ត្រូវការទីប្រឹក្សា?

 

ត្រូវការទីប្រឹក្សា?

ត្រូវការទីប្រឹក្សានេះ គឺជាការបង្កើតឡើងសម្រាប់ឲ្យលោក-លោកស្រីសួរយោបល់ និងផ្តល់យោបល់ផ្សេងៗ ។ ក្រុមយើងខ្ញុំ​មិន​ហានអះអាងថាខ្លាំង មិនហានអះអាងថាផ្តល់គ្រប់យោបល់ល្អនោះទេ តែក្រុមយើងខ្ញុំនិងជួយទៅតាមបទពិសោធន៍ តាមអ្វីដែល​អាចជួយបាន ។

កាលដែលលោក-លោកស្រីមានទីប្រឹក្សានៅជាប់ខ្លួន គឺហាក់បីដូចជាមានគ្នាដែលចាំជួយផ្តល់យោបល់ឲ្យគ្នានទៅវិញទៅ​មក។ ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនជាយើងមិនមានមុខងារ តួនាទីច្រើនទេ ត្រូវរៀនដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯង គឺជារឿងសំខាន់បំផុត។ កាល​ដែលលោក-លោកស្រី ជ្រើសរើសយកទីប្រឹក្សាម្នាក់មក គឺត្រូវគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងផង និង កិច្ចរបស់ទីប្រឹក្សាយើងផងដែរ ។

ជាក់ស្តែង ការងារជាក្រុមអ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលច្រើនជាងធ្វើកិច្ចការតែម្នាក់ឯង ។ ប៉ុន្តែការងារក៏ឆាប់បិទបញ្ចប់ផង​ដែល គឺនៅពេលសមាជិកក្នុងមានអ្នកទុច្ចរិត ឬមនុស្សមិនយល់គ្នា។ ជាគោលដែលអាចនៅគ្នាបាន គឺមានផលប្រយោជន៍ដូចគ្នា ​ត្រូវមានគំនិតរួមថាប្រយោជន៍រួម និងដាច់ខាតមិនបោះបង់គ្នាដូចគោលការណ៍អាស៊ាន ។

មួយវិញទៀតនៅតាមក្រសួង ស្ថាប័ន ក្រុមហ៊ុនធំៗ តែងតែឃើញមានទីប្រឹក្សា ឬអ្នកបច្ចេកទេស។

សរុបរួម ប្រសិនអ្នកមានកិច្ចការច្រើន អ្នកគួរមានទីប្រឹក្សាដែលទុកចិត្ត ។

 

ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ ៖

     Website            https://www.lawlyheng.com

     Gmail               lawlyheng@gmail.com

     Pages FB          https://www.facebook.com/lawlyheng

     ACC Telegram     ៖   https://t.me/lawlyheng

     Group Telegram   ៖ https://t.me/lawlyheng/joinchat/

     Youtube             https://www.youtube.com/lawlyheng

        

Lawlyheng សូមអរគុណ អរគុណ ។ 

Post a Comment

Previous Post Next Post