បច្ចុប្បន្នភាពស្តីពីច្បាប់ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣​

 ខ្ញុំបាទ សូមចែករំលែកនូវប្រធានបទ ៖ បច្ចុប្បន្នភាពស្តីពីច្បាប់ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣​

Youtubehttps://youtu.be/dCTuTveK1k8  


បច្ចុប្បន្នភាព ស្តីពី ច្បាប់ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣​ មានដូខាងក្រោម ៖

១-ច្បាប់ជាតិ

១.១.ច្បាប់ដែលកំពុងត្រួតពិនិត្យ ៖

១.សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក[1]

២.សេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំង ៦ ទាក់ទងវិស័យថាមពលអគ្គិសនី[2]

៣.សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអត្រានុកូលដ្ឋាន ស្ថិតិអត្រានុកូលដ្ឋាន និងអត្តសញ្ញាណកម្ម[3]

៤.សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីវិធានដើមកំណើតទំនិញ[4]

៥.សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោត[5]

៦.សេចក្ដីព្រាងក្រមបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ[6]

៧.សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មអាស៊ាន[7]

១.២.ច្បាប់ដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើ ៖

២-ច្បាប់នៅបរទេស

១.ច្បាប់ស្តីពីទំនួលខុសត្រូវសារពើពន្ធឆ្នាំ២០២៣ ឬហៅថាច្បាប់ពិដានបំណុល

២.សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការលុបចោលការជួលដីឱ្យរុស្ស៉ី សាងសង់ស្ថានទូតថ្មី

៣.សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអន្តរកម្មថាមពល

 

✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥

Telegram https://t.me/+TcPtwRQCZd-k6Bbq

Tele Acc https://t.me/lyhenglaw

Pages FB https://www.facebook.com/lawlyheng

Youtube https://www.youtube.com/@lawlyheng6458

Website https://www.lawlyheng.com

សូមគោរពអរគុណ!


 
[1] ដំណាក់ការ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

[2] ដំណាក់ការ រដ្ឋសភា

[3] ដំណាក់ការ ព្រឹឹទ្ធសភា

[4] ដំណាក់ការ ព្រឹឹទ្ធសភា

[5] ដំណាក់ការ ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

[6] ដំណាក់ការ ព្រះមហាក្សត្រ

[7] ដំណាក់ការ ព្រះមហាក្សត្រ (ប្រកាសឲ្យប្រើ)

Post a Comment

Previous Post Next Post