ឋានានុក្រមនៃច្បាប់

ឋានានុក្រមនៃច្បាប់

ខ្ញុំបាទ សូមចែករំលែកនូវឯកសារស្តីពី “ឋានានុក្រមនៃច្បាប់” ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖


Youtube ៖ https://youtu.be/1hqxExmjr0o

Book Pdf ៖ https://drive.google.com/file/d/1qsI9daY8Jtd6P97lNgupHWUTEYkWKkCn/view?usp=share_link

Telegram ៖ https://t.me/+TcPtwRQCZd-k6Bbq


សំនួរពិចារណា

១-តើអ្វីទៅជា​ ឋានានុក្រមនៃច្បាប់?

២-ហេតុអ្វីត្រូវសិក្សាពី​​ ឋានានុក្រមនៃច្បាប់?

៣-តើនៅក្នុងឋានានុក្រមនៃច្បាប់​ សិក្សាពីអ្វីខ្លះ?

៤-បកស្រាយចំណុចសំខាន់ៗ​នៃឋានានុក្រមនៃច្បាប់​?✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥

Telegram ៖ https://t.me/+TcPtwRQCZd-k6Bbq

Tele Acc ៖ https://t.me/lyhenglaw

Pages FB ៖ https://www.facebook.com/lawlyheng

Youtube ៖ https://www.youtube.com/@lawlyheng6458

Website ៖ https://www.lawlyheng.com

សូមគោរពអរគុណ!

ឋានានុក្រមនៃច្បាប់


Post a Comment

Previous Post Next Post