បច្ចុប្បន្នភាព ស្តីពី ច្បាប់ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣​ខ្ញុំបាទ សូមចែករំលែកនូវប្រធានបទ ៖ បច្ចុប្បន្នភាព ស្តីពី ច្បាប់ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣​។


Youtube ៖ https://www.youtube.com/watch?v=-2MlqN45WOA១-ច្បាប់ជាតិ

១.ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ

២.ច្បាប់ស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ

៣.ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម

៤.ក្រមបរិស្ថាន​ និងធនធានធម្មជាតិ

៥.ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអាស៊ាន

៦.ច្បាប់ស្ដីពីអត្រានុកូល​ដ្ឋាន ស្ថិតិអត្រានុកូលដ្ឋាន និងអត្តសញ្ញាណកម្ម

៧.ច្បាប់ស្ដីពីវិធានដើមកំណើតទំនិញ

២-ច្បាប់នៅបរទេស

១.ច្បាប់ស្តីពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (ប្រហែល)

២.ច្បាប់ស្តីពីអាយុកាលថ្ម (ប្រហែល)✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥

Telegram ៖ https://t.me/+TcPtwRQCZd-k6Bbq

Tele Acc ៖ https://t.me/lyhenglaw

Pages FB ៖ https://www.facebook.com/lawlyheng

Youtube ៖ https://www.youtube.com/@lawlyheng6458

Website ៖ https://www.lawlyheng.com

សូមគោរពអរគុណ!


Post a Comment

Previous Post Next Post