ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជា

 ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជា 

ខ្ញុំបាទ សូមចែករំលែកនូវឯកសារស្តីពី ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

Youtubehttps://youtu.be/9Y8zvTMsuQQ


Telegram https://t.me/lawlyheng


សំនួរពិចារណា

១-តើអ្វីទៅជា​ ប្រព័ន្ធតុលាការ?


២-ហេតុអ្វីនៅសេចក្តីផ្តើមនីតិ ត្រូវសិក្សាពីប្រព័ន្ធតុលាការ​​?


៣-តើនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការ ​​ សិក្សាពីអ្វីខ្លះ?


៤-បកស្រាយចំណុចសំខាន់ៗនៃប្រព័ន្ធតុលាការ​​?

 

នៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការ មានការសិក្សាដូចជា ៖

·      ការរៀបចំប្រព័ន្ធតុលាការ

§  ប្រវត្តិនៃប្រព័ន្ធតុលាការ

-       មុនសម័យអាណានិគមន៍បារាំង

-       សម័យអាណានិគមន៍បារាំង

-       ក្រោយសម័យអាណានិគមន៍បារាំង

-       ពីឆ្នាំ១៩៧៩ ដល់ ឆ្នាំ១៩៩៣

§  ប្រព័ន្ធតុលាការបច្ចុប្បន្ន

-       ច្បាប់ទាំង ០៣ នៃប្រព័ន្ធតុលាការ

-       ការរៀបចំប្រព័ន្ធតុលាការ

-       ការរៀបចំអង្គការតុលារ

-       លក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា

-       ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម

·      ភ្នាក់ងារតុលាការ

§  អង្គតុលាការ

·      ចៅក្រម

·      ព្រះរាជអាជ្ញា

§  អង្គជំនួយតុលាការ

·      មេធាវី

·      មន្ត្រីរដ្ឋបាល

·      ក្រឡាបញ្ជី

·      សារការី

·      អាជ្ញាសាលា

·      នគលបាយុត្តិធម៌

·      អ្នកជំនាញ

 

✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥

Telegram https://t.me/lawlyheng

Tele Acc https://t.me/lyhenglaw

Pages FB https://www.facebook.com/lawlyheng

Youtube https://www.youtube.com/@lawlyheng1689

Website https://www.lawlyheng.com

សូមគោរពអរគុណ!

ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជា


 

Post a Comment

Previous Post Next Post