ការកកើតច្បាប់

ការកកើតច្បាប់

ខ្ញុំបាទ សូមចែករំលែកនូវឯកសារស្តីពី “ការកកើតច្បាប់” ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម ៖


Youtube ៖ https://youtu.be/MqoCnBpgb9M

ចំពោះ ការកកើតច្បាប់ ចំណុចដូចខាងក្រោម​​ ដើម្បីបកស្រាយ ៖

១-អត្ថន័យ
២-មូលហេតុនៃការបង្កើត
៣-ប្រព័ន្ធច្បាប់ Civil Law
៤-នីតិវិធីនៃការបង្កើត
៥-ការចូលជាធរមាន
៦-ទម្រង់នៃច្បាប់


ច្បាប់ គឺជាវិធានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ មានអានុភាពជាទូទៅ និងជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលរដ្ឋសភាបានរៀបរៀងឡើង។[1] និយាយម្យ៉ាងទៀត គឺបទបញ្ញត្តិដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តដាក់ឱ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ប្រតិបត្តិតាមរហូតទាល់តែមានបទបញ្ញត្តិថ្មីមកកែប្រែ ឬលុប់ចោល ទើបឈប់អនុវត្ត ។
✥✥
✥✥✥✥✥✥✥✥✥

Telegram ៖ https://t.me/+TcPtwRQCZd-k6Bbq

Tele Acc ៖ https://t.me/lyhenglaw

Pages FB ៖ https://www.facebook.com/lawlyheng

Youtube ៖ https://www.youtube.com/@lawlyheng6458

Website ៖ https://www.lawlyheng.com

សូមគោរពអរគុណ!

ការកកើតច្បាប់

លោក លោកស្រី អាចទាញយកឯកសារនេះបានតាមរយៈ Link pdf ដូចខាងក្រោម ៖ https://drive.google.com/file/d/1Hf5K7MLjesywuyB8Rn5HNBdQ7G2wApke/view?usp=share_link


[1] សន្ទានុក្រម បារាំង_ខែ្មរ នៃពាក្យច្បាប់ ឆ្នាំ ២០០៥ ទំព័រ ១៧៩

Post a Comment

Previous Post Next Post