លក្ខន្តិកៈគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និង បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ខ្ញុំបាទ សូមចែករំលែកនូវឯកសារស្តីពី “លក្ខន្តិកៈគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និង បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា” ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម ៖

Telegram ៖ https://t.me/+TcPtwRQCZd-k6Bbq
ប្រភពឯកសារ៖ https://www.cpp.org.kh/

លក្ខន្តិកៈគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ៖ https://drive.google.com/file/d/1nfFq3lvUKXix5IIEWxjYCtMrU6pz7gtp/view?usp=sharing

លក្ខន្តិកៈគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ៖​ https://drive.google.com/file/d/1JgqY8fXPHyGMI55ziCMM4MTc7HwiaZHb/view?usp=sharing

បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ៖ https://drive.google.com/file/d/1Ix17qxEGZtyle5rP5lbuyM1jFXUT7KMI/view?usp=sharing✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥

Telegram ៖ https://t.me/+TcPtwRQCZd-k6Bbq

Tele Acc ៖ https://t.me/lyhenglaw

Pages FB ៖ https://www.facebook.com/lawlyheng

Youtube ៖ https://www.youtube.com/@lawlyheng6458

Website ៖ https://www.lawlyheng.com

សូមគោរពអរគុណ!
លក្ខន្តិកៈគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និង បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាPost a Comment

Previous Post Next Post