ភស្តុតាង

 ភស្តុតាង 

ខ្ញុំបាទ សូមចែករំលែកនូវឯកសារស្តីពី ភស្តុតាង ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

Youtube

Telegram https://t.me/lawlyheng

សំនួរពិចារណា

១-តើអ្វីទៅជា​ ភស្តុតាង?

២-ហេតុអ្វីនៅសេចក្តីផ្តើមនីតិ ត្រូវសិក្សាពីភស្តុតាង​​?

៣-តើនៅក្នុងភស្តុតាង​​ សិក្សាពីអ្វីខ្លះ?

៤-បកស្រាយចំណុចសំខាន់ៗនៃភស្តុតាង​​?​

 

អត្ថន័យភស្តុតាង 

ភស្តុតាង គឺជាតឹកតាងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬមិនមែនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដែលជា មូលដ្ឋាននៃការសម្រេចសេចក្តីរបស់តុលាការ។

ភស្តុតាង គឺជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់ការបញ្ជាក់ពីអង្គហេតុ ។​

ភស្តុតាង មានន័យ : តាមន័យទូលាយ គឺជាការចង្អុលបង្ហាញឱ្យឃើញនូវអត្ថិភាពនៃអំពើ ឬលិខិតគតិយុត្តណាមួយ។ តាមន័យចង្អៀត គឺជាវិធីដែលប្រើប្រាស់ ដើម្បីបង្ហាញឱ្យឃើញនូវភស្តុតាងនេះ។


នៅក្នុងភស្តុតាង មានការសិក្សាដូចជា ៖

·     បន្ទុកនៃភស្តុតាង

§  រឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណី

-      ការដាក់ភស្តុតាងរបស់គូភាគី

-      ការបំពេញបន្ថែមរបស់ចៅក្រម

§  រឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌ

-      ការដាក់ភស្តុតាងរបស់ចៅក្រម

-      ការដាក់ភស្តុតាងបន្ទាប់បន្សំរបស់ភាគី

·     មធ្យោបាយភស្តុតាង

§  ប្រភេទនៃភស្តុតាង

·     សំណេរ

·     សក្ខីភាព (សាក្សី)

·     សច្ចធារណ៍

·     ចម្លើយសារភាព

·     សម្បថ

·     ការពិនិត្យសម្ភារៈ និង កោសល្យវិច័យ

§  ការបង្ហាញភស្តុតាងចំពោះតុលាការ

·     ភាពអាចទទួលយកបាន (ការដាក់ភស្តុតាងដោយភាគី)

-      ប្រព័ន្ធនៃការដាក់បង្ហាញភស្តុតាង

-      លិខិតគតិយុត្ត

-      ព្រឹត្តការណ៍គតិយុត្ត

·     ការទទួលយក (ការទទួលយកដោយចៅក្រម)

-      គោលការណ៍សុចរិតនៃភស្តុតាង

-      គោលការណ៍សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្ស

 

✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥

Telegram https://t.me/lawlyheng

Tele Acc https://t.me/lyhenglaw

Pages FB https://www.facebook.com/lawlyheng

Youtube https://www.youtube.com/@lawlyheng1689

Website https://www.lawlyheng.com

សូមគោរពអរគុណ!

ភស្តុតាង


 

Post a Comment

Previous Post Next Post