សិទ្ធិ ឬនីតិអត្ថ​វិស័យ

សិទ្ធិ ឬនីតិអត្ថ​វិស័យ

ខ្ញុំបាទ សូមចែករំលែកនូវឯកសារស្តីពី “សិទ្ធិ ឬនីតិអត្ថ​វិស័យ” ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

Youtube ៖ https://www.youtube.com/watch?v=MGG1CEJURgE    

Book Pdf ៖ https://drive.google.com/file/d/1bxtwt5KgVwyOI9A8lptzOiyN0R6UsGXf/view?usp=share_link

Telegram ៖ https://t.me/+TcPtwRQCZd-k6Bbqសំនួរពិចារណា

១-តើអ្វីទៅជា​ សិទ្ធិ ឬនីតិអត្ថវិស័យ?

២-ហេតុអ្វីនៅសេចក្តីផ្តើមនីតិ ត្រូវសិក្សាពីសិទ្ធិ ឬនីតិអត្ថវិស័យ?

៣-តើនៅក្នុងសិទ្ធិ ឬនីតិអត្ថ​វិស័យ​ សិក្សាពីអ្វីខ្លះ?

៤-បកស្រាយចំណុចសំខាន់ៗនៃសិទ្ធិ ឬនីតិអត្ថ​វិស័យ​?✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥

Telegram ៖ https://t.me/+TcPtwRQCZd-k6Bbq

Tele Acc ៖ https://t.me/lyhenglaw

Pages FB ៖ https://www.facebook.com/lawlyheng

Youtube ៖ https://www.youtube.com/@lawlyheng6458

Website ៖ https://www.lawlyheng.com

សូមគោរពអរគុណ!
សិទ្ធិ​ នីតិអត្ថវិស័យ


Post a Comment

Previous Post Next Post