សៀវភៅរបស់ខ្ញុំ

 

 សៀវភៅរបស់ខ្ញុំ ចំពោះសៀវភៅរបស់ដែលខ្ញុំបាទបានរៀបចំ មានដូចខាងក្រោម ៖


១.​ទស្សនៈស្តីពី ការត្រៀមខ្លួន


២.​កម្ពុជា ប្រធានអាស៊ាន លើកទី៣ ឆ្នាំ២០២២


.​ស្ថាប័នក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
១.​ទស្សនៈស្តីពី ការត្រៀមខ្លួន 

 

 

 

 

ខ្ញុំបាទ សូមចែករំលែកនូវឯកសារស្តីពី ទស្សនៈស្តីពី ការត្រៀមខ្លួន ។ លោក លោកស្រី អាចទាញយកឯកសារ ទស្សនៈស្តីពី ការត្រៀមខ្លួន បានតាមរយៈ Link ដូចខាងក្រោម ៖


Youtube https://www.youtube.com/watch?v=gwm6R-zeL4g


 

លោក លោកស្រី អាចទាញយកឯកសារនេះបានតាមរយៈ Link ដូចខាងក្រោម ៖

https://drive.google.com/file/d/16Kd4ojOD2MU2JYYqi6aaN4qrzZUZfdPI/view?usp=sharing


សូមអានលម្អិត ទស្សនៈស្តីពី ការត្រៀមខ្លួន តាម Link ខាងក្រោម ៖

https://www.lawlyheng.com/2023/01/blog-post_25.html✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥

Telegram https://t.me/+TcPtwRQCZd-k6Bbq

Tele Acc https://t.me/lyhenglaw

Pages FB https://www.facebook.com/lawlyheng

Youtube ៖ https://www.youtube.com/@lawlyheng6458

Website https://www.lawlyheng.com

#ទស្សនៈស្តីពីការត្រៀមខ្លួ

សូមគោរពអរគុណ!

 


២.​កម្ពុជា ប្រធានអាស៊ាន លើកទី៣ ឆ្នាំ២០២២ខ្ញុំបាទ សូមចែករំលែកនូវឯកសារស្តីពី កម្ពុជា ប្រធានអាស៊ាន លើកទី៣ ឆ្នាំ២០២២ ។ លោក លោកស្រី អាចទាញយកឯកសារនេះបានតាមរយៈ Link ដូចខាងក្រោម ៖

https://drive.google.com/.../1eqfb5yTazukWW81T9Am.../view...


សូមអានលម្អិត កម្ពុជា ប្រធានអាស៊ាន លើកទី៣ ឆ្នាំ២០២២” តាម Link ខាងក្រោម ៖

https://www.lawlyheng.com/2023/01/blog-post_23.html


✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥

Telegram https://t.me/+TcPtwRQCZd-k6Bbq

Tele Acc https://t.me/lyhenglaw

Pages FB https://www.facebook.com/lawlyheng

Youtube ៖ https://www.youtube.com/@lawlyheng6458

Website https://www.lawlyheng.com

សូមគោរពអរគុណ!


.​ស្ថាប័នក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

  

ខ្ញុំបាទ សូមចែករំលែកនូវឯកសារស្តីពី ស្ថាប័នក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម ៖

Book PDF https://drive.google.com/file/d/1wZMSxybq6wdKhAt12NKVvfS2xRbtViIu/view?usp=share_link

Website https://www.lawlyheng.com/2023/04/blog-post.html

Youtube

 

✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥

Telegram https://t.me/+TcPtwRQCZd-k6Bbq

Tele Acc https://t.me/lyhenglaw

Pages FB https://www.facebook.com/lawlyheng

Youtube https://www.youtube.com/@lawlyheng6458

Website https://www.lawlyheng.com

សូមគោរពអរគុណ!

 
 

Post a Comment

Previous Post Next Post