ក្រមសីលធម៌

ក្រមសីលធម៌

    

        ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ សំដៅដល់ គោលការណ៍ តម្លៃ ស្តង់ដា ឬវិធាននានាដែលកំណត់ អំពីឥរិយាបទរបស់គណនេយ្យករនិងសវនករក្នុងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួន ។[1]

    ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ សំដៅដល់ច្បាប់ទូន្មាន ដែលត្រូវបានកំណត់ឡើងសម្រាប់ ប្រភេទវិជ្ជាជីវៈនីមួយៗនៃឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ មានចរិតលក្ខណៈជាអភិសមាចារដោយភ្ជាប់ជាមួយនូវការអប់រំតម្រែតម្រង់ និងពន្យល់ណែនប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍ ក្នុងគោលបំណងលើកកំពស់ចរិយាមារយាទល្អប្រពៃ ការគោរពអនុវត្តសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ ។[2]

    ក្រមសីលធម៌លទ្ធកម្ម សំដៅដល់ក្រមដែលអ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈត្រូវយល់ដឹង និងអនុវត្តដោយស្មោះត្រង់តាមបទប្បញ្ញត្តិគតិយុត្តជាធរមាន និងអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាម តួនាទីនិងមុខងាររបស់ខ្លួន។[3]

 

យោង : 

 

ឯកសារផ្សេងៗព័ន្ធអត្ថបទ ៖

·      ក្រមសីលធម៌ចៅក្រម

·      ក្រមសីលធម៌មន្ត្រីបោះឆ្នោត

·      ក្រមសីលធម៌មេធាវី

·      ក្រមសីលធម៌សម្រាប់មន្ត្រីប្រតិបត្តិច្បាប់

·      ក្រមសីលធម៌អ្នកនយោបាយ

·      ក្រមសីលធម៌ ភ្នាក់ងារងចលនវត្ថុ

· ក្រមសីលធម៌ និងក្រុមប្រតិបត្តិវិជ្ជជីវៈ សម្រាប់គ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍

·      ក្រមសីលធម៌ជើងសាគយ

·      ក្រមសីលធម៌ វិជ្ជាជីវៈ សិល្បករ

·      ក្រមសីលធម៌សំរាប់សវនករផ្ទៃក្នុង និងស្តងដារវិជ្ជាជីវៈសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

·      ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈមន្ត្រីអធិការរកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ

·      ក្រមសីលធម៌លទ្ធកម្ម

·      ក្រមសីលធម៌ឱសថការី

·      ក្រមសីលធម៌គិលានុបដ្ឋាក

·      ក្រមសីលធម៌គ្រូពេទ្យ

·      ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀន

·      ក្រមសីលធម៌ទន្តពេទ្យ

· ក្រមសីលធម៌មន្រ្តីមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការសិក្សា ការរៀបចំ ការអនុវត្ត និងការគ្រប់គ្រងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តសាធារណៈ

 

យោបល់ពាក់ព័ន្ធអត្ថបទ ៖

·      ការរៀបចំ និងការបង្កើត

·      ការបកស្រាយ

·      ការតាមដាន

·      ការវាយតម្លៃ

·      ភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធភាគីផ្សេងៗ

·      លទ្ធផលអនុវត្ត

·      ផ្សេងៗ. ...

 

ប្រឹក្សាយោបល់ ជាមួយយើងខ្ញុំ ៖

ACC Telegram ៖ https://t.me/lyhenglaw

Group Telegram ៖ ​https://t.me/lawlyheng

Website ៖ https://www.lawlyheng.com

Pages FB ៖ https://www.facebook.com/lawlyheng

Youtube៖ https://youtube.com/@lawlyheng1689

Gmail  ៖ lawlyheng@gmail.com

សូមគោរពអរគុណ!

 

 [1] ឧបសម្ព័ន្ធ នៃច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ និងសវេកម្ម ទំព័រ ១

[2] ឧបសម្ព័ន្ធ នៃច្បាប់ស្តីពីទេសចរណ៍ ឆ្នាំ ២០០៩ ទំព័រ ៤០៥៣

[3] សន្ទានុក្រមជាឧបសម្ព័ន្ធនៃច្បាប់ស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ ឆ្នាំ ២០១២ ទំព័រ ៣

Post a Comment

Previous Post Next Post