ឯកសារផ្សេងៗ

ឯកសារផ្សេងៗ

ឯកសារផ្សេងៗ ដែលត្រូវបានយកមកចែករំលែក មានដូចខាងក្រោម :

· ក្រមទាំង ៥

· ក្រមសីលធម៌

· គោលនយោបាយ

· ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ

· ផែនការសកម្មភាព

· សៀវភៅទាក់ទងច្បាប់

· សៀវភៅចំណេះដឹងទូទៅ

· សៀវភៅផ្សេងទៀត

យោង :ឯកសារផ្សេងៗព័ន្ធអត្ថបទ ៖
យោបល់ពាក់ព័ន្ធអត្ថបទ ៖
  •  ការរៀបចំ និងការបង្កើត
  • ការបកស្រាយ
  • ការតាមដាន
  • ការវាយតម្លៃ
  • ភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធភាគីផ្សេងៗ
  • លទ្ធផលអនុវត្ត
  • ផ្សេងៗ ...

ប្រឹក្សាយោបល់ មកកាន់យើងខ្ញុំ ៖
ACC Telegram  https://t.me/lyhenglaw
Group Telegram ៖ ​https://t.me/lawlyheng
Website  https://www.lawlyheng.com
Pages FB  https://www.facebook.com/lawlyheng
Youtube https://youtube.com/@lawlyheng1689
Gmail  lawlyheng@gmail.com
សូមគោរពអរគុណ!Post a Comment

Previous Post Next Post