ការណ៍​ផ្សេងៗ​​ដែលនាំមក​នូវសិទ្ធិ ឬ កាតព្វកិច្ចនៃសេចក្តីផ្តើមនីតិ

ការណ៍​ផ្សេងៗ​​ដែលនាំមក​នូវសិទ្ធិ ឬ កាតព្វកិច្ចនៃសេចក្តីផ្តើមនីតិ

       ខ្ញុំបាទ សូមចែករំលែកនូវឯកសារស្តីពី “ការណ៍​ផ្សេងៗ​​ដែលនាំមក​នូវសិទ្ធិ ឬ កាតព្វកិច្ចនៃសេចក្តីផ្តើមនីតិ” ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

Youtube ៖ https://www.youtube.com/watch?v=KPdOVjKzRbw 

Telegram ៖ https://t.me/lawlyheng

សំនួរពិចារណា

១-តើអ្វីទៅជា​ ការណ៍​ផ្សេងៗដែលនាំមកនូវសិទ្ធិ ឬកាតព្វកិច្ច?

២-ហេតុអ្វីនៅសេចក្តីផ្តើមនីតិ ត្រូវសិក្សាពីការណ៍​ផ្សេងៗ​​ដែលនាំមក​នូវសិទ្ធិ​​?

៣-តើនៅក្នុងការណ៍​ផ្សេងៗ​​ដែលនាំមក​នូវសិទ្ធិ​​ សិក្សាពីអ្វីខ្លះ?

៤-បកស្រាយចំណុចសំខាន់ៗនៃការណ៍​ផ្សេងៗ​​ដែលនាំមក​នូវសិទ្ធិ​​?✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥

Telegram ៖ https://t.me/lawlyheng
Tele Acc ៖ https://t.me/lyhenglaw
Pages FB ៖ https://www.facebook.com/lawlyheng
Youtube ៖ https://www.youtube.com/@lawlyheng1689
Website ៖ https://www.lawlyheng.com

សូមគោរពអរគុណ!
ឡលីហេង
Post a Comment

Previous Post Next Post