កិច្ចការគ្រប់វិស័យ

 

កិច្ចការគ្រប់វិស័យ

កិច្ចការគ្រប់វិស័យ សំទៅលើការរៀបចំអត្ថបទតាមវិស័យនីមួយដែលសំខាន់ ។ ការរៀបចំអត្ថបទតាមវិស័យនីមួយៗ គឺជា​ផ្នែកមួយនៃការជួយសម្រួលដល់អ្នកស្រាវជ្រាវ ។ មានវិស័យខ្លះ គឺមានលក្ខណៈធំ ដូចនេះត្រូវពុសចែកទៅតាមវិស័យតូចៗ ផ្សេងៗ​គ្នាទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៅក្នុងសង្គម ។ ជាទូទៅវិស័យអ្វី កិច្ចការអ្វី គឺសំខាន់ដូចគ្នា តែអ្វីដែលសំខាន់ សង្គមផ្តល់តម្លៃទៅលើ​វិស័យអ្វីដែលសំខាន់ និង ត្រូវការវិស័យទាំងនោះទ្រទ្រង់សង្គម ។ បើយើងសរុបរួម វិស័យទាំងអស់ គឺត្រូបែងចែកជា ២ ផ្នែកធំៗ។ ខាងក្រោមយើងខ្ញុំនិងរៀបរាប់វិស័យមួយចំនួនដែលយល់ថាសំខាន់ ហើយអាចមានវិស័យផ្សេងទៀតមិនទាន់បានដាក់បញ្ចូល។

ចំពោះវិស័យដែលសំខាន់ៗមានដូចជា ៖​

           វិស័យកសិកម្ម

វិស័យការងារ

វិស័យការបរទេស

វិស័យការពារជាតិ

វិស័យកីឡា

វិស័យគយ

វិស័យច្បាប់

វិស័យជនពិការ

វិស័យដឹកជញ្ចូន

វិស័យដែនដី

វិស័យថាមពល

វិស័យទឹក

វិស័យទូរគមនាគមន៍

វិស័យទេសចរណ៍

វិស័យធនាគារ

វិស័យនគរបាល

វិស័យនគររូបនីយកម្ម

វិស័យនយោបាយ

វិស័យនេសាទ

វិស័យបច្ចេកវិទ្យា

            វិស័យបណ្ណាល័យ

វិស័យបរិស្ថាន

វិស័យបោះឆ្នោត

វិស័យប្រៃសណីយ៍

វិស័យព័ត៌មាន

វិស័យព័ត៌មានវិទ្យា

វិស័យពន្ធដារ

វិស័យពាណិជ្ជកម្ម

វិស័យព្រំដែន

វិស័យភាពយន្ត

វិស័យមេធាវី

វិស័យយុត្តិធម៌

វិស័យយោធា

វិស័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

វិស័យរដ្ឋបាល

វិស័យរ៉ែ

វិស័យវប្បធម៌

វិស័យវិទ្យាល័យ

វិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ

វិស័យវិនិយោគ

វិស័យវេជ្ជសាស្ត្រ

វិស័យសង្គមកិច្ច

វិស័យសង្គមកិច្ច

វិស័យសន្តិសុខ​

វិស័យសមុទ្រ

វិស័យសាកលវិទ្យា

វិស័យសាធារណៈការ

វិស័យសាសនា

វិស័យសុខភាពសាធារណៈ

វិស័យសេដ្ឋកិច្ច

វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ

វិស័យអគ្គិសនី

វិស័យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល

វិស័យអប់រំ

វិស័យអភិរក្ស

វិស័យអភិវឌ្ឍន៍

វិស័យអាកាសចរណ៍

វិស័យអាកាសចរស៊ីវិល

វិស័យអ្នកប្រើប្រាស់

វិស័យឧត្តនិយម

វិស័យឧស្សាហកម្ម

វិស័យឯកសារ

           

គោលការគ្រឹះមួយចំនួនទាក់ទងវិស័យ

         បុរសនិងស្រ្តីមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ ជាពិសេសក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងគ្រួសារ ។[1]រដ្ឋជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់វិស័យជាពិសេសវិស័យកសិកម្ម សិប្បកម្ម ឧស្សាហកម្ម ចាប់ពីតំបន់ដាច់ស្រយាលដោយយកចិត្តទុកដាក់ ទៅលើនយោបាយទឹក ភ្លើង ផ្លូវ និងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន បច្ចេកទេស ទំនើប និងប្រព័ន្ធឥណទាន ។[2] រដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ដល់វិស័យអប់រំកាយនិងកីឡា ដែលជាសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូប។[3] គណៈកម្មការទាំងឡាយរបស់រដ្ឋសភា អាចអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រី មកបំភ្លឺអំពីបញ្ហាអ្វីមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន ។[4]

យោលបល់ពិចារណា

§ តើអ្វីទៅជាវិស័យ?​

§ ហេតុអ្វីបង្កើតឲ្យមានវិស័យនីមួយៗ?

§ អ្វីទៅជាគោលដៅ គោលបំណង ចក្ខុវិស័យ មុខងារ តួនាទី ភារកិច្ច បេសកម្ម រចនាសម្ព័ន្ធ វិសាលភាព របស់វិស័យនីមួយៗ​មានអ្វីខ្លះ?

§ តើវិស័យនីមួយៗនៅកម្ពុជាយើងមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេច?

§ តើរដ្ឋាភិបាលផ្តោតសំខាន់លើវិស័យអ្វីខ្លះ?

§ តើវិស័យនីមួយៗមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងណាខ្លះ?

§ វិស័យនីមួយៗកំពុងជួបបញ្ហាដែរឬទេ?​

§ តើតាមវិស័យនីមួយៗត្រូ​វរៀបចំគោលនយោបាយអ្វីខ្លះក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ?

§ តើលោក-លោកស្រីចង់ដឹងអ្វីខ្លះដែលទាក់ទងនឹងវិស័យនីមួយៗ​ឲ្យបានលម្អិត?

§ តើស្ថានភាពវិស័យនីមួយៗនៅអាស៊ាន និង អន្តរជាតិ មានលក្ខណៈបែបណា?

§ តើលោក-លោ​កស្រីត្រូវមានឯកសារអ្វីខ្វះដើម្បីរៀបចំអត្ថបទដែលទាក់ទសវិស័យនីមួយៗឲ្យកាន់តែល្អ?

 

         ឯកសារដែលលោក-លោកស្រីអាចទាញបាន ៖

 

ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ ៖

     Website            https://www.lawlyheng.com

     Gmail               lawlyheng@gmail.com

     Pages FB          https://www.facebook.com/lawlyheng

     ACC Telegram     https://t.me/httpstmeLawlyheng

     Group Telegram   https://t.me/lawlyheng/joinchat/

     Youtube             https://www.youtube.com/lawlyheng

        

Lawlyheng សូមអរគុណ អរគុណ ។

[1] មាត្រា ៤៥ កថាខណ្ឌទី ៣ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ១៩៩៣ ទំព័រ ២២

[2] មាត្រា ៦១ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ១៩៩៣ ទំព័រ ២៨

[3] មាត្រា ៦៥ កថាខណ្ឌទី ២ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ១៩៩៣ ទំព័រ ២៩

[4] មាត្រា ៩៧ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ១៩៩៣ ទំព័រ ៤១

Post a Comment

Previous Post Next Post