តសុពលភាព

-      ប្តូរឈ្មោះឱសថការី

១១.៥ ឱសថស្ថានរង ខ

-     ស្នើសុំបើកថ្មី

-     បន្តសុពលភាព

-      ប្តូរទីតាំង

១១.៦ បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺមាត់ធ្មេញ

-     ស្នើសុំបើកថ្មី

-     បន្តសុពលភាព

-      ប្តូរទីតាំង

១១.៧ បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺទូទៅ

-     ស្នើសុំបើកថ្មី

-     បន្តសុពលភាព

-      ប្តូរទីតាំង

១១.៨​ ការចេញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់សុខភាព


១២. វិស័យសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

ការចុះបញ្ជីទោចក្រយានយន្ត

1.   ចុះបញ្ជីទោចក្រយានយន្ត

2.   ប្ដូរប័ណ្ណសម្គាល់ទោចក្រយានយន្ត

3.   ទុតិយាតាប័ណ្ណសម្គាល់ទោចក្រយានយន្ត

4.   តតិយតាប័ណ្ណសម្គាល់ទោចក្រយានយន្ត

5.   ទុតិយាតាស្លាកលេខ

6.   តតិយតាស្លាកលេខ

7.   ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិទោចក្រយានយន្តក្នុងរាជធានី ខេត្ត

8.   ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិទោចក្រយានយន្តឆ្លងរាជធានី ខេត្ត

 

១៣. វិស័យកសិកម្ម

១៣.១. លិខិតអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មលក់ដុំ រាយ សម្ភារកសិកម្ម

-     ចម្ងាយជិត

-     ចម្ងាយមធ្យម

-     ចម្ងាយឆ្ងាយ

១៣. ២. វិញ្ញាបនបត្រអនាម័យសត្វ និងផលិតផលមានដើមកំណើតពីសត្វ

-     ចម្ងាយជិត

-     ចម្ងាយមធ្យម

-     ចម្ងាយឆ្ងាយ


 

ឃ. រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់

១. ការងារអត្រានុកូលដា្ឋន

1.   សំបុត្រកំណើត (ក្នុងរយៈពេល៣០ថ្ងៃ ក្រោយថ្ងៃកើត)

2.   សំបុត្របញ្ជាក់កំណើត

3.   សេចក្តីចម្លងសំបុត្រកំណើត ឬបញ្ជាក់កំណើត

4.   ប័ណ្ណប្រកាសអាពាហ៍ពិពាហ៍

5.   សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ (ពលរដ្ឋខ្មែរ ជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរ)

6.   សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ ( ជនបរទេស ជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរ)

7.   សេចក្តីចម្លងសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍

8.   សំបុត្រមរណភាព ( ក្នុងរយៈពេល ១៥ថ្ងៃ)

9.   សំបុត្រមរណភាព ( ហួសរយៈពេល ១៥ថ្ងៃ ក្នុងឆ្នាំ)

10.    សេចក្ដីចម្លងសំបុត្រមរណភាព


២. ការចេញលិខិតបញ្ជក់

២.១. ចំពោះឃុំ សង្កាត់ក្នុងខេត្តរតនគិរី មណ្ឌលគិរី ស្ទឹងត្រែង ព្រះវិហារ និងខេត្តឧត្តរមានជ័យ

1.   លិខិតបញ្ជាក់ភាពនៅលីវ មេម៉ាយ ឬពោះម៉ាយ

2.   លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ

3.   លិខិតបញ្ជាក់លើកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់

4.   លិខិតបញ្ជាក់ពីប្រវត្តិដីធ្លី

5.   លិខិតបញ្ជាក់ទាយាទ

6.   លិខិតបញ្ជាក់កិរិយាមាយាទ

7.   លិខិតបញ្ជាក់ប្រវត្តិរូបសង្ខេប

8.   លិខិតបញ្ជាក់ទិញលក់សត្វពាហនៈ( គិតក្នុង ០១ក្បាល)

9.   លិខិតបញ្ជាក់តបណ្ដាញអគ្គិសនី

10.    លិខិតបញ្ជាក់តបណ្តាញទឹកស្អាត

11.    លិខិតបញ្ជាក់ជួលដី ផ្ទះ តួប យានជំនិះ

12.    លិខិតបញ្ជាក់ផ្ទះជួលបន្ទប់ស្នាក់នៅ

13.    បញ្ជាក់លើលិខិតស្នាមផ្សេងៗទៀត (ដែលមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់ស្ថាប័នណាមួយ)

 
Post a Comment

Previous Post Next Post