ក្រមទាំង ៥ របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

 ក្រមទាំង ៥ របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រមរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាន ៥ ដែលត្រូវបានយកមកចែករំលែក មានដូចខាងក្រោម :

 • ១.ក្រមរដ្ឋប្បវេណី
 • ២.ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី
 • ៣.ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ
 • ៤.ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ
 • ៥.ក្រមបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ

 

យោង : http://national-assembly.org.kh/ 


ឯកសារផ្សេងៗព័ន្ធអត្ថបទ ៖

 •  
 •  

 

យោបល់ពាក់ព័ន្ធអត្ថបទ ៖

 • ការរៀបចំ និងការបង្កើត
 • ការបកស្រាយ
 • ការតាមដាន
 • ការវាយតម្លៃ
 • ភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធភាគីផ្សេងៗ
 • លទ្ធផលអនុវត្ត
 • ផ្សេងៗ ...

  

ប្រឹក្សាយោបល់ ជាមួយយើងខ្ញុំ ៖

ACC Telegram ៖ https://t.me/lyhenglaw

Group Telegram ៖ https://t.me/lawlyheng

Website ៖ https://www.lawlyheng.com

Pages FB ៖ https://www.facebook.com/lawlyheng

Youtube៖ https://youtube.com/@lawlyheng1689

Gmail ៖ lawlyheng@gmail.com

សូមគោរពអរគុណ!

 

 

Post a Comment

Previous Post Next Post