ស្ថាប័នអន្តរជាតិ

 

ស្ថាប័នអន្តរជាតិ

ស្ថាប័នអន្តរជាតិ គឹអង្គការអន្តរជាតិ ឬក្រុមបុគ្គលមួយចំនួនរួមគ្នាបង្កើតឡើង ដោយស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិ​និងសង្គម​អន្តរជាតិទទួលស្គាល់ ។ ស្ថាប័នអន្តរជាតិ ក៏អាចហៅថាជាដៃ-ជើងរបស់អង្គការរបស់មហាអំណាច ។ ស្ថាប័នអន្តរជាតិ​នីមួយៗ​បង្កើតឡើងដោយមានរូបភាពខុសគ្នា ដោយអាស្រ័យទៅលើស្ថាប័នភាពអន្តរជាតិ ។ ហើយស្ថាប័នអន្តរជាតិ អាចមាន​គោលបំណង​ដូចគ្នា ឬ ខុសគ្នា ឬ ប្រឆាំងគ្នាទៅវិញទៅមក ដើម្បីទប់ទល់ស្ថាបភាពអាក្រក់នៅលើឆាកអន្តរជាតិ។ ទោះបីជាយ៉ាង​ណាស្ថាប័ន​អន្តរជាតិ​ច្រើនបំផុង គឺជាអ្នកបង្ហាញអំពើល្អ ។

ស្ថាប័នអន្តរជាតិ មានដូចខាងក្រោម ៖

អង្គការសហប្រជាជាតិ

សហភាពអឺរ៉ុប

សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន)

អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក

មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ

៦ ធនាគារពិភពលោក

៧ អង្គការសហប្រជាជាតិសន្និសិទនៅលើពាណិជ្ជកម្ម និង ការអភិវឌ្ឍ

៨ អង្គការសុខភាព​ពិភពលោក

៩ អង្គការសហប្រជាតិ ការអប់រំ វិទ្យាសាស្ត្រ និង វប្បធម៌

១០ អង្គការសហប្រជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស

១១ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

១២ អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ

១៣ អង្គការរដ្ឋនៃទ្វីបអាមេរិក

១៤ អង្គការនៃប្រទេសនាំចេញប្រេងកាត

១៥ អង្គការឯកភាពអាហ្វ្រិក

១៦ អង្គការសន្តិសិទប្រទេសឥស្លាម

១៧ អង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោក

១៨ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ

១៩ អង្គការស្បៀងអាហារ និងកសិកម្ម

២០

....

 

យោលបល់ពិចារណា

§ តើអ្វីទៅជាស្ថាប័នអន្តរជាតិ?​ អ្វីទៅជាអង្គការអន្តរជាតិ?

§ ហេតុអ្វីបង្កើតឲ្យមានស្ថាប័នអន្តរជាតិ? ហើយមានគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះ?

§ អ្វីទៅជាគោលដៅ គោលបំណង ចក្ខុវិស័យ មុខងារ ភារកិច្ច បេសកម្ម រចនាសម្ព័ន្ធ វិសាលភាព ក្រុមប្រឹក្សារបស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិនីមួយៗមានអ្វីខ្លះ?

§ តើស្ថាប័នអន្តរជាតិមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច?

§ តើស្ថាប័នអន្តរជាតិនីមួយៗកំពុងជួបបញ្ហាដែរឬទេ?

§ តើស្ថាប័នអន្តរជាតិមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្តេច? ហើយជាមួយក្រុមប្រទេសមហាអំណាច​យើងដូចម្តេច?

§ តើស្ថាប័នអន្តរជាតិ​នីមួយៗត្រូវរៀបចំគោលនយោបាយអ្វីខ្លះ​ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ?

§ តើលោក-លោកស្រីចង់ដឹងអ្វីខ្លះដែលទាក់ទងនឹងស្ថាប័នអន្តរជាតិ​ឲ្យបានលម្អិត?

§ តើលោក-លោកស្រីត្រូវមានឯកសារអ្វីខ្វះដើម្បីរៀបចំអត្ថបទដែលទាក់ទងស្ថាប័នអន្តរជាតិឲ្យកាន់តែល្អ?

§ តើលោក-លោកស្រីត្រូវការអត្ថបទវិភាគចំពោះស្ថាប័នអន្តរជាតិនីមួយៗដែរឬទេ?

 

         ឯកសារដែលលោក-លោកស្រីអាចទាញបាន ៖

 

ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ ៖

     Website            https://www.lawlyheng.com

     Gmail               lawlyheng@gmail.com

     Pages FB          https://www.facebook.com/lawlyheng

     ACC Telegram     https://t.me/httpstmeLawlyheng

     Group Telegram   https://t.me/lawlyheng/joinchat/

     Youtube             https://www.youtube.com/lawlyheng

        

Lawlyheng សូមអរគុណ អរគុណ ។Post a Comment

Previous Post Next Post